SFS 1994:2004 Lag om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1994:2004 Lag om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
SFS 1994_2004 Lag om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6859

SFS 1994:2004
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om kapitaltäckning och stora exponeringar för
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Definitioner

1 § I denna lag betyder

1. bank: bankaktiebolag, sparbank och föreningsbank,

2. kreditmarknadsbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att

driva finansieringsverksamhet enligt lagen (1992:1610) om kreditmark-
nadsbolag,

3. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att

driva värdepappersrörelse enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörel-
se,

4. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsbolag och Svenska skeppshypo-

tekskassan,

5. institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,
6. finansiellt institut: ett svenskt eller utländskt företag som inte är

kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande utländskt företag och
vars huvudsakliga verksamhet är att

� förvärva aktier eller andelar,
� driva valutahandel,

1

Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95.NU12, rskr. 1994/95:164. Jfr rådets direktiv 92/

30/EEG (EGT nr L 110, 28.4.1992, s. 52), 92/121/EEG(EGTnrL29, 5.2.1993, s. 1),
93/6/EEG(EGTnrL141, 11.6.1993, s. 1).

background image

6860

SFS 1994:2004

� driva värdepappersrörelse, utan att vara tillståndspliktigt enligt 1 kap.

3 § lagen om värdepappersrörelse, eller

� driva en eller flera av de verksamheter som anges i 3 kap. 1 § andra

stycket 2 - 11 lagen om kreditmarknadsbolag, utan att vara tillstånds-
pliktigt enligt 1 kap. 2 § samma lag,

7. holdingföretag med finansiell verksamhet: ett finansiellt institut som

har minst ett dotterföretag som är kreditinstitut, värdepappersbolag eller
motsvarande utländskt företag och vars dotterföretag även i övrigt uteslu-
tande eller huvudsakligen utgörs av sådana företag eller finansiella institut,

8. holdingföretag med blandad verksamhet: ett svenskt eller utländskt

moderföretag som inte är kreditinstitut, värdepappersbolag, motsvarande
utländskt företag eller holdingföretag med finansiell verksamhet, men som

har minst ett dotterföretag som är kreditinstitut, värdepappersbolag eller
motsvarande utländskt företag,

9. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla
datatjänster eller bedriva annan liknande verksamhet som har samband
med ett eller flera kreditinstituts, värdepappersbolags eller motsvarande
utländska företags huvudsakliga verksamhet,

10. ägarintresse: ett direkt eller indirekt innehav av 20% eller mer av

rösterna eller kapitalet i ett företag.

2 § Om ett institut, ett holdingföretag med finansiell verksamhet eller ett
holdingföretag med blandad verksamhet äger så många aktier eller andelar
i en svensk eller utländsk juridisk person att det har mer än hälften av
rösterna för samtliga aktier eller andelar, är institutet eller holdingföreta-
get moderföretag och den andra juridiska personen dotterföretag. Om ett
dotterföretag eller flera dotterföretag tillsammans eller ett moderföretag
och ett eller flera dotterföretag tillsammans äger så många aktier eller
andelar i en juridisk person som nyss sagts, är även sistnämnda juridiska
person dotterföretag till moderföretaget.

Har ett institut, ett holdingföretag med finansiell verksamhet eller ett

holdingföretag med blandad verksamhet i annat fall på grund av aktie-
eller andelsinnehav eller avtal ensamt ett bestämmande inflytande över en

juridisk person och en betydande andel i resultatet av dess verksamhet, är

institutet eller holdingföretaget moderföretag och den juridiska personen
dotterföretag.

Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern. Med

koncernföretag avses i denna lag företag inom samma koncern.

2 kap. Kapitalkrav och kapitalbas

Kapi tal krav

1 § Ett institut skall vid varje tidpunkt ha en kapitalbas som motsvarar
summan av kapitalbaserna för kreditrisker enligt 2 § och för marknadsris-

ker enligt 3 och 4 §§.

En och samma mängd av kapitalbasen får inte användas för att samti-

digt täcka både kreditrisker och marknadsrisker.

2 § För att uppfylla kapitalkravet för kreditrisker skall institutet ha en
kapitalbas, beräknad enligt 6 och 7 §§, som motsvarar minst 8 % av värdet
av institutets tillgångar och åtaganden beräknat enligt 3 kap. 1 §.

background image

SFS 1994:2004

3 § För att uppfylla kapitalkravet for marknadsrisker skall institutet ha
en kapitalbas, beräknad enligt 6 - 8 §§, som täcker marknadsrisker beräk-
nade enligt 4 kap. 2 - 8 §§.

4 § Ett institut får, efter medgivande av Finansinspektionen, för sådana
marknadsrisker som avses i 4 kap. 2 - 7 §§ och för valutakursrisker enligt
4 kap. 8 § som hänför sig till det handelslager som avses i 4 kap. 1 §
beräkna kapitalkravet enligt 2 §, om summan av marknadsvärdet av posi-
tionerna i handelslagret och oreglerade fordringar hänförliga till dessa

1. normalt inte överstiger 5 % av summan av institutets totala balans-

omslutning och totala åtaganden utanför balansräkningen,

2. normalt inte överstiger ett belopp som motsvarar 15 miljoner ecu,

samt

3. inte vid något tillfälle överstiger 6% av institutets totala balansom-

slutning och totala åtaganden utanför balansräkningen och inte heller
överstiger ett belopp som motsvarar 20 miljoner ecu.

5 § �ven om kraven enligt 2 - 4 §§ är uppfyllda får ett värdepappersbo-
lags kapitalbas, beräknad enligt 6 - 8 §§, aldrig understiga ett belopp som
motsvarar 25 % av bolagets fasta omkostnader för det föregående året eller,
om bolagets verksamhet pågått i mindre än ett år, 25% av de fasta
omkostnader som angetts i bolagets verksamhetsplan.

Om omfattningen av bolagets verksamhet ändrats väsentligt sedan det

föregående året eller om Finansinspektionen finner att verksamhetsplanen
behöver korrigeras, får inspektionen besluta om ändring av kapitalkravet
enligt första stycket.

Kapitalbas

6 § Kapitalbasen utgörs av summan av primärt och supplementärt kapi-
tal efter avräkning enligt 7 §. Det primära kapitalet skall utgöra minst
hälften av kapitalbasen.

Med primärt kapital avses:

A. I bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag eget

kapital med undantag för kumulativa preferensaktier, i sparbanker reserv-
fonder, i föreningsbanker eget kapital med undantag för förlagsinsatser
samt i Svenska skeppshypotekskassan kassans reservfond. Från eget kapi-
tal skall undantas uppskrivningsfonder.

B. I banker, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag kapitalande-

len av skatteutjämningsreserv och periodiseringsfond.

C. I banker och kreditmarknadsbolag kapitalandelen av det belopp som

svarar mot bankens eller bolagets reserver till följd av avskrivning på
egendom som upplåtits till nyttjande.

Med supplementärt kapital avses värdet av förlagsandelslån, förlagslån

och andra skuldförbindelser med en ursprunglig löptid på minst fem år och
med rätt till betalning först efter institutets övriga borgenärer, dock sam-
manlagt högst till ett belopp som motsvarar hälften av det primära kapita-
let. Förlagsandelslån, förlagslån och andra skuldförbindelser vilkas åter-
stående löptid understiger fem år får tas upp till ett belopp som motsvarar
högst 20% av det nominella värdet för varje helt år som återstår till
förfallodagen.

6861

background image

SFS 1994:2004

Som primärt eller supplementärt kapital får dessutom, efter medgivande

av Finansinspektionen, räknas andra kapitaltillskott och reserver än som
sägs i andra och tredje styckena.

7 § Från det primära kapitalet skall institutet räkna av övervärden vid
förvärv av rörelse (inkråmsgoodwill), som redovisas i institutet. Från
summan av det primära och det supplementära kapitalet enligt 6 § andra-
fjärde styckena skall institutet räkna av det bokförda värdet av vad som
har skjutits till som aktiekapital eller i annan form i ett företag som driver
försäkringsverksamhet eller något slag av finansiell verksamhet som krä-
ver tillstånd. Någon avräkning skall dock inte göras om tillskottet uppgår
till högst 5 % av företagets eget kapital eller motsvarande och det samman-
lagda bokförda värdet av sådana tillskott inte överstiger 10% av institutets
eget kapital eller egna fonder. Avräkning skall inte heller göras för tillskott
som belöper på företag som omfattas av gruppbaserad redovisning enligt
6 kap. genom fullständig konsolidering eller genom en klyvningsmetod.

Utvidgad kapitalbas

8 § För att uppfylla de kapitalkrav som avses i 3 och 5 §§ får institutet �
utöver de poster som enligt 6 § kan utgöra primärt eller supplementärt
kapital � till kapitalbasen räkna även andra poster, såsom nettovinster
hänförliga till institutets handelslager och förlagslån med en ursprunglig
löptid på minst två år. Från den utvidgade kapitalbasen skall institutet
räkna av icke likvida tillgångar.

3 kap. Kapitalkrav för kreditrisker och för marknadsrisker enligt
2 kap. 4
§

1 § Kapitalkravet för kreditrisker enligt 2 kap. 2 § bestäms i förhållande

till ett instituts tillgångar och åtaganden som inte ingår i handelslagret.
Tillgångar och åtaganden delas in i följande grupper:

A 1. Inneliggande kassa, checkar och postremissväxlar.
2. Placeringar och fordringar för vilka svenska staten, en svensk kom-

mun eller därmed jämförlig samfällighet svarar.

3. Placeringar och fordringar för vilka en utländsk stat eller centralbank

svarar, om placeringen eller fordran gäller i den utländska statens valuta
och är refinansierad i samma valuta.

4. �vriga placeringar och fordringar för vilka svarar Europeiska gemen-

skaperna eller någon av de utländska stater eller centralbanker som rege-
ringen föreskriver.

5. Placeringar och fordringar för vilka svarar en sådan utländsk kom-

mun eller därmed jämförlig samfällighet, med befogenhet att kräva in
offentlig uppbörd, som regeringen föreskriver.

6. Placeringar, fordringar, garantiförbindelser och andra åtaganden, för

vilka säkerheten utgörs av sådana placeringar eller fordringar som anges i

1-5.

B 1. Placeringar och fordringar för vilka Allmänna pensionsfonden,

Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Sveriges allmänna hypoteks-
bank, ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag med tillstånd enligt
3 kap. 4 § första stycket 4 och 5 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
svarar.

6862

background image

2. Placeringar och fordringar för vilka svarar en kommun eller därmed

jämförlig samfällighet i någon av de utländska stater som regeringen

föreskriver.

3. Placeringar och fordringar med en återstående löptid av högst ett år

för vilka ett utländskt kreditinstitut svarar.

4. Placeringar och fordringar för vilka svarar ett utländskt kreditinstitut

i någon av de utländska stater som regeringen föreskriver.

5. Placeringar och fordringar för vilka svarar någon av de internationel-

la utvecklingsbanker som regeringen föreskriver.

6. Placeringar, fordringar, garantiförbindelser och andra åtaganden, för

vilka säkerheten utgörs av sådana placeringar eller fordringar som anges i

1-5.

C. Placeringar, fordringar, garantiförbindelser och andra åtaganden, för

vilka säkerheten utgörs av panträtt i bostadsfastighet eller tomträtt till
sådan fastighet inom det uppskattade värde som institutet bestämt efter
särskild värdering.

D. �vriga placeringar, fordringar, garantiförbindelser och andra åta-

ganden.

Vid bestämmandet av kapitalkravet undantas

� sådana tillskott som enligt 2 kap. 7 § första och andra meningarna skall

räknas av från kapitalbasen,

� sådana tillskott som avses i 2 kap. 7 § sista meningen,
� sådana icke likvida tillgångar som räknats av från kapitalbasen enligt

2 kap. 8 §,

� fordringar mot företag som ingår i samma finansiella företagsgrupp som

institutet och som omfattas av bestämmelserna i 6 kap. om fullständig
konsolidering eller konsolidering genom klyvningsmetod,

� fordringar som har garanterats av ett företag som ingår i samma finansi-

ella företagsgrupp som institutet och som omfattas av bestämmelserna i
6 kap. om fullständig konsolidering eller konsolidering genom klyv-
ningsmetod.

Vid bestämmandet av kapitalkravet skall tillgångarna och åtagandena

tas upp till sammanlagt

� 0% av summan av de poster som anges i första stycket A,
� 20% av summan av de poster som anges i första stycket B,
� 50% av summan av de poster som anges i första stycket C, samt
� 100% av summan av de poster som anges i första stycket D.

2 § Kapitalkravet för marknadsrisker enligt 2 kap. 4 § bestäms enligt 1 §
med det tillägget att även tillgångar och åtaganden som ingår i handelslag-
ret beaktas.

4 kap. Kapitalkrav för marknadsrisker enligt 2 kap. 3 §

Handelslager

1 § Ett instituts handelslager utgörs av sådana positioner i finansiella
instrument som institutet tagit för att på kort sikt göra en vinst eller för att

skydda andra positioner i handelslagret. Till handelslagret skall också
räknas sådana exponeringar som uppkommit till följd av oavslutade affär-
er i finansiella instrument eller inte fullgjorda leveranser av sådana instru-
ment.

6863

SFS 1994:2004

background image

6864

SFS 1994:2004

Handelslagret utgörs vidare av ett instituts resultatförda men oreglerade

fordringar som är hänförliga till poster i handelslagret, såsom fordringar

på avgifter, provisioner, räntor och utdelningar.

Positionsrisker

2 § Kapitalkravet för ränteanknutna finansiella instrument som ingår i
ett instituts handelslager bestäms på grundval av emittentens kreditvärdig-
het och instrumentens löptid. Kapitalkravet omfattar specifik och generell

risk i positionerna. Vid beräkning av kapitalkravet får institutet mot
varandra räkna av positioner vilkas värde ökar vid ökning av instrumen-
tets eller underliggande instruments värde (långa positioner) och övriga
positioner (korta positioner) i finansiella instrument, om instrumenten är
av samma slag och utgivna av samma emittent eller, i fråga om finansiella
instrument med andra finansiella instrument som underliggande tillgång,
om den underliggande tillgången utgörs av instrument som uppfyller dessa

villkor.

Vid bestämmandet av kapitalkravet avseende den specifika risken skall

de ränteanknutna finansiella instrumenten delas in i följande grupper:

A. Placeringar och fordringar

1. där emittenten är svenska staten, en svensk kommun eller därmed

jämförlig samfällighet,

2. där emittenten är någon utländsk stat eller centralbank som regering-

en föreskriver,

3. där emittenten är en sådan utländsk kommun eller därmed jämförlig

samfällighet, med befogenhet att kräva in offentlig uppbörd, som regering-
en föreskriver,

4. för vilka säkerheten utgörs av placeringar eller fordringar som anges i

1 - 3 .

B. Placeringar och fordringar

1. där emittenten är ett kreditinstitut eller värdepappersbolag,

2. där emittenten är en kommun eller därmed jämförlig samfällighet i

någon av de utländska stater som regeringen föreskriver,

3. där emittenten är ett utländskt kreditinstitut eller värdepappersföre-

tag i någon av de utländska stater som regeringen föreskriver,

4. där emittenten är någon av de internationella utvecklingsbanker som

regeringen föreskriver,

5. för vilka säkerheten utgörs av sådana placeringar eller fordringar som

avses i 1 - 4,

6. som uppfyller särskilda krav i fråga om marknadsnotering, likviditet

och kreditvärdighet hos emittenten.

C. �vriga placeringar och åtaganden.
Kapitalkravet för den specifika risken skall i varje enskild valuta mot-

svara

� 0 % av summan av de poster som anges i andra stycket A,
� 0,25%, 1,00% och 1,60% av summan av de poster som anges i andra

stycket B, beroende på om den återstående löptiden är högst 6 månader,
mellan 6 och 24 månader respektive över 24 månader, samt

� 8 % av summan av de poster som anges i andra stycket C.

Kapitalkravet för den generella risken skall i varje enskild valuta be-

stämmas enligt antingen en löptidsbaserad eller en durationsbaserad me-
tod.

background image

SFS 1994:2004

3 § Kapitalkravet för aktier och aktieanknutna finansiella instrument
som ingår i ett instituts handelslager skall motsvara dels 4% av institutets
bruttoposition i sådana instrument (specifik risk), dels 8 % av institutets
nettoposition i sådana instrument (generell risk). Vid beräkning av kapi-
talkravet får institutet mot varandra räkna av positioner vilkas värde ökar
vid ökning av instrumentets eller underliggande instruments värde (långa
positioner) och övriga positioner (korta positioner) i finansiella instru-
ment, om instrumenten är av samma slag och utgivna av samma emittent
eller, i fråga om finansiella instrument med andra finansiella instrument
som underliggande tillgång, om den underliggande tillgången utgörs av
instrument som uppfyller dessa villkor.

Kapitalkravet för den specifika risken får sättas ned till 2 %, om positio-

nerna i aktier och aktieanknutna finansiella instrument uppfyller särskilda
krav i fråga om säkerhet, likviditet och riskspridning. För aktieindexter-
miner får kapitalkravet för den specifika risken efterges, om indexter-
minen omsätts på börs och uppfyller särskilda krav i fråga om risksprid-
ning.

4 § Ett institut som garanterar en emission av fondpapper får, efter
medgivande av Finansinspektionen, vid beräkning av kapitalkravet för
risker som ett sådant åtagande innebär, i stället för vad som sägs i 2 och

3 §§, använda en särskild metod enligt vilken institutet vid beräkning av
sina nettopositioner får göra avdrag med sådana delar av emissionen som
genom avtal tecknats eller garanterats av tredje man. Vid beräkning enligt
denna metod skall även beaktas den tid som förflutit efter det att institutet

blivit bundet av sitt åtagande.

Avvecklingsrisker

5 § Om ett institut har gjort en transaktion i finansiella instrument som
ingår i handelslagret och transaktionen inte har fullföljts på avtalad av-
vecklingsdag, skall kapitalkravet för instrument som omfattas av transak-
tionen bestämmas med hänsyn till den risk för förlust som institutet
utsätts för på grund härav.

Kapitalkravet enligt första stycket skall beräknas på grundval av dels

skillnaden mellan avtalat pris för de finansiella instrumenten och deras

gällande marknadsvärde, dels den tid som förflutit från avtalad avveck-
lingsdag. Efter medgivande av Finansinspektionen får kapitalkravet i stäl-
let beräknas med utgångspunkt i det avtalade priset och den tid som
förflutit från avtalad avvecklingsdag.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte återköpsavtal

(repor och omvända repor) eller värdepapperslån.

Motpartsrisker

6 § Om ett institut har betalat för finansiella instrument som ingår i
handelslagret innan dessa har mottagits eller levererat instrumenten utan
att likvid erhållits för dem skall kapitalkravet bestämmas till 8 % av värdet
av de finansiella instrumenten eller likviden sedan värdet multiplicerats
med det riskvikttal som enligt andra stycket gäller för motparten i transak-
tionen. Om transaktionen gjorts över en stats gräns gäller vad nu sagts
endast om en eller flera dagar har förflutit efter det att betalningen eller
leveransen ägt rum.

217-SFS 1994

6865

background image

6866

SFS 1994:2004

Det i första stycket avsedda riskvikttalet utgör
A. 0% för

1. svenska staten, en svensk kommun eller därmed jämförlig samfällig-

het,

2. utländska stater eller centralbanker som regeringen föreskriver,
3. en sådan utländsk kommun eller därmed jämförlig samfällighet, med

befogenhet att kräva in offentlig uppbörd, som regeringen föreskriver.

B. 20% för

1. Allmänna pensionsfonden,

2. ett kreditinstitut eller värdepappersbolag,

3. en svensk börs eller clearingorganisation,

4. en kommun eller därmed jämförlig samfällighet i någon av de ut-

ländska stater som regeringen föreskriver,

5. ett utländskt kreditinstitut eller värdepappersföretag i någon av de

utländska stater som regeringen föreskriver,

6. en börs eller clearingorganisation i någon av de utländska stater som

regeringen föreskriver,

7. någon av de internationella utvecklingsbanker som regeringen före-

skriver.

C. 100% för övriga motparter.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte återköpsavtal

(repor och omvända repor), värdepapperslån och sådana derivatinstru-
ment som regeringen föreskriver. För dessa skall kapitalkravet i stället
beräknas i enlighet med vad regeringen föreskriver.

Andra risker

7 § För resultatförda men oreglerade fordringar såsom avgifter, provi-
sioner, räntor och utdelningar som är hänförliga till poster i handelslagret
skall kapitalkravet bestämmas till 8 % av fordran sedan denna multiplice-
rats med det riskvikttal som enligt 6 § gäller för motparten.

Första stycket tillämpas inte om kapitalkrav enligt 2 - 6 §§ gäller för

posterna eller dessa har räknats av från kapitalbasen enligt 2 kap. 8 §.

Valutakursrisker

8 § Om ett instituts totala nettoposition i utländsk valuta för hela verk-
samheten överstiger 2 % av kapitalbasen enligt 2 kap. 6 - 8 §§ skall kapi-
talkravet motsvara 8% av det överskjutande beloppet.

Med ett instituts totala nettoposition i utländsk valuta avses den högsta

summan av ett instituts korta nettopositioner eller långa nettopositioner i
olika valutor.

För balanserade positioner i nära korrelerade valutor får tillämpas ett

kapitalkrav motsvarande 4% av värdet av den balanserade positionen.
Vidare får ett lägre kapitalkrav tillämpas för valutor som omfattas av
mellanstatliga bindande överenskommelser om valutakurssamarbete.

Efter medgivande av Finansinspektionen får en simuleringsmetod an-

vändas vid beräkning av kapitalkravet enligt denna paragraf.

5 kap. Stora exponeringar

1 § Värdet av ett instituts exponering gentemot en kund eller en grupp

av kunder med inbördes anknytning får inte överstiga 25% av institutets
kapitalbas.

background image

SFS 1994:2004

Om en kund eller en grupp av kunder med inbördes anknytning är

moderföretag eller dotterföretag till institutet eller dotterföretag till mo-
derföretaget, får värdet av exponeringen inte överstiga 20% av institutets
kapitalbas.

Om institutet i ett fall som avses i andra stycket är en bank och moderfö-

retaget inte är ett institut, ett försäkringsföretag eller motsvarande ut-
ländskt företag, får värdet av exponeringen inte överstiga 10% av bankens
kapitalbas.

2 § Med en grupp av kunder med inbördes anknytning avses två eller
flera fysiska eller juridiska personer som, om inte annat visas, utgör en
helhet från risksynpunkt därför att

1. någon av dem har, direkt eller indirekt, ägarinflytande över en eller

flera av de övriga i gruppen, eller

2. de utan att stå i sådant förhållande som avses i 1 har sådan inbördes

anknytning att någon eller samtliga av de övriga kan befaras råka i betal-
ningssvårigheter om en av dem drabbas av finansiella problem.

Med kund avses i fråga om placeringar i finansiella instrument emitten-

ten eller, om instrumentet har andra finansiella instrument som underlig-
gande tillgång, emittenten av denna tillgång och i fråga om andra fordring-
ar eller åtaganden den som svarar för fordringen eller åtagandet.

3 § Det sammanlagda värdet av ett instituts stora exponeringar får inte
överstiga 800% av institutets kapitalbas.

En stor exponering är en exponering som ett institut har gentemot en

kund eller en grupp av kunder med inbördes anknytning när värdet av
exponeringen är 10% eller mer av institutets kapitalbas.

4 § Vid bestämmandet av ett instituts exponering enligt 1 och 3 §§ skall

inte räknas in de poster som avses i 3 kap. 1 § första stycket A 2 - 6.

Vid valutatransaktioner omfattas inte exponeringar som uppkommer i

samband med normal avveckling av en transaktion under två dygn efter
betalning. Vid köp eller försäljning av finansiella instrument omfattas inte
exponeringar som uppkommer i samband med normal avveckling av en
transaktion under fem vardagar efter den tidpunkt då antingen betalning
har skett eller de finansiella instrumenten har levererats.

Regeringen får föreskriva att även andra poster än dem som anges i

första stycket inte skall räknas in vid bestämmandet av ett instituts expo-
neringar enligt detta kapitel, om kreditrisken är låg.

5 § Vid tillämpning av 1 och 3 §§ skall kapitalbasen bestämmas enligt
2kap. 6 - 8 §§.

6 § Detta kapitel tillämpas inte på Svenska skeppshypotekskassan.

6 kap. Finansiella företagsgrupper

1 § En finansiell företagsgrupp består av

1. ett institut eller ett holdingföretag med finansiell verksamhet och de

dotterföretag som är institut, motsvarande utländska företag eller finan-
siella institut, eller

6867

background image

SFS 1994:2004

2. ett institut eller ett holdingföretag med finansiell verksamhet och de

institut, motsvarande utländska företag eller finansiella institut som det
förstnämnda institutet eller holdingföretaget har ägarintresse i och som

leds tillsammans med ett eller flera andra företag, om ägarnas ansvar är
begränsat till den andel av kapitalet som dessa innehar, eller

3. ett institut eller ett holdingföretag med finansiell verksamhet och

dotterföretag enligt 1 samt företag som det finns ägarintresse i enligt 2.

När en finansiell företagsgrupp föreligger enligt första stycket, skall även

ett anknutet företag som är dotterföretag eller som det finns ägarintresse i
ingå i gruppen.

2 § Regeringen får föreskriva att bestämmelserna om finansiella före-
tagsgrupper skall gälla även för

1. ett institut eller ett holdingföretag med finansiell verksamhet och de

institut, motsvarande utländska företag eller finansiella institut som det
finns andra ägarintressen i än sådana som anges i 1 § första stycket 2,

2. ett institut eller ett holdingföretag med finansiell verksamhet och de

institut, motsvarande utländska företag eller finansiella institut, som det
förstnämnda institutet eller holdingföretaget har andra former av kapital-
bindningar till,

3. ett institut eller ett holdingföretag med finansiell verksamhet och de

institut, motsvarande utländska företag eller finansiella institut, som det
förstnämnda institutet eller holdingföretaget utövar ett väsentligt inflytan-
de över, eller

4. två eller flera institut, motsvarande utländska företag eller finansiella

institut, som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Om regeringen enligt första stycket har föreskrivit att bestämmelserna

om finansiella företagsgrupper skall gälla, skall även ett anknutet företag
som är dotterföretag eller som det finns ägarintresse i ingå i gruppen.

Kapitalkrav m. m.

3 § Vad som föreskrivs i 2 kap. 2 § om kapitalkrav för kreditrisker, i

2 kap. 3 - 5 §§ om kapitalkrav för marknadsrisker och i 5 kap. om stora
exponeringar skall tillämpas även på en finansiell företagsgrupp.

4 § Vad som föreskrivs i 2 kap. 15 a § bankrörelselagen (1987:617) om
en banks innehav och åtaganden i företag skall tillämpas även på en
finansiell företagsgrupps samlade innehav och åtaganden, om en bank
ingår i företagsgruppen.

Vad som föreskrivs i 3 kap. 6 § lagen (1992:1610) om kreditmarknads-

bolag om ett kreditmarknadsbolags kvalificerade innehav av aktier eller
andelar i företag som inte driver finansiell verksamhet skall tillämpas även
på en finansiell företagsgrupps samlade kvalificerade innehav, om ett
kreditinstitut som inte är bank ingår i företagsgruppen.

Vad som föreskrivs i 3 kap. 1 a § lagen (1991:981) om värdepappersrö-

relse om ett värdepappersbolags kvalificerade innehav av aktier eller an-
delar i företag med annan verksamhet än finansiell verksamhet skall
tillämpas även på en finansiell företagsgrupps samlade kvalificerade inne-
hav, om ett värdepappersbolag som har tillstånd att bedriva verksamhet
som avses i 3 kap. 4 § första stycket 4 och 5 samma lag ingår i företagsgrup-
pen.

6868

background image

SFS 1994:2004

Gruppbaserad redovisning

5 § För tillämpningen av 3 och 4 §§ skall för en finansiell företagsgrupp
upprättas gruppbaserad redovisning.

Gruppbaserad redovisning skall upprättas med tillämpning av de regler

som gäller för upprättandet av koncernbalansräkning och koncernresultat-
räkning enligt 4 kap. 11 § bankrörelselagen (1987:617), om en bank ingår i
företagsgruppen, och enligt 11 kap. 11 § aktiebolagslagen (1975:1385) i
övriga fall. Vad nu sagts gäller inte om annat följer av denna lag eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag.

Konsolidering

6 § Vid upprättande av den redovisning som avses i 5 § skall de företag

som ingår i den finansiella företagsgruppen konsolideras fullständigt om
inte annat följer av 7 och 8 §§.

7 § Ett företag som det finns ägarintresse i enligt 1 § första stycket 2 skall
konsolideras enligt en metod med utgångspunkt i den andel som institutet
eller holdingföretaget med finansiell verksamhet äger i det företag i vilket
ägarintresset finns (klyvningsmetod).

8 § I de fall som avses i 2 § får Finansinspektionen medge antingen att
konsolidering sker på det sätt som anges i 7 § eller att redovisningen sker
till det bokförda värdet med hänsyn till innehavs- och resultatandelen i det

företag som det finns ägarintresse i eller kapitalbindningar till (kapitalan-
delsmetod).

Beräkning av kapitalbas m.m.

9 § Kapitalbasen för den finansiella företagsgruppen skall bestämmas i
enlighet med vad som anges i 2 kap. 6 - 8 §§. �ven den del av kapitalbasen
som belöper på minoritetsandelar skall ingå. Goodwill som belöper på
företag som omfattas av gruppbaserad redovisning skall räknas av från
primärt kapital.

Vid beräkning av kapitalkrav för kreditrisker skall tillgångar och åtagan-

den tas upp till de värden som föreskrivs i 3 kap. 1 §. Vid beräkning av
kapitalkrav för marknadsrisker skall reglerna i 4 kap. 2 - 8 §§ tillämpas.
Exponeringar skall bestämmas på sätt som anges i 5 kap.

Stora exponeringar

10 § Om ett moderföretag är ett institut skall vid beräkningen av de i
5 kap. angivna gränsvärdena inte medräknas exponeringar som koncern-
företag som är institut har gentemot andra koncernföretag som står under

tillsyn av Finansinspektionen och omfattas av samma gruppbaserade re-
dovisning som moderföretaget.

Finansinspektionen får medge att första stycket skall tillämpas även på

en koncern i vilken moderföretaget är ett i Sverige etablerat holdingföretag
med finansiell verksamhet.

6869

background image

SFS 1994:2004

7 kap. Tillsyn m. m.

Tillämpliga tillsynsregler

1 § Finansinspektionen övervakar efterlevnaden av denna lag. I fråga

om tillsynen gäller vad som är föreskrivet i de lagar som reglerar institu-
tens verksamhet, om inte annat följer av denna lag.

Tillsynsansvar för finansiella företagsgrupper

2 § Finansinspektionen skall utöva tillsyn över en finansiell företags-

grupp om moderföretaget eller ett företag i gruppen som innehar ägarin-
tresse är ett institut hemmahörande i Sverige.

�r moderföretaget i en finansiell företagsgrupp ett holdingföretag med

finansiell verksamhet, skall Finansinspektionen utöva tillsynen om

1. det i företagsgruppen inte finns några utländska företag som motsva-

rar institut, eller

2. holdingföretaget är hemmahörande i Sverige och minst ett dotterfö-

retag är institut.

3 § Finansinspektionen skall föra en förteckning över de holdingföretag
med finansiell verksamhet som är moderföretag i en sådan finansiell
företagsgrupp som enligt 2 § omfattas av inspektionens tillsyn.

4 § Finansinspektionen skall, inom ramen för sin befogenhet, efter begä-
ran från behörig myndighet i ett annat land inom Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet (EES), lämna eller kontrollera information som behövs
för att den utländska myndigheten skall kunna utöva sin tillsyn eller också
tillåta att denna myndighet själv utför kontrollen.

Tillsynsredovisning

5 § För en finansiell företagsgrupp skall uppgifter lämnas, i den omfatt-
ning som följer av denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av
denna lag, i en särskild redovisning som avser gruppens samlade ekono-
miska ställning (gruppbaserad redovisning).

Ett holdingföretag med blandad verksamhet skall lämna den informa-

tion som behövs för tillsynen över de dotterföretag som är institut (samlad
information).

6 § Ett institut och ett holdingföretag med finansiell verksamhet som är
moderföretag eller som har sådant ägarintresse som avses i 6 kap. 1 § första
stycket 2 skall upprätta och ge in den gruppbaserade redovisningen till
Finansinspektionen för de räkenskapsperioder och vid de tidpunkter som
regeringen föreskriver. Om en finansiell företagsgrupp föreligger enligt
6 kap. 2 §, skall det företag som regeringen bestämmer upprätta och ge in
sådan redovisning.

Ett holdingföretag med blandad verksamhet skall upprätta och ge in den

samlade informationen till Finansinspektionen för de räkenskapsperioder
och vid de tidpunkter som regeringen föreskriver.

7 § Ett företag som ingår i en finansiell företagsgrupp och övriga dotter-
företag till ett institut eller ett holdingföretag med finansiell verksamhet

6870

background image

SFS 1994:2004

samt dotterföretag till ett holdingföretag med blandad verksamhet skall
lämna de uppgifter som krävs för tillsynsredovisningen till det företag som
enligt 6 § skall upprätta gruppbaserad redovisning eller samlad informa-
tion.

Undantag

8 § Finansinspektionen får medge att ett dotterföretag eller ett företag
som det finns ägarintresse i enligt 6 kap. 1 § första stycket 2 undantas vid
beräkning enligt 6 kap. 3 - 5 §§ och utelämnas från sådan tillsynsredovis-
ning som skall upprättas enligt 5 § om

1. företaget är beläget i ett land utanför EES där det finns rättsliga

hinder för överföring av nödvändig information,

2. företaget är av mindre betydelse med hänsyn till syftet med tillsynen,

eller

3. en sammanställning av företagets finansiella ställning skulle vara

olämplig eller vilseledande med hänsyn till syftet med tillsynen.

Om ett dotterföretag som är institut är undantaget från beräkning eller

utelämnat från tillsynsredovisningen enligt första stycket 2 eller 3, skall
moderföretaget till Finansinspektionen lämna de upplysningar som in-
spektionen behöver för sin tillsyn över institutet.

Undersökning

9 § Finansinspektionen får företa undersökningar hos de företag som
enligt 7 § skall lämna uppgifter för att kontrollera den gruppbaserade
redovisning eller samlade information som företagen är skyldiga att läm-
na.

�vervaknings- och kontrollsystem

10 § Ett institut och det företag i en finansiell företagsgrupp som enligt
6 § skall upprätta den gruppbaserade redovisningen skall ha betryggande
system för registrering och klassificering av kreditrisker, för övervakning

och kontroll av marknadsrisker och stora exponeringar i verksamheten
samt för beräkning av institutets eller den finansiella företagsgruppens
finansiella positioner vid varje tidpunkt. Ett institut och alla företag i en
finansiell företagsgrupp skall vidare ha sådana förvaltnings- och redovis-
ningsrutiner som säkerställer en effektiv kontroll av att bestämmelserna
om kapitalkrav för kreditrisker och marknadsrisker samt stora expone-
ringar och gruppbaserad redovisning i denna lag efterlevs.

Rapportering

11 § Ett institut och det företag i en finansiell företagsgrupp som enligt
6 § skall upprätta den gruppbaserade redovisningen skall fortlöpande rap-

portera stora exponeringar till Finansinspektionen.

Om ett instituts eller en finansiell företagsgrupps exponeringar översti-

ger något av de i 5 kap. angivna gränsvärdena, skall institutet eller det

företag som enligt 6 § skall upprätta den gruppbaserade redovisningen
utan dröjsmål anmäla detta till Finansinspektionen. Inspektionen får be-
stämma en viss tid inom vilken exponeringarna skall bringas ned till de
tillåtna gränsvärdena.

6871

background image

SFS 1994:2004

Ingripande

12 § Om ett institut eller en finansiell företagsgrupp

1. har en kapitalbas som understiger det minsta belopp som krävs enligt

2 k a p . 2 - 5 § § ,

2. inte uppfyller kraven i fråga om system och rutiner enligt 10 §, eller
3. inte nedbringar sina exponeringar till tillåtna nivåer enligt 11 § andra

stycket

skall Finansinspektionen förelägga institutet eller det företag i en finan-

siell företagsgrupp som enligt 6 § skall upprätta den gruppbaserade redo-
visningen att vidta lämpliga åtgärder för att rätta till förhållandet.

Tystnadsplikt

13 § En styrelseledamot eller befattningshavare hos ett holdingföretag

med finansiell verksamhet eller ett holdingföretag med blandad verksam-
het som i den egenskapen får kunskap om affärsförhållanden i ett företag
som enligt 7 § skall lämna uppgifter, får inte obehörigen röja vad han fått
veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med det uppgiftslämnande
företagets intresse.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekre-

tesslagen (1980:100).

Avgifter m.m.

14 § Institut som står under tillsyn enligt denna lag skall bekosta Finans-
inspektionens verksamhet med årliga avgifter enligt de närmare föreskrif-

ter regeringen meddelar.

Om Finansinspektionen för bedömning av en viss fråga vid tillsynen

enligt denna lag behöver anlita någon med särskild fackkunskap, skall
kostnaden för detta betalas av det institut som tillsynen avser.

Vite

15 § Om Finansinspektionen meddelar föreläggande enligt denna lag får
inspektionen förelägga vite.

�verklagande

16 § Beslut som Finansinspektionen meddelar med stöd av 12 § får

överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas

hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrät-
ten av länsrättens avgörande.

Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande skall

gälla omedelbart.

Bemyndiganden

17 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-

tionen skall meddela närmare föreskrifter om

1. beräkningen av sådana kapitalandelar som avses i 2 kap. 6 § andra

stycket B och C,

2. vilka poster som får räknas till kapitalbasen enligt 2 kap. 8 § och

omfattningen av dessa samt vilka icke likvida tillgångar som skall räknas
av från kapitalbasen enligt samma paragraf,

6872

background image

6873

SFS 1994:2004

3. hur posterna skall värderas vid bestämmandet av kapitalkravet enligt

3 kap. 1 § tredje stycket,

4. vilka poster som skall ingå i handelslagret enligt 4 kap. 1 § och om-

fattningen av dessa,

5. beräkning av kapitalkraven enligt 4 kap. 2 �8 §§,
6. hur exponeringarna skall värderas vid beräkningen av ett instituts

exponeringar enligt 5 kap. 1 och 3 §§,

7. hur konsolidering skall ske och hur kapitalbasen skall beräknas enligt

6 kap. 6 � 9 §§,

8. innehållet, utformningen och omfattningen av den redovisning eller

information som skall lämnas enligt 5 §,

9. omfattningen och fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt

11 §.

18 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspek-

tionen får meddela de föreskrifter som behövs om

1. villkoren för att beräkna kapitalkravet enligt undantagsregeln i 2 kap.

4§,

2. beräkning av kapitalkravet enligt 2 kap. 5 § första stycket.
Regeringen får bemyndiga Finansinspektionen att meddela sådana före-

skrifter och fatta sådana beslut som enligt denna lag ankommer på rege-
ringen.

1. Denna lag träder i kraft i fråga om lkap., 2 kap. 1 § i den del

paragrafen avser kreditrisker, 2 kap. 2, 6 och 7 §§, 3 kap. 1 §, 5 kap. 1 �
4 §§, 5 § i den del paragrafen avser kreditrisker och 6 §, 6 kap. 1 och 2 §§,

3 § i den del paragrafen avser kreditrisker och stora exponeringar, 4 § i den
del paragrafen avser kreditinstitut, 5 � 8 §§, 9 § i den del paragrafen avser
kreditrisker och stora exponeringar och 10 § samt 7 kap. 1 � 9 §§, 10 § i den
del paragrafen avser kreditrisker, stora exponeringar och gruppbaserad
redovisning, 11 §, 12 § i den del paragrafen avser kreditrisker, stora expo-
neringar och gruppbaserad redovisning, 13 � 16§§, 17 § 1, 3 och 6 � 9,
samt 18 § andra stycket den 1 januari 1995. Lagen i övrigt träder i kraft
den 1 januari 1996.

2. Kapitalkravet för kreditrisker enligt 2 kap. 2 § skall intill utgången av

år 1995 beräknas i ett instituts hela verksamhet.

3. Kumulativa preferensaktier som getts ut före den 1 januari 1995 får

till och med utgången av år 1996 ingå i bankaktiebolags, kreditmarknads-
bolags och värdepappersbolags kapitalbas som primärt kapital vid tillämp-
ning av 2 kap. 6 §.

4. Placeringar och fordringar för vilka svarar ett värdepappersbolag

som har Finansinspektionens medgivande att ta emot medel på konto
enligt 3 kap. 4 § andra stycket lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
får intill utgången av år 1995 föras till 3 kap. 1 § första stycket B 1.

5. Om värdet av ett instituts eller en finansiell företagsgrupps expone-

ringar den 28 juni 1994 översteg de i 5 kap. angivna gränsvärdena får
Finansinspektionen bevilja institutet eller det företag som enligt 7 kap. 6 §
skall upprätta den gruppbaserade redovisningen anstånd att nedbringa
exponeringarna till dessa gränsvärden dock senast till den 31 december
2001. Exponeringar med längre löptid enligt bindande avtalsvillkor får

background image

SFS 1994:2004

dock behållas till förfallodagen. Om ett institut eller en finansiell företags-
grupp inte nedbringar sina exponeringar i enlighet med nu angivna före-

skrifter tillämpas 7 kap. 12 § 3 samt 15 och 16 §§.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

JAN NYGREN
(Finansdepartementet)

6874

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.