SFS 2006:407 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2006:407 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
060407.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 11 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 5 § och 11 kap. 11 § för-

säkringsrörelselagen (1982:713)

2 skall ha följande lydelse.

10 kap.

5 §

3 Den kan inte vara revisor som

1. är styrelseledamot, verkställande direktör eller innehar en befattning i

ledande ställning i försäkringsbolaget eller dess dotterföretag eller biträder
vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll där-
över,

2. är anställd hos bolaget eller på något annat sätt intar en underordnad el-

ler beroende ställning till detta eller till någon som avses under 1 eller är
verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid
bokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver,

3. är gift med eller sammanlever under äktenskapsliknande förhållanden

med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en per-
son som avses under 1 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- el-
ler nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

4. på annat sätt än genom belåning av livförsäkringsbrev med stöd av för-

säkringsavtal står i låneskuld till bolaget eller något annat företag i samma
koncern eller har förpliktelser för vilka ett sådant företag har ställt säkerhet.

I dotterföretag kan den inte vara revisor som enligt första stycket inte är

behörig att vara revisor i moderbolaget.

Revisorerna får vid revisionen inte anlita någon som enligt första eller an-

dra stycket inte är behörig att vara revisor. Har bolagen i sin tjänst anställda
med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta den interna revisionen
får revisorerna dock anlita sådana anställda i den utsträckning det är fören-
ligt med god revisionssed.

1 Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU25, rskr. 2005/06:230.

2 Lagen omtryckt 1995:1567.

3 Senaste lydelse 1995:779 (jfr 1999:601).

SFS 2006:407

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

2

SFS 2006:407

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

11 kap.

11 §

4 Den får inte vara lekmannarevisor som

1. är styrelseledamot, verkställande direktör eller innehar en befattning i

ledande ställning i försäkringsbolaget eller dess dotterföretag eller biträder
vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll där-
över,

2. är anställd hos bolaget eller på något annat sätt intar en underordnad el-

ler beroende ställning till detta eller till någon som avses under 1 eller är
verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid
bokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver,

3. är gift med eller sammanlever under äktenskapsliknande förhållanden

med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en per-
son som avses under 1 eller är besvågrad med en sådan person i rätt upp- el-
ler nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

4. på annat sätt än genom belåning av livförsäkringsbrev med stöd av för-

säkringsavtal står i låneskuld till bolaget eller något annat företag i samma
koncern eller har förpliktelser för vilka ett sådant företag har ställt säkerhet.

Den som enligt första stycket inte är behörig att vara lekmannarevisor i ett

moderbolag får inte vara lekmannarevisor i dess dotterföretag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. �ldre bestämmelser gäller om det yrkesmässiga biträde som annars

skulle föranleda jäv för en revisor eller en lekmannarevisor avser ett räken-
skapsår som har inletts före den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 1999:600.

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar