SFS 2004:430 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2004:430 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
040430.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 16 §, 3 kap. 4 § och 7 kap.

10 § försäkringsrörelselagen (1982:713)

2 skall ha följande lydelse.

2 kap.

16 § Innan styrelsen för ett försäkringsbolag som är under bildande har
valts, kan aktierna, garantikapitalet eller försäkringarna betalas endast ge-
nom insättning på sådan räkning som stiftarna öppnat för detta ändamål hos
en bank eller ett kreditmarknadsföretag.

Det på räkningen insatta beloppet får lyftas för bolaget när styrelsen valts.

Har frågan om bolagets bildande fallit eller är teckningen av aktier, garanti-
kapital eller försäkringar av annan orsak inte bindande, skall de inbetalda be-
loppen betalas tillbaka med gottgjord ränta till tecknarna.

3 kap.

4 §

3 Aktiebrev skall ställas till viss man. Det får lämnas ut endast till sådan

aktieägare som är införd i aktieboken och först när den eller de aktier brevet
lyder på har betalats. Vidare fordras

1. att försäkringsaktiebolaget har registrerats, om aktien har tecknats vid

bolagets bildande, eller

2. att nyemissionen eller fondemissionen har registrerats, om aktien till-

kommit på grund av emissionen, eller

3. att registrering har skett enligt 5 kap. 15 §, om aktien har tillkommit på

grund av utbyte eller nyteckning enligt 5 kap.

Aktiebrevet skall undertecknas av styrelsen eller enligt styrelsens full-

makt av en bank eller ett kreditmarknadsföretag. Namnteckningarna får åter-
ges genom tryckning eller på något annat liknande sätt. Brevet skall ange
bolagets firma, ordningsnummer på den eller de aktier varpå brevet lyder,
aktiens nominella belopp och dagen för utfärdandet. Kan, när aktiebrevet
ges ut, aktier av olika slag finnas enligt bolagsordningen, skall aktieslaget
anges i brevet. Om bolagsordningen innehåller förbehåll enligt 1 § fjärde
stycket, 3 §, 8 § eller 6 kap. 8 §, skall detta tydligt anges i brevet på sådan

1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

2 Lagen omtryckt 1995:1567.

3 Senaste lydelse 2000:37.

SFS 2004:430

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

2

SFS 2004:430

aktie som avses med förbehållet. Uppgiften kan ges i förkortad form. För-
kortningsformerna fastställs av regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer.

När utbetalning görs vid inlösen av en aktie eller vid minskning av dess

nominella belopp eller vid skifte av bolagets tillgångar, skall aktiebrevet för-
ses med påskrift om utbetalningen. Har en aktie dragits in utan återbetalning,
skall så snart som möjligt en påskrift om detta göras på aktiebrevet. En på-
skrift skall också göras när det nominella beloppet har ändrats, dock inte när
ändringen görs på grund av beslut om att aktiekapitalet skall vara bestämt i
annan valuta än tidigare.

Ett aktiebrev, som i samband med dödning eller vid utbyte ges ut i stället

för ett annat, skall innehålla uppgift om detta. Utbyts ett aktiebrev mot ett el-
ler flera andra aktiebrev skall det äldre aktiebrevet och de därtill hörande ku-
pongarken makuleras på ett betryggande sätt.

Emissionsbevis samt de skuldebrev och optionsbevis som avses i 5 kap.

skall undertecknas på det sätt som anges i andra stycket.

7 kap.

10 §

4 För skuldtäckning som avses i 9 § får, med de begränsningar som

anges i andra�sjätte styckena och 10 a�10 d §§, följande tillgångar använ-
das:

1. Obligationer eller andra skuldförbindelser som svenska staten, en

svensk kommun eller därmed jämförlig samfällighet svarar för.

2. Obligationer eller andra skuldförbindelser som Europeiska gemen-

skaperna eller utländska stater eller centralbanker svarar för.

3. Obligationer eller andra skuldförbindelser som utländsk kommun eller

därmed jämförlig utländsk samfällighet med befogenhet att kräva in offent-
lig uppbörd svarar för.

4. Obligationer eller andra skuldförbindelser som internationella organi-

sationer svarar för.

5. Fordringar på premie eller andra fordringar på försäkringstagare som

har samband med försäkringsavtal, om rättssubjekt som anges i 1�4 svarar
för fordran. Ett försäkringsbolag som ingår i en koncern och vars verksam-
het uteslutande består i att försäkra risker inom koncernen, får för skuldtäck-
ning även använda fordringar som bolag inom koncernen svarar för. Om en
fordran enligt denna punkt varit förfallen till betalning längre tid än tre må-
nader, får den dock inte användas för skuldtäckning.

5 a. Fordringar på premier för skadeförsäkring får, när flera premieperio-

der avtalats och fordringarna avser premier som inte förfallit till betalning
för andra perioder än den första, användas för skuldtäckning upp till det be-
lopp som svarar mot avsättningen för försäkringsåtagandet, om avsikten är
att åtagandet skall sägas upp vid dröjsmål med betalningen.

6. Skuldförbindelser med säkerhet i bolagets livförsäkringsbrev, inom

återköpsvärdet.

7. Medel på konto i bank, kreditmarknadsföretag eller utländskt kredit-

institut.

4 Senaste lydelse 2004:53.

background image

3

SFS 2004:430

8. Obligationer och andra skuldförbindelser som ett kreditinstitut eller ett

värdepappersbolag med tillstånd enligt 3 kap. 4 § första stycket 4 och
5 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse svarar för. Med kreditinstitut
avses bank, kreditmarknadsföretag, Svenska skeppshypotekskassan och
Sveriges allmänna hypoteksbank.

9. Obligationer och andra skuldförbindelser som ett utländskt kreditinsti-

tut svarar för.

10. Obligationer och andra skuldförbindelser som ett publikt aktiebolag

eller ett motsvarande utländskt bolag svarar för.

11. Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, som har

getts ut av ett publikt aktiebolag, ett publikt försäkringsaktiebolag eller ett
motsvarande utländskt bolag, med undantag av bolag som avses i 12.

12. Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, som har

getts ut av ett publikt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt bolag, under
förutsättning att bolaget har till uppgift att äga sådana tillgångar som anges i
13.

13. Fastigheter, tomträtter och byggnader samt andelar i sådan egendom.
14. Skuldförbindelser som fysiska personer och andra subjekt än de som

anges i 1�4 och 8�10 svarar för och som panträtt i fastighet eller tomträtt
lämnats som säkerhet för. Panträtten skall ligga inom en viss andel av fastig-
hetens eller tomträttens värde. Regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer skall meddela föreskrifter om andelens storlek och om
värdering av fastigheter och tomträtter för tillämpningen av bestämmelserna
i denna punkt.

15. Skuldförbindelser som fysiska personer och andra subjekt än de som

anges i 1�4 och 8�10 svarar för och som annan betryggande säkerhet än
panträtt i fastighet eller tomträtt lämnats som säkerhet för.

16. Kassa.
17. Andelar i investeringsfonder och i sådana fondföretag som avses i

1 kap. 7 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, om de förvaltade tillgång-
arna huvudsakligen består av tillgångar som får användas för skuldtäckning.
Vid tillämpningen av denna punkt krävs inte en sådan anmälan från fondför-
valtaren som avses i nämnda paragraf.

18. Beslutad överskjutande skatt.
19. �&terförsäkringsgivares fordran hos det avgivande försäkringsbolaget

(återförsäkringstagaren) som grundas på att återförsäkringstagaren har hållit
kvar tillgångar som motsvarar en avgiven återförsäkring.

Andra fondpapper än som avses i 10 a § första stycket 1, får endast använ-

das för skuldtäckning om de är kortfristigt realiserbara eller är föremål för
handel på en reglerad marknad som är öppen för allmänheten.

Aktier och andra värdepapper som kan jämställas med aktier, som har

getts ut av ett privat aktiebolag får användas för skuldtäckning under förut-
sättning att bolaget är ett dotterbolag som anges i 10 a § första stycket 1.

Utländska tillgångar som avses i första stycket 2�4, 7 och 9�12 får använ-

das för skuldtäckning i den mån det följer av föreskrifter som meddelats av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämt

1. såvitt angår första stycket 2, om vilka utländska stater och utländska

centralbanker som avses,

2. såvitt angår första stycket 4, om vilka internationella organisationer

som avses, samt

background image

4

SFS 2004:430

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

3. såvitt angår första stycket 3, 7 och 9�12, om vilka stater de rättssubjekt

som avses skall vara belägna eller ha sitt säte i.

Tillgångar får användas för skuldtäckning endast till den del de inte belas-

tas av panträtt eller annan säkerhetsrätt.

För att tillgångar enligt första stycket 13 skall få användas för skuldtäck-

ning skall byggnader som hör till fastigheter och tomträtter vara brandför-
säkrade. Detsamma gäller byggnader som hör till fastigheter och tomträtter
som utgör säkerhet för skuldförbindelser enligt första stycket 14.

Förlagsbevis och förlagsandelsbevis skall vid tillämpningen av bestäm-

melserna i 10 b och 10 c §§ jämställas med tillgångar som anges i första
stycket 11 och 12.

Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, medge att även andra

slag av tillgångar än som anges i första stycket tillfälligt får användas för
skuldtäckning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar