SFS 1998:113 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1998:113 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
SFS 1998_113 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982_713)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

SFS 1998:113
Utkom från trycket
den 31 mars 1998

utfärdad den 19 mars 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)2

dels att 2 a kap. 4 §, 7 kap. 9, 10, 10 b, 10 g och 11 §§, 8 kap. 7 §, 9 kap.

15 §, 14 kap. 26 b § och 19 kap. 2 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 15 kap. 6 a §, av följande

lydelse.

2 a kap.

4 § Om ett försäkringsbolag avser att från Sverige eller från en sekundär-
etablering i ett annat land inom EES meddela försäkringar för risker belägna
i eller för åtaganden som skall fullgöras i ett annat EES-land, och detta skall
ske på annat sätt än genom en sekundäretablering i det landet (gränsöverskri-

1

Prop. 1997/98:54, bet. 1997/98:FiU12, rskr. 1997/98:156.

2

Lagen omtryckt 1995:1567.

264

background image

dande verksamhet), skall bolaget underrätta Finansinspektionen om det. I
underrättelsen skall det anges vilket eller vilka slag av risker eller åtaganden
försäkringarna skall omfatta.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte när bolag i annan egenskap än

ledande försäkringsgivare deltar i koassuransavtal (samförsäkring) avseende
stora risker.

Med stora risker avses

1. de försäkringar som anges i 2 kap. 3 a § första stycket 4-7 och 11-12,

2. de försäkringar som anges i 2 kap. 3 a § första stycket 14-15, om för-

säkringstagaren är näringsidkare och den försäkrade risken avser närings-
verksamheten, och

3. de försäkringar som anges i 2 kap. 3 a § första stycket 3, 8-10, 13 och

16, om försäkringstagaren är näringsidkare och minst två av följande förut-

sättningar är uppfyllda enligt senast fastställda resultat- och balansräkning:

a) försäkringstagaren har en balansomslutning som uppgår till minst ett

belopp motsvarande 6 200 000 ecu,

b) försäkringstagaren har en bruttoomsättning som uppgår till minst ett

belopp motsvarande 12 800 000 ecu,

c) försäkringstagaren har haft i genomsnitt minst 250 personer anställda.
Om försäkringstagaren ingår i en koncern som avger koncernredovisning

skall förutsättningarna i tredje stycket 3 gälla koncernen.

7 kap.

9 § Ett försäkringsbolag som driver direkt försäkringsrörelse skall ha till-
gångar till ett belopp som motsvarar försäkringstekniska avsättningar för
egen räkning, med tillägg av värdet av reservdeposition som en återförsäk-
ringsgivare har ställt hos bolaget, placerade i enlighet med 9 a-10 e §§
(skuldtäckning).

Om ett annat försäkringsbolag än som avses i första stycket driver sådan

återförsäkringsrörelse som avses i 11 a § första stycket 3 skall bolaget ha till-
gångar till ett belopp som behövs för att säkerställa försäkringstagarnas för-
månsrätt enligt 4 a § förmånsrättslagen (1970:979). För sådana tillgångar
gäller 9 a-10 g §§ i tillämpliga delar (särskild skuldtäckning).

Med försäkringstekniska avsättningar för egen räkning avses de försäk-

ringstekniska avsättningarna inklusive mottagen återförsäkring och med av-
drag för avgiven återförsäkring.

Om avgiven återförsäkring inte bidrar till att minska bolagets risktagande,

får Finansinspektionen för visst fall bestämma att avdrag inte får göras för
sådan återförsäkring.

Ett försäkringsbolag skall till Finansinspektionen lämna uppgift om de

försäkringstekniska avsättningarnas storlek, hur dessa har beräknats samt av-
given återförsäkring och dess storlek. Regeringen eller, efter regeringens be-
myndigande, Finansinspektionen skall meddela närmare föreskrifter om
uppgiftsskyldigheten.

265

SFS 1998:113

background image

SFS 1998:113

10 §3 För skuldtäckning som avses i 9 § får, med de begränsningar som
anges i andra-sjätte styckena och 10a-10d§§, följande tillgångar användas:

1. Obligationer eller andra skuldförbindelser som svenska staten, en

svensk kommun eller därmed jämförlig samfällighet svarar för.

2. Obligationer eller andra skuldförbindelser som Europeiska gemen-

skaperna eller utländska stater eller centralbanker svarar för.

3. Obligationer eller andra skuldförbindelser som utländsk kommun eller

därmed jämförlig utländsk samfällighet med befogenhet att kräva in offent-
lig uppbörd svarar för.

4. Obligationer eller andra skuldförbindelser som internationella organisa-

tioner svarar för.

5. Fordringar på premie eller andra fordringar på försäkringstagare som

har samband med försäkringsavtal, om rättssubjekt som anges i 1-4 svarar
för fordran. Ett försäkringsbolag som ingår i en koncern och vars verksamhet
uteslutande består i att försäkra risker inom koncernen, får för skuldtäckning
även använda fordringar som bolag inom koncernen svarar för. Om en for-
dran enligt denna punkt varit förfallen till betalning längre tid än tre måna-
der, får den dock inte användas för skuldtäckning.

5 a. Fordringar på premier för skadeförsäkring får, när flera premieperio-

der avtalats och fordringarna avser premier som inte förfallit till betalning
för andra perioder än den första, användas för skuldtäckning upp till det be-
lopp som svarar mot avsättningen för försäkringsåtagandet, om avsikten är
att åtagandet skall sägas upp vid dröjsmål med betalningen.

6. Skuldförbindelser med säkerhet i bolagets livförsäkringsbrev, inom

återköpsvärdet.

7. Medel på konto i svensk eller utländsk bank.

8. Obligationer och andra skuldförbindelser som Allmänna pensionsfon-

den, ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag med tillstånd enligt 3 kap.
4 § första stycket 4 och 5 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse svarar
för. Med kreditinstitut avses bank, kreditmarknadsföretag, Svenska skepps-
hypotekskassan, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och Sveriges
allmänna hypoteksbank.

9. Obligationer och andra skuldförbindelser som ett utländskt kreditinsti-

tut svarar för.

10. Obligationer och andra skuldförbindelser som ett publikt aktiebolag

eller ett motsvarande utländskt bolag svarar för.

11. Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, som har

getts ut av ett publikt aktiebolag, ett publikt bankaktiebolag, ett publikt för-
säkringsaktiebolag eller ett motsvarande utländskt bolag, med undantag av
bolag som avses i 12.

12. Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, som har

getts ut av ett publikt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt bolag, under
förutsättning att bolaget har till uppgift att äga sådana tillgångar som anges i

13.

13. Fastigheter, tomträtter och byggnader samt andelar i sådan egendom.
14. Skuldförbindelser som fysiska personer och andra subjekt än de som

anges i 1-4 och 8-10 svarar för och som panträtt i fastighet eller tomträtt
lämnats som säkerhet för. Panträtten skall ligga inom en viss andel av fastig-

266

3

Senaste lydelse 1997:464.

background image

hetens eller tomträttens värde. Regeringen eller, efter regeringens bemyndi-
gande, Finansinspektionen skall meddela föreskrifter om andelens storlek
och om värdering av fastigheter och tomträtter för tillämpningen av bestäm-
melserna i denna punkt.

15. Skuldförbindelser som fysiska personer och andra subjekt än de som

anges i 1-4 och 8-10 svarar för och som annan betryggande säkerhet än

panträtt i fastighet eller tomträtt lämnats som säkerhet för.

16. Kassa.
17. Andelar i värdepappersfonder och placeringar i utländska fondföretag

som är underkastade lagstiftning eller annan offentlig reglering som väsent-
ligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersfonder här i lan-
det, om de förvaltade tillgångarna huvudsakligen består av tillgångar som får
användas för skuldtäckning.

18. Beslutad överskjutande skatt.
19. �&terförsäkringsgivares fordran hos det avgivande försäkringsbolaget

(återförsäkringstagaren) som grundas på att återförsäkringstagaren har hållit
kvar tillgångar som motsvarar en avgiven återförsäkring.

Andra fondpapper än som avses i 10 a § första stycket 1, får endast an-

vändas för skuldtäckning om de är kortfristigt realiserbara eller är föremål
för handel på en reglerad marknad som är öppen för allmänheten.

Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, som har

getts ut av ett privat aktiebolag får användas för skuldtäckning under förut-
sättning att bolaget är ett dotterbolag som anges i 10 a § första stycket 1.

Utländska tillgångar som avses i första stycket 2-4, 7, 9-12 och 17 får an-

vändas för skuldtäckning i den mån det följer av föreskrifter som regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen meddelat

1. såvitt angår första stycket 2, om vilka utländska stater och utländska

centralbanker som avses,

2. såvitt angår första stycket 4, om vilka internationella organisationer

som avses, samt

3. såvitt angår första stycket 3, 7, 9-12 och 17, om vilka stater de rätts-

subjekt som avses skall vara belägna eller ha sitt säte i.

Tillgångar får användas för skuldtäckning endast till den del de inte belas-

tas av panträtt eller annan säkerhetsrätt.

För att tillgångar enligt första stycket 13 skall få användas för skuldtäck-

ning skall byggnader som hör till fastigheter och tomträtter vara brandför-
säkrade. Detsamma gäller byggnader som hör till fastigheter och tomträtter
som utgör säkerhet för skuldförbindelser enligt första stycket 14.

Förlagsbevis och förlagsandelsbevis skall vid tillämpningen av bestäm-

melserna i 10 b och 10 c §§ jämställas med tillgångar som anges i första

stycket 11 och 12.

Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, medge att även andra

slag av tillgångar än som anges i första stycket tillfälligt får användas för
skuldtäckning.

10 b § Av det belopp som skall skuldtäckas får en andel om högst

- 75 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 7-10,

varav högst 50 procentenheter får motsvaras av tillgångar som anges i 10 §
första stycket 10,

- 25 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 11,

267

SFS 1998:113

background image

SFS 1998:113

- 25 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket

12-14,

- 10 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 15

och

- 3 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 16.
Andra fondpapper än som avses i 10 § första stycket 17 och 10 a § första

stycket 1, och som inte omsätts på någon reglerad marknad som är öppen för
allmänheten, får uppgå till högst 10 procent av de tillgångar som används för
skuldtäckning.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket skall även beaktas

ett försäkringsbolags indirekta ägande av tillgångar genom dess innehav av
andelar i värdepappersfonder eller placeringar i utländska fondföretag som
används för skuldtäckning.

Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, medge tillfälliga avvi-

kelser från de begränsningar som anges i första och andra styckena. Om det
finns synnerliga skäl får Finansinspektionen också medge avvikelser, som
inte är tillfälliga, från begränsningarna i första stycket första-fjärde streck-

satserna.

10 g § Ett försäkringsbolag som avses i 9 § skall upprätta riktlinjer för pla-

cering av medel som används för skuldtäckning.

Livförsäkringstagare och den som avser att teckna en livförsäkring i bola-

get skall informeras om det huvudsakliga innehållet i riktlinjerna, om det
inte med hänsyn till försäkringens särskilda beskaffenhet saknas anledning
till sådan information. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Fi-
nansinspektionen skall meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna in-
formation och om vilka försäkringar som inte skall omfattas av informa-
tionsskyldigheten.

11 § Ett försäkringsbolag som avses i 9 § skall föra ett register som vid

varje tidpunkt utvisar de tillgångar som används för skuldtäckning och till-
gångarnas värde.

Om en tillgång, som antecknats i registret har upplåtits med sådan rätt att

dess fulla värde inte kan utnyttjas för skuldtäckning, skall detta antecknas i
registret.

8 kap.

7 § Styrelsen svarar för bolagets organisation och för förvaltningen av bo-
lagets angelägenheter. Verkställande direktören skall sköta den löpande för-
valtningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Verk-
ställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgär-
der som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är
osedvanliga eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas
utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådant fall skall styrelsen
så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Styrelsen skall se till att organisationen i fråga om bokföringen och med-

el sförvaltningen även innefattar en tillfredsställande kontroll. Verkställande
direktören skall sörja för att bolagets bokföring fullgörs i överensstämmelse

268

background image

med lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag och andra
författningar och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

Styrelsen skall fastställa sådana riktlinjer som anges i 7 kap. 10 g § och se

till att de följs. Styrelsen skall fortlöpande pröva om riktlinjerna behöver
ändras.

Styrelsen ansvarar för att uppgifter enligt 7 kap. 9 § femte stycket lämnas

och att informationsskyldigheten enligt 7 kap. 10 g § andra stycket fullgörs.

9 kap.

15 § Beslut att ansöka om förlängning av koncession enligt 2 kap. 3 §
sjunde stycket fattas av den ordinarie bolagsstämman.

14 kap.

26 b § Finansinspektionen skall godkänna ett avtal om överlåtelse om

1. den övertagande försäkringsgivaren har den kapitalbas som krävs sedan

överlåtelsen beaktats, varvid hänsyn tagits till sådan förmån som kan ha
medgivits i enlighet med 23 a § första stycket lagen (1950:272) om rätt för
utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige, och

2. behörig myndighet i det land där åtaganden skall fullgöras, samtycker

till överlåtelsen eller inte har yttrat sig.

Saknar den övertagande försäkringsgivaren koncession att driva försäk-

ringsverksamhet i Sverige, skall kapitalbasen intygas av behörig myndighet.
Med behörig myndighet avses, för EES-försäkringsgivare, den behöriga
myndigheten i dess hemland och, för försäkringsgivare hemmahörande i ett
land utanför EES, den behöriga myndigheten i det EES-land som övervakar
försäkringsgivarens soliditet.

Ett beslut om godkännande av ett avtal skall inspektionen genast regist-

rera. När registrering sker, övergår ansvaret för det överlåtna försäkringsbe-
ståndet på den övertagande försäkringsgivaren. �r den övertagande försäk-
ringgivaren ett försäkringsbolag eller en annan försäkringsgivare med kon-
cession i Sverige, skall den övertagande försäkringsgivaren underrätta för-

säkringstagarna och dem som förvärvat rätt på grund av en försäkring om
överlåtelsen och de eventuella ändringar i villkoren som överlåtelsen medför.

Finansinspektionen bestämmer på vilket sätt underrättelsen skall lämnas.

Om det i ett bestånd av direkt försäkring som överlåtits ingår åtaganden

som skall fullgöras i ett annat EES-land skall Finansinspektionen offentlig-
göra den godkända överlåtelsen i det landet enligt bestämmelserna där. Om
överlåtelsebeslutet offentliggörs på motsvarande sätt i det berörda landet, får

inspektionen underlåta att offentliggöra beslutet där.

15 kap.

6 a § Om det i ett bestånd av direkt försäkring som överlåtits ingår risker
som är belägna i eller åtaganden som skall fullgöras i ett annat EES-land,
skall Finansinspektionen offentliggöra den medgivna överlåtelsen i det lan-
det enligt bestämmelserna där. Om överlåtelsebeslutet offentliggörs på mot-
svarande sätt i det berörda landet, får inspektionen underlåta att offentliggöra

beslutet där.

269

SFS 1998:113

background image

SFS 1998:113

19 kap.

2 § Regeringen skall, efter anmälan av Finansinspektionen, förklara kon-
cession som beviljats för ett försäkringsbolag förverkad om

1. bolaget inte har anmälts för registrering inom den tid som anges i

2 kap. 13 §,

2. bolaget inte har börjat sin verksamhet inom ett år från det koncessionen

beviljades eller inom samma tid förklarat sig avstå från koncessionen,

3. anmälningen för bolagets registrering genom lagakraftägande beslut

blivit avskriven eller avslagen, eller

4. bolaget under längre tid än sex månader inte drivit verksamhet.
Om registrering av beslut, varigenom koncessionen har förverkats, för-

ordnar regeringen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.

2. De nya bestämmelserna i 14 kap. 26 b § och 15 kap. 6 a § tillämpas i

fråga om beslut om godkännande av överlåtelseavtal eller tillstånd att verk-
ställa avtal som meddelats efter den 31 mars 1998.

3. �ldre bestämmelser i 19 kap. 2 § 2 tillämpas för bolag som beviljats

koncession före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Lars Bergendal

(Finansdepartementet)

270

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar