SFS 1998:294 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1998:294 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
SFS 1998_294 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982_713)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:294
Utkom från trycket
den 3 juni 1998

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 20 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 §, 2 a kap. 4 §, 14 kap.

26 b § och 15 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (1982:713)2 skall ha följande
lydelse.

1 kap.

2 § Denna lag gäller inte för försäkringsrörelse som drivs enligt andra för-
fattningar eller som utövas av försäkringsanstalter som inrättats av staten.

Särskilda bestämmelser om utländska försäkringsgivare finns i lagen

(1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

meddela särskilda föreskrifter om bedrivande av försäkringsrörelse för att
uppfylla Sveriges åtaganden till följd av avtal mellan Europeiska gemen-
skaperna (EG) och Schweiz.

2 a kap.

4 §3 Om ett försäkringsbolag avser att från Sverige eller från en sekundär-
etablering i ett annat land inom EES meddela försäkringar för risker belägna
i eller för åtaganden som skall fullgöras i ett tredje EES-land, och detta skall

ske utan förmedling av en sekundäretablering i det landet (gränsöverskrid-
ande verksamhet), skall bolaget underrätta Finansinspektionen om det. I un-
derrättelsen skall det anges vilket eller vilka slag av risker eller åtaganden
försäkringarna skall omfatta.

1

Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215.

2

Lagen omtryckt 1995:1567.

3

Senaste lydelse 1998:113.

642

background image

SFS 1998:294

Bestämmelserna i första stycket gäller inte när bolag i annan egenskap än

ledande försäkringsgivare deltar i koassuransavtal (samförsäkring) avseende
stora risker.

Med stora risker avses

1. de försäkringar som anges i 2 kap. 3 a § första stycket 4-7 och 11-12,

2. de försäkringar som anges i 2 kap. 3 a § första stycket 14-15, om för-

säkringstagaren är näringsidkare och den försäkrade risken avser närings-
verksamheten, och

3. de försäkringar som anges i 2 kap. 3 a § första stycket 3, 8-10, 13 och

16, om försäkringstagaren är näringsidkare och minst två av följande förut-

sättningar är uppfyllda enligt senast fastställda resultat- och balansräkning:

a) försäkringstagaren har en balansomslutning som uppgår till minst ett

belopp motsvarande 6 200 000 ecu,

b) försäkringstagaren har en bruttoomsättning som uppgår till minst ett

belopp motsvarande 12 800 000 ecu,

c) försäkringstagaren har haft i genomsnitt minst 250 personer anställda.
Om försäkringstagaren ingår i en koncern som avger koncernredovisning

skall förutsättningarna i tredje stycket 3 gälla koncernen.

14 kap.

26 b §4 Finansinspektionen skall godkänna ett avtal om överlåtelse om

1. den övertagande försäkringsgivaren har den kapitalbas som krävs sedan

överlåtelsen beaktats, varvid hänsyn tagits till sådant undantag som kan ha
medgivits i enlighet med 5 kap. 16 § lagen (1998:293) om utländska försäk-
ringsgivares verksamhet i Sverige, och

2. behörig myndighet i det land där åtaganden skall fullgöras, samtycker

till överlåtelsen eller inte har yttrat sig.

Saknar den övertagande försäkringsgivaren koncession att driva försäk-

ringsverksamhet i Sverige, skall kapitalbasen intygas av behörig myndighet.
Med behörig myndighet avses, för EES-försäkringsgivare, den behöriga
myndigheten i dess hemland, och för försäkringsgivare hemmahörande i ett
land utanför EES, den behöriga myndigheten i det EES-land som övervakar
försäkringsgivarens soliditet.

Ett beslut om godkännande av ett avtal skall inspektionen genast regi-

strera. När registrering sker, övergår ansvaret för det överlåtna försäkrings-

beståndet på den övertagande försäkringsgivaren. �r den övertagande för-
säkringsgivaren ett försäkringsbolag eller en annan försäkringsgivare med
koncession i Sverige, skall den övertagande försäkringsgivaren underrätta
försäkringstagarna och dem som förvärvat rätt på grund av en försäkring om
överlåtelsen och de eventuella ändringar i villkoren som överlåtelsen medför.
Finansinspektionen bestämmer på vilket sätt underrättelsen skall lämnas.

Om det i ett bestånd av direkt försäkring som överlåtits ingår åtaganden

som skall fullgöras i ett annat EES-land skall Finansinspektionen offentlig-
göra den godkända överlåtelsen i det landet enligt bestämmelserna där. Om
överlåtelsebeslutet offentliggörs på motsvarande sätt i det berörda landet, får
inspektionen underlåta att offentliggöra beslutet där.

4

Senaste lydelse 1998:113.

643

background image

SFS 1998:294

15 kap.

3 § Ansökan om tillstånd till överlåtelsen skall göras av såväl det över-
låtande bolaget som den övertagande försäkringsgivaren senast fyra månader
efter det att bolagsstämmobeslutet i det överlåtande bolaget om godkän-
nande av överlåtelseavtalet registrerats. Om ansökan inte har gjorts inom fö-
reskriven tid eller om ansökan har avslagits, skall Finansinspektionen för-
klara att frågan om överlåtelse har fallit.

Tillstånd att verkställa överlåtelseavtalet skall ges om

1. försäkringstagarnas rätt inte försämras,

2. den övertagande försäkringsgivaren har den kapitalbas som krävs sedan

överlåtelsen beaktats, varvid hänsyn tagits till sådant undantag som kan ha
medgivits i enlighet med 5 kap. 16 § lagen (1998:293) om utländska försäk-
ringsgivares verksamhet i Sverige, och

3. behörig myndighet i det land där risker är belägna eller där åtaganden

skall fullgöras samtycker till överlåtelsen eller inte har yttrat sig.

Saknar den övertagande försäkringsgivaren koncession att driva försäk-

ringsverksamhet i Sverige, skall kapitalbasen intygas av behörig myndighet.
Med behörig myndighet avses, för EES-försäkringsgivare, den behöriga
myndigheten i dess hemland och, för försäkringsgivare hemmahörande i ett
land utanför EES, den behöriga myndigheten i det EES-land som övervakar
försäkringsgivarens soliditet.

Finansinspektionen kan förelägga försäkringsgivarna att komma in med

den ytterligare utredning som är nödvändig för att inspektionen skall kunna
fastställa att försäkringstagarnas rätt inte försämras.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

644

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.