SFS 2004:53 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2004:53 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
040053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 19 februari 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 3 b §, 3 kap. 16 § samt

7 kap. 10, 10 b och 10 c §§ försäkringsrörelselagen (1982:713)

2

skall ha föl-

jande lydelse.

2 kap.

3 b §

3

Koncession för direkt livförsäkringsrörelse skall avse en eller flera

av följande försäkringsklasser eller risk som hänför sig till en sådan klass:

1 a) försäkring där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp eller

periodiska utbetalningar) är beroende av en persons eller flera personers liv,
dock inte försäkringar enligt klass 3,

b) försäkring som meddelas som tillägg till försäkring enligt a,
2 a) försäkring som utfaller vid giftermål,
b) försäkring som utfaller vid födelse,
3. försäkring som avses i klasserna 1 a och 2 som är anknuten till fonder

vilka förvaltas av fondförvaltare som har rätt att driva fondverksamhet enligt
lagen (2004:46) om investeringsfonder (fondförsäkring),

4. sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring som gäller för längre tid än

fem år, under obestämd tid eller till dess den försäkrade uppnått en viss ålder
och som inte får sägas upp av försäkringsbolaget eller får sägas upp endast
under särskilda förhållanden som anges i försäkringsavtalet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om de risker som hänför sig till varje försäkringsklass.

3 kap.

16 §

Ingår aktier i en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investe-

ringsfonder, skall i stället för fondandelsägarna det fondbolag, värdepap-
persbolag eller kreditinstitut som förvaltar fonden samt fondens beteckning
föras in i aktiebreven och i aktieboken.

1

Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139.

2

Lagen omtryckt 1995:1567.

3

Senaste lydelse 1999:600.

SFS 2004:53

Utkom från trycket
den 2 mars 2004

background image

2

SFS 2004:53

7 kap.

10 §

4

För skuldtäckning som avses i 9 § får, med de begränsningar som

anges i andra�sjätte styckena och 10 a�10 d §§, följande tillgångar använ-
das:

1. Obligationer eller andra skuldförbindelser som svenska staten, en

svensk kommun eller därmed jämförlig samfällighet svarar för.

2. Obligationer eller andra skuldförbindelser som Europeiska gemen-

skaperna eller utländska stater eller centralbanker svarar för.

3. Obligationer eller andra skuldförbindelser som utländsk kommun eller

därmed jämförlig utländsk samfällighet med befogenhet att kräva in offent-
lig uppbörd svarar för.

4. Obligationer eller andra skuldförbindelser som internationella organi-

sationer svarar för.

5. Fordringar på premie eller andra fordringar på försäkringstagare som

har samband med försäkringsavtal, om rättssubjekt som anges i 1�4 svarar
för fordran. Ett försäkringsbolag som ingår i en koncern och vars verksam-
het uteslutande består i att försäkra risker inom koncernen, får för skuldtäck-
ning även använda fordringar som bolag inom koncernen svarar för. Om en
fordran enligt denna punkt varit förfallen till betalning längre tid än tre må-
nader, får den dock inte användas för skuldtäckning.

5a. Fordringar på premier för skadeförsäkring får, när flera premieperio-

der avtalats och fordringarna avser premier som inte förfallit till betalning
för andra perioder än den första, användas för skuldtäckning upp till det be-
lopp som svarar mot avsättningen för försäkringsåtagandet, om avsikten är
att åtagandet skall sägas upp vid dröjsmål med betalningen.

6. Skuldförbindelser med säkerhet i bolagets livförsäkringsbrev, inom

återköpsvärdet.

7. Medel på konto i svensk eller utländsk bank.
8. Obligationer och andra skuldförbindelser som ett kreditinstitut eller ett

värdepappersbolag med tillstånd enligt 3 kap. 4 § första stycket 4 och 5 la-
gen (1991:981) om värdepappersrörelse svarar för. Med kreditinstitut avses
bank, kreditmarknadsföretag, Svenska skeppshypotekskassan och Sveriges
allmänna hypoteksbank.

9. Obligationer och andra skuldförbindelser som ett utländskt kreditinsti-

tut svarar för.

10. Obligationer och andra skuldförbindelser som ett publikt aktiebolag

eller ett motsvarande utländskt bolag svarar för.

11. Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, som har

getts ut av ett publikt aktiebolag, ett publikt bankaktiebolag, ett publikt för-
säkringsaktiebolag eller ett motsvarande utländskt bolag, med undantag av
bolag som avses i 12.

12. Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, som har

getts ut av ett publikt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt bolag, under
förutsättning att bolaget har till uppgift att äga sådana tillgångar som anges i
13.

13. Fastigheter, tomträtter och byggnader samt andelar i sådan egendom.

4

Senaste lydelse 2003:838.

background image

3

SFS 2004:53

14. Skuldförbindelser som fysiska personer och andra subjekt än de som

anges i 1�4 och 8�10 svarar för och som panträtt i fastighet eller tomträtt
lämnats som säkerhet för. Panträtten skall ligga inom en viss andel av fastig-
hetens eller tomträttens värde. Regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer skall meddela föreskrifter om andelens storlek och om vär-
dering av fastigheter och tomträtter för tillämpningen av bestämmelserna i
denna punkt.

15. Skuldförbindelser som fysiska personer och andra subjekt än de som

anges i 1�4 och 8�10 svarar för och som annan betryggande säkerhet än
panträtt i fastighet eller tomträtt lämnats som säkerhet för.

16. Kassa.
17. Andelar i investeringsfonder och i sådana fondföretag som avses i

1 kap. 7 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, om de förvaltade tillgång-
arna huvudsakligen består av tillgångar som får användas för skuldtäckning.
Vid tillämpningen av denna punkt krävs inte en sådan anmälan från fondför-
valtaren som avses i nämnda paragraf.

18. Beslutad överskjutande skatt.
19. �&terförsäkringsgivares fordran hos det avgivande försäkringsbolaget

(återförsäkringstagaren) som grundas på att återförsäkringstagaren har hållit
kvar tillgångar som motsvarar en avgiven återförsäkring.

Andra fondpapper än som avses i 10 a § första stycket 1, får endast använ-

das för skuldtäckning om de är kortfristigt realiserbara eller är föremål för
handel på en reglerad marknad som är öppen för allmänheten.

Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, som har

getts ut av ett privat aktiebolag får användas för skuldtäckning under förut-
sättning att bolaget är ett dotterbolag som anges i 10 a § första stycket 1.

Utländska tillgångar som avses i första stycket 2�4, 7 och 9�12 får använ-

das för skuldtäckning i den mån det följer av föreskrifter som meddelats av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämt

1. såvitt angår första stycket 2, om vilka utländska stater och utländska

centralbanker som avses,

2. såvitt angår första stycket 4, om vilka internationella organisationer

som avses, samt

3. såvitt angår första stycket 3, 7 och 9�12, om vilka stater de rättssubjekt

som avses skall vara belägna eller ha sitt säte i.

Tillgångar får användas för skuldtäckning endast till den del de inte belas-

tas av panträtt eller annan säkerhetsrätt.

För att tillgångar enligt första stycket 13 skall få användas för skuldtäck-

ning skall byggnader som hör till fastigheter och tomträtter vara brandför-
säkrade. Detsamma gäller byggnader som hör till fastigheter och tomträtter
som utgör säkerhet för skuldförbindelser enligt första stycket 14.

Förlagsbevis och förlagsandelsbevis skall vid tillämpningen av bestäm-

melserna i 10 b och 10 c §§ jämställas med tillgångar som anges i första
stycket 11 och 12.

Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, medge att även andra

slag av tillgångar än som anges i första stycket tillfälligt får användas för
skuldtäckning.

background image

4

SFS 2004:53

10 b §

5

Av det belopp som skall skuldtäckas får en andel om högst

� 75 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 7�10,

varav högst 50 procentenheter får motsvaras av tillgångar som anges i 10 §
första stycket 10,

� 25 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 11,
� 25 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 12�14,
� 10 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 15

och

� 3 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 16.
Andra fondpapper än som avses i 10 § första stycket 17 och 10 a § första

stycket 1, och som inte omsätts på någon reglerad marknad som är öppen för
allmänheten, får uppgå till högst 10 procent av de tillgångar som används för
skuldtäckning.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket skall även beaktas

ett försäkringsbolags indirekta ägande av tillgångar genom dess innehav av
andelar i investeringsfonder eller placeringar i fondföretag som används för
skuldtäckning.

Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, medge tillfälliga avvi-

kelser från de begränsningar som anges i första och andra styckena. Om det
finns synnerliga skäl får Finansinspektionen också medge avvikelser, som
inte är tillfälliga, från begränsningarna i första stycket första�fjärde streck-
satserna.

Sådana avvikelser som anges i fjärde stycket får även medges om
1. det på grund av ändrade antaganden om ränta krävs en väsentlig ökning

av livförsäkringsavsättningarna,

2. en anpassning till begränsningarna i första och andra styckena skulle

medföra väsentliga men för kapitalförvaltningen, och

3. bolaget har särskilda förutsättningar för att tillgodose kraven i 9 a §

andra och tredje meningarna.

10 c §

6

Värdet av en enskild placering får motsvara högst följande andelar

av det belopp som skall skuldtäckas:

1. Fem procent om placeringen utgörs av en fastighet, tomträtt eller bygg-

nad, eller en grupp av sådan egendom, om egendomen eller egendomarna är
belägna på ett sådant sätt att de ur risksynpunkt utgör en investering. Mot-
svarande skall gälla för andelar i sådan egendom.

2. Fem procent om placeringen utgörs av aktier och andra värdepapper

som kan jämställas med aktier eller obligationer eller skuldförbindelser från
samma emittent eller samma låntagare, om inte annat följer av 3.

3. Tio procent om placeringen utgörs av aktier och andra värdepapper

som kan jämställas med aktier eller obligationer eller skuldförbindelser från
samma emittent eller låntagare, om denne är sådant rättsubjekt som anges i
10 § första stycket 8 eller 9. Det sammanlagda innehavet av sådana till-
gångar får uppgå till högst 40 procent av det belopp som skall skuldtäckas.
Andelen aktier eller andra värdepapper som kan jämställas med aktier från
samma emittent får dock inte överstiga fem procent av det belopp som skall
skuldtäckas.

5

Senaste lydelse 2001:347.

6

Senaste lydelse 1999:600.

background image

5

SFS 2004:53

4. Tio procent om placeringen utgörs av andelar i investeringsfonder eller

sådana fondföretag som avses i 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om investerings-
fonder som förvaltas av samma fondförvaltare, om inte annat medges av
Finansinspektionen.

Begränsningarna i första stycket 2 och 3 skall tillämpas på motsvarande

sätt för grupper av emittenter eller låntagare med inbördes anknytning. Med
en sådan grupp avses två eller flera fysiska eller juridiska personer som ut-
gör en helhet från risksynpunkt därför att någon av dem har, direkt eller indi-
rekt, ägarinflytande över en eller flera av de övriga i gruppen, eller de utan
att stå i sådant förhållande har sådan inbördes anknytning att någon eller
samtliga av de övriga kan råka i betalningssvårigheter om en av dem drabbas
av finansiella problem.

Begränsningarna i första stycket 2 och 3 gäller inte sådana i 10 § första

stycket 1�5 angivna tillgångar som får användas för skuldtäckning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får inom de

ramar som anges i första stycket meddela ytterligare föreskrifter om lämplig
riskspridning.

Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, medge tillfälliga avvi-

kelser från de begränsningar som anges i första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
2. Vad som sägs i 3 kap. 16 § samt 7 kap. 10, 10 b och 10 c §§ om inves-

teringsfonder eller fondföretag skall också gälla sådana värdepappersfonder
respektive utländska fondföretag som förvaltas av fondbolag eller annan
fondförvaltare som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen
(2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114)
om värdepappersfonder.

3. Vad som sägs i 2 kap. 3 b § och 7 kap. 10 c § om förvaltare skall också

gälla sådana fondförvaltare som driver verksamhet med stöd av 3 § lagen
(2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.