SFS 1999:227 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1999:227 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
990227.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:262) om
understödsföreningar;

utfärdad den 15 april 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 68 och 75 §§ lagen (1972:262) om

understödsföreningar skall ha följande lydelse.

68 §

2

Bestämmelserna i 67 § 1 och 3 äger motsvarande tillämpning i fråga

om styrelse, ordförande och verkställande direktör eller motsvarande befatt-
ningshavare i aktiebolag, förening eller annan liknande sammanslutning,
vars verksamhet uteslutande har till syfte att biträda en eller flera under-
stödsföreningar vid verksamhetens bedrivande.

Föreligger intressegemenskap mellan understödsförening, å ena, samt ak-

tiebolag, förening eller annan liknande sammanslutning, å andra sidan, kan
Finansinspektionen, om det är nödvändigt med hänsyn till tillsynsverk-
samheten, förelägga styrelse, ordförande och verkställande direktör eller
motsvarande befattningshavare i sådan sammanslutning att avge särskild re-
dovisning över intressegemenskapen enligt föreskrifter som meddelas av in-
spektionen.

75 §

3

Finansinspektionens beslut om att vägra registrering av understöds-

förening enligt 65 § får överklagas hos kammarrätten.

Annat beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas hos

länsrätten. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första
stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.
2. Ansökningar enligt 68 § andra stycket som vid utgången av april månad

1999 kommit in till Finansinspektionen skall handläggas enligt äldre be-
stämmelser.

3. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet skall överklagas enligt

äldre bestämmelser. Detsamma gäller beslut i ärenden efter sådan ansökan
som avses under 2.

1

Prop. 1997/98:186, bet. 1998/99:FiU14, rskr. 1998/99:130.

2

Senaste lydelse 1992:1624.

3

Senaste lydelse 1995:25.

SFS 1999:227

Utkom från trycket
den 4 maj 1999

background image

2

SFS 1999:227

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.