SFS 2004:251 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2004:251 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
040251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 29 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 1 kap. 1 § försäkringsrörelselagen

(1982:713)

2

orden ⬝Patent- och registreringsverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Bo-

lagsverket⬝.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registrerings-

verket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall över-
lämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172.

2

Senaste lydelse av 1 kap. 1 § 2000:822.

SFS 2004:251

Utkom från trycket
den 11 maj 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar