SFS 2020:934 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2020:934 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
SFS2020-934.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 19 kap. 8 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043) ska ha följande lydelse.

19 kap.
8 §
3 När Finansinspektionen enligt 7 § ska vara grupptillsynsmyndighet,
får inspektionen tillsammans med berörda behöriga myndigheter komma
överens om att en annan myndighet inom EES än inspektionen ska utses till
grupptillsynsmyndighet. Finansinspektionen får träffa en sådan överens-
kommelse, om det är olämpligt att inspektionen utses till grupptillsyns-
myndighet med hänsyn till gruppens struktur och den relativa betydelsen av
gruppens verksamhet i olika länder.

Om det i ett annat fall än det som avses i första stycket skulle vara

olämpligt med hänsyn till en grupps struktur och den relativa betydelsen av
dess verksamhet i olika länder att grupptillsynsmyndigheten utses enligt de
grunder som anges i artikel 247.2 i Solvens II-direktivet, får Finansinspek-
tionen träffa en överenskommelse om att inspektionen eller en behörig
myndighet ska vara grupptillsynsmyndighet för gruppen.

Om en överenskommelse enligt andra stycket innebär att Finans-inspek-

tionen utses till grupptillsynsmyndighet, ska inspektionen fatta ett beslut om
detta och överlämna beslutet till gruppen.

En överenskommelse enligt första eller andra stycket får träffas inom

tre månader från den dag då frågan om en sådan överenskommelse väcktes
av en berörd myndighet. Den berörda gruppen ska ges tillfälle att yttra sig.
Finansinspektionen får högst en gång om året väcka frågan om en sådan
överenskommelse.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2020/21:17, bet. 2020/21:FiU13, rskr. 2020/21:40.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upp-

tagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen

enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

3 Senaste lydelse 2020:400.

SFS

2020:934

Publicerad
den

17 november 2020

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.