SFS 2000:37 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2000:37 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
000037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 10 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

2

dels

att 1 kap. 6 §, 2 kap 5 §, 3 kap. 4 §, 9 kap. 17 § och 15 a kap. 1 § skall

ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 9 kap. 22 § och 20 kap.

6 a §, av följande lydelse.

1 kap.

6 §

3

I ett försäkringsbolag svarar aktieägarna eller delägarna inte person-

ligen för bolagets förpliktelser. I 7 § finns bestämmelser om kapitaltillskott i
form av uttaxering hos delägare.

Försäkringsaktiebolag är privat försäkringsaktiebolag eller publikt försäk-

ringsaktiebolag. Denna lag gäller för samtliga försäkringsaktiebolag, om
inte annat föreskrivs.

Försäkringsaktiebolag skall ha ett aktiekapital. Aktiekapitalet skall vara

bestämt i bolagets redovisningsvaluta. Av 4 kap. 6 § bokföringslagen
(1999:1078) framgår att redovisningsvalutan får vara antingen svenska kro-
nor eller euro. Om aktiekapitalet är fördelat på flera aktier, skall dessa lyda
på lika belopp.

En akties nominella belopp skall vara bestämt i samma valuta som aktie-

kapitalet.

2 kap.

5 §

4

Bolagsordningen skall ange

för samtliga försäkringsbolag

1. bolagets firma,
2. den ort i Sverige där bolagets styrelse skall ha sitt säte,
3. föremålet för bolagets verksamhet, varvid det särskilt skall anges om

verksamheten skall avse såväl direkt försäkring som mottagen återför-
säkring,

1

Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127.

2

Lagen omtryckt 1995:1567.

3

Senaste lydelse 1999:600.

4

Senaste lydelse 1999:600.

SFS 2000:37

Utkom från trycket
den 22 februari 2000

background image

2

SFS 2000:37

4. om bolaget skall driva försäkringsrörelse utanför Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet (EES),

5. antalet eller lägsta och högsta antalet av de styrelseledamöter, revisorer

och eventuella styrelsesuppleanter, som får utses av bolagsstämman, samt ti-
den för styrelseledamöternas och revisorernas uppdrag,

6. sättet att sammankalla bolagsstämman,
7. vilka ärenden som skall förekomma på den ordinarie stämman,
8. de regler enligt vilka bolagsstämman får förfoga över bolagets vinst el-

ler, i ett livförsäkringsbolag, på annat sätt täcka bolagets förlust,

för försäkringsaktiebolag

9. aktiekapitalet eller, om detta utan ändring av bolagsordningen skall

kunna bestämmas till lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maxi-
mikapitalet, varvid minimikapitalet inte får vara mindre än en fjärdedel av
maximikapitalet,

10. aktiernas nominella belopp,

för ömsesidiga försäkringsbolag

11. den krets av försäkrade som i denna egenskap är delägare, om inte en-

dast försäkringstagarna är delägare,

12. garantikapitalet,
13. regler för hur rösträtten skall utövas och hur beslut skall fattas på bo-

lagsstämman, varvid särskilt skall anges om och i vilken utsträckning delä-
garnas rösträtt skall utövas genom utsedda delegerade samt i vilken utsträck-
ning rösträtt skall tillkomma garanterna,

14. för vilka försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och i vil-

ken ordning uttaxering kan ske hos delägarna i skadeförsäkringsbolag samt
hur uttaxeringen skall genomföras,

15. antal och sammanlagt belopp av de försäkringar som skall vara teck-

nade innan bolaget kan anses bildat,

16. hur tillgångarna skall fördelas mellan delägarna vid bolagets upplös-

ning,

17. i vilken ordning garanterna skall betala in det tecknade garanti-

kapitalet samt

18. om och i vilken ordning vinst skall delas ut till garanterna och i vilken

ordning garantikapitalet skall återbetalas.

I fråga om publika försäkringsaktiebolag, vars firma inte innehåller ordet

publikt, skall i bolagsordningen anges beteckningen (publ) efter firman.

Om försäkringsbolaget skall ha euro som redovisningsvaluta, skall detta

anges i bolagsordningen. Ett försäkringsaktiebolag skall i så fall i bolags-
ordningen också ange att aktiekapitalet och aktiernas nominella belopp skall
vara bestämda i euro.

Vid byte av redovisningsvaluta får ändring av uppgifter som avses i första

stycket 9 och 10 anstå till den första ordinarie bolagsstämman efter det att
beslutet om byte av redovisningsvaluta fick verkan.

background image

3

SFS 2000:37

3 kap.

4 §

5

Aktiebrev skall ställas till viss man. Det får lämnas ut endast till sådan

aktieägare som är införd i aktieboken och först när den eller de aktier brevet
lyder på har betalats. Vidare fordras

1. att försäkringsaktiebolaget har registrerats, om aktien har tecknats vid

bolagets bildande, eller

2. att nyemissionen eller fondemissionen har registrerats, om aktien till-

kommit på grund av emissionen, eller

3. att registrering har skett enligt 5 kap. 15 §, om aktien har tillkommit på

grund av utbyte eller nyteckning enligt 5 kap.

Aktiebrevet skall undertecknas av styrelsen eller enligt styrelsens full-

makt av en bank. Namnteckningarna får återges genom tryckning eller på
något annat liknande sätt. Brevet skall ange bolagets firma, ordningsnummer
på den eller de aktier varpå brevet lyder, aktiens nominella belopp och dagen
för utfärdandet. Kan, när aktiebrevet ges ut, aktier av olika slag finnas enligt
bolagsordningen, skall aktieslaget anges i brevet. Om bolagsordningen inne-
håller förbehåll enligt 1 § fjärde stycket, 3 §, 8 § eller 6 kap. 8 §, skall detta
tydligt anges i brevet på sådan aktie som avses med förbehållet. Uppgiften
kan ges i förkortad form. Förkortningsformerna fastställs av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer.

När utbetalning görs vid inlösen av en aktie eller vid minskning av dess

nominella belopp eller vid skifte av bolagets tillgångar, skall aktiebrevet för-
ses med påskrift om utbetalningen. Har en aktie dragits in utan återbetalning,
skall så snart som möjligt en påskrift om detta göras på aktiebrevet. En på-
skrift skall också göras när det nominella beloppet har ändrats, dock inte när
ändringen görs på grund av beslut om att aktiekapitalet skall vara bestämt i
annan valuta än tidigare.

Ett aktiebrev, som i samband med dödning eller vid utbyte ges ut i stället

för ett annat, skall innehålla uppgift om detta. Utbyts ett aktiebrev mot ett el-
ler flera andra aktiebrev skall det äldre aktiebrevet och de därtill hörande ku-
pongarken makuleras på ett betryggande sätt.

Emissionsbevis samt de skuldebrev och optionsbevis som avses i 5 kap.

skall undertecknas på det sätt som anges i andra stycket.

9 kap.

17 §

Beslut att ändra bolagsordningen skall genast anmälas för registrering

sedan ändringen har stadfästs och får utom i de fall som avses i 20 kap. 6 §
inte verkställas förrän registrering har skett.

Ett beslut om att införa eller ändra en sådan bestämmelse i bolags-

ordningen som avses i 2 kap. 5 § tredje stycket får verkan vid ingången av
det räkenskapsår som inleds närmast efter beslutet. Har beslutet vid den tid-
punkten inte registrerats, skall dock ändringen av bolagsordningen sakna
verkan.

22 §

Har ett försäkringsaktiebolag beslutat att aktiekapitalet skall vara be-

stämt i annan valuta än tidigare, skall styrelsen senast till första ordinarie bo-

5

Senaste lydelse 1999:600.

background image

4

SFS 2000:37

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

lagsstämma efter det att beslutet fick verkan lägga fram förslag om nödvän-
diga följdändringar av bolagsordningen avseende aktiekapitalets storlek och
aktiernas nominella belopp.

15 a kap.

1 §

Ett försäkringsaktiebolag eller ett annat aktiebolags samtliga tillgångar

och skulder kan övertas av ett försäkringsaktiebolag mot vederlag till aktieä-
garna i det överlåtande bolaget i form av aktier i det övertagande bolaget,
varvid det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation (fusion). Som fu-
sionsvederlag får också lämnas pengar.

Fusion kan ske
1. mellan det övertagande bolaget på ena sidan och ett eller flera överlå-

tande bolag på den andra (absorption), eller

2. mellan två eller flera överlåtande bolag genom att de bildar ett nytt,

övertagande bolag (kombination).

Fusion får ske endast om bolagen har samma redovisningsvaluta.

20 kap.

6 a §

Har ett beslut om att aktiekapitalet skall vara bestämt i annan valuta

än tidigare registrerats, skall Finansinspektionen vid ingången av närmast
följande räkenskapsår räkna om det registrerade aktiekapitalet och aktiernas
nominella belopp till den nya valutan. Omräkningen skall göras enligt den
växelkurs som fastställts av Europeiska centralbanken den sista svenska
bankdagen under föregående räkenskapsår.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.