SFS 1993:1304 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1993:1304 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
SFS 1993_1304 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982_713)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

SFS 1993:1304

Utkom från trycket
den 13 december 1993

utfärdad den 2 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)2

dels att 19 kap. 4 § skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2 - 8 och 10 §§, 2 kap. 3 - 6 , 13, 14, 16 och 18 §§, 7kap. 1,

9 - 1 1 , 16, 17 och 19 §§, 11 kap. 1 §, 13 kap. 1 och 3 §§, 14 kap. 22 §, 15
kap. 1 och 3 §§, 19 kap. 1, 3, 5, 11 och 13 §§ samt 21 kap. 2 § skall ha
följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 12 kap. 9 § skall lyda ⬝Reservfonden,

utjämningsfond för kreditförsäkring och annan användning av försäk-
ringsbolagets egendom⬝,

dels att det i lagen skall föras in ett nytt kapitel, 2 a kap., samt fjorton

nya paragrafer, 1 kap. 8 a §, 2 kap. 3 a -3 c §§, 7 kap. 12 och 22 - 28 §§, 12
kap. 9a § och 19 kap. 13 a §, av följande lydelse.

1 kap.

2 § Denna lag gäller inte för försäkringsrörelse som drivs enligt andra
författningar eller som utövas av försäkringsanstalter som inrättats av
staten.

Särskilda bestämmelser om utländska försäkringsgivare finns i lagen

(1950:272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkrings-
rörelse i Sverige och i lagen (1993:1302) om EES-försäkringsgivares verk-
samhet i Sverige.

3 § Ett försäkringsbolag får inte driva annan rörelse än försäkringsrörel-
se, om det inte finns särskilda skäl för det.

Rörelse som avses i 2 kap. 3 b § (direkt livförsäkringsrörelse) får förenas

endast med direkt skadeförsäkringsrörelse som avses i 2 kap. 3 a § första
stycket klasserna 1 och 2 samt med rörelse avseende återförsäkring (indi-
rekt försäkring) av försäkring enligt någon av dessa klasser och av livför-
säkring, om inte annat följer av tredje stycket.

Utöver vad som följer av andra stycket får direkt livförsäkringsrörelse

och skadeförsäkringsrörelse bedrivas i samma försäkringsbolag, om sådan

3319

1

Prop. 1992/93:257, bet. 1993/94: NU5, rskr. 1993/94:39. Jfr EES-avtalet bilaga IX

avsnitt I och rådets direktiv 73/239/EEG (EGT nr L 228, 16.8.1973, s. 3) m. fl.
2

Senaste lydelse av 19 kap. 4 § 1991: 1767.

background image

SFS 1993:1304

verksamhet samtidigt bedrevs vid tidpunkten för undertecknandet av

avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, den 2 maj 1992.

Direkt livförsäkringsrörelse och skadeförsäkringsrörelse som bedrivs i

samma försäkringsbolag enligt andra eller tredje stycket skall hållas åtskil-
da hos bolaget.

4 § Med livförsäkringsbolag förstås i denna lag bolag som uteslutande
eller så gott som uteslutande driver direkt livförsäkringsrörelse enligt

2 kap. 3 b § eller rörelse avseende återförsäkring av livförsäkring. Andra
bolag är skadeförsäkringsbolag.

5 §3 Bestämmelserna om livförsäkring, med undantag för 1 kap. 8 a §
samt 7 kap. 22, 23 och 26 §§,

� får tillämpas för skadeförsäkringar som avses i 2 kap. 3 a § första

stycket klasserna 1 och 2 samt för avgångsbidragsförsäkringar,

� behöver inte tillämpas för sådana livförsäkringar som avses i 2 kap.

3 b § första stycket klasserna 1 b och 4 om premien är beräknad och
bestämd för längst fem år.

Ersättning, som utges i form av livränta eller sjukränta, tillhör endera

livförsäkring eller annan försäkring beroende på vilket av dessa slag av
försäkringar som har meddelats. Har en sådan ränta inköpts i ett livförsäk-
ringsbolag, skall den dock i detta bolag höra till livförsäkring.

För sådan livränta eller sjukränta som tillhör annan försäkring än livför-

säkring gäller de särskilda bestämmelserna om livförsäkring i 2 kap. 3 och
4 §§, 7 kap. 9, 9 a, 10 a och 11 §§, 8 kap. 18 § samt 14 kap. 7, 21 och 2 4 -
28§§.

6 § I ett försäkringsaktiebolag svarar delägarna inte personligen för bola-
gets förpliktelser.

�r bolagets aktiekapital fördelat på flera aktier, skall dessa lyda på lika

belopp.

7 § Delägare i ett ömsesidigt försäkringsbolag är försäkringstagarna.
�&terförsäkringstagare skall dock inte på grund av återförsäkringen anses
som delägare. I fråga om livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring som
avses i 2 kap. 3 a § första stycket klasserna 1 och 2, avgångsbidragsförsäk-
ring samt återförsäkring svarar endast bolagets tillgångar för dess förplik-
telser. För försäkringar av annat slag svarar delägarna personligen för
bolagets förpliktelser utan begränsning eller med begränsning till ett visst
belopp.

Delägarnas ansvarighet får göras gällande endast på det sätt som före-

skrivs i denna lag.

Med delägare avses i de följande kapitlen endast delägare i ett ömsesi-

digt försäkringsbolag.

8 § Ett ömsesidigt försäkringsbolag får inte bildas utan garantikapital,
om det inte finns särskilda skäl för det. Garantikapitalet skall betalas med
pengar. Garantikapitalet skall återbetalas när det inte längre behövs för

3

Senaste lydelse 1989:1081.

3320

background image

SFS 1993:1304

rörelsens ändamålsenliga bedrivande och en återbetalning är förenlig med
bestämmelserna om kapitalbasens sammansättning och storlek i 7 kap.
2 2 - 2 7 §§. Om villkor för sådan återbetalning finns bestämmelser i 12 kap.

4§.

8 a § Ett försäkringsbolag skall, utöver tillgångar motsvarande försäk-
ringstekniska skulder enligt 7 kap. 1 §, vid varje tidpunkt ha en tillräcklig
kapitalbas. Bestämmelser om vilka poster kapitalbasen får omfatta finns i

7 kap. 22 § och 26 § tredje stycket för livförsäkringsrörelse och i 7 kap. 24 §
för skadeförsäkringsrörelse.

Vid utövandet av verksamheten skall kapitalbasen minst uppgå till en

nivå som beräknas med utgångspunkt i verksamhetens art och omfattning
(solvensmarginalen) enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § för livförsäkrings-
rörelse och i 7 kap. 25 § för skadeförsäkringsrörelse. Dock skall kapitalba-
sen aldrig vara mindre än det garantibelopp som anges i 7 kap. 26 § andra
stycket för livförsäkringsrörelse och i 7 kap. 27 § för skadeförsäkringsrörel-
se.

När ett försäkringsbolag bildas skall kapitalbasen minst uppgå till garan-

tibeloppet.

Om kapitalbasen understiger solvensmarginalen eller garantibeloppet

skall Finansinspektionen vidta åtgärder enligt bestämmelserna i 19 kap.

11 § tredje, femte och sjätte styckena.

10 §4 I fråga om livförsäkringar, som gäller endast för dödsfall och
meddelas för en tid av längst fem år eller mot en premie som är beräknad

och bestämd för längst fem år i sänder, får undantag medges från bestäm-
melserna om livförsäkring. Från bestämmelserna om förbud mot fond-
emission i 4 kap. 1 § och vinstutdelning i 12 kap. 2 § samt bestämmelserna
om kapitalbas, garantibelopp och solvensmarginal i 1 kap. 8 a § samt 7
kap. 22, 23 och 26 §§ får dock undantag inte medges.

Undantag från denna lag får medges i fråga om mottagna återförsäkring-

ar, i den mån det prövas skäligt. Undantag för ett mottagande bolag som
avses i fjärde stycket 3 skall vara förenligt med Sveriges förpliktelser i fråga
om direkt försäkring enligt avtalet den 2 maj 1992 om Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet.

Om ett försäkringsbolag driver rörelse i utlandet, får sådana avvikelser

från denna lag medges som föranleds av hänsyn till utländsk rätt eller
rättstillämpning.

I fråga om skadeförsäkringar får undantag från denna lag medges för

1. ömsesidiga försäkringsbolag som driver skadeförsäkringsrörelse un-

der förutsättning att verksamheten inte omfattar kredit- eller borgensför-
säkring eller annan ansvarsförsäkring än sådan som enligt 2 kap. 3a §
tredje stycket behandlas som underordnad, att den årliga premieinkoms-
ten från skadeförsäkringsrörelsen inte överstiger ett belopp motsvarande
en miljon ecu samt att minst hälften av denna premieinkomst härrör från
bolagets delägare,

4

Senaste lydelse 1991:1767.

3321

background image

SFS 1993:1304

2. lokala skadeförsäkringsbolag som meddelar endast försäkring enligt 2

kap. 3 a § första stycket klass 18 (assistans) i form av naturaförmåner och
vilkas årliga premieinkomst inte överstiger ett belopp motsvarande
200000 ecu,

3. ömsesidiga försäkringsbolag som enligt avtal med ett annat sådant

bolag (det mottagande bolaget) fullt ut återförsäkrar alla sina avtal om
direkt försäkring eller överlåter samtliga sina förpliktelser enligt försäk-
ringsavtalen.

Medgivanden enligt första -fjärde styckena lämnas av regeringen eller,

efter regeringens bemyndigande, av Finansinspektionen.

2 kap.

3 §5 Stiftarna skall upprätta en bolagsordning som skall underställas
regeringen för stadfastelse. Till ansökan om koncession skall fogas en plan
för den tilltänkta verksamheten. Avser bolagets rörelse sådan försäkring
för vilken grunder skall upprättas enligt 6 § eller därför att med stöd av

1 kap. 5 § bestämmelserna om livförsäkring tillämpas skall grunderna fo-

gas till verksamhetsplanen. Regeringen eller, efter regeringens bemyndi-
gande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vad verksamhets-
planen skall innehålla.

Regeringen prövar att bolagsordningen och grunderna överensstämmer

med denna lag och med andra författningar samt om och i vad mån
särskilda bestämmelser behövs med hänsyn till omfattningen och arten av
bolagets verksamhet.

Regeringen stadfäster bolagsordningen och grunderna samt beviljar

koncession, om den planerade verksamheten kan antas komma att uppfyl-
la kraven på en sund försäkringsverksamhet. Koncession beviljas tills
vidare eller, om särskilda omständigheter föranleder detta, för bestämd
tid, högst tio år, och därutöver till det löpande räkenskapsårets slut.
Koncession får inte vägras av det skälet att det inte behövs något ytterliga-
re försäkringsbolag.

Vid förlängning av en koncession som har beviljats ett försäkringsbolag

för bestämd tid gäller första-tredje styckena i tillämpliga delar.

3 a § Koncession för direkt skadeförsäkringsrörelse skall avse en eller
flera av följande försäkringsklasser eller risk som hänför sig till en sådan
klass:

1. olycksfall, dock inte försäkring som avses i 3 b § första stycket klass 4,

2. sjukdom, dock inte försäkring som avses i 3 b § första stycket klass 4,
3. landfordon (andra än spårfordon),
4. spårfordon,
5. luftfartyg,
6. fartyg,
7. godstransport,
8. brand och naturkrafter,
9. annan sakskada,

5

Senaste lydelse 1984:1115.

3322

background image

SFS 1993:1304

10. motorfordonsansvar,
11. luftfartygsansvar,
12. fartygsansvar,
13. allmän ansvarighet,
14. kredit,
15. borgen,
16. annan förmögenhetsskada,
17. rättsskydd samt
18. assistans.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela närmare föreskrifter om de risker som hänför sig till varje
försäkringsklass och om beteckningar för grupper av försäkringsklasser.

Ett försäkringsbolag får försäkra risker som inte omfattas av bolagets

koncession om risken är underordnad i förhållande till den risk som
omfattas av koncessionen (huvudrisken). En rättsskyddsförsäkring får
dock behandlas som underordnad endast om den avser tvister eller risker
med anknytning till högsjöfart under klass 6 eller 12 eller om huvudrisken
faller under första stycket 18 (assistans). Risker enligt första stycket 14 och

15 (kredit och borgen) får inte behandlas som underordnade.

3 b § Koncession för direkt livförsäkringsrörelse skall avse en eller flera
av följande försäkringsklasser eller risk som hänför sig till en sådan klass:

1 a) försäkring där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp

eller periodiska utbetalningar) är beroende av en persons eller flera perso-
ners liv, dock inte försäkringar enligt klass 3,

b) försäkring som meddelas som tillägg till försäkring enligt a,

2 a) försäkring som utfaller vid giftermål,

b) försäkring som utfaller vid födelse,

3. försäkring som avses i klasserna 1 a och 2 som är anknuten till

värdepappersfonder,

4. sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring som gäller för längre tid än

fem år, under obestämd tid eller till dess den försäkrade uppnått en viss
ålder och som inte får sägas upp av försäkringsbolaget eller får sägas upp
endast under särskilda förhållanden som anges i försäkringsavtalet.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela närmare föreskrifter om de risker som hänför sig till varje
försäkringsklass.

3 c § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-
tionen får meddela föreskrifter om indelning i försäkringsklasser beträffan-
de koncession för återförsäkring.

4 §6 Om bolagsordningen eller grunderna ändras skall även ändringen
stadfästas. Regeringen kan uppdra åt Finansinspektionen att i regeringens
ställe meddela stadfästelse i sådana fall som inte är av principiell betydelse
eller som i övrigt inte är av synnerlig vikt.

6

Senaste lydelse 1991: 1767.

3323

background image

SFS 1993:1304

Avser ändringen en utvidgning av bolagets rörelse eller en väsentlig

omläggning av rörelsen, gäller i övrigt 3 § första �tredje styckena i tillämp-
liga delar.

5 § Bolagsordningen skall ange

för samtliga försäkringsbolag

1. bolagets firma,

2. den ort i Sverige där bolagets styrelse skall ha sitt säte,
3. föremålet för bolagets verksamhet, varvid det särskilt skall anges om

verksamheten skall avse såväl direkt försäkring som mottagen återförsäk-
ring,

4. området för verksamheten, om det gäller direkt försäkring i Sverige,

5. i förekommande fall, att bolaget skall driva försäkringsrörelse i utlan-

det,

6. antalet eller lägsta och högsta antalet av de styrelseledamöter, reviso-

rer och eventuella styrelsesuppleanter, som får utses av bolagsstämman,
samt tiden för styrelseledamöternas och revisorernas uppdrag,

7. sättet att sammankalla bolagsstämman,
8. vilka ärenden som skall förekomma på den ordinarie stämman,
9. de regler enligt vilka bolagsstämman får förfoga över bolagets vinst,

10. i vilken utsträckning bolaget är skyldigt att teckna återförsäkring, om

det gäller annan försäkring än livförsäkring,

för försäkringsaktiebolag

11. aktiekapitalet eller, om detta utan ändring av bolagsordningen skall

kunna bestämmas till lägre eller högre belopp, minimikapitalet och
maximikapitalet, varvid minimikapitalet inte får vara mindre än en fjär-
dedel av maximikapitalet,

12. aktiernas nominella belopp,

för ömsesidiga försäkringsbolag

13. garantikapitalet,
14. regler för hur rösträtten skall utövas och hur beslut skall fattas på

bolagsstämman, varvid särskilt skall anges om och i vilken utsträckning
delägarnas rösträtt skall utövas genom utsedda delegerade samt i vilken
utsträckning rösträtt skall- tillkomma garanterna,

15. intill vilket belopp och i vilken ordning delägarna är personligen

ansvariga för bolagets förpliktelser, om inte uteslutande bolagets tillgångar
svarar för bolagets förpliktelser,

16. antal och sammanlagt belopp av de försäkringar som skall vara

tecknade innan bolaget kan anses bildat,

17. vilken begränsning som skall gälla för mottagen återförsäkring i

förhållande till den direkta försäkringen, om verksamheten avser såväl
direkt försäkring som mottagen återförsäkring,

18. i vilken ordning garanterna skall betala in det tecknade garantikapi-

talet samt

19. om och i vilken ordning ränta skall betalas på garantikapitalet och

vinst delas ut till garanterna och i vilken ordning garantikapitalet skall
återbetalas.

3324

background image

SFS 1993:1304

6 § För livförsäkringar skall, om det inte med hänsyn till försäkringarnas
särskilda natur finns anledning till undantag, grunder upprättas för

1. beräkning av försäkringspremier,

2. beräkning av premiereserv,

3. försäkringstagarnas rätt till återköp och fribrev,

4. belåning av försäkringsbrev hos bolaget,

5. verkan av underlåtenhet att betala premie,
6. försäkringstagarens rätt när försäkringen i andra fall än som avses i 3

eller 5 upphör i förtid eller bolaget i övrigt inte har ansvar för försäkrings-
fallet,

7. återbäring till försäkringstagarna,
8. skyldighet att teckna återförsäkring och
9. förräntning av försäkringsbelopp som förfallit till betalning.
Om andra skadeförsäkringar än sådana beträffande vilka bestämmelser-

na om livförsäkring tillämpas med stöd av 1 kap. 5 § skall meddelas för
längre tid än tio år, skall grunder upprättas för beräkning av premiereserv
för försäkringarna liksom för bestämmande av försäkringstagarnas rätt när
försäkringen upphör i förtid eller bolaget i övrigt inte har ansvar för
försäkringsfallet.

För sådan livränta eller sjukränta, som enligt 1 kap. 5 § tillhör annan

försäkring än livförsäkring, skall grunder upprättas för beräkning av pre-
miereserv och rätt till återköp.

Om grunder för livförsäkring finns ytterligare bestämmelser i 7 kap. 2 -

8 §§ och 12 kap. 8 § andra stycket vilka i tillämpliga delar även gäller för
premiereservgrunder enligt tredje stycket.

13 §7 Ett försäkringsbolag skall anmälas för registrering senast sex måna-

der efter det att koncession har beviljats.

För registrering av ett försäkringsaktiebolag krävs

1. att det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tilldelade

aktier efter avdrag för de aktier som enligt 15 § har förklarats förverkade
och inte har övertagits av någon annan (bolagets aktiekapital) svarar mot
aktiekapitalet eller minimikapitalet enligt bolagsordningen och

2. att de aktier som ingår i bolagets aktiekapital är helt betalda.
Genom registreringen fastställs bolagets aktiekapital till det belopp som

anges i andra stycket 1. De aktier som enligt 15 § har förklarats förverkade
och inte övertagits av någon annan blir därvid ogiltiga.

För registrering av ett ömsesidigt försäkringsbolag, där garantikapital

skall finnas, krävs

1. att minst hälften av garantikapitalet har betalats och

2. att garanterna har lämnat till bolaget ställda skriftliga förbindelser på

de belopp som inte har betalats.

Om inte försäkringsbolaget anmäls för registrering inom den tid som

anges i första stycket eller om Finansinspektionen genom lagakraftägande
beslut har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering av bolaget,
har frågan om bolagets bildande fallit. Styrelseledamöterna ansvarar soli-
dariskt för återbetalningen av de belopp som har betalats in på de tecknade
aktierna, eller som har erlagts på grund av garantiavtalet eller de tecknade

7

Senaste lydelse 1991:1767.

3325

background image

SFS 1993:1304

försäkringarna. Till beloppen skall läggas uppkommen avkastning varjäm-
te avdrag skall göras för kostnaderna på grund av åtgärder enligt 18 § första
stycket tredje meningen.

14 § Skulder som grundas på aktieteckning eller på teckning av garanti-

kapital får inte kvittas mot fordringar hos försäkringsbolaget.

Försäkringsbolaget kan inte överlåta eller pantsätta fordringar på aktie-

belopp eller garantikapital.

Den som genom överlåtelse har förvärvat aktier som inte är helt betalda

är tillsammans med överlåtaren ansvarig för betalningen, sedan han an-
mält sitt namn för införande i aktieboken.

16 § Innan styrelsen för ett försäkringsbolag som är under bildande har
valts, kan aktierna, garantikapitalet eller försäkringarna betalas endast

genom insättning på sådan räkning som stiftarna öppnat för detta ändamål
hos ett svenskt bankinstitut.

Det på räkningen insatta beloppet får lyftas för bolaget när styrelsen

valts. Har frågan om bolagets bildande fallit eller är teckningen av aktier,

garantikapital eller försäkringar av annan orsak inte bindande, skall de

inbetalda beloppen betalas tillbaka med gottgjord ränta till tecknarna.

18 §8 Innan försäkringsbolaget har registrerats, kan det inte förvärva

rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Det kan inte heller söka, kära eller
svara inför domstol eller någon annan myndighet. Styrelsen kan dock föra
talan i mål rörande bolagsbildningen och i övrigt vidta åtgärder för att
erhålla de tecknade aktiebeloppen eller de belopp som tecknats som garan-
tikapital.

För en åtgärd som vidtas på bolagets vägnar före registreringen svarar de

som har deltagit i åtgärden eller beslutet om denna solidariskt. När bolaget
har registrerats, övergår ansvaret på bolaget, om förpliktelsen följer av
bolagsordningen, teckningslistan eller grunderna eller ha tillkommit efter
det att bolaget har bildats.

Har ett avtal för bolaget slutits före registreringen med en medkontra-

hent som visste att bolaget inte var registrerat, kan denne, om något annat
inte följer av avtalet, frånträda detta endast

1. om bolaget inte har-anmälts för registrering inom den tid som före-

skrivs i 13 § eller

2. om Finansinspektionen genom ett lagakraftägande beslut har avskri-

vit en sådan anmälan eller vägrat registrering av bolaget.

Visste medkontrahenten inte att bolaget var oregistrerat, kan han från-

träda avtalet innan bolaget har registrerats.

2 a kap. Gränsöverskridande verksamhet

1 § Om ett försäkringsbolag avser att från Sverige eller från en agentur

eller filial i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES-land) marknadsföra försäkringar avseende risker belägna i ett tredje

8

Senaste lydelse 1991: 1767.

3326

background image

SFS 1993:1304

land och detta skall ske på annat sätt än genom en där etablerad agentur
eller filial, skall bolaget underrätta Finansinspektionen om sin avsikt med
angivande av i vilket land marknadsföringen skall ske och vilket slag av
risker den skall avse.

Första stycket gäller också när ett försäkringsbolag avser att ändra eller

utvidga sådan verksamhet till att avse ett nytt slag av risker eller på något
annat väsentligt sätt.

Finansinspektionen får från bolaget infordra en plan för den tilltänkta

verksamheten.

Finansinspektionen skall på begäran av bolaget, om förutsättningar

därtill föreligger, utfärda ett intyg som utvisar att bolaget har en tillräcklig
kapitalbas enligt 7 kap. 2 2 - 2 7 §§ och att bolagets koncession tillåter det
att driva verksamhet utanför det land där det fasta driftställe är beläget
från vilket marknadsföringen skall ske. Skall marknadsföringen ske från
Sverige skall intyget även utvisa vilka försäkringsklasser bolagets konces-
sion omfattar och att inspektionen inte har någon erinran mot att bolaget
marknadsför försäkringar i ett annat land. Intyg skall utfärdas om den
planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven på en sund
försäkringsverksamhet i det land där marknadsföringen skall ske och det
kan antas att den inte leder till skada för verksamheten här i landet.

2 § Ett försäkringsbolag som avser att marknadsföra försäkringar i Sve-
rige från en agentur eller filial i ett annat EES-land avseende risker belägna
här i landet skall underrätta Finansinspektionen om sin avsikt.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela föreskrifter om vilka handlingar som skall fogas till underrät-
telsen.

Försäkringsbolaget får starta verksamheten när Finansinspektionen har

fått del av de handlingar som avses i andra stycket.

Ett försäkringsbolag får inte ändra de slag av risker som skall försäkras

förrän det anmält de ändringar som skall företas till Finansinspektionen.
Vad som anges i första -tredje styckena skall gälla även när bolaget avser
att på något väsentligt sätt utvidga sin verksamhet.

7 kap.

1 § I ett försäkringsbolags balansräkning skall som skulder, under be-

nämningen försäkringstekniska skulder, tas upp värdet på balansdagen av
bolagets ansvarighet för

1. löpande försäkringar (premiereserv),

2. försäkringsersättningar för inträffade försäkringsfall (ersättningsre-

serv),

3. utgifterna för reglering av inträffande försäkringsfall (skadebehand-

lingsreserv),

4. sådan tilldelad återbäring inom livförsäkringsrörelsen som inte har

förfallit till betalning,

5. sådan tilldelad återbäring inom annan försäkringsrörelse än livförsäk-

ringsrörelse som inte har förfallit till betalning, och

6. avsättningar till utjämningsreserv för kreditförsäkring upp till det

3327

background image

SFS 1993:1304

belopp för reservens storlek som anges i 12 kap. 9 a § första stycket andra
meningen.

Sådan tilldelad återbäring inom livförsäkringsrörelsen som har förfallit

till betalning men inte kunnat betalas ut skall föras till ersättningsreserven.

Ansvarar flera försäkringsbolag solidariskt för en försäkring, skall i det

enskilda bolagets redovisning av försäkringstekniska skulder endast beak-
tas den del av försäkringen som enligt avtal mellan bolagen belöper på
bolaget.

9 §9 Ett belopp motsvarande försäkringstekniska skulder för livförsäk-
ringar skall alltid redovisas i följande slag av tillgångar:

1. obligationer eller andra skuldförbindelser som utfärdats eller garante-

rats av staten,

2. obligationer, som utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank, Ko-

nungariket Sveriges stadshypotekskassa, Svenska bostadskreditkassan,
Svenska skeppshypotekskassan, Skeppsfartens sekundärlånekassa eller av
Nordiska investeringsbanken, eller andra av nu angivna kreditinstitut
utfärdade skuldförbindelser, med undantag av sådana för den allmänna
rörelsen avsedda förskrivningar som medför rätt till betalning först efter
utfärdarens övriga fordringsägare (förlagsbevis),

3. obligationer, utfärdade eller garanterade av ett svenskt bankaktiebo-

lag, en svensk sparbank eller en central föreningsbank, eller av ett sådant
bankinstitut eller av riksbanken utfärdade andra fordringsbevis, med un-
dantag av förlagsbevis,

4. obligationer eller andra skuldförbindelser, utfärdade eller garanterade

av en svensk kommun,

5. av ett svenskt näringsföretag utfärdade obligationer som offentligen

utbjudits av ett svenskt bankaktiebolag eller Nordiska investeringsbanken,

6. skuldförbindelser för vilka bolaget äger säkerhet genom
panträtt i en jordbruks-, bostads-, kontors- eller affärsfastighet inom 70

procent av fastighetens uppskattade värde eller, om pantvärdet har fast-
ställts för fastigheten enligt gällande bestämmelser om lån av statsmedel
till främjande av bostadsbyggandet, inom 75 procent av pantvärdet,

panträtt i tomträtt, till vilken hör en byggnad som är avsedd för bo-

stads-, kontors- eller affärsändamål, inom 70 procent av det uppskattade
värdet av byggnaden eller någon annan egendom som hör till tomträtten
eller, om pantvärde har fastställts för egendomen enligt nämnda bestäm-
melser, inom 75 procent av pantvärdet, allt med den ytterligare begräns-
ning som Finansinspektionen föreskriver med hänsyn till tomträttsavtalets
innehåll eller någon annan omständighet eller

panträtt i en fastighet, som helt eller delvis är inrättad för industriell

verksamhet, eller i en tomträtt till vilken hör byggnad som helt eller delvis
är inrättad för sådan verksamhet, inom 60 procent av det uppskattade
värdet av egendomen, såvitt avser tomträtt med den ytterligare begräns-
ning Finansinspektionen föreskriver med hänsyn till tomträttsavtalets in-
nehåll eller någon annan omständighet,

varvid dock en förutsättning för att panträtt i fastigheten eller tomträt-

ten skall godkännas - utom i fråga om sådant lån till en svensk kommun

9

Senaste lydelse 1992:1626.

3328

background image

SFS 1993:1304

för vilket Finansinspektionen har medgett undantag - är att tillhörande
byggnader skall vara brandförsäkrade i försäkringsbolag som avses i denna
lag eller i utländskt försäkringsföretag med rätt att driva försäkringsrörelse
här i landet,

7. inhemska eller utländska värdehandlingar, som till sin art och till den

säkerhet de erbjuder kan anses jämförliga med några av de under 1-6
nämnda, varvid dock värdehandlingar, som enligt sin lydelse skall inlösas i
främmande valuta, får användas för redovisning endast i den mån de
motsvarar försäkringstekniska skulder för egen räkning för försäkringar i
samma valuta,

8. lån mot säkerhet i bolagets försäkringsbrev inom återköpsvärdet,
9. värdet av återförsäkringsgivarnas ansvarighet på grund av de livför-

säkringar som har övertagits i form av återförsäkring, dock endast i den
mån ansvarigheten överstiger värdet av reservdeposition som har ställts av
återförsäkringsgivare hos det avgivande bolaget och i den omfattning som
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen fö-
reskriver,

10. försäkringsbolagets egna fastigheter och tomträtter,
11. aktier i dotterbolag, som har till ändamål att äga fastigheter eller

tomträtter (fastighetsbolag),

12. medel på konto i bank.

Om ett försäkringsbolag har hållit kvar tillgångar som motsvarar en

avgiven livåterförsäkring, får återförsäkringsgivaren använda sin fordran
hos det avgivande bolaget för redovisning av försäkringstekniska skulder
för den mottagna livåterförsäkringen.

Med det uppskattade värdet avses det värde som försäkringsbolaget

bestämt på grundval av en särskild värdering.

Utan hinder av första stycket får ett belopp motsvarande högst 20 pro-

cent av de försäkringstekniska skulderna för egen räkning redovisas i
andra tillgångar än som avses i första stycket, dock inte i aktier.

Med försäkringstekniska skulder för egen räkning förstås den del av

dessa skulder som överstiger värdet av återförsäkringsgivarnas ansvarig-
het.

9 a §10 Om inte annat medges av Finansinspektionen eller följer av 12 §
skall de tillgångar som används för redovisning av försäkringstekniska

skulder för livförsäkringar finnas i Sverige. Denna begränsning gäller dock
inte för återförsäkringsgivares ansvarighet på grund av de försäkringar
som övertagits i form av återförsäkring.

Vid redovisning enligt 9 § skall tillgångarna värderas enligt 11 kap. med

de undantag som nämns i tredje och fjärde styckena.

Tillgångar som nämns i 9 § första stycket 10 får redovisas till högst den

andel av uppskattat värde eller fastställt pantvärde som anges i 9 § första
stycket 6 och endast i den utsträckning fastigheterna och tomträtterna inte
utnyttjats för pantsättning. För tomträtter får Finansinspektionen bestäm-
ma ytterligare begränsningar enligt vad som sägs i 9 § första stycket 6. För
fastigheter och tomträtter som inte omfattas av 9 § första stycket 6 faststäl-
ler Finansinspektionen i varje särskilt fall det värde som får redovisas.

10

Senaste lydelse 1991:1767.

105-SFS 1993

3329

background image

3330

SFS 1993:1304

Aktier enligt 9 § första stycket 11 skall redovisas till det lägsta av det

uppskattade värdet av aktierna och det värde som skulle ha fastställts
enligt tredje stycket om fastigheter och tomträtter ägts direkt av försäk-
ringsbolaget. Om försäkringsbolaget inte äger samtliga aktier i fastighets-
bolaget, beaktas endast så stor del av fastigheternas värde som svarar mot

aktieinnehavet. Om fastighetsbolaget äger fastigheter och tomträtter såväl

i Sverige som i utlandet, beaktas endast de som är belägna i Sverige.

Med det uppskattade värdet avses det värde som försäkringsbolaget

bestämt på grundval av en särskild värdering.

Som villkor för att tillgångar enligt 9 § första stycket 10 och 11 skall få

redovisas till täckande av försäkringstekniska skulder gäller att till fastig-
heter och tomträtter hörande byggnader är brandförsäkrade.

10 §11 Om ett försäkringsbolag för längre tid än tio år meddelar andra

skadeförsäkringar än sådana beträffande vilka bestämmelserna om livför-
säkring tillämpas med stöd av 1 kap. 5 §, skall i fråga om redovisning av
premiereserv för sådana försäkringar bestämmelserna i 9 § första stycket

1 - 7 och 9 - 1 2 , andra och fjärde styckena samt 9 a § tillämpas.

För skadeförsäkringar som meddelas för kortare tid än tio år och beträf-

fande vilka inte bestämmelserna om livförsäkring tillämpas med stöd av 1
kap. 5 § skall följande gälla. De medel som motsvarar de försäkringstekni-
ska skulderna skall placeras med hänsyn till det slag av försäkringsverk-
samhet som försäkringsbolaget bedriver, varvid risken för framtida väx-
lingar i tillgångarnas avkastning och värde samt risken för valutakursför-
luster skall beaktas. Dessutom gäller vad som i 9 a § första stycket sägs om
var tillgångar skall vara lokaliserade.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

skall föreskriva hur stor del av de försäkringstekniska skulderna som får
motsvaras av återförsäkringsgivares ansvarighet på grund av de försäk-
ringar som övertagits i form av återförsäkring samt meddela närmare
föreskrifter om hur risken för valutakursförluster skall beaktas.

10 a §12 Ett försäkringsbolag skall föra ett register som vid varje tid-

punkt utvisar de tillgångar som motsvarar försäkringstekniska skulder
enligt 9 § och premiereserv enligt 10 § första stycket.

Om en tillgång, som antecknats i registret, har upplåtits med sådan rätt

att dess fulla värde inte kan utnyttjas till täckning av försäkringstekniska
skulder enligt 9§ eller premiereserv enligt 10 §, skall detta antecknas i
registret.

Styrelsen och verkställande direktören skall se till att det till Finansin-

spektionen sänds in dels beräkningar av försäkringstekniska skulder re-
spektive premiereserv, dels kopior av registret.

11 §13 Försäkringstagarnas förmånsrätt enligt 4 a § förmånsrättslagen

(1970:979) omfattar de tillgångar som i enlighet med föreskrifterna i 9 och
9 a §§ finns upptagna i det register som anges i 10 a §, när bolaget försätts i
konkurs eller utmätning äger rum.

11

Senaste lydelse 1989:1081 (jfr 1991:204 och 1992:1311).

12

Senaste lydelse 1991:1767.

13

Senaste lydelse 1989:1081.

background image

SFS 1993:1304

Förmånsrätten följer med fordran som grundas på avtal om

1. livförsäkring,

2. annan skadeförsäkring än beträffande vilken bestämmelserna om

livförsäkring tillämpas med stöd av 1 kap. 5 §, om den meddelas för längre
tid än tio år, eller

3. återförsäkring avseende sådan försäkring som sägs i 1 och 2.
Fordran enligt 1 eller 2 har företräde framför fordran enligt 3.

12 § Om ett försäkringsbolag driver verksamhet i ett annat EES-land

genom agentur, filial eller gränsöverskridande verksamhet och det krävs
tillstånd i det landet för verksamheten, skall för den delen av verksamhe-
ten bestämmelserna i det landet gälla för

1. beräkning av försäkringstekniska skulder,

2. redovisning av tillgångar motsvarande de försäkringstekniska skul-

derna,

3. var dessa tillgångar skall vara lokaliserade och hur de skall skyddas

mot valutakursförluster, samt

4. såvitt avser livförsäkring, återbäring samt försäkringars fribrevs- och

återköpsvärde.

16 § Styrelsen och verkställande direktören skall övervaka att anskaff-

ning av ansökningar om försäkring hos bolaget sker på ett sätt som över-
ensstämmer med god försäkringssed.

På begäran av den som biträtt ett försäkringsbolag i dess verksamhet

enligt första stycket skall Finansinspektionen utfärda intyg över verksam-
hetens omfattning och innehåll, om sådant intyg krävs för att få driva
liknande verksamhet i annat EES-land. Bolaget och den som begärt intyg
skall lämna inspektionen de upplysningar som behövs för att inspektionen
skall kunna fullgöra denna skyldighet.

17 §14 Ett försäkringsbolag får inte utan Finansinspektionens medgivan-

de äga större andel av aktierna i ett svenskt eller utländskt aktiebolag än
som svarar mot ett röstetal om högst fem procent av röstetalet för samtliga
aktier. Tillhör försäkringsbolaget en koncern, skall bestämmelsen gälla
koncernen. Vid beräkningen av koncernens innehav skall dock, intill ett

innehav motsvarande fem procent av röstetalet i aktiebolaget, bortses från
aktier som innehas av bankföretag i koncernen eller av dotterföretag till
bankföretagen.

Första stycket skall inte tillämpas på aktier eller andelar i försäkringsbo-

lag eller i juridiska personer vars verksamhet uteslutande har till föremål
att äga aktier i försäkringsaktiebolag, att tillskjuta garantikapital i ömsesi-
diga försäkringsbolag, att förvalta försäkringsbolagens fastigheter eller att
biträda försäkringsbolag vid rörelsens bedrivande.

Beträffande försäkringsbolags rätt att äga aktier eller andelar i företag

som driver någon form av finansiell verksamhet gäller 17 a §.

19 § Ett försäkringsbrev skall innehålla uppgifter både om de allmänna

försäkringsvillkoren och om de särskilda villkoren för den försäkring som
avses i brevet.

14

Senaste lydelse 1991:1767. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

3331

background image

SFS 1993:1304

Om ett försäkringsbolag marknadsför försäkringar genom gränsöver-

skridande verksamhet i ett annat EES-land skall försäkringstagarna under-
rättas om i vilket land det fasta driftställe som avtalet skall ingås med är
beläget. Sådan information skall även finnas på varje handling som lämnas
till försäkringstagarna. Avtalet och försäkringsansökan, om den är bindan-
de, skall innehålla adress till försäkringsbolagets huvudkontor och till den
agentur eller filial som avtalet ingås med. Om försäkringen omfattar den
försäkringsklass som anges i 2 kap. 3a § första stycket 10, skall avtalet och
en bindande försäkringsansökan även innehålla namn och adress till den
representant som företräder försäkringsbolaget vid skadefall.

Vad som sägs i andra stycket gäller inte när marknadsföringen avser

1. de försäkringsklasser som anges i 2 kap. 3 a § första stycket 4 - 7, 11

och 12,

2. de försäkringsklasser som anges i 2 kap. 3 a § första stycket 14 och 15,

om försäkringstagaren är näringsidkare och risken avser näringsverksam-
heten, eller

3. de försäkringsklasser som anges i 2 kap. 3 a § första stycket 3, 8 - 1 0 ,

13 och 16, om försäkringstagaren är näringsidkare och minst två av följan-

de förutsättningar är uppfyllda enligt senast fastställda resultat- och ba-
lansräkning:

a) försäkringstagaren har en balansomslutning som uppgår till minst ett

belopp motsvarande 6 200 000 ecu,

b) försäkringstagaren har en bruttoomsättning som uppgår till minst ett

belopp motsvarande 12 800000 ecu,

c) försäkringstagaren har haft i genomsnitt minst 250 personer anställda.
Om försäkringstagaren ingår i en koncern som avger koncernredovis-

ning skall förutsättningarna i tredje stycket gälla koncernen.

Innan ett avtal om livförsäkring ingås genom sådan gränsöverskridande

verksamhet som avses i 2 a kap. 2 § skall försäkringsbolaget till försäk-
ringstagaren överlämna en handling där försäkringstagaren uppmärksam-
mas på att försäkringsbolaget är underkastat tillsynsreglerna i det land där
det försäkrande fasta driftstället är beläget. Försäkringstagaren skall skriva
under handlingen. Handlingen skall överensstämma med formulär som
fastställs av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansin-
spektionen.

22 § Kapitalbasen för livförsäkringsrörelse får omfatta följande poster:

1. inbetalat aktiekapital eller inbetalat garantikapital,

2. hälften av ännu ej inbetalat aktie- eller garantikapital, om minst

tjugofem procent av kapitalet inbetalats, samt

3. övrigt eget kapital, återbäringsmedel och obeskattade reserver.
Finansinspektionen får, i den mån 26 § tredje stycket inte hindrar det,

medge att också andra poster än som sägs i första stycket får ingå i
kapitalbasen.

23 § Solvensmarginalen enligt 1 kap. 8a § andra stycket skall för livför-
säkringsrörelse bestämmas på det sätt som anges i denna paragraf.

Solvensmarginalen för livförsäkring som avses i 2 kap 3 b § första

stycket klasserna 1 a och 2 utgör summan av följande belopp:

3332

background image

SFS 1993:1304

1. fyra procent av premiereserven utan avdrag för avgiven återförsäk-

ring (bruttopremiereserv) multiplicerat med en faktor som motsvarar för-
hållandet för det föregående räkenskapsåret mellan premiereserven efter
avdrag för avgiven återförsäkring och bruttopremiereserven; faktorn får
dock inte understiga 0,85, samt

2. tre tiondels procent av samtliga positiva risksummor multiplicerat

med en faktor som motsvarar förhållandet för det föregående räkenskaps-
året mellan de positiva risksummorna efter avdrag för avgiven återförsäk-
ring och de positiva risksummorna utan sådant avdrag; faktorn får dock
inte understiga 0,5.

För försäkringar enbart för dödsfall skall vid tillämpning av andra

stycket 2 i stället för tre tiondels procent gälla en tiondels procent om
försäkringstiden är högst tre år och femton hundradels procent om försäk-
ringstiden är längre än tre år men högst fem år.

Solvensmarginalen för sjuk- och olycksfallsförsäkringar som avses i 2

kap. 3 b § första stycket klass 3 beräknas på det sätt som anges i andra
stycket 1.

Solvensmarginalen för försäkringar enligt 2 kap. 3 b § första stycket

klass 1 b (tilläggsförsäkring) beräknas på grundval av premieindex enligt
vad som föreskrivs i 25 §.

24 § Kapitalbasen för skadeförsäkringsrörelse får omfatta följande pos-
ter:

1. inbetalat aktiekapital eller inbetalat garantikapital,

2. hälften av ännu ej inbetalat aktie- eller garantikapital, om minst

tjugofem procent av kapitalet inbetalats,

3. övrigt bundet eller fritt eget kapital, obeskattade reserver, samt

4. ett belopp som motsvarar fordran på uttaxering enligt 13 kap. 1 §;

beloppet får dock inte överstiga vare sig hälften av skillnaden mellan den
högst tillåtna uttaxeringen och vad som faktiskt har uttaxerats eller halva
kapitalbasen.

Finansinspektionen får medge att också andra poster än som sägs i

första stycket får ingå i kapitalbasen.

25 § Solvensmarginalen enligt 1 kap. 8 a § andra stycket skall för skade-
försäkringsrörelse bestämmas med utgångspunkt i premieindex eller ska-
deindex.

Premieindex grundas på ett belopp som uppgår till under det föregående

räkenskapsåret förfallna premier brutto för direkt försäkring och mottagen

återförsäkring med avdrag för dels däri ingående skatter och avgifter, dels
premier för under samma tid annullerade försäkringsavtal. Premieindex
utgörs av arton procent av detta belopp till den del beloppet motsvarar
högst tio miljoner ecu och sexton procent av återstoden.

Skadeindex grundas på ett belopp bestående av

1. genomsnittet av utbetalda ersättningar brutto eller kostnader för

utförd assistans i direkt försäkring och mottagen återförsäkring för vart
och ett av de tre föregående räkenskapsåren med avdrag för erhållna
regressbelopp under samma tid, samt

2. en tredjedel av ersättningsreserven brutto i direkt försäkring och

mottagen återförsäkring vid det föregående räkenskapsårets utgång mins-

3333

background image

SFS 1993:1304

kad med en tredjedel av ersättningsreserven brutto i direkt försäkring och
mottagen återförsäkring vid början av den treårsperiod som slutade med
det föregående räkenskapsårets utgång.

Skadeindex utgörs av tjugosex procent av detta belopp till den del

beloppet motsvarar högst sju miljoner ecu och tjugotre procent av återsto-
den.

Om försäkringsrörelsen huvudsakligen omfattar kreditförsäkring eller

försäkring som omfattar risker till följd av storm, hagel eller frost, skall
dock beräkningen enligt tredje stycket beräknas på grundval av de sju
föregående räkenskapsåren.

Solvensmarginalen utgör det högsta av premieindex eller skadeindex,

multiplicerat med en kvot som för det föregående räkenskapsåret motsva-
rar förhållandet mellan, å ena sidan, summan av utbetalda ersättningar
och ersättningsreservens förändring efter avdrag för återförsäkrares andel
samt, å andra sidan, summan av utbetalda ersättningar och ersättningsre-
servens förändring utan avdrag för återförsäkrares andel. Kvoten får dock
inte understiga 0,5.

Om försäkringsbolagets verksamhet inte har pågått så länge som förut-

sätts enligt bestämmelserna om skadeindex i tredje och femte styckena,
skall solvensmarginalen beräknas med utgångspunkt i premieindex.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela föreskrifter om beräkning av kostnader för utförd assistans
och om annan beräkning av solvensmarginalen för sjukränta.

26 § För livförsäkringsrörelse gäller följande.

Garantibeloppet enligt 1 kap. 8 a § andra stycket skall uppgå till ett

belopp som motsvarar 800000 ecu.

Kapitalbasen skall intill en sjättedel av solvensmarginalen motsvaras av

poster som anges i 22 § första stycket 1 - 3 . Detsamma gäller garantibelop-
pet, om det är större än en sjättedel av solvensmarginalen.

27 § För skadeförsäkringsrörelse utgör garantibeloppet enligt 1 kap. 8
a § andra stycket ett belopp motsvarande

a) 1 400000 ecu, om rörelsen omfattar försäkring som avses i 2 kap. 3 a §

första stycket klass 14 och för vart och ett av de tre senaste räkenskapsåren
den sammanlagda premieinkomsten av sådan försäkring överstiger ett
belopp motsvarande 2 500000 ecu eller fyra procent av bolagets totala
premieinkomst,

b) 400000 ecu, om rörelsen omfattar försäkring som avses i 2 kap. 3 a §

första stycket klasserna 1 0 - 1 3 och 15 samt klass 14 i annat fall än som
avses i a,

c) 300000 ecu, om rörelsen omfattar försäkring som avses i 2 kap. 3 a §

första stycket klasserna 1-8, 16 och 18, samt

d) 200000 ecu, om rörelsen omfattar försäkring som avses i 2 kap. 3a §

första stycket klasserna 9 och 17.

Om rörelsen omfattar flera försäkringsklasser skall endast den klass

beaktas som kräver det högsta beloppet.

När ett försäkringsbolag till följd av bestämmelserna i första stycket a är

skyldigt att höja kapitalbasen skall det ske upp till ett belopp som motsva-

3334

background image

SFS 1993:1304

rar minst 1 000000 ecu inom tre år, minst 1 200000 ecu inom fem år och

1400000 ecu inom sju år.

28 § Om direkt livförsäkringsrörelse och skadeförsäkringsrörelse drivs i
samma försäkringsbolag enligt 1 kap. 3 § andra och tredje styckena skall
följande gälla.

Kapitalbasen för livförsäkringsrörelsen respektive skadeförsäkringsrö-

relsen skall redovisas separat. Om båda verksamhetsformerna uppfyller
kraven på kapitalbasens storlek enligt 23 och 25 - 27 §§ får dock poster
hänförliga till den ena kapitalbasen, till den del den överstiger den före-
skrivna storleken, räknas in i den andra kapitalbasen. Finansinspektionen
skall underrättas om ett sådant förfarande.

11 kap.

1 §15 Kalenderår utgör räkenskapsår, om inte annat följer av 12 § tredje

stycket bokföringslagen (1976:125). För varje räkenskapsår skall årsredo-
visning avges. Denna består av resultaträkning, balansräkning och förvalt-
ningsberättelse. I resultaträkning skall ingå resultatanalys.

I fråga om resultaträkning och balansräkning i årsredovisning och i

årsbokslut enligt bokföringslagen gäller, förutom bestämmelserna i nämn-
da lag, föreskrifterna nedan i detta kapitel.

Resultatanalysen skall närmare utvisa rörelseresultat för varje verksam-

hetsgren.

Regeringen, eller efter regeringens bemyndigande Finansinspektionen,

får utfärda närmare föreskrifter om försäkringsbolagens löpande bokfö-
ring, årsbokslut och årsredovisning samt därvid, om särskilda skäl förelig-

ger, meddela föreskrifter som avviker från bokföringslagen. Föreskrifterna
skall utformas så att de främjar en klar och rättvisande översikt av försäk-
ringsbolagets resultat och ställning.

12 kap.

9 a § Skadeförsäkringsbolag som meddelar försäkring enligt 2 kap 3 a §
första stycket klass 14 (kreditförsäkring) skall inrätta en utjämningsreserv
för förlusttäckning inom denna försäkringsklass. Avsättningar till reserven
skall göras till dess den uppgår till ett belopp som motsvarar 150 procent
av den högsta årliga premieintäkten för egen räkning under de fem föregå-
ende räkenskapsåren. Avsättningarna skall för varje räkenskapsår motsva-
ra 75 procent av det tekniska överskottet i kreditförsäkringsrörelsen. Av-
sättningarna får dock inte överstiga tolv procent av premieintäkten för
egen räkning. �&terföring av utjämningsreserven får göras bara för att täcka
ett tekniskt underskott i kreditförsäkringsrörelsen.

Första stycket gäller inte bolag vilkas årliga premieinkomst av kreditför-

säkring understiger fyra procent av bolagets totala premieinkomst och ett
belopp motsvarande 2 500000 ecu.

15

Senaste lydelse 1991:1767.

3335

background image

SFS 1993:1304

13 kap.

1 § Om det i ett ömsesidigt försäkringsbolag uppkommer förlust på

sådan försäkringsrörelse som inte avser livförsäkring, sjuk- och olycksfalls-
försäkring som avses i 2 kap. 3 a § första stycket klasserna 1 och 2, avgångs-
bidragsförsäkring eller återförsäkring, skall den del av förlusten som inte
kan täckas genom användning av obeskattade reserver, fritt eget kapital
och reservfonden, med tillägg av högst en tiondel uttaxeras på dem som
varit delägare i bolaget under någon del av det räkenskapsår under vilket
förlusten har uppkommit. Innehåller bolagsordningen bestämmelser om
att delägarnas personliga ansvarighet är begränsad till ett visst belopp eller
om att uttaxeringen i första hand skall ske inom en bestämd grupp av
delägare eller i övrigt på annat sätt än som föreskrivs i denna paragraf,
skall uttaxeringen ske enligt dessa bestämmelser.

Täcks inte förlusten genom uttaxering på det sätt som föreskrivs i första

stycket, skall den kvarstående förlusten utjämnas genom nedsättning av
delägarnas andel i den del av premiereserven som inte avser sjuk- eller
livränta enligt 1 kap. 5 § tredje stycket. Därvid skall nedsättning också ske
av försäkringsbeloppen liksom av ersättningsbelopp som belöper på del-
ägarna och svarar mot de försäkringsfall som inträffat under det räken-
skapsår då förlusten har uppkommit.

Om det finns garantikapital skall täckande av förlust genom uttaxering

endast gälla det belopp varmed förlusten överstiger garantikapitalet.

3 § Uttaxering skall ske i förhållande till varje delägares premier som
avser annan direkt försäkring än livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäk-
ring som avses i 2 kap. 3 a § första stycket klasserna 1 och 2 samt avgångs-
bidragsförsäkring och som belöper på det räkenskapsår under vilket förlus-
ten har uppkommit.

Vid nedsättning av delägarnas andel i premiereserven och av ersätt-

ningsbelopp som belöper på delägarna skall alla andelar och ersättningsbe-
lopp sättas ned i förhållande till varje delägares premier enligt första
stycket.

Har någon redan erhållit större ersättning än som tillkommer honom

sedan ersättningsbeloppen satts ned, är han skyldig att betala tillbaka det
överskjutande beloppet till bolaget.

I bolagsordningen kan meddelas bestämmelser som avviker från första-

tredje styckena.

14 kap.

22 § Om ett ömsesidigt försäkringsbolag har trätt i likvidation eller
blivit försatt i konkurs, får en garant inte erhålla betalning av bolagets

tillgångar för fordran avseende inbetalt garantikapital förrän bolagets övri-
ga skulder har blivit fullt betalda eller erforderliga medel avsatts till detta.

3336

background image

SFS 1993:1304

15 kap.

1 § Ett försäkringsbolag (det överlåtande bolaget) får med Finansinspek-

tionens tillstånd helt eller delvis överlåta sitt försäkringsbestånd till en
annan försäkringsgivare som har koncession i Sverige (den övertagande
försäkringsgivaren).

Om försäkringsbeståndet består av försäkringar som har meddelats ge-

nom gränsöverskridande verksamhet, får överlåtelsen med inspektionens
tillstånd också ske till en försäkringsgivare med fast driftställe i det land
där riskerna är belägna.

Ett avtal om överlåtelse skall för att bli giltigt godkännas av bolagsstäm-

man i det överlåtande bolaget. �verlåtelse av försäkringsbeståndet kan ske
utan hinder av att det överlåtande bolaget har trätt i likvidation.

Följande handlingar skall hållas tillgängliga för aktieägarna respektive

de röstberättigade under minst en vecka före den bolagsstämma vid vilken
frågan om godkännande av överlåtelseavtalet skall behandlas, samt läggas
fram på stämman,

1. ett förslag till bolagsstämmans beslut,

2. avtalet om överlåtelse,
3. en redogörelse av styrelsen för de omständigheter som kan vara av

vikt vid bedömningen av förslagets lämplighet för bolaget och försäkrings-
tagarna,

4. ett yttrande av revisorerna över styrelsens redogörelse enligt 3 samt

5. om årsredovisningen inte skall behandlas på stämman, de handlingar

som avses i 4 kap. 7 § första stycket 1 - 3 .

Handlingarna skall genast sändas till de aktieägare respektive till de

röstberättigade som begär det och uppger sin postadress.

3 §16 Senast fyra månader efter det att beslutet om godkännande av
avtalet om överlåtelse registrerats skall såväl överlåtande som övertagande
försäkringsgivare ansöka om Finansinspektionens tillstånd att verkställa
avtalet. Sådant tillstånd får inte ges om försäkringstagarnas rätt därigenom
försämras.

Om den övertagande försäkringsgivaren har koncession i Sverige och det

försäkringsbestånd som överlåtelsen avser består av försäkringar som har
meddelats genom gränsöverskridande verksamhet, får tillstånd ges endast
om behörig myndighet i det land där riskerna är belägna samtycker till
överlåtelsen och den övertagande försäkringsgivaren där uppfyller kraven
för gränsöverskridande verksamhet med de försäkringar som överlåtelsen
avser.

I de fall som avses i 1 § andra stycket får tillstånd ges endast om behörig

myndighet i det land där riskerna är belägna samtycker till överlåtelsen.

�r den övertagande försäkringsgivaren en utländsk försäkringsgivare

krävs för tillstånd, utöver vad som anges i första -tredje styckena, att
behörig myndighet i försäkringsgivarens hemland intygar att försäkrings-
givaren har erforderlig kapitalbas sedan överlåtelsen beaktats.

Finansinspektionen kan förelägga försäkringsgivarna att komma in med

den ytterligare utredning som är nödvändig för att inspektionen skall
kunna fastställa att försäkringstagarnas rätt inte försämras.

16

Senaste lydelse 1991:1767.

3337

background image

SFS 1993:1304

19 kap.

1 §17 Finansinspektionen skall verka för en sund utveckling av försäk-

ringsväsendet. Inspektionen skall i sin tillsynsverksamhet ha ett sådant
nära samarbete med övriga EES-länders tillsynsmyndigheter som föran-
leds av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Styrelsen och verkställande direktören i ett försäkringsbolag skall, när

bolaget har börjat sin verksamhet, genast underrätta Finansinspektionen
om det.

3 §18 Styrelsen, verkställande direktören och andra befattningshavare i
ansvarig ställning i försäkringsbolag skall lämna Finansinspektionen de
upplysningar om verksamheten som inspektionen begär. Om bolaget
driver verksamhet i ett annat EES-land, skall de lämna motsvarande
upplysningar till behörig myndighet i det landet i enlighet med där gällan-
de bestämmelser.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen

får meddela föreskrifter om vilka upplysningar ett försäkringsbolag skall
lämna till inspektionen.

5 §19 Styrelsen och verkställande direktören i de bolag som meddelar
annan försäkring än livförsäkring, skall med hjälp av fortlöpande statistik
eller på annat sätt övervaka att premiesättningen är skäligt avvägd med
hänsyn till den risk som försäkringen är avsedd att täcka, nödvändiga
driftskostnader för försäkringen samt omständigheterna i övrigt. Statistik
får efter Finansinspektionens medgivande upprättas för två eller flera
bolag gemensamt. Styrelsen och verkställande direktören skall dessutom
till Finansinspektionen, för den tid som inspektionen bestämmer, sända in
en redogörelse för den metod som har använts för övervakning av premie-
sättningen och för erfarenheter av övervakningen.

Första stycket gäller inte verksamhet som bedrivs i utlandet. I fråga om

transport- och sjökaskoförsäkring, som bedrivs i Sverige, gäller första
stycket endast reseförsäkring och båtförsäkring tecknad av en konsument
huvudsakligen för enskilt ändamål.

11 §20 Finansinspektionen får meddela de erinringar i fråga om försäk-

ringsbolagets verksamhet som inspektionen anser behövliga.

Finansinspektionen skall förelägga bolaget eller styrelsen att vidta rättel-

se om inspektionen finner att

1. avvikelse skett från denna lag, trafikskadelagen (1975:1410) eller

lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av dessa lagar eller från bolagsordningen eller grun-
derna, om sådana finns,

2. bolagsordningen eller grunderna inte längre är tillfredsställande med

hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av bolagets rörelse,

3338

19

Senaste lydelse 1991:1767.

20

Senaste lydelse 1991:1767.

17

Senaste lydelse 1991:1767.

18

Senaste lydelse 1991:1767. �ndringen innebär bl. a. att tredje och fjärde styckena

upphävs.

background image

SFS 1993:1304

3. de tillgångar, i vilka försäkringstekniska skulder redovisas, inte är

tillräckliga,

4. försäkringsbeståndet inte är tillräckligt för erforderlig riskutjämning

eller

5. det i övrigt finns allvarliga anmärkningar mot försäkringsbolagets

verksamhet.

Om ett försäkringsbolags kapitalbas understiger solvensmarginalen en-

ligt 7 kap. 23 eller 25 §, skall Finansinspektionen förelägga bolaget eller
dess styrelse att upprätta en plan för att återställa en sund finansiell
ställning och överlämna planen till inspektionen för godkännande. Om
kapitalbasen understiger en tredjedel av solvensmarginalen eller garantibe-
loppet enligt 7 kap. 26 eller 27 § eller om kapitalbasen för ett livförsäk-
ringsbolag inte har den sammansättning som anges i 7 kap. 26 § tredje
stycket, skall inspektionen förelägga bolaget eller dess styrelse att upprätta
och för godkännande överlämna en plan för skyndsamt återställande av
kapitalbasen.

Om ett försäkringsbolag driver gränsöverskridande verksamhet och bo-

laget inte rättar sig efter Finansinspektionens eller behörig utländsk myn-
dighets anmodan om rättelse, skall inspektionen vidta de åtgärder som
behövs för att förhindra fortsatta överträdelser. Inspektionen får förbjuda
bolaget att bedriva gränsöverskridande verksamhet.

Om ett föreläggande enligt andra-fjärde styckena inte har följts inom

bestämd tid och det anmärkta förhållandet inte heller på något annat sätt
har undanröjts, skall Finansinspektionen anmäla detta till regeringen.

Följer bolaget inte gällande bestämmelser om redovisning och täckning

av försäkringstekniska skulder eller uppfyller bolaget inte gällande krav på
garantibelopp, får regeringen efter anmälan av Finansinspektionen förbju-
da bolaget att förfoga över sina tillgångar i Sverige eller begränsa bolagets
förfoganderätt. Om bolaget driver verksamhet i ett annat EES-land och
beslutet grundas på att bolagets kapitalbas understiger en tredjedel av
solvensmarginalen eller garantibeloppet, skall inspektionen underrätta
den behöriga myndigheten i det landet och, om det behövs, begära att
denna vidtar motsvarande åtgärder.

Finansinspektionen får besluta hur försäkringsverksamheten skall

drivas efter ett sådant beslut som avses i sjätte stycket.

En koncession kan förklaras förverkad av regeringen om bolaget

1. inte längre uppfyller kraven för koncession,

2. inte inom angiven tid har vidtagit åtgärderna i en plan som har

godkänts enligt tredje stycket, eller

3. i annat fall allvarligt åsidosätter gällande bestämmelser för verksam-

heten.

13 §21 Finansinspektionens beslut om att avslå en begäran om att utfär-

da intyg enligt 2 a kap. 1 § fjärde stycket, om att förbjuda gränsöverskri-
dande verksamhet enligt 19 kap. 11 § fjärde stycket eller om att förelägga
eller utdöma vite enligt 21 kap. 2 § får överklagas hos kammarrätten.
Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos regering-
en.

21

Senaste lydelse 1991:1767.

3339

background image

SFS 1993:1304

Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om

verksamhetens drivande enligt 11 § sjunde stycket skall gälla omedelbart.

Om överklagande av vissa beslut finns bestämmelser i 20 kap. 7 §.

13 a § Har regeringen i ett ärende om koncession inte fattat beslut sex

månader efter det att ansökningen gavs in, får sökanden begära förklaring
av kammarrätten att ärendet onödigt uppehålls. Har regeringen inte med-
delat beslut sex månader efter det att kammarrätten avgett en sådan
förklaring, skall det anses som att ansökningen har avslagits.

21 kap.

2 §22 Finansinspektionen kan vid vite förelägga verkställande direktören
och styrelseledamöterna att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag eller
andra författningar att

1. till Finansinspektionen sända in behöriga redovisningshandlingar

eller revisionsberättelser eller

2. hos inspektionen göra behöriga anmälningar för registrering.
Föreläggande enligt första stycket 2 får inte meddelas, om underlåtenhet

att göra anmälan medför att bolagsstämmans eller styrelsens beslut förfal-
ler eller bolaget blir skyldigt att träda i likvidation.

Finansinspektionen kan förena annat föreläggande enligt denna lag än

som avses i första stycket med vite.

Har inspektionen förelagt vite skall den mot vilken föreläggandet riktas

genast skriftligen underrättas om detta.

Följs inte ett sådant vitesföreläggande som avses i första stycket kan

Finansinspektionen döma ut vitet.

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Ett försäkringsbolag som har koncession vid lagens ikraftträdande får

med den tidsbegränsning som kan ha angetts i koncessionsbeslutet fortsät-
ta med rörelsen till utgången av år 1995 eller, om ansökan om koncession i
enlighet med 2 kap. 3 a, 3 b eller 3 c § då har getts in, till dess att
ansökningen har prövats slutligt. Den myndighet som beslutar om konces-
sion får bestämma att ett pågående räkenskapsår skall avbrytas och att ett
nytt räkenskapsår skall börja löpa. Det nya räkenskapsåret får avse kortare
tid än tolv månader eller utsträckas till högst arton månader och skall löpa
ut den 31 december.

3. En ansökan om koncession enligt de nya bestämmelserna skall, beträf-

fande försäkringsbolag som avses i punkt 2, prövas av Finansinspektionen,
om inte ett bifall till ansökningen skulle innebära en förlängning eller en
väsentlig utvidgning av den tidigare koncessionen. I sådant fall prövas
ansökningen av regeringen. När ett ärende skall prövas av Finansinspek-
tionen gäller vad i 19 kap. 13 a § sägs i fråga om inspektionen. Finansin-
spektionen skall, i samband med sin prövning av en koncessionsansökan,
även pröva en därav föranledd ansökan om stadfästelse av ändring av
bolagsordning eller grunder.

22

Senaste lydelse 1991:1767. �ndringen innebär att sjätte stycket upphävs.

3340

background image

SFS 1993:1304

3341

4. För ett försäkringsbolag som har koncession vid lagens ikraftträdande

tillämpas bestämmelsen i 1 kap. 4 § om vad som förstås med livförsäk-
ringsbolag och skadeförsäkringsbolag i sin äldre lydelse till dess bolaget
erhållit ny koncession eller inte längre får fortsätta med rörelsen enligt
punkt 2.

5. Sådana avvikelser från försäkringsrörelselagen som har medgivits för

tjänstepensionsförsäkringar med stöd av 1 kap. 10 § andra stycket i dess
äldre lydelse gäller fortfarande.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Håkan Nyholm

(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar