SFS 1994:1941 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1994:1941 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
SFS 1994_1941 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982_713)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1941

Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713),

dels att lkap. 6 §, 2kap. 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13och 18 §§, 3kap. 1 och

13 §§, 4 kap. 2, 5, 7, 14, 16, 17 och 20 §§, 6kap. 1, 2, 6, 8 och 9 §§, 8kap. 12

och 16 §§, 9 kap. 13 §, 12kap. 10, 12 och 13 §§, 17kap. 1 -3 §§, 20kap. 3,4
och 7 §§ samt 21 kap. 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse,

dels att i lagen skall införas elva nya paragrafer, 1 kap. 11 §, 2 kap. 13 a,

13b och 13c §§, 6kap. 2a, 8a, 8b och 10 §§, 17kap. 5 §, 20kap. 3a och

4a§§,

dels att det i lagen skall införas två nya kapitel, 15 a kap. och 18 kap., av

följande lydelse.

1 kap.

6 §2 I ett försäkringsaktiebolag svarar delägarna inte personligen för
bolagets förpliktelser.

Försäkringaktiebolag är privat försäkringsaktiebolag eller publikt för-

säkringsaktiebolag. Denna lag gäller för samtliga försäkringsaktiebolag,
om inte annat föreskrivs.

�r bolagets aktiekapital fördelat på flera aktier, skall dessa lyda på lika

belopp.

11 § Ett privat försäkringsaktiebolag eller en aktieägare i ett sådant

bolag får inte genom annonsering söka sprida aktier eller teckningsrätter i
bolaget eller av bolaget utgivna skuldebrev.

Ett bolag eller en aktieägare som avses i första stycket får inte heller på

annat sätt söka sprida i första stycket angivna värdepapper genom att
erbjuda fler än 200 personer att teckna eller förvärva värdepapperen.
Detta gäller dock inte om erbjudandet riktar sig enbart till en krets som i
förväg har anmält intresse av sådana erbjudanden och antalet utbjudna
poster inte överstiger 200.

Begränsningarna i första och andra styckena gäller inte erbjudanden

som avser överlåtelse till högst tio förvärvare.

1

Prop. 1994/95:70, bet. 1994/95:NU13, rskr. 1994/95:142. Jfr rådets direktiv,

68/151/EEG(EGTnrL65, 14.3.1968 s. 8), 77/91/EEG(EGT nr L26, 31.1.1977 s. 1),
78/855/EEG (EGT nr L295, 20.10.1978 s. 36) och 89/667/EEG (EGT nr 395,
30.12.1989 s. 40).
2

Senaste lydelse 1993:1304.

6752

background image

SFS 1994:1941

I första stycket angivna värdepapper som har givits ut av ett privat

försäkringsaktiebolag får inte bli föremål för handel på börs eller annan
organiserad marknadsplats.

2 kap.

2 § Stiftarna anger villkoren för bolagsbildningen. Därvid skall iakttas
att betalningen för en aktie i försäkringsaktiebolag inte får understiga det
belopp på vilket aktien skall lyda (nominella beloppet). Om en aktie skall
kunna tecknas med rätt eller plikt att mot aktien tillskjuta annan egendom
än pengar eller med rätt eller plikt för försäkringsaktiebolaget att överta
egendom mot annat vederlag än aktier (apport), får värdet på apportegen-
domen inte sättas högre än det verkliga värdet för bolaget. Endast sådan
egendom som är eller som kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet

kan utgöra apportegendom. Med apportegendom får inte jämställas åta-
gande att utföra arbete eller att tillhandahålla tjänst.

Om aktie skall tecknas mot betalning med apportegendom, krävs Fi-

nansinspektionens medgivande för detta.

Tecknas aktie med villkor som strider mot första stycket, skall det

nominella beloppet ändå betalas.

Stiftarna av ett ömsesidigt försäkringsbolag skall bestämma att ett visst

antal försäkringar till minst ett visst sammanlagt belopp skall vara teckna-
de, innan bolaget får anses bildat. Hänsyn skall därvid tagas till arten av
den planerade rörelsen och till garantikapitalets storlek.

5 § Bolagsordningen skall ange

för samtliga försäkringsbolag

1. bolagets firma,

2. den ort i Sverige där bolagets styrelse skall ha sitt säte,

3. föremålet för bolagets verksamhet, varvid det särskilt skall anges om

verksamheten skall avse såväl direkt försäkring som mottagen återförsäk-
ring,

4. området för verksamheten, om det gäller direkt försäkring i Sverige,

5. i förekommande fall, att bolaget skall driva försäkringsrörelse i utlan-

det,

6. antalet eller lägsta och högsta antalet av de styrelseledamöter, reviso-

rer och eventuella styrelsesuppleanter, som får utses av bolagsstämman,
samt tiden för styrelseledamöternas och revisorernas uppdrag,

7. sättet att sammankalla bolagsstämman,
8. vilka ärenden som skall förekomma på den ordinarie stämman,
9. de regler enligt vilka bolagsstämman får förfoga över bolagets vinst,

10. i vilken utsträckning bolaget är skyldigt att teckna återförsäkring,

om det gäller annan försäkring än livförsäkring,

för försäkringsaktiebolag

11. aktiekapitalet eller, om detta utan ändring av bolagsordningen skall

kunna bestämmas till lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maxi-
mikapitalet, varvid minimikapitalet inte får vara mindre än en fjärdedel
av maximikapitalet,

12. aktiernas nominella belopp,

6753

background image

SFS 1994:1941

för ömsesidiga försäkringsbolag

13. garantikapitalet,
14. regler för hur rösträtten skall utövas och hur beslut skall fattas på

bolagsstämman, varvid särskilt skall anges om och i vilken utsträckning

delägarnas rösträtt skall utövas genom utsedda delegerade samt i vilken
utsträckning rösträtt skall tillkomma garanterna,

15. intill vilket belopp och i vilken ordning delägarna är personligen

ansvariga för bolagets förpliktelser, om inte uteslutande bolagets tillgångar
svarar för bolagets förpliktelser,

16. antal och sammanlagt belopp av de försäkringar som skall vara

tecknade innan bolaget kan anses bildat,

17. vilken begränsning som skall gälla för mottagen återförsäkring i

förhållande till den direkta försäkringen, om verksamheten avser såväl
direkt försäkring som mottagen återförsäkring,

18. i vilken ordning garanterna skall betala in det tecknade garantikapi-

talet samt

19. om och i vilken ordning ränta skall betalas på garantikapitalet och

vinst delas ut till garanterna och i vilken ordning garantikapitalet skall
återbetalas.

I fråga om publika försäkringsaktiebolag, vars firma inte innehåller

ordet publikt, skall i bolagsordningen anges beteckningen (publ) efter
firman.

7 § Sedan koncession har beviljats, skall stiftarna upprätta och skriva
under en dagtecknad stiftelseurkund som skall innehålla uppgifter om

1. sättet och tiden för kallelse till den konstituerande stämman.

Stiftelseurkunden för ett försäkringsaktiebolag skall även innehålla upp-

gifter om

2. det belopp som skall betalas för varje aktie och

3. tiden för aktiernas betalning.
I stiftelseurkunden skall anges bestämmelse om apport eller att aktie på

annat sätt skall kunna tecknas med villkor. I stiftelseurkunden skall också
anges bestämmelse om att försäkringsaktiebolaget skall ersätta kostnad för
bolagets bildande. Av stiftelseurkunden skall också framgå om någon på
annat sätt skall få särskild rättighet eller förmån av bolaget.

Stiftelseurkunden skall innehålla redogörelse för de omständigheter som

kan vara av vikt vid bedömandet av värde på apportegendom och av
bestämmelse enligt tredje stycket i övrigt. Särskilt skall anges

1. namn och hemvist beträffande den som avses med bestämmelsen,

2. det värde till vilket apportegendomen beräknas komma att tas upp i

balansräkningen och antalet aktier eller annat vederlag som skall lämnas
för egendomen,

3. högsta beräknade beloppet av sådan kostnad för bolagets bildande

som angivits i bestämmelsen.

Om skriftligt avtal upprättats rörande bestämmelse som avses i tredje

stycket skall stiftelseurkunden innehålla avtalet eller avskrift därav eller
hänvisning till avtalet med uppgift om den plats där det hålles tillgängligt
för aktietecknarna. Muntligt avtal skall i sin helhet tas upp i stiftelseurkun-
den. Tillskjuts eller övertas rörelse, skall vad nu sagts om skriftligt avtal

gälla även beträffande balans- och resultaträkningar för rörelsen under de
senaste två räkenskapsåren. I stiftelseurkunden skall upplysning ges om

6754

background image

SFS 1994:1941

rörelsens resultat under tiden därefter. Om sådana räkningar ej upprättats
för rörelsen, skall i stiftelseurkunden lämnas upplysning om rörelsens
resultat under nämnda räkenskapsår.

Om tredje �femte styckena inte iakttagits beträffande viss bestämmelse,

är den utan verkan mot försäkringsaktiebolaget.

8 §3 Teckning av aktier eller för ömsesidiga försäkringsbolag teckning av
försäkringar i bolaget skall ske på stiftelseurkunden eller på teckningslista
som innehåller avskrift av stiftelseurkunden. Till stiftelseurkunden skall
fogas avskrifter av koncessionsbeslutet, bolagsordningen och de grunder
som anges i 6 §.

Har aktier eller försäkringar tecknats på annat sätt kan teckningen inte

göras gällande av bolaget, om tecknaren anmäler felet hos Finansinspek-
tionen före bolagets registrering.

Har aktier eller försäkringar tecknats med villkor, är teckningen ogiltig.

Har ogiltigheten inte anmälts hos finansinspektionen före bolagets regist-
rering, är dock tecknaren bunden fastän han inte kan åberopa villkoret.

10 § I försäkringsaktiebolag avgör stiftarna om aktieteckningen skall

godtas och hur många aktier som skall tilldelas tecknarna. Har en stiftare
enligt uppgift i stiftelseurkunden tecknat ett visst antal aktier, skall minst
detta antal tilldelas honom.

Om aktier inte har tilldelats en aktietecknare enligt aktieteckningen,

skall stiftarna utan dröjsmål meddela honom detta.

11 § Beslutet om bolagets bildande skall fattas på en konstituerande

stämma.

Stiftarna skall kalla, i försäkringsaktiebolag de godtagna aktietecknarna

och i ömsesidiga försäkringsbolag dem som tecknat försäkringar och ga-
ranter, som har rösträtt till den konstituerande stämman enligt föreskrif-
terna i bolagsordningen om kallelse till bolagsstämma. Teckningslistorna
och de handlingar som stiftelseurkunden hänvisar till skall genom stiftar-
nas försorg hållas tillgängliga för tecknarna under minst en vecka före
stämman på den plats om har angivits i kallelsen.

Om alla aktier i ett försäkringsaktiebolag eller alla försäkringar i ett

ömsesidigt försäkringsbolag tecknas vid stämman och alla godtagna aktie-
ägare respektive alla de som tecknat försäkringar och röstberättigade ga-
ranter är ense, kan beslutet om bolagets bildande fattas även om någon
kallelse till stämman inte har skett.

På den konstituerande stämman skall stiftarna lägga fram stiftelseur-

kunden och de därtill fogade handlingarna i original. Stiftarna skall vidare
lämna följande uppgifter

för försäkringsaktiebolag

1. antalet aktier enligt de godtagna teckningarna,

2. aktiernas fördelning mellan tecknarna och
3. de belopp som inbetalats på aktierna

för ömsesidiga försäkringsbolag

1. antalet och det sammanlagda beloppet av de tecknade försäkringarna

och

3

Senaste lydelse 1991:1767.

6755

background image

SFS 1994:1941

2. det belopp som inbetalats på garantikapitalet.
Samtliga uppgifter skall föras in i protokollet.

13 §4 Ett försäkringsbolag skall anmälas för registrering senast sex måna-
der efter det att koncession har beviljats.

För registrering av ett försäkringsaktiebolag krävs

1. att det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tilldelade

aktier efter avdrag för de aktier som enligt 15 § har förklarats förverkade
och inte har övertagits av någon annan (bolagets aktiekapital) svarar mot
aktiekapitalet eller minimikapitalet enligt bolagsordningen,

2. att de aktier som ingår i bolagets aktiekapital är helt betalda och

3. att auktoriserad revisor skriftligen intygar att betalning enligt 2 har

skett och att all apportegendom är tillförd bolaget. Av revisorns yttrande
skall framgå att apportegendomen i stiftelseurkunden inte har åsatts högre
värde än det verkliga värdet för försäkringsaktiebolaget och att egendomen
är eller kan antas bli till nytta för bolagets verksamhet. I yttrandet skall
revisorn beskriva apportegendomen och ange vilken metod som har an-
vänts vid värderingen av den. Särskilda svårigheter att uppskatta värdet av
egendomen skall anmärkas.

Genom registreringen fastställs bolagets aktiekapital till det belopp som

anges i andra stycket 1. De aktier som enligt 15 § har förklarats förverkade
och inte övertagits av någon annan blir därvid ogiltiga.

För registrering av ett ömsesidigt försäkringsbolag, där garantikapital

skall finnas, krävs

1. att minst hälften av garantikapitalet har betalats och

2. att garanterna har lämnat till bolaget ställda skriftliga förbindelser på

de belopp som inte har betalats.

Om inte försäkringsbolaget anmäls för registrering inom den tid som

anges i första stycket eller om Finansinspektionen genom lagakraftägande
beslut har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering av bolaget,
har frågan om bolagets bildande fallit. Styrelseledamöterna ansvarar soli-
dariskt för återbetalningen av de belopp som har betalats in på de tecknade
aktierna, eller som har erlagts på grund av garantiavtalet eller de tecknade
försäkringarna. Till beloppen skall läggas uppkommen avkastning varjäm-
te avdrag skall göras för kostnaderna på grund av åtgärder enligt 18 § första
stycket tredje meningen. Detsamma gäller i fråga om apportegendom.

13 a § Träffar försäkringsaktiebolaget inom två år från registreringen

avtal med en stiftare eller en aktieägare som innebär att bolaget förvärvar
egendom mot ersättning som motsvarar minst en tiondel av aktiekapitalet,
skall styrelsen underställa bolagsstämman avtalet för godkännande. Det
gäller dock inte om förvärvet sker på en svensk eller utländsk börs eller på
en auktoriserad marknadsplats eller som ett led i bolagets löpande affärs-

verksamhet.

Styrelsen skall lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara

av vikt vid bedömandet av värdet på egendomen och av avtalet i övrigt.
Bestämmelserna i 2 kap. 7 § fjärde och femte styckena tillämpas även på
redogörelsen.

4

Senaste lydelse 1993:1304.

6756

background image

SFS 1994:1941

En auktoriserad eller godkänd revisor skall avge yttrande över redogö-

relsen. Yttrandet skall innehålla de uppgifter som avses i 2 kap. 13 § andra
stycket 3.

Avtalet skall tillsammans med styrelsens redogörelse och revisorns ytt-

rande hållas tillgängligt för aktieägarna under minst en vecka före den
bolagsstämma vid vilken beslutet skall fattas.

13 b § Om bolagsstämman inte godkänner ett avtal som avses i 13 a §
inom sex månader från avtalsdagen, är avtalet utan verkan. Har 13 a § inte
iakttagits beträffande någon viss bestämmelse i avtalet, är den bestämmel-
sen utan verkan mot bolaget.

13 c § Styrelsen skall genast för registrering anmäla bolagsstämmans

beslut att godkänna avtal som avses i 13 a §.

18 §5 Innan försäkringsbolaget har registrerats, kan det inte förvärva
rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Det kan inte heller söka, kära eller

svara inför domstol eller någon annan myndighet. Styrelsen kan dock föra
talan i mål rörande bolagsbildningen och i övrigt vidta åtgärder för att
erhålla de tecknade aktiebeloppen eller de belopp som tecknats som garan-

tikapital.

För en åtgärd som vidtas på bolagets vägnar före registreringen svarar de

som har deltagit i åtgärden eller beslutet om denna solidariskt. När bolaget
har registrerats, övergår ansvaret på bolaget, om förpliktelsen följer av
stiftelseurkunden eller grunderna eller ha tillkommit efter det att bolaget
har bildats.

Har ett avtal för bolaget slutits före registreringen med en medkontra-

hent som visste att bolaget inte var registrerat, kan denne, om något annat

inte följer av avtalet, frånträda detta endast

1. om bolaget inte har anmälts för registrering inom den tid som före-

skrivs i 13 § eller

2. om Finansinspektionen genom ett lagakraftträdande beslut har av-

skrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering av bolaget.

Visste medkontrahenten inte att bolaget var oregistrerat, kan han från-

träda avtalet innan bolaget har registrerats.

3 kap.

1 § Alla aktier har lika rätt i bolaget, om inte något annat följer av denna

paragraf.

I bolagsordningen kan bestämmas att aktier av olika slag skall finnas

eller kunna utges. En sådan bestämmelse skall ange

1. olikheterna mellan aktieslagen,

2. antalet aktier av varje slag,
3. om aktierna inte skall medföra lika rätt till andel i bolagets tillgångar

eller vinst eller om aktierna skall ha olika röstvärde, den företrädesrätt
som tillkommer aktieägarna vid ökning av aktiekapitalet enligt 4 kap.
Föreskrift om olika företrädesrätt får meddelas endast om skillnaderna
mellan aktierna skall vara av nu angivet slag.

5

Senaste lydelse 1993:1304.

6757

background image

SFS 1994:1941

Beträffande kontantemission skall en föreskrift som avses i andra styc-

ket 3 sista meningen innebära att gammal aktie skall ge företrädesrätt till
ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand
berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare samt att, om
inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande
kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det
antal aktier som de förut äger och, i den mån det inte kan ske, genom
lottning.

Beträffande fondemission skall, om skillnaden mellan aktierna inte gäl-

ler rätten till andel i bolagets tillgångar och vinst, i en sådan föreskrift som
avses i andra stycket 3 sista meningen bestämmas att nya aktier av varje
slag skall emitteras i förhållande till det antal aktier av samma slag som
finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företrädesrätt till
nya aktier av samma slag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet.

Avser olikheten mellan aktieslagen aktiernas röstvärde, gäller att ingen

aktie får ha ett röstvärde som överstiger tio gånger röstvärdet för någon
annan aktie.

I bolagsordningen kan bestämmas att aktier av ett visst slag skall i

närmare angiven ordning kunna omvandlas till aktier av annat slag. Om-
vandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd
när registrering sker.

13 §6 Aktiebok skall på den ort där styrelsen har sitt säte hållas tillgäng-

lig för alla. Förs aktiebok med maskin för automatisk databehandling eller
på något annat liknande sätt, skall i stället en utskrift av aktieboken på
begäran tillhandahållas hos bolaget på denna ort och, i fråga om avstäm-
ningsbolag, även hos värdepapperscentralen. Utskriften får inte vara äldre
än sex månader. Alla har rätt att mot ersättning för kostnaderna få en

sådan utskrift av aktieboken eller del av den. När det gäller avstämnings-
bolag som har mer än en aktieägare får dock en utskrift enligt detta stycke
inte innehålla uppgifter om aktieägare som har högst femhundra aktier i
bolaget.

Aktiebok skall hållas tillgänglig för aktieägarna vid bolagsstämman. Förs

aktieboken med maskin för automatisk databehandling eller på något
annat liknande sätt, skall i stället en utskrift av hela aktieboken avseende
förhållandena tio dagar före bolagsstämman hållas tillgänglig vid stäm-
man.

I utskriften tas i alfabetisk ordning upp aktieägarna och de förvaltare

som avses i 10 § andra stycket.

4 kap.

2 §7 Bestämmelserna i 2 kap. 2 § äger motsvarande tillämpning vid

nyemission.

5 § Vid en kontantemission och vid en fondemission har aktieägarna
företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut

6

Senaste lydelse 1989:832.

7

Senaste lydelse 1991:1767.

6758

background image

SFS 1994:1941

äger, om något annat inte har bestämts antingen i bolagsordningen enligt 3
kap. 1 § andra stycket 3 eller, vid en kontantemission, i emissionsbeslutet.

Beslut av bolagsstämman att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är

giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

7 §8 Ett förslag till beslut om nyemission skall hållas tillgängligt för
aktieägarna under minst en vecka före den bolagsstämma vid vilken beslu-
tet skall fattas. Det skall genast sändas till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress. Förslaget skall läggas fram på stämman. Vad som
nu har sagts om förslag till beslut skall även gälla redogörelser av styrelsen,
yttranden av revisorerna och medgivande av Finansinspektionen som
avses i 2 �4 §§. Innebär förslaget avvikelse från aktieägarnas företrädes-
rätt, skall skälen till avvikelsen samt grunderna för emissionskursen anges

i förslaget eller i en handling som skall fogas till förslaget. Om årsredovis-
ningen inte skall behandlas på stämman, skall även följande handlingar
enligt vad som nyss har sagts hållas tillgängliga och läggas fram på stäm-
man:

1. en avskrift av den senaste årsredovisningen, försedd med anteckning

om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust, samt en avskrift
av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,

2. en av styrelsen undertecknad redogörelse för händelser av väsentlig

betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovis-
ningen avgetts, och

3. ett av revisorerna avgivet yttrande över redogörelsen.
Kallelsen till bolagsstämman skall innehålla uppgifter om den företrä-

desrätt att teckna aktier som aktieägarna eller andra har enligt förslaget
samt uppgifter om vem som i övrigt får teckna aktier.

Kallelsen skall ange förslagets huvudsakliga innehåll, om aktieägarna

inte skall ha företrädesrätt till teckning i förhållande till det antal aktier de
förut äger eller enligt vad som föreskrivs i bolagsordningen.

14 §9 Beslutet om nyemission skall anmälas för registrering inom sex

månader från beslutet, om det inte har förfallit enligt 12 §.

För registrering krävs att

1. full betalning enligt registret erlagts för alla de aktier som ingår i det

förut registrerade aktiekapitalet,

2. det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tilldelade nya

aktier efter avdrag för de aktier som har förklarats förverkade och inte har
övertagits av någon annan (ökningen av aktiekapitalet) uppgår till det
belopp som avses i 12 §,

3. hälften av det belopp som skall betalas med pengar för de i den

registrerade kapitalökningen ingående aktierna har betalats in,

4. all apportegendom enligt beslutet om nyemission är tillförd bolaget

och

5. auktoriserad revisor intygar att 3 och 4 har iakttagits; intyget från

revisor om att 3 har iakttagits får i avstämningsbolag ersättas med en
försäkran från värdepapperscentralen om att så har skett. I yttrandet skall

8

Senaste lydelse 1991:1767.

9

Senaste lydelse 1991:1767.

6759

background image

SFS 1994:1941

revisorn beskriva apportegendomen och ange vilken metod som har an-
vänts vid värderingen av den. Särskilda svårigheter att uppskatta värdet av
egendomen skall anmärkas; samt

6. behövliga ändringar av bolagsordningen har stadfästs.
Genom registreringen fastställs ökningen av aktiekapitalet till det be-

lopp som anges i första stycket 2.

Om anmälan för registrering av beslutet inte har gjorts inom den i första

stycket angivna tiden eller om finansinspektionen genom lagakraftägande
beslut har avskrivit en sådan anmälan eller har vägrat registrering, gäller
vad som sägs i 12 §.

Aktiekapitalet är ökat när registreringen har skett. De aktier som har

förklarats förverkade och inte har övertagits av någon annan blir därmed
ogiltiga. De nya aktierna medför rätt till utdelning enligt vad som har
bestämts om detta i beslutet om emission. Beslutet får dock inte innebära
att en sådan rätt inträder senare än för räkenskapsåret efter det år under

vilket aktierna skall ha slutligt betalats.

16 §10 Styrelsen kan besluta om nyemission och om avvikelser från

aktieägarnas företrädesrätt enligt 5 § under förutsättning av bolagsstäm-
mans godkännande. Bestämmelserna i 2 � 4 och 8 � 15 §§ skall därvid gälla
i tillämpliga delar. Dessutom skall dock iakttas vad som föreskrivs nedan i
tredje stycket.

I fråga om styrelsens begäran om bolagsstämmans godkännande skall 7 §

tillämpas. Vad som där sägs om förslag till emissionsbeslut skall i stället
gälla styrelsens beslut. Beslut av bolagsstämma att godkänna avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt enligt 5 § är giltigt endast om det har biträtts av
aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Innan stämman har godkänt emissionsbeslutet, får de nya aktierna inte

föras in i aktieboken och beslutet inte anmälas för registrering enligt 14 §.
Har en sådan anmälan inte gjorts inom ett år från styrelsens beslut om
emission, har emissionsbeslutet förfallit. Vad som har betalats för teckna-
de aktier skall i sådant fall genast betalas tillbaka.

17 §11 Bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ny-
emission i den mån emissionen kan ske utan ändring i bolagsordningen

och att därvid avvika från aktieägarnas företrädesrätt enligt 5 §. Bemyndi-
gande att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är giltigt endast om det
har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Skall styrelsen kunna besluta om nyemission med de bestämmelser som

avses i 2 � 4 §§ eller med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, skall
detta särskilt anges i bolagsstämmans bemyndigande. Bemyndigandet
skall innehålla bestämmelser om den tid, längst intill den nästkommande
ordinarie bolagsstämman, inom vilken styrelsens beslut om nyemissionen
skall fattas. Bestämmelserna i 7 § om förslag till emissionsbeslut skall
tillämpas på förslag till bemyndigande.

Bolagsstämmans beslut om bemyndigande skall genast anmälas för re-

10

Senaste lydelse 1987:466.

11

Senaste lydelse 1987:466.

6760

background image

SFS 1994:1941

gistrering. Innan registrering har skett, kan styrelsen inte fatta beslut om
emission.

Bestämmelserna i 2 � 4 och 8�15 §§ skall gälla i tillämpliga delar när

styrelsen beslutar om emission med stöd av ett bemyndigande.

20 § När ett publikt försäkringsaktiebolag eller en aktieägare i ett sådant
bolag offentliggör eller på annat sätt till en vidare krets riktar en inbjudan
att förvärva aktier eller teckningsrätter i bolaget, skall styrelsen upprätta
en särskild redogörelse för bolagets förhållanden (emissionsprospekt) en-
ligt 21 � 27 §§, om summan av de belopp som till följd av inbjudan kan
komma att betalas uppgår till minst trehundratusen kronor.

6 kap.

1 § Nedsättning av aktiekapitalet får ske för följande ändamål, nämligen

1. avsättning till omedelbar täckning av förlust enligt den fastställda

balansräkningen, om förlusten inte kan täckas på något annat sätt,

2. återbetalning till aktieägarna, eller
3. avsättning till reservfond eller till en fond som kan användas enligt

beslut av bolagsstämman.

Nedsättning för de ändamål som anges i första stycket 2 och 3 får inte

avse större belopp än att det efter nedsättningen finns full täckning för det
bundna egna kapitalet. Beräkningen av detta skall ske enligt balansräk-
ningen för nästföregående räkenskapsår, om denna fastställs vid stämman
och i annat fall på grundval av de handlingar som anges i 4 kap. 7 § första
stycket 1 - 3 .

Nedsättning av aktiekapitalet kan genomföras genom

1. inlösen eller sammanläggning av aktier,

2. indragning av aktier utan återbetalning, eller
3. minskning av aktiernas nominella belopp med eller utan återbetal-

ning.

Om nedsättning av aktiekapitalet på grund av bristande betalning eller

på grund av att aktier har blivit ogiltiga finns bestämmelser i 4 kap. 15 §
andra stycket och i 10 § i detta kapitel. Om nedsättning genom inlösen av
aktier enligt förbehåll i bolagsordningen finns bestämmelser i 8 �8 b §§.

2 § Beslut om nedsättning av aktiekapitalet fattas av bolagsstämman,
om inte något annat följer av 8 §. Nedsättningsbeslutet får inte fattas
förrän bolaget blivit registrerat. Behöver bolagsordningen ändras, skall
beslut om detta fattas först. Ett beslut om nedsättning får fattas innan

ändringen stadfästs om detta sker under förutsättning att stadfästelse
meddelas.

Nedsättning för de ändamål som anges i 1 § första stycket 2 eller 3 får

beslutas endast efter förslag eller godkännande av styrelsen.

Bestämmelserna i 4 kap. 7 § om förslag till bolagsstämmans beslut och

andra handlingar gäller i tillämpliga delar. Kallelsen till bolagsstämman
skall alltid ange nedsättningsförslagets huvudsakliga innehåll.

2 a § Bolagsstämmans beslut om nedsättning är giltigt endast om det har
biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som

6761

background image

SFS 1994:1941

de vid stämman företrädda aktierna. Vid bolagsstämmans beslut om ned-

sättning enligt 8 § gäller 8 kap. 12 §.

Innebär nedsättningen att rättsförhållandet mellan redan utgivna aktier

rubbas, är beslutet giltigt, om det har biträtts av samtliga vid stämman
närvarande aktieägare som företräder minst nio tiondelar av aktierna. I
följande fall räcker det för giltigt beslut att det har biträtts av aktieägare
med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman
företrädda aktierna, nämligen om

1. nedsättningen försämrar endast viss eller vissa aktiers rätt och samt-

liga vid stämman närvarande ägare av dessa aktier företrädande minst nio
tiondelar av alla sålunda berörda aktier godkänner nedsättningen, eller

2. nedsättningen försämrar endast helt aktieslags rätt och ägare till

hälften av alla aktier av detta slag och nio tiondelar av de på stämman
företrädda aktierna av detta slag godkänner nedsättningen.

6 §12 Om nedsättningsbeloppet helt eller delvis skall användas enligt 1 §
första stycket 2 eller 3, får nedsättningsbeslutet inte verkställas utan rät-
tens tillstånd, såvida inte samtidigt bolaget genom nyemission tillförs ett
belopp som minst svarar mot nedsättningsbeloppet. Om försäkringsaktie-
bolaget samtidigt vidtar åtgärder som medför att varken bolagets bundna
egna kapital eller dess aktiekapital minskar till följd av nedsättningsbeslu-
tet, får Finansinspektionen medge undantag från kravet på rättens till-
stånd.

Rättens tillstånd skall sökas senast två månader efter det att nedsätt-

ningsbeslutet har registrerats. Till ansökningshandlingen skall fogas bevis
att nedsättningsbeslutet har registrerats.

Rätten skall utan dröjsmål inhämta finansinspektionens yttrande om

eller i vad mån nedsättningen kan komma att inverka på försäkringstagar-
nas rätt. Finner rätten med hänsyn till yttrandets innehåll att nedsättning-
en inte bör verkställas, skall ansökningen genast avslås. I annat fall skall
rätten kalla bolagets borgenärer och förelägga dem som vill bestrida ansök-
ningen att senast en viss dag skriftligen hos rätten anmäla detta. I föreläg-
gandet skall anges att den som inte gjort sådan anmälan anses ha medgivit
ansökningen. I kallelsen skall ett kortfattat sammandrag av inspektionens
yttrande tas in. Kallelsen skall genast kungöras genom rättens försorg i

Post- och Inrikes Tidningar.

Om ansökningen inte bestrids eller om de borgenärer som bestrider den

får full betalning eller betryggande säkerhet för sina fordringar eller, be-
träffande bestridande av försäkringstagare, om inspektionens yttrande ger

grund för det, skall tillstånd meddelas.

Om en borgenärs anspråk avser en sådan fordran på lön eller annan

ersättning som har förmånsrätt enligt 12 § förmånsrättslagen (1970:979)
eller en fordran på pension som har förmånsrätt enligt 12 eller 13 § samma
lag, skall han inte kallas av rätten och har inte heller rätt till betalning eller
säkerhet enligt fjärde stycket.

8 §13 I ett försäkringsaktiebolag, vars aktiekapital utan ändring av bo-
lagsordningen kan bestämmas till ett lägre belopp eller ett högre belopp,

12

Senaste lydelse 1991:1767.

13

�ndringen innebär att fjärde stycket upphävs.

6762

background image

6763

SFS 1994:1941

kan i bolagsordningen tas in ett förbehåll att aktiekapitalet kan sättas ned
genom inlösen av aktier, dock inte under minimikapitalet. Förbehållet
skall ange ordningen för inlösningen och inlösningsbeloppet eller grunder-
na för dess beräkning.

Om förbehållet förs in genom att bolagsordningen ändras, får det endast

avse aktier som kan tecknas eller ges ut efter det att ändringen har registre-
rats. Har en fondemission ägt rum efter registreringen, får fondaktierna
lösas in först när tre år har förflutit från registreringen av emissionen.

Nedsättningen får inte ske så att full täckning inte finns för det bundna

egna kapitalet. Beräkningen av detta skall ske på grundval av den fast-
ställda balansräkningen för det nästföregående räkenskapsåret.

8 a § Bestämmelserna i 6 och 7 §§ tillämpas även vid nedsättning enligt

8 §. Bestämmelserna gäller dock inte om

1. nedsättningen genomförs genom inlösen med ett sammanlagt belopp

som inte överstiger det fria egna kapitalet beräknat på grundval av fast-
ställd balansräkning för nästföregående räkenskapsår och

2. ett belopp som motsvarar nedsättningsbeloppet avsätts till reservfon-

den.

8 b § I fall som anges i 8 a § andra meningen skall bolaget, när det enligt
förbehåll i bolagsordningen har blivit bestämt att vissa aktier skall inlösas
och att ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet skall avsättas till
reservfonden, genast anmäla för registrering att aktiekapitalet sätts ned
med dessa aktiers sammanlagda nominella belopp. När registrering har
skett, är aktiekapitalet nedsatt.

9 § Ett försäkringsaktiebolag får inte teckna egen aktie.

Om ett försäkringsaktiebolag har tecknat egen aktie, skall stiftarna eller

vid nyemission styrelsen och verkställande direktören anses ha tecknat
aktierna för egen räkning med solidariskt ansvar för betalningen. Det
gäller dock inte en stiftare, en styrelseledamot eller en verkställande direk-
tör som visar att han inte kände till eller borde ha känt till aktieteckningen.

Om aktier i ett bolag har tecknats av någon i eget namn men för bolagets

räkning, skall han anses ha tecknat aktierna för egen räkning.

Bestämmelserna i första-tredje styckena gäller även i fråga om ett dotter-

företags teckning av aktie i moderbolaget.

10 § Ett försäkringsaktiebolag får inte förvärva eller som pant motta

egna aktier. Ett dotterbolag får inte heller förvärva eller som pant ta emot
aktier i moderbolaget. Avtal i strid mot detta förbud är ogiltiga.

Första stycket utgör inte hinder för ett försäkringsaktiebolag eller ett

dotterföretag att vid övertagande av en rörelse förvärva aktier som ingår i
rörelsen, eller att på auktion ropa in aktier som har utmätts för företagets
fordran. En förvärvad aktie skall, om den inte dragits in genom nedsätt-
ning av aktiekapitalet, avyttras så snart det kan ske utan förlust, dock
senast tre år efter förvärvet.

Har försäkringsaktiebolag blivit moderbolag och innehar dotterföretaget

aktier i moderbolaget, skall dessa aktier avyttras enligt vad som sägs i
andra stycket.

background image

SFS 1994:1941

En aktie, som inte har avyttrats inom tre år från förvärvet, är ogiltig.

Bolaget skall sätta ned aktiekapitalet med aktiens nominella belopp. Ett
förslag till beslut om nedsättning skall läggas fram på den första bolags-
stämma som hålls sedan ogiltighet har inträtt. Ned sättningsbeloppet skall
överföras till reservfonden.

8 kap.

12 § En styrelseledamot eller verkställande direktören får inte handlägga

fråga om avtal mellan honom och försäkringsbolaget. Inte heller får han
handlägga fråga om avtal mellan bolaget och tredje man, om han i frågan
har ett väsentligt intresse, som kan strida mot bolagets. Med ett avtal

jämställs en rättegång eller någon annan talan.

Om ett försäkringsaktiebolag har endast en aktieägare, skall ett avtal

mellan denne och bolaget som inte avser löpande affärstransaktioner på
sedvanliga villkor antecknas i eller fogas till styrelsens protokoll.

16 § Om en ställföreträdare som avses i 13 § har företagit en rättshand-

ling för bolaget och därvid har handlat i strid med bestämmelserna i denna
lag om bolagsorganens behörighet, gäller rättshandlingen inte mot bolaget.
Detsamma gäller om en verkställande direktör vid företagande av en
rättshandling har överskridit den behörighet som tillkommer honom enligt
7 § och bolaget visar att motparten insåg eller borde ha insett behörighets-
överskridandet.

Om ställföreträdare som avses i första stycket har överskridit sin befo-

genhet, gäller rättshandlingen inte mot bolaget, om bolaget visar att mot-
parten insåg eller borde ha insett att befogenheten överskreds. Detta gäller
dock inte när styrelsen eller verkställande direktören har överträtt före-

skrift om bolagets verksamhetsföremål eller andra föreskrifter som har
meddelats i bolagsordningen eller av ett annat bolagsorgan.

9 kap.

13 § Bolagsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än

hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som
ordföranden biträder. Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna.
Vid lika röstetal avgörs valet genom lottdragning, om inte något annat har
beslutats av stämman innan valet förrättats.

Första stycket gäller inte om något annat följer av denna lag eller

föreskrivs i bolagsordningen. Beträffande beslut som avses i 4 kap. 5, 16
och 17 §§, 6 kap. 2a §, 9 kap. 14 och 16 §§, 15 a kap. 11 § samt 18 kap. 1
och 2 §§ kan dock i bolagsordningen endast föreskrivas längre gående
villkor än som anges där.

12 kap.

10 § Sker utbetalning till aktieägare eller garanter i strid mot denna lag,

skall mottagaren betala tillbaka vad han erhållit med ränta, beräknad
enligt 5 § räntelagen (1975:635), från det utbetalningen erhållits intill dess

6764

background image

SFS 1994:1941

räntan skall betalas enligt 6 § räntelagen till följd av 3 eller 4 § samma lag.
Om utbetalningen har skett i form av vinstutdelning, är dock mottagaren
återbäringsskyldig endast om bolaget visar att han insåg eller borde ha
insett att utbetalningen stred mot denna lag.

För den brist som kan uppkomma vid återbetalningen ansvarar, enligt

16 kap. 1 �4 §§, de som medverkat till att besluta om eller verkställa

utbetalningen eller till att upprätta eller fastställa en oriktig balansräkning
som legat till grund för beslutet.

12 § Ett försäkringsbolag får inte lämna penninglån till styrelseledamö-

terna, verkställande direktören eller aktuarien i bolaget eller i något annat
företag i samma koncern. Detsamma gäller i fråga om penninglån till

1. den som är gift med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller

nedstigande led till en styrelseledamot, verkställande direktören eller aktu-
arien,

2. den som är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigan-

de led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

3. juridisk person över vars verksamhet person som nämnts ovan har

ett bestämmande inflytande.

Bestämmelserna i första stycket gäller ej om

1. gäldenären är företag i koncern i vilken det långivande bolaget ingår,

eller

2. gäldenären driver rörelse och lånet betingas av affärsmässiga skäl

samt är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse.

Ett försäkringsbolag får inte lämna penninglån i syfte att gäldenären

eller honom närstående fysisk eller juridisk person som avses i första
stycket 1 � 3 skall förvärva aktier i bolaget eller annat bolag i samma
koncern.

�r gäldenären anställd i bolaget eller i ett annat bolag i samma koncern

gäller inte förbudet mot penninglån i tredje stycket, om

1. lånebeloppet jämte tidigare lån enligt detta stycke från bolaget eller

annat bolag i samma koncern inte överstiger ett belopp som motsvarar två
gånger gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

2. låneerbjudandet riktar sig till minst hälften av de anställda i bolaget

och lånet skall återbetalas inom fem år genom regelbundna amorteringar
samt

3. hinder mot lån inte föreligger vid en tillämpning av första och andra

styckena, även om de aktier som skall förvärvas räknas med. Därvid skall
dock det i första stycket angivna förbudet mot att lämna lån till styrelsele-
damot inte gälla i fråga om den som är styrelseledamot enligt bestämmel-
serna i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Lån enligt fjärde stycket får inte lämnas, om det sammanlagda beloppet

av sådana lån därefter skulle överstiga bolagets fria egna kapital.

Bestämmelserna i denna paragraf om förbud mot penninglån skall även

tillämpas i fråga om ställande av säkerhet.

Vid tillämpning av denna paragraf likställs äktenskapsliknande samlev-

nad med äktenskap, om de sammanlevande tidigare har varit gifta med
varandra eller har eller har haft barn gemensamt.

6765

background image

SFS 1994:1941

13 §14 Bestämmelserna i 12 § första stycket utgör inte något hinder för
försäkringsbolag att i enlighet med reglerna i grunderna lämna lån mot

säkerhet i försäkringsbrev.

I fråga om lån eller säkerhet för förvärv av aktier i bolaget eller annat

bolag i samma koncern får Finansinspektionen medge undantag från 12 §
om det behövs på grund av särskilda omständigheter. Ett sådant undantag
får dock inte medges vid förvärv av aktier i det bolag som lämnar lån eller
ställer säkerhet.

I andra fall än som avses i första och andra stycket får Finansinspek-

tionen medge undantag från 12 § om det finns synnerliga skäl.

15 a kap.

Fusion

1 § Ett försäkringsaktiebolag eller ett annat aktiebolags samtliga tillgång-

ar och skulder kan övertas av ett försäkringsaktiebolag mot vederlag till
aktieägarna i det överlåtande bolaget i form av aktier i det övertagande
bolaget, varvid det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation (fusion).
Som fusionsvederlag får också lämnas pengar.

Fusion kan ske

1. mellan det övertagande bolaget på ena sidan och ett eller flera överlå-

tande bolag på den andra (absorption), eller

2. mellan två eller flera överlåtande bolag genom att de bildar ett nytt,

övertagande bolag (kombination).

2 § Fusion får ske utan hinder av att överlåtande bolag har trätt i
likvidation, under förutsättning att skifte av bolagets tillgångar inte har
påbörjats.

I fall som avses i första stycket skall likvidatorerna, när en fusionsplan

har upprättats enligt 4 §, avge slutredovisning över sin förvaltning. Slutre-
dovisningen skall, sedan fusionsplanen har blivit gällande i bolaget, fram-
läggas på stämma. För slutredovisningen och dess granskning gäller i
övrigt vad som föreskrivs i 14 kap. 15 §.

Likvidationen skall anses avslutad när anmälan enligt 15 § har registre-

rats eller registrering enligt 23 § har skett.

3 § Innehavarna av vinstandelsbevis eller andra värdepapper med sär-
skilda rättigheter i överlåtande bolag skall i det övertagande bolaget ha
minst motsvarande rättigheter som i det överlåtande bolaget, om de inte
enligt fusionsplanen har rätt att få sina värdepapper inlösta av det överta-
gande bolaget.

4 § Styrelserna för överlåtande bolag och, vid absorption, övertagande
bolag skall upprätta en gemensam, dagtecknad fusionsplan. Planen skall
undertecknas av styrelsen i vart och ett av bolagen. I planen skall för varje
bolag anges

1. firma, bolagskategori, organisationsnummer och den ort där styrel-

sen skall ha sitt säte,

14

Senaste lydelse 1991:1767.

6766

background image

SFS 1994:1941

2. hur många aktier i det övertagande bolaget som skall lämnas för ett

angivet antal aktier i överlåtande bolag samt vilken kontant ersättning som
skall lämnas som fusionsvederlag,

3. den tidpunkt och de övriga villkor som skall gälla för utlämnandet av

fusionsvederlaget,

4. från vilken tid och på vilka villkor de aktier som lämnas såsom

fusionsvederlag medför rätt till utdelning i det övertagande bolaget,

5. den planerade tidpunkten för överlåtande bolags upplösning,

6. vilka rättigheter i det övertagande bolaget som skall tillkomma inne-

havare av aktier, skuldebrev och andra värdepapper med särskilda rättig-
heter i överlåtande bolag eller vilka åtgärder som annars skall vidtas till
förmån för de nämnda innehavarna,

7. arvode och annan särskild förmån som med anledning av fusionen

skall lämnas till en styrelseledamot, en verkställande direktör eller en
revisor i överlåtande eller övertagande bolag.

Till fusionsplanen skall fogas

1. en kopia av bolagens årsbokslut och förvaltningsberättelse för de

senaste tre räkenskapsåren samt

2. en särskild redovisning innehållande uppgifter motsvarande årsbok-

slut, om fusionsplanen har upprättats senare än sex månader efter utgång-
en av det senaste räkenskapsår för vilket årsredovisning och revisionsbe-
rättelse har lämnats. Uppgifterna skall avse tiden från utgången av nämn-
da räkenskapsår till en dag inte tidigare än tre månader före fusionspla-
nens upprättande.

5 § Vid kombination tjänar fusionsplanen som stiftelseurkund för det
övertagande bolaget. Planen skall innehålla förslag till bolagsordning och
ange hur styrelse och revisorer skall väljas.

6 § I fusionsplanen skall lämnas en redogörelse för de omständigheter
som kan vara av vikt vid bedömandet av fusionens lämplighet för bolagen.
Av redogörelsen skall framgå hur fusionsvederlaget har bestämts och vilka
rättsliga och ekonomiska synpunkter som därvid har beaktats. Särskilda
svårigheter att uppskatta värdet av egendomen skall anmärkas.

7 § Fusionsplanen skall granskas av de auktoriserade eller godkända
revisorerna i överlåtande bolag och, vid absorption, övertagande försäk-
ringsaktiebolag. Granskningen skall vara så omfattande och ingående som
god revisionssed kräver. Revisorerna skall för varje bolag yttra sig skriftligt
över sin granskning. Av yttrandena skall framgå om fusionsvederlaget och
grunderna för dess fördelning har bestämts på ett sakligt och korrekt sätt.
Därvid skall anges vilken eller vilka metoder som har använts vid värde-
ringen av bolagets tillgångar och skulder, resultatet av de tillämpade värde-
ringsmetoderna samt deras lämplighet och vilken vikt som har tillmätts
dem vid den samlade bedömningen av värdet på vart och ett av bolagen.
Särskilda svårigheter att uppskatta värdet av egendomen skall anmärkas.

I yttrandena skall särskilt anges,

1. vid absorption, om revisorerna vid sin granskning funnit att fusionen

medför fara för att borgenärerna i det övertagande försäkringsaktiebolaget
inte skall få sina fordringar betalda, och

6767

background image

SFS 1994:1941

2. vid kombination, om de överlåtande försäkringsaktiebolagens sam-

manlagda verkliga värde för det övertagande bolaget uppgår till minst
aktiekapitalet i detta.

Revisorernas yttranden skall fogas till fusionsplanen.

8 § Styrelsen, verkställande direktören och revisor i ett bolag som skall

delta i fusionen skall bereda revisorer i annat sådant bolag tillfälle att
verkställa granskning som avses i 7 § i den omfattning dessa finner det
nödvändigt. De skall också lämna de upplysningar och den hjälp som
begärs.

9 § Inom en månad från upprättandet av fusionsplanen skall det överta-
gande försäkringsaktiebolaget eller, vid kombination, det äldsta av de
överlåtande bolagen ge in planen med därtill fogade handlingar till Finans-

inspektionen för registrering. Uppgift om registreringen skall enligt 20 kap.
2 § kungöras. Om planen inte kungörs i sin helhet, skall det i kungörelsen
lämnas uppgift om var den hålls tillgänglig.

10 § Fusionsplanen skall underställas bolagsstämman i samtliga överlå-

tande bolag.

Om ägare till minst fem procent av samtliga aktier i det övertagande

försäkringsaktiebolaget begär det, skall fusionsplanen även underställas
bolagsstämman i det övertagande bolaget. En sådan begäran skall göras
inom två veckor från det att uppgift om fusionsplanens registrering har
kungjorts.

Stämman får hållas tidigast en månad eller, om samtliga fusionerande

bolag är privata försäkringsaktiebolag eller andra privata aktiebolag, tidi-
gast två veckor efter det att fusionsplanen har kungjorts enligt 20 kap. 2 §.

Innan stämman fattar beslut, skall fusionsplanen med därtill fogade

handlingar ha hållits tillgänglig för aktieägarna under minst en månad
efter kungörandet eller, om samtliga fusionerande bolag är privata försäk-
ringsaktiebolag eller andra privata aktiebolag, minst en vecka efter kungö-
randet. Tillhandahållandet skall ske hos bolaget på den ort där styrelsen
har sitt säte. Planen med därtill fogade handlingar skall genast och utan
kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Om fusionsplanen inte godkänns i sin helhet av samtliga bolag, är frågan

om fusionen förfallen.

11 § Bolagsstämmans beslut om godkännande av fusionsplanen är giltigt

endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Om ett överlåtande bolag är ett publikt försäkringsaktiebolag eller ett

publikt aktiebolag och det övertagande bolaget är ett privat försäkringsak-
tiebolag, är det överlåtande bolagets beslut om godkännande av fusions-
planen giltigt endast om det har biträtts av samtliga vid bolagsstämman
närvarande aktieägare företrädande minst nio tiondelar av aktierna.

Om fusionsplanen innebär att rättsförhållandet mellan redan utgivna

aktier rubbas, är beslutet giltigt endast om det har biträtts av samtliga vid
stämman närvarande aktieägare företrädande minst nio tiondelar av ak-
tierna. I följande fall räcker det dock för giltigt beslut att det har biträtts av

6768

background image

SFS 1994:1941

aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på
stämman företrädda aktierna, nämligen om

1. den planerade fusionen försämrar endast viss eller vissa aktiers rätt

och samtliga vid stämman närvarande ägare av dessa aktier företrädande
minst nio tiondelar av alla sålunda berörda aktier godkänner planen, eller

2. den planerade fusionen försämrar endast helt aktieslags rätt och

ägare till hälften av alla aktier av detta slag och minst nio tiondelar av de
på stämman företrädda aktierna av detta slag godkänner planen.

12 § Om bolagsstämman i ett överlåtande bolag godkänner en fu-
sionsplan om kombination, skall stämman samtidigt, i den mån inte annat

framgår av planen, välja styrelse och revisorer i det övertagande försäk-
ringsaktiebolaget.

13 § När fusionsplanen har godkänts av bolagen, skall såväl överlåtande
som övertagande bolag ansöka om regeringens tillstånd att verkställa pla-
nen. Vid fusion genom kombination skall bolagen därjämte underställa
regeringen bolagsordningen för det övertagande bolaget för stadfastelse
och koncession enligt 2 kap. 3 §. Ansökan skall ges in inom en månad efter
det att fusionsplanen har godkänts i samtliga bolag och senast två år efter
det att fusionsplanen kungjorts enligt 20 kap. 2 §.

Ansökan skall avslås om

1. fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller lagen

(1992:1317) om ett Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) eller
om prövning av fusionen pågår enligt någon av dessa lagar, eller

2. det, vid kombination, inte av fusionsplanen framgår att de överlåtan-

de bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande bolaget upp-
går till minst aktiekapitalet i detta.

Om ansökan inte kan bifallas på grund av att prövning pågår enligt

konkurrenslagen eller lagen om ett Europeiskt ekonomiskt samarbetsom-
råde (EES) och prövningen kan antas bli avslutad inom kort tid, får
tillståndsfrågan dock förklaras vilande under högst sex månader.

Ansökan skall också avslås om de fusionerande bolagens ekonomiska

förhållanden är sådana att fusionen inte kan anses förenlig med försäk-
ringstagares eller andra fordringsägares intressen. Vid denna prövning
skall regeringen tillse att dessa borgenärer tillförsäkras en betryggande
säkerhet, om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de fusionerande
bolagens ekonomiska förhållanden och borgenärerna inte redan har en
sådan säkerhet.

14 § Om en pensionsstiftelse eller en personalstiftelse hör till det överlå-

tande bolaget, gäller om stiftelsens överförande till det övertagande försäk-
ringsaktiebolaget bestämmelserna i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m. m.

15 § Styrelsen för det övertagande försäkringsaktiebolaget skall anmäla

fusionen för registrering. Därvid skall styrelsen även för registrering anmä-
la, vid absorption, aktiekapitalets ökning och, vid kombination, valet av
styrelse och revisorer.

Anmälan ersätter teckningen av aktierna och skall göras senast två

214-SFS 1994

6769

background image

SFS 1994:1941

månader från det att regeringen givit tillstånd till fusionen. Till anmälan
skall fogas ett intyg från en auktoriserad eller godkänd revisor om att
överlåtande bolags tillgångar har överlämnats till det övertagande bolaget.

16 § När en anmälan enligt 15 § har registrerats, är överlåtande bolag

upplöst. �verlåtande bolags tillgångar och skulder med undantag för ska-
deståndsanspråk enligt 16 kap. 1 �4 §§ övergår samtidigt till det överta-
gande bolaget och aktieägare i överlåtande bolag blir, om aktier ingår i
fusionsvederlaget, aktieägare i det övertagande bolaget. �r överlåtande

bolag inte ett försäkringsaktiebolag, skall Finansinspektionen lämna upp-

gifter om fusionen till Patent- och registreringsverket, som skall registrera

anmälan.

Utan hinder av första stycket kan ägare till en tiondel av samtliga aktier i

ett överlåtande bolag hos styrelsen begära att det hålls bolagsstämma för
behandling av fråga om talan enligt 16 kap. 5 §. Om en sådan talan väcks
gäller 14 kap. 17 § i tillämpliga delar.

17 § Om någon ansökan enligt 13 § inte har gjorts inom föreskriven tid

eller om en sådan ansökan har avslagits av regeringen, skall Finansinspek-
tionen förklara att frågan om fusion är förfallen. Detsamma gäller om
bolagen inte har gjort någon anmälan enligt 15 § inom föreskriven tid eller
om Finansinspektionen genom lagakraftägande beslut har avskrivit sådan
anmälan eller vägrat registrering.

Absorption av helägt dotterbolag

18 § Om ett försäkringsaktiebolag äger samtliga aktier i ett dotterbolag,

kan bolagens styrelser fatta beslut om att dotterbolaget skall gå upp i
moderbolaget. De skall därvid upprätta en fusionsplan. Planen skall för

vart och ett av bolagen ange

1. firma, bolagskategori, organisationsnummer och den ort där styrel-

sen skall ha sitt säte,

2. den planerade tidpunkten för dotterbolagets upplösning,
3. vilka rättigheter i moderbolaget som skall tillkomma innehavaren av

aktier, skuldebrev och andra värdepapper med särskilda rättigheter i dot-
terbolaget eller vilka åtgärder som annars skall vidtas till förmån för de
nämnda innehavarna,

4. arvode och annan särskild förmån som med anledning av fusionen

skall utgå till en styrelseledamot, en verkställande direktör eller en revisor.

I fusionsplanen skall lämnas en redogörelse för de omständigheter som

kan vara av vikt vid bedömandet av fusionens lämplighet för bolagen.

19 § Fusionsplanen skall granskas av de auktoriserade eller godkända
revisorerna i moder- och dotterbolaget. Granskningen skall vara så omfat-

tande och ingående som god revisionssed kräver. Vid granskningen gäller
bestämmelserna i 7 §.

Revisorerna skall för vart och ett av bolagen yttra sig skriftligt över sin

granskning. I yttrandet skall särskilt anges om de vid sin granskning har
funnit att fusionen medför någon fara för att borgenärerna i moderbolaget
inte skall få sina fordringar betalda.

Revisorernas yttranden skall fogas till fusionsplanen.

6770

background image

SFS 1994:1941

20 § Inom en månad från upprättandet av fusionsplanen skall moderbo-
laget ge in planen med därtill fogade yttranden till Finansinspektionen för

registrering. Uppgift om registreringen skall enligt 20 kap. 2 § kungöras.
Om inte planen kungörs i sin helhet, skall det i kungörelsen lämnas uppgift
var den hålls tillgänglig.

21 § Om ägare till minst fem procent av samtliga aktier i moderbolaget
begär det, skall fusionsplanen underställas bolagsstämman i detta bolag.
En sådan begäran skall framställas inom två veckor från det att uppgift om
fusionsplanens registrering har kungjorts enligt 20 kap. 2 §.

Bestämmelserna i 10 § tredje och fjärde styckena samt 11 § första stycket

skall tillämpas.

22 § Tidigast en och senast två månader efter det att uppgift om fu-
sionsplanens registrering har kungjorts skall moderbolaget ansöka om
regeringens tillstånd att verkställa planen.

I fråga om sådant ärende gäller bestämmelserna i 13 � 15 §§ i tillämpliga

delar. Därvid skall vad som sägs om överlåtande bolag avse dotterbolag
och vad som sägs om övertagande bolag avse moderbolag.

23 § När Finansinspektionen har registrerat beslut om tillstånd att verk-
ställa fusionsplanen, är dotterbolaget upplöst. �r dotterbolaget inte ett
försäkringsaktiebolag, skall Finansinspektionen lämna uppgifter om fusio-
nen till Patent- och registreringsverket, som skall registrera tillståndet.

24 § Om någon ansökan som avses i 22 § inte har gjorts inom föreskri-
ven tid eller om en sådan ansökan har avslagits genom lagakraftvunnet
beslut, skall Finansinspektionen förklara att frågan om fusion är förfallen.

Ogiltighet

25 § Talan om upphävande av stämmobeslut om godkännande av fu-
sionsplan skall väckas inom sex månader från beslutet. Väcks inte talan
inom denna tid, är rätten till talan förlorad.

Om rätten genom lagakraftvunnet avgörande bifallit käromålet, skall

fusionen gå åter även om överlåtande bolag har upplösts. För förpliktelser
som har uppkommit genom någon åtgärd på det övertagande försäkrings-
aktiebolagets vägnar sedan överlåtande bolag upplösts men innan rättens
avgörande har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, svarar de överlåtan-
de bolagen och, vid absorption, det övertagande försäkringsaktiebolaget
solidariskt.

17 kap.

1 § Ett försäkringsaktiebolags firma skall innehålla ordet försäkringsak-

tiebolag eller ordet försäkring och förkortningen AB. Ett publikt försäk-
ringsakteibolags firma skall åtföljas av beteckningen (publ), såvida det inte
av bolagets firma framgår att bolaget är publikt.

Ett ömsesidigt försäkringsbolags firma skall innehålla orden ömsesidig

samt försäkring. I fråga om ett ömsesidigt försäkringsbolag, vars verksam-

6771

background image

SFS 1994:1941

het avser att meddela försäkring av egendom inom endast ett län, skall
firman ange området för bolagets verksamhet men ordet ömsesidig kan
utelämnas.

Firma skall registreras i försäkringsregistret. Den skall tydligt skilja sig

från andra ännu bestående firmor, som är införda i försäkringsregistret,
samt från benämningar på utländska försäkringsföretag som är allmänt
kända i Sverige. Ett privat försäkringsaktiebolags firma får inte innehålla
ordet publikt, och ett publikt försäkringsaktiebolags firma får inte innehå-
la ordet privat. För registrering av ett försäkringsbolags firma gäller i

övrigt vad som föreskrivs i firmalagen (1974:156).

Skall försäkringsbolagets firma registreras på två eller flera språk, skall

varje lydelse anges i bolagsordningen.

2 § Bolagets styrelse kan anta bifirma. Vad som sägs i 1 § tredje stycket
om firma gäller även bifirma. Orden försäkring, aktiebolag, privat eller
publikt eller förkortningen AB får dock inte tas in i bifirman.

3 § Skriftliga handlingar, som utfärdas för ett försäkringsbolag, bör un-
dertecknas med bolagets firma. I fråga om publika försäkringsaktiebolag,

vars firma inte innehåller ordet publikt, skall firman därvid åtföljas av
beteckningen (publ). Om styrelsen eller annan ställföreträdare för bolaget
har utfärdat en handling utan firmateckning och det inte framgår av dess
innehåll att den utfärdats på bolagets vägnar, är de som undertecknat
handlingen solidariskt ansvariga för förpliktelse enligt handlingen såsom
för egen skuld. Detta gäller dock inte om det av omständigheterna vid
handlingens tillkomst framgick att den utfärdades för bolaget och den till
vilken handlingen ställts av bolaget får ett behörigen undertecknat godkän-
nande av handlingen utan oskäligt dröjsmål efter det att detta begärts eller
personlig ansvarighet gjorts gällande mot undertecknarna.

5 § Ett försäkringsaktiebolags brev, fakturor och orderblanketter skall
ange bolagets firma, den ort där styrelsen skall ha sitt säte samt bolagets
organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för

juridiska personer m. fl. Om bolaget har trätt i likvidation, skall också

detta anges. I fråga om publika försäkringsaktiebolag, var firman inte
innehåller ordet publikt, skall firman åtföljas av beteckningen (publ).

18 kap.

Byte av bolagskategori

1 § Ett beslut om att ett privat försäkringsaktiebolag skall bli publikt

fattas av bolagsstämman enligt bestämmelserna i 9 kap. om beslut om
ändring av bolagsordningen.

Om stämman hålls senare än sex månader efter utgången av det senaste

räkenskapsår för vilket årsredovisning och revisionsberättelse har avgivits,
skall det på stämman läggas fram uppgifter motsvarande årsbokslut. Upp-

gifterna skall avse tiden från utgången av nämnda räkenskapsår till en dag

inte tidigare än tre månader före dagen för bolagsstämman.

Beslutet får registreras endast om bolagets firma inte strider mot före-

skrifterna i 17 kap. 1 § om publikt försäkringsaktiebolags firma.

6772

background image

Ett privat försäkringsaktiebolag skall anses ha blivit publikt när beslutet

om övergång till publikt försäkringsaktiebolag har blivit registrerat.

2 § Ett beslut om att ett publikt försäkringsaktiebolag skall bli privat
fattas av bolagsstämman enligt bestämmelserna i 9 kap. om beslut om
ändring av bolagsordningen. Beslutet är dock giltigt endast om det har
biträtts av samtliga vid stämman närvarande aktieägare företrädande
minst nio tiondelar av aktierna.

Beslutet får registreras endast om bolagets firma inte strider mot före-

skrifterna i 17 kap. 1 § om privat försäkringsaktiebolags firma.

Ett publikt försäkringsaktiebolag skall anses ha blivit privat när beslutet

om övergång till privat försäkringsaktiebolag har blivit registrerat.

3 § Bestämmelserna i 2 kap. 13 a � 13 c §§ tillämpas också när ett försäk-
ringsaktiebolag som har blivit publikt enligt 18 kap. 1 § inom två år från
registreringen därav träffar avtal som avses i 2 kap. 13 a § första stycket.

20 kap.

3 §15 Det som enligt denna lag eller särskilda bestämmelser har införts i
försäkringsregistret skall anses ha kommit till tredje mans kännedom, om
införandet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar enligt 2 § och det
inte av omständigheterna framgår att han varken kände till eller borde ha
känt till det som kungjorts. I fråga om försäkringsaktiebolag gäller detta
dock inte beträffande rättshandlingar eller andra åtgärder som har vidta-
gits före den sextonde dagen efter kungörandet, om tredje man visar att det
var omöjlighet för honom att känna till det som kungjorts.

I fråga om rättshandlingar och andra åtgärder vilka har vidtagits innan

kungörande har skett, kan försäkringsaktiebolaget inte åberopa det förhål-
lande som blivit eller borde ha blivit infört i registret mot annan än den
som bolaget visar har känt till förhållandet.

Om det som har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar inte överens-

stämmer med vad som har införts i försäkringsregistret, kan försäkringsak-
tiebolaget inte åberopa kungörelsens innehåll mot tredje man. Denne kan
dock åberopa kungörelsens innehåll mot bolaget, om bolaget inte visar att
han kände till vad som har införts i försäkringsregistret.

3 a § Om en anmälan om vem som har utsetts till styrelseledamot eller
verkställande direktör i ett försäkringsaktiebolag har förts in i försäkrings-
registret och kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar enligt 2 §, kan bolaget
inte mot tredje man åberopa fel eller brister vid beslutet att utse den
registrerade personen. Vad som nu sagts gäller dock inte, om bolaget visar
att tredje man kände till felet eller bristen.

4 §16 Har en sökande vid anmälan för registrering inte iakttagit vad som
är föreskrivet om anmälan, skall sökanden föreläggas att inom viss tid avge
yttrande eller vidta rättelse. Detsamma gäller, om Finansinspektionen
finner att ett beslut, som anmäls för registrering och för vars giltighet

15

Senaste lydelse 1989:509.

16

Senaste lydelse 1992:1241.

6773

SFS 1994:1941

background image

SFS 1994:1941

regeringens stadfastelse inte krävs, eller en handling som bifogas anmäl-
ningen inte har tillkommit i behörig ordning eller till sitt innehåll strider

mot denna lag eller andra författningar eller mot bolagsordningen eller
grunderna eller i något viktigare hänseende har en otydlig eller vilseledan-
de avfattning. Underlåter sökanden att rätta sig efter föreläggandet, skall
anmälningen avskrivas. En underrättelse om denna påföljd skall tas in i
föreläggandet. Finns det även efter det att yttrandet avgivits något hinder
för registrering och har sökanden haft tillfälle att yttra sig över hindret,
skall registrering vägras, om det inte finns anledning att ge sökanden ett
nytt föreläggande.

Bestämmelserna i första stycket utgör inte något hinder för registrering

av ett bolagsstämmobeslut, om rätten till talan mot beslutet gått förlorad
enligt 9 kap. 20 § andra stycket.

Finansinspektionen skall genast skriftligen underrätta bolaget när Fi-

nansinspektionen fattar beslut enligt 4 kap. 15 § andra stycket, 6 kap. 7 §
tredje stycket, 15 kap. 4 §, 15 a kap. 17 § eller 21 kap. 2 §.

4 a § Om styrelseledamot, verkställande direktör, särskild firmateckna-
re eller annan ställföreträdare för ett försäkringsaktiebolag har försatts i
konkurs, fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller fått närings-
förbud, skall Finansinspektionen avföra ställföreträdaren ur registret. Av-
registreringen skall vid beslut om konkurs eller tillfälligt näringsförbud ske
omedelbart. I övrigt skall avregistrering ske sedan beslutet har vunnit laga
kraft.

7 §17 Ett beslut av Finansinspektionen som innebär att en anmälan
avskrivits eller en registrering vägrats enligt 4 § första stycket får överkla-
gas hos kammarrätten genom besvär inom två månader från beslutets dag.
Detsamma gäller dels sådana beslut av Finansinspektionen som avses i 4 §
tredje stycket, med undantag av beslut enligt 21 kap. 2 §, dels ett sådant
beslut av inspektionen som avses i 4 a §.

21 kap.

1 §18 Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som

1. uppsåtligen bryter mot 1 kap. 11 §,

2. uppsåtligen eller av oaktsamhet till Finansinspektionen meddelar

oriktiga eller vilseledande uppgifter om sådana omständigheter som han är
skyldig att lämna uppgift om enligt denna lag,

3. uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att enligt denna lag föra

aktiebok, aktiebrevsregister, förteckning enligt 3 kap. 12 § eller hålla aktie-
bok tillgänglig,

4. uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap. 12 § tredje stycket,

7 kap. 20 §, 8 kap. 10 § andra stycket andra meningen eller 11 § första
stycket andra eller tredje meningen, eller

5. uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 12 kap. 12 §.

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

bestämmelsen om anmälningsskyldighet i 3 kap. 2 §.

17

Senaste lydelse 1991:1767.

18

Senaste lydelse 1992:1241.

A&>

6774

background image

I fall som avses i 10 kap. 14 § första stycket skall inte följa ansvar enligt

20 kap. 3 § brottsbalken.

Den som har åsidosatt vitesföreläggande som avses i 2 § detta kapitel

döms ej till ansvar för gärning som omfattas av föreläggandet.

Utan hinder av 35 kap. 1 § brottsbalken får påföljd för brott enligt första

stycket 4 mot 12 kap. 12 § ådömas, om den misstänkte häktats eller erhållit
del av åtal för brottet inom fem år från brottet.

2 §19 Finansinspektionen kan vid vite förelägga verkställande direktören
och styrelseledamöterna att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag eller
andra författningar att

1. till Finansinspektionen sända in behöriga redovisningshandlingar

eller revisionsberättelser,

2. hos inspektionen göra behöriga anmälningar för registrering, eller
3. på bolagets brev, fakturor och orderblanketter lämna sådana uppgif-

ter som anges i 17 kap. 5 §.

Föreläggande enligt första stycket 2 får inte meddelas, om underlåtenhet

att göra anmälan medför att bolagsstämmans eller styrelsens beslut förfal-
ler eller bolaget blir skyldigt att träda i likvidation.

Finansinspektionen kan förena annat föreläggande enligt denna lag än

som avses i första stycket med vite.

Har inspektionen förelagt vite skall den mot vilken föreläggandet riktas

genast skriftligen underrättas om detta.

Följs inte ett sådant vitesföreläggande som avses i första stycket kan

Finansinspektionen döma ut vitet.

SFS 1994:1941

1. Denna lag träder i kraft såvitt gäller 17 kap. 5 § den 1 juli 1995 och i

övrigt den 1 januari 1995.

2. Alla försäkringsaktiebolag som den 1 januari 1995 finns registrerade i

försäkringsregistret skall anses vara publika försäkringsaktiebolag. Finans-

inspektionen skall efter den registrerade firman i dessa bolag foga beteck-
ningen (publ).

Ett beslut före utgången av år 1994 om att ett försäkringsaktiebolag skall

vara privat skall tillkomma i den ordning och uppfylla de villkor som
anges i 18 kap. 2 §, 9 kap. 13 § andra stycket och 17 kap. 1 § i paragrafernas
nya lydelse. Finansinspektionens åtgärd enligt första stycket skall inte
vidtas beträffande försäkringsaktiebolag som fattat beslut om att vara
privat och skriftligen underrättat Finansinspektionen om beslutet.

Om bolagsordningen eller firman efter utgången av år 1994 strider mot

de nya bestämmelserna i 2 kap. 5 § andra stycket eller 17 kap. 1 § andra
stycket skall styrelsen till första ordinarie bolagsstämma efter lagens ikraft-
trädande framlägga förslag till ändring i överensstämmelse med bestäm-
melserna.

Utan hinder av de nya föreskrifterna i 17 kap. 1 § tredje stycket om

orden publikt och privat i försäkringsaktiebolags firma får gällande firma
användas fram till dess att ett registrerat beslut om firmaändring förelig-
ger, dock längst till utgången av augusti 1995.

3. I fråga om försäkringsaktiebolag som har bildats före den 1 januari

1995 gäller 3 kap. 1 § i sin äldre lydelse till utgången av juni 1996.

19

Senaste lydelse 1993:1304.

6775

background image

SFS 1994:1941

Om bolagsordningen för bolag som avses i första stycket efter utgången

av juni 1996 strider mot 3 kap. 1 § i dess nya lydelse, får beslut om
emission som tillkommit därefter och som står i strid med den nya lydel-

sen inte registreras.

4. I fråga om försäkringsaktiebolag som har bildats före den 1 januari

1995 gäller 4 kap. 2, 5, 7, 14, 16, 17 och 20 §§ samt 6 kap. 1, 2, 6, 8 och 9 §§

i sin äldre lydelse till utgången av juni 1995. Bestämmelserna i 6 kap. 2 a,
8 a, 8 b och 10 §§ skall beträffande sådana bolag inte tillämpas före utgång-
en av juni 1995.

5. Vid registrering och verkställande av bolagsstämmobeslut som har

fattats före ikraftträdandet samt vid talan mot sådant beslut gäller äldre
bestämmelser, om inte annat följer av punkterna 7 och 8.

6. Om styrelsen före ikraftträdandet har beslutat om nyemission enligt

4 kap. 16 och 17 §§ eller nedsättning av aktiekapitalet enligt 6 kap. 8 §
gäller äldre bestämmelser vid registrering av beslutet.

7. Bestämmelsen i 4 kap. 14 § i dess nya lydelse skall tillämpas på

yttranden som ges in efter ikraftträdandet också om det beslut som avses
med registreringsansökan har fattats före nämnda tidpunkt.

8. Bestämmelserna i 6 kap. 6 § femte stycket i dess nya lydelse skall

tillämpas i ärende om rättens tillstånd att verkställa nedsättningsbeslut
som har fattats före ikraftträdandet om ansökan har kommit in till rätten
efter denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Håkan Nyholm
(Finansdepartementet)

6776

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar