SFS 2018:1795 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2018:1795 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
SFS2018-1795.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 46 och 104 §§ försäkrings-
rörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

19 kap.
46 §
2 Ett företag som vid fullgörandet av skyldigheter enligt detta kapitel
får sådan kunskap som avses i 45 §, är skyldigt att lämna ut uppgifter om
enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt be-
stämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersöknings-
ledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brott-
mål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i
ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utrednings-
order. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

104 §3 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkra-

vet ska beräknas enligt 16�22 §§,

2. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapital-

kravet ska beräknas när kraven är likvärdiga enligt 30 §,

3. innehållet i samt omfattningen och fullgörandet av rapporteringen

enligt 33 §,

4. innehållet i en åtgärdsplan och en finansiell saneringsplan enligt 35 §

andra stycket,

5. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

37 och 49 §§,

6. företagstyrningssystem inom en grupp enligt 42 §,
7. innehållet i en egen risk- och solvensbedömning inom en grupp enligt

43 §,

8. hur uppgifter enligt 46 § ska lämnas, och
9. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkra-

vet ska beräknas enligt 71 § tredje stycket.

1 Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25.

2 Senaste lydelse 2017:1015.

3 Senaste lydelse 2015:700.

SFS

2018:1795

Publicerad
den

28 november 2018

background image

2

SFS

2018:1795

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar