SFS 1995:54 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1995:54 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
SFS 1995_54 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982_713)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

48

SFS 1995:54

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 kap. 13 § och 20 kap. 7 §

försäkringsrörelselagen (1982:713) skall ha följande lydelse.

19 kap.

13 §2 Finansinspektionens beslut om att förbjuda gränsöverskridande
verksamhet enligt 19 kap. 11 § fjärde stycket får överklagas hos kam-

marrätten.

Inspektionens beslut om att avslå en begäran om att utfärda intyg

enligt 2 a kap. 1 § fjärde stycket eller om att förelägga eller utdöma
vite enligt 21 kap. 2 § får överklagas hos länsrätten. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Inspektionens beslut i övrigt enligt denna lag får överklagas hos

regeringen.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om

verksamhetens drivande enligt 11 § sjunde stycket skall gälla omedel-
bart.

Om överklagande av vissa beslut finns bestämmelser i 20 kap. 7 §.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Senaste lydelse 1993:1304.

background image

20 kap.

7 §3 Ett beslut av Finansinspektionen som innebär att en anmälan av-
skrivits eller en registrering vägrats enligt 4 § första stycket får över-
klagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets
dag. Detsamma gäller dels sådana beslut av Finansinspektionen som
avses i 4 § tredje stycket, med undantag av beslut enligt 21 kap. 2 §,
dels ett sådant beslut av inspektionen som avses i 4 a §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 1995:54

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Håkan Nyholm
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1994:1941.

49

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar