SFS 2000:67 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2000:67 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
000067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 24 februari 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

3

dels

att 6 kap. 9 och 10 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att rubrikerna närmast före 6 kap. 1 och 9 §§ skall utgå,

dels

att 6 kap. 1 §, 9 kap. 1 och 13 §§ samt 12 kap. 1 och 16 §§ skall ha

följande lydelse,

dels

att rubriken till 6 kap. skall lyda ⬝Nedsättning av aktiekapitalet⬝,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 9 d § och 4 kap.

5 a §, samt ett nytt kapitel, 6 a kap., av följande lydelse.

1 kap.

9 d §

En aktie som innehas av försäkringsaktiebolaget självt (egen aktie)

eller av dess dotterföretag skall inte räknas med när det i lag eller bolags-
ordningen för giltigt beslut eller för utövande av befogenhet föreskrivs sam-
tycke av ägare till en viss andel av aktierna. En sådan aktie skall inte heller
räknas med vid tillämpningen av bestämmelser i lag eller bolagsordningen
som förutsätter att någon eller några innehar en viss andel av aktierna eller
rösterna i bolaget.

4 kap.

5 a §

Vid nyemission ger aktier som försäkringsaktiebolaget självt eller

dess dotterföretag innehar inte någon företrädesrätt till nya aktier.

6 kap.

1 §

Nedsättning av aktiekapitalet får ske för följande ändamål, nämligen

1

Prop. 1999/2000:34, bet. 1999/2000:LU9, rskr. 1999/2000:135.

2

Jfr rådets andra direktiv 77/91/EEG av den 13 december 1976 om samordning av de

skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördra-
get avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen när det gäller att bilda
ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital, i syfte att göra skyddsåtgär-
derna likvärdiga (EGT L 026, 30.01.1977, s. 1�13, Celex 377L0091) och rådets direk-
tiv 92/101/EEG av den 23 november 1992 om ändring av direktiv 77/91/EEG om att
bilda aktiebolag samt att bevara och ändra dessas kapital (EGT L 347, 28.11.92, s. 64,
Celex 392L0101).

3

Lagen omtryckt 1995:1567.

SFS 2000:67

Utkom från trycket
den 7 mars 2000

background image

2

SFS 2000:67

1. avsättning till omedelbar täckning av förlust enligt den fastställda ba-

lansräkningen, om förlusten inte kan täckas på något annat sätt,

2. återbetalning till aktieägarna, eller
3. avsättning till reservfond eller till en fond som kan användas enligt be-

slut av bolagsstämman.

Nedsättning för de ändamål som anges i första stycket 2 och 3 får inte

avse större belopp än att det efter nedsättningen finns full täckning för det
bundna egna kapitalet. Beräkningen av detta skall ske enligt balansräk-
ningen för nästföregående räkenskapsår, om denna fastställs vid stämman
och i annat fall på grundval av de handlingar som anges i 4 kap. 7 § första
stycket 1�3.

Nedsättning av aktiekapitalet kan genomföras genom
1. inlösen eller sammanläggning av aktier,
2. indragning av aktier utan återbetalning, eller
3. minskning av aktiernas nominella belopp med eller utan återbetalning.
Om nedsättning av aktiekapitalet på grund av bristande betalning eller på

grund av att aktier har blivit ogiltiga finns bestämmelser i 4 kap. 15 § andra
stycket samt 6 a kap. 5 och 10 §§. Om nedsättning genom inlösen av aktier
enligt förbehåll i bolagsordningen finns bestämmelser i 8�8 b §§.

6 a kap. Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Teckning av egna aktier

1 §

Ett försäkringsaktiebolag får inte teckna egna aktier.

Om ett försäkringsaktiebolag har tecknat egna aktier, skall stiftarna eller

vid nyemission styrelsen och den verkställande direktören anses ha tecknat
aktierna för egen räkning med solidariskt ansvar för betalningen. Det gäller
dock inte stiftare, styrelseledamot eller verkställande direktör som visar att
han inte kände till eller bort känna till aktieteckningen.

Om aktier i ett försäkringsaktiebolag har tecknats av någon i eget namn

men för bolagets räkning, skall han anses ha tecknat aktierna för egen räk-
ning.

Bestämmelserna i första�tredje styckena gäller även i fråga om dotterföre-

tags teckning av aktier i moderbolag.

Egna aktier som pant

2 §

Ett försäkringsaktiebolag får inte ta emot egna aktier som pant. Dotter-

företag får inte heller ta emot aktier i moderbolag som pant.

Ett avtal i strid med förbudet i första stycket är ogiltigt.

Förvärv av egna aktier

3 §

Ett publikt skadeförsäkringsaktiebolag och ett publikt livförsäkrings-

aktiebolag som får dela ut vinst får, om dess aktier är noterade vid en börs,
en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad, förvärva
egna aktier enligt bestämmelserna i 7�9 §§. Beslut om förvärv skall i så fall
fattas med tillämpning av 11�16 §§. Om bolaget har förvärvat aktier i strid

background image

3

SFS 2000:67

med 7�9 §§, gäller bestämmelserna i 10 §. Ett bolag som nu sagts får även
förvärva egna aktier enligt 4 §.

Andra publika försäkringsaktiebolag samt privata försäkringsaktiebolag

får inte förvärva egna aktier utom i de fall som anges i 4 §. Ett avtal som stri-
der häremot är ogiltigt.

Vad som sägs i första och andra styckena samt 4�16 §§ om förvärv av

egna aktier gäller även förvärv som görs av någon annan som handlar i eget
namn men för bolagets räkning.

4 §

Försäkringsaktiebolag får

1. förvärva egna aktier för vilka ersättning inte skall betalas,
2. förvärva egna aktier som ingår i en affärsrörelse som bolaget övertar,

och

3. på auktion ropa in egna aktier som har utmätts för bolagets fordran.

5 §

Aktier som har förvärvats enligt 4 § och som inte har dragits in genom

nedsättning av aktiekapitalet skall avyttras så snart det kan ske utan förlust,
dock senast tre år efter förvärvet. Aktier som inte avyttras inom denna tid
skall av bolaget förklaras ogiltiga. Bolaget skall i sådant fall sätta ned aktie-
kapitalet med aktiernas nominella belopp. Ett förslag till beslut om nedsätt-
ning skall läggas fram på den första bolagsstämma som hålls sedan ogiltig-
het har inträtt. Nedsättningsbeloppet skall föras över till reservfonden eller, i
ett livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst, till överkursfonden.

6 §

Ett publikt försäkringsaktiebolag som avses i 3 § första stycket behö-

ver inte avyttra aktier enligt 5 §, om det skulle ha varit tillåtet att inneha dem
vid en tillämpning av 9 §.

Tillåtna förvärvsmetoder

7 §

Förvärv som avses i 3 § första stycket får ske endast

1. på en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad

marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2. på en börs eller någon annan reglerad marknad utanför Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet efter tillstånd av Finansinspektionen, eller

3. i enlighet med ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktie-

ägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag.

Ett tillstånd enligt första stycket 2 skall ange på vilken börs eller marknad

förvärvet av egna aktier får ske samt under vilken tid tillståndet får utnyttjas.
Tillstånd skall lämnas, om

1. det för verksamheten vid börsen eller marknaden finns regler som mot-

svarar vad som enligt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
gäller för verksamhet vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats i
Sverige, och

2. börsen eller marknaden står under tillsyn av en myndighet eller något

annat behörigt organ.

background image

4

SFS 2000:67

Skyddet för bolagets bundna egna kapital

8 §

Ett publikt försäkringsaktiebolag som avses i 3 § första stycket får för-

värva egna aktier endast om aktierna är helt betalda.

Förvärvet får inte ske med större belopp än att det efter förvärvet finns

täckning för det bundna egna kapitalet i bolaget och, om bolaget är moder-
bolag, i koncernen. Beräkningen av om så är fallet skall göras enligt balans-
räkningen för föregående räkenskapsår, om denna fastställs vid den bolags-
stämma som skall besluta om förvärvet, och i annat fall på grundval av så-
dana handlingar som anges i 13 § andra stycket.

Förvärvet får inte heller ske med så stort belopp att förvärvet står i strid

med 1 kap. 1 a § första stycket eller 12 kap. 2 § tredje stycket.

Hur stor andel av aktierna som bolaget får förvärva

9 §

Ett publikt försäkringsaktiebolag som avses i 3 § första stycket får inte

förvärva egna aktier, i den mån bolagets innehav av egna aktier efter förvär-
vet kommer att uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Ak-
tier i bolaget som innehas av dess dotterföretag skall vid beräkningen anses
som bolagets.

Otillåtna förvärv av egna aktier

10 §

Aktier som har förvärvats i strid med någon av bestämmelserna i 7�

9 §§ skall avyttras inom sex månader från förvärvet. Aktier som inte har av-
yttrats inom denna tid skall av bolaget förklaras ogiltiga. Bolaget skall i så-
dant fall sätta ned aktiekapitalet med aktiernas nominella belopp. Ett förslag
till beslut om nedsättning skall läggas fram på den första bolagsstämma som
hålls sedan ogiltighet har inträtt. Nedsättningsbeloppet skall föras över till
reservfonden.

Vilka som får fatta beslut om förvärv av egna aktier

11 §

I fall som avses i 3 § första stycket skall ett beslut om förvärv av egna

aktier fattas av bolagsstämman.

Bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av

egna aktier i bolaget.

Vad kallelsen till bolagsstämman skall innehålla

12 §

Kallelsen till den bolagsstämma som enligt 11 § skall behandla ett

förslag om förvärv av egna aktier eller ett förslag om att bemyndiga styrel-
sen att fatta beslut om ett sådant förvärv skall ange förslagets huvudsakliga
innehåll samt syftet med förvärvet.

Vilka handlingar som skall hållas tillgängliga inför bolagsstämman

13 §

Ett förslag till beslut om förvärv av egna aktier eller om bemyndi-

gande för styrelsen att fatta ett sådant beslut skall hållas tillgängligt hos bo-

background image

5

SFS 2000:67

laget för aktieägarna under minst två veckor före den bolagsstämma vid vil-
ken frågan skall prövas.

Om årsredovisningen inte skall behandlas på bolagsstämman, skall till

förslaget fogas

1. en kopia av den årsredovisning som innehåller senast fastställda balans-

och resultaträkningar, försedd med en anteckning om bolagsstämmans be-
slut om bolagets vinst eller förlust,

2. en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,
3. en av styrelsen undertecknad redogörelse för händelser av väsentlig be-

tydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredo-
visningen lämnades, och

4. ett yttrande från revisorerna över den redogörelse som avses i 3.
Kopior av handlingar som avses i första och andra styckena skall genast

sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Handlingarna skall läggas fram på bolagsstämman.

Vad ett beslut om förvärv av egna aktier skall innehålla

14 §

Bolagsstämmans beslut enligt 11 § första stycket skall innehålla upp-

gift om det sätt som aktierna skall förvärvas på.

Om aktierna skall förvärvas i enlighet med ett erbjudande som riktas till

samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag, skall be-
slutet innehålla uppgifter om

1. den tid, före nästa ordinarie bolagsstämma, inom vilken stämmans be-

slut skall verkställas,

2. det antal aktier, i förekommande fall fördelat på aktieslag, som erbju-

dandet skall avse,

3. den ersättning som skall lämnas för aktierna,
4. om ersättningen skall bestå av annan egendom än pengar, egendomens

art och mängd, samt

5. övriga villkor för förvärvet.
Om aktierna skall förvärvas på annat sätt än som avses i andra stycket,

skall beslutet innehålla uppgifter om

1. den tid, före nästa ordinarie bolagsstämma, inom vilken stämmans be-

slut skall verkställas,

2. det högsta antal aktier, i förekommande fall fördelat på aktieslag, som

får förvärvas,

3. det lägsta och högsta pris som får betalas för aktierna, samt
4. övriga villkor för förvärvet.

Vad ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier
skall innehålla

15 §

Ett bemyndigande enligt 11 § andra stycket skall innehålla uppgifter

om

1. det sätt som aktier får förvärvas på,
2. den tid, före nästa ordinarie bolagsstämma, inom vilken bemyndigandet

får utnyttjas,

3. det högsta antal aktier, i förekommande fall fördelat på aktieslag, som

får förvärvas,

background image

6

SFS 2000:67

4. det lägsta och högsta pris som får betalas för aktierna,
5. om ersättningen skall bestå av annan egendom än pengar, egendomens

art och mängd, samt

6. övriga villkor för förvärvet.

Majoritetskrav

16 §

Ett beslut av bolagsstämman om förvärv av egna aktier eller om be-

myndigande för styrelsen att fatta ett sådant beslut är giltigt endast om det
har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rös-
terna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Publika försäkringsaktiebolags överlåtelse av egna aktier

17 §

När ett publikt försäkringsaktiebolag överlåter egna aktier, skall det

ske med tillämpning av 18�20 §§ eller 21 och 22 §§.

Första stycket gäller inte vid avyttring som avses i 5 och 10 §§.

�verlåtelse av egna aktier på börs eller annan reglerad marknad

18 §

Ett publikt försäkringsaktiebolag får överlåta egna aktier

1. på en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad

marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

2. på en börs eller någon annan reglerad marknad utanför Europeiska eko-

nomiska samarbetsområdet efter tillstånd av Finansinspektionen.

Ett tillstånd enligt första stycket 2 skall ange på vilken börs eller marknad

överlåtelsen av egna aktier får ske samt under vilken tid tillståndet får utnytt-
jas. Tillstånd skall lämnas, om

1. det för verksamheten vid börsen eller marknaden finns regler som mot-

svarar vad som enligt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
gäller för verksamhet vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats i
Sverige, och

2. börsen eller marknaden står under tillsyn av en myndighet eller ett an-

nat behörigt organ.

19 §

Ett beslut om överlåtelse av egna aktier enligt 18 § skall fattas av bo-

lagsstämman. Bolagsstämman kan även bemyndiga styrelsen att fatta ett så-
dant beslut.

Ett beslut av bolagsstämman enligt första stycket är giltigt endast om det

har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rös-
terna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

20 §

Ett beslut av bolagsstämman om överlåtelse av egna aktier enligt 18 §

eller om bemyndigande för styrelsen att fatta ett sådant beslut skall innehålla
uppgifter om

1. den tid, före nästa ordinarie bolagsstämma, inom vilken stämmans be-

slut om överlåtelse skall verkställas eller styrelsens bemyndigande får ut-
nyttjas,

2. det högsta antal aktier, i förekommande fall fördelat på aktieslag, som

får överlåtas,

background image

7

SFS 2000:67

3. det lägsta pris som aktierna får överlåtas för, och
4. övriga villkor för överlåtelsen.
Bestämmelserna i 4 kap. 4 § första och tredje styckena tillämpas i fråga

om förslag till beslut enligt första stycket.

�verlåtelse av egna aktier som inte sker på börs eller annan reglerad
marknad

21 §

Vid ett publikt försäkringsaktiebolags överlåtelse av egna aktier på

annat sätt än som anges i 18 § tillämpas

1. 2 kap. 2 § andra stycket om medgivande till betalning med apport-

egendom,

2. vad som gäller om nyemission i följande bestämmelser i 4 kap. denna

lag:

1 § andra stycket om beslutanderätt,
3 § andra�fjärde styckena och 4 § om information om apport m.m.,
5 § om företrädesrätt m.m.,
6 § om emissionsbevis m.m.,
6 a § om försäljning av udda företrädesrätter,
7 § om förslag till beslut m.m.,
9 § om kungörelser m.m.,
10 § första�tredje styckena om aktieteckning,
11 § om tilldelning av aktier m.m.,
16 § första och andra styckena samt 17 § första, andra och fjärde styckena

om styrelsens beslut om nyemission,

20 och 22�26 §§ om emissionsprospekt, samt
3. vad som enligt lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktie-

marknadsbolag, m.m. gäller vid nyemission eller överlåtelse av aktier.

22 §

I fall som anges i 21 § skall ett beslut om överlåtelse av egna aktier

innehålla uppgifter om

1. det högsta antal aktier, i förekommande fall fördelat på aktieslag, som

skall överlåtas,

2. den företrädesrätt att förvärva aktier som tillkommer aktieägarna eller

andra eller vem som annars får förvärva aktier,

3. den tid inom vilken aktieägare kan utnyttja sin företrädesrätt,
4. den tid inom vilken aktierna skall betalas eller, i förekommande fall,

det förhållandet att teckning skall ske genom betalning,

5. den fördelningsgrund som styrelsen vid överteckning skall tillämpa be-

träffande aktier som inte tecknas med företrädesrätt, och

6. det belopp som skall betalas för en aktie.
I förekommande fall skall ett beslut enligt första stycket även innehålla
1. ett förordnande som avses i 4 kap. 6 a §,
2. ett förordnande om att kuponger som hör till aktiebreven skall använ-

das som teckningsrättsbevis,

3. en bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittnings-

rätt eller med andra villkor, samt

4. upplysningar om att redogörelse och yttrande som avses i 4 kap. 3 § an-

dra stycket och 4 § har avgetts.

background image

8

SFS 2000:67

I avstämningsbolag skall en avstämningsdag anges i beslutet, om aktieä-

gare skall ha företrädesrätt att förvärva aktier. Avstämningsdagen får inte
sättas tidigare än tre veckor från det att beslutet har kungjorts enligt 4 kap.
9 §.

Den tid som anges i första stycket 3 får inte understiga två veckor från ut-

färdandet av kungörelse enligt 4 kap. 9 § eller, om samtliga aktieägare har
varit företrädda vid den bolagsstämma som har beslutat om överlåtelsen,
från beslutet eller, i fråga om avstämningsbolag, från avstämningsdagen.

Dotterföretags förvärv och innehav av aktier i moderbolag

23 §

Ett dotterföretag får inte förvärva aktier i moderbolag. Ett avtal som

strider mot detta förbud är ogiltigt.

Trots bestämmelsen i första stycket får ett dotterföretag förvärva aktier i

moderbolag i fall som avses i 4 §.

24 §

Om ett dotterföretag har förvärvat aktier i moderbolag med stöd av

23 § andra stycket, gäller bestämmelserna i 5 §.

25 §

Om ett försäkringsaktiebolag har blivit moderbolag och dess dotterfö-

retag innehar aktier i moderbolaget, skall bestämmelserna i 5 § tillämpas på
dessa aktier. Aktierna skall därvid avyttras senast tre år efter det att koncern-
förhållandet uppstod.

9 kap.

1 §

Aktieägares, delägares, delegerades och garanters rätt att besluta i för-

säkringsbolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman.

I avstämningsbolag tillkommer rätten att delta i bolagsstämma den som

har tagits upp som aktieägare i en sådan utskrift av aktieboken som avses i
3 kap. 13 § andra stycket.

I bolagsordning kan bestämmas att aktieägare respektive delägare för att

få delta i bolagsstämman skall anmäla sig hos bolaget senast den dag som
anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte in-
falla tidigare än femte dagen före stämman.

En aktie som innehas av försäkringsaktiebolaget självt eller av dess dot-

terföretag kan inte företrädas vid bolagsstämman.

13 §

Bolagsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften

av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden
biträder. Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal
avgörs valet genom lottdragning, om inte något annat har beslutats av stäm-
man innan valet förrättats.

Första stycket gäller inte om något annat följer av denna lag eller före-

skrivs i bolagsordningen. Beträffande beslut som avses i 4 kap. 5, 16 och
17 §§, 6 kap. 2 a §, 6 a kap. 16 § och 19 § andra stycket, 14 och 16 §§ i detta
kapitel, 15 a kap. 11 § samt 18 kap. 1 och 2 §§ kan dock i bolagsordningen
endast föreskrivas längre gående villkor än som anges där.

background image

9

SFS 2000:67

12 kap.

1 §

Försäkringsbolagets medel får betalas ut till aktieägare eller till garan-

ter endast enligt bestämmelserna i denna lag om vinstutdelning, återbetal-
ning av garantikapital, förvärv av egna aktier, utbetalning vid nedsättning av
aktiekapitalet, reservfonden eller överkursfonden och utskiftning vid bola-
gets likvidation.

En aktie som innehas av försäkringsaktiebolaget självt medför inte rätt till

utbetalning enligt första stycket.

Om verksamheten i ett skadeförsäkringsbolag helt eller delvis skall ha ett

annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna, skall bolagsordningen inne-
hålla bestämmelser om hur vinsten och de behållna tillgångarna vid bolagets
likvidation skall användas.

16 §

4

För ett livförsäkringsaktiebolag som driver verksamhet utan villkor

om vinstutdelning i bolagsordningen och som skall övergå till vinstutde-
lande verksamhet får sådana villkor om vinstutdelning som avses i 15 §
stadfästas endast om uppskrivningsfonden, konsolideringsfonden, fond för
orealiserade vinster och andra övervärden i bolaget, med avdrag för aktie-
kapitalet och överkursfonden, gottskrivs försäkringstagarna och andra ersätt-
ningsberättigade på grund av försäkringarna som återbäring eller på annat
sätt.

1. Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000.
2. Bestämmelserna i 6 a kap. gäller även för sådana aktier som ett försäk-

ringsaktiebolag har förvärvat före lagens ikraftträdande med stöd av 6 kap.
10 § andra stycket i dess äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1999:600.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar