SFS 1996:759 Lag om ändring i lagen (1996:38) om ändring i bankrörelselagen (1987617)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1996:759 Lag om ändring i lagen (1996:38) om ändring i bankrörelselagen (1987617)
SFS 1996_759 Lag om ändring i lagen (1996_38) om ändring i bankrörelselagen (1987617)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1200

1

Prop. 1995/96:173, bet. 1995/96:NU23, rskr. 1995/96:285. Jfr Europaparlamentets och

rådets direktiv 95/26/EG av den 29 juni 1995 om ändring av direktiv 77/780/EEG och
89/646/EEG om kreditinstitut, direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG om andra direkta
försäkringar än livförsäkringar, direktiv 79/267/EEG och 92/96/EEG om direkta livför-
säkringar, direktiv 92/22/EEG om tjänster inom värdepappersområdet och direktiv
85/611/EEG om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföre-
tag) i syfte att stärka tillsynen på dessa områden (EGT nr L 168, 18.7. 1995, s. 7,
Celex 395 L0026).

SFS 1996:759
Utkom från trycket
den 28 juni 1996

Lag
om ändring i lagen (1996:38) om ändring i
bankrörelselagen (1987:617);

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 11 § bankrörelselagen

(1987:617) i dess lydelse enligt lagen (1996:38) om ändring i nämnda lag
skall ha följande lydelse.

7 kap.

11 § Tillstånd skall ges till förvärv som avses i 10 §, om det kan antas att
förvärvaren inte kommer att motverka en sund utveckling av bankens
verksamhet och om förvärvaren även i övrigt är lämplig att utöva ett
väsentligt inflytande över ledningen av en bank. Tillstånd får inte ges, om
förvärvaren i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet
eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig
brottslighet.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan banken och någon

annan, skall tillstånd ges endast om förbindelserna inte hindrar en effektiv
tillsyn av banken.

Finansinspektionen får föreskriva en viss tid inom vilken ett förvärv skall

genomföras.

Finansinspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt denna para-

graf inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.