SFS 1998:722 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1998:722 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
980722.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 20 § försäkringsrörelse-

lagen (1982:713) skall ha följande lydelse.

7 kap.

20 § En personuppgift som anger att en försäkringstagare har vidtagit dis-
positioner beträffande i framtiden utfallande försäkringsbelopp till förmån
för någon annan och som behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204),
får inte lämnas ut till förmånstagaren.

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen (1973:289)

även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av person-
uppgifter, gäller dock 7 kap. 20 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276.

Svensk författningssamling

SFS 1998:722
Utkom från trycket
den 30 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar