SFS 1996:754 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1996:754 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
SFS 1996_754 Lag om ändring i lagen (1972_262) om understödsföreningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:754

Utkom från trycket
den 28 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar;

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1972:262) om under-

stödsföreningar skall införas två nya paragrafer, 12 a och 32 a §§, av föl-

jande lydelse.

12 a § För varje understödsförening skall finnas ett huvudkontor i
Sverige.

32 a § Om revisorn vid fullgörandet av sitt uppdrag i understödsföre-
ningen får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar

understödsföreningars verksamhet,

2. kan påverka understödsföreningens fortsatta drift negativt, eller
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultat-

räkningen fastställs eller till anmärkning enligt 51 § andra stycket lagen
(1951:308) om ekonomiska föreningar,

skall revisorn omgående rapportera detta till Finansinspektionen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Håkan Nyholm
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:173, bet. 1995/96:NU23, rskr. 1995/96:285. Jfr Europaparlamentets och

rådets direktiv 95/26/EG av den 29 juni 1995 om ändring av direktiv 77/780/EEG och
89/646/EEG om kreditinstitut, direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG om andra direkta
försäkringar än livförsäkringar, direktiv 79/267/EEG och 92/96/EEG om direkta livför-
säkringar, direktiv 92/22/EEG om tjänster inom värdepappersområdet och direktiv
85/611/EEG om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföre-

tag) i syfte att stärka tillsynen på dessa områden (EGT nr L 168, 18.7. 1995, s. 7,
Celex 395 L0026).

1196

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar