SFS 2001:347 Rättelseblad. Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2001:347 Rättelseblad. Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
010347R.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 kap. 2 och 10 b §§ försäkrings-

rörelselagen (1982:713)

2

skall ha följande lydelse.

7 kap.

2 §

3

Avsättningen för ej intjänade premier skall beräknas så att den alltid

motsvarar summan av avsättningarna för varje försäkringsavtal. Avsätt-
ningen för kvardröjande risker skall avse ett för bolaget beräknat tillägg som
utöver avsättningen för ej intjänade premier kan anses behövligt för att täcka
framtida kostnader som har samband med ingångna försäkringsavtal. En för-
säkringsmatematiskt vedertagen beräkningsmetod för kollektiv beräkning av
avsättningarna får dock användas, om avsättningen beräknad enligt en sådan
metod ger i stort sett samma resultat som om avsättningen hade beräknats
för varje försäkring.

Livförsäkringsavsättningen skall beräknas så att den alltid motsvarar sum-

man av avsättningarna för varje livförsäkringsavtal beräknat enligt tredje
stycket. I avsättningen skall det tillägg inräknas som behövs för att täcka alla
förluster på grund av att försäkringarna upphör i förtid. En annan försäk-
ringsmatematiskt vedertagen beräkningsmetod för kollektiv beräkning av
avsättningarna får användas, om den ger i stort sett samma resultat som om
avsättningen hade beräknats för varje försäkring.

Livförsäkringsavsättningen för ett livförsäkringsavtal utgörs av skillnaden

mellan det förväntade kapitalvärdet av bolagets framtida utgifter för försäk-
ringsavtalet och det förväntade kapitalvärdet av de premier bolaget ytterli-
gare kan ha att uppbära för försäkringsavtalet (prospektiv beräkningsmetod).
En annan försäkringsmatematiskt vedertagen beräkningsmetod får använ-
das, om avsättningen beräknad enligt en sådan metod inte blir lägre än om
en prospektiv beräkningsmetod hade använts eller om den metoden inte är
möjlig att tillämpa för försäkringsavtalet.

Beräkningen enligt andra och tredje styckena skall grundas på antaganden

om dödlighet och andra riskmått, räntesats samt driftskostnader som var för
sig är betryggande.

1

Prop. 2000/01:106, bet. 2000/01:FiU26, rskr. 2000/01:236.

2

Lagen omtryckt 1995:1567.

3

Senaste lydelse 1999:600.

SFS 2001:347

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

Obs!

Detta rättelseblad ersätter tidigare SFS 2001:347. Rättelsen avser utfärdande-

datum.

background image

2

SFS 2001:347

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall meddela

närmare föreskrifter om beräkning av livförsäkringsavsättningar.

10 b §

4

Av det belopp som skall skuldtäckas får en andel om högst

� 75 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 7�10,

varav högst 50 procentenheter får motsvaras av tillgångar som anges i 10 §
första stycket 10,

� 25 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 11,
� 25 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 12�14,
� 10 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 15

och

� 3 procent motsvaras av tillgångar som anges i 10 § första stycket 16.
Andra fondpapper än som avses i 10 § första stycket 17 och 10 a § första

stycket 1, och som inte omsätts på någon reglerad marknad som är öppen för
allmänheten, får uppgå till högst 10 procent av de tillgångar som används för
skuldtäckning.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket skall även beaktas

ett försäkringsbolags indirekta ägande av tillgångar genom dess innehav av
andelar i värdepappersfonder eller placeringar i utländska fondföretag som
används för skuldtäckning.

Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, medge tillfälliga avvi-

kelser från de begränsningar som anges i första och andra styckena. Om det
finns synnerliga skäl får Finansinspektionen också medge avvikelser, som
inte är tillfälliga, från begränsningarna i första stycket första�fjärde streck-
satserna.

Sådana avvikelser som anges i fjärde stycket får även medges om
1. det på grund av ändrade antaganden om ränta krävs en väsentlig ökning

av livförsäkringsavsättningarna,

2. en anpassning till begränsningarna i första och andra styckena skulle

medföra väsentliga men för kapitalförvaltningen, och

3. bolaget har särskilda förutsättningar för att tillgodose kraven i 9 a §

andra och tredje meningarna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1998:113.

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar