SFS 2006:532 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2006:532 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
060532.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:262) om
understödsföreningar;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1972:262) om un-

derstödsföreningar

dels att 26 a, 26 b och 26 d §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 26 j�26 l §§, samt när-

mast före dessa tre nya rubriker av följande lydelse.

26 a §

3 En försäkringsgrupp enligt denna lag består av en understödsföre-

ning och

1. dess dotterföretag eller intresseföretag som är försäkringsföretag, och
2. de försäkringsföretag med vilka understödsföreningen har en gemen-

sam eller i huvudsak gemensam ledning.

I fråga om vad som är dotterföretag och intresseföretag tillämpas 1 kap. 9,

9 b, 9 e och 9 f §§ försäkringsrörelselagen (1982:713). Vad som föreskrivs i
fråga om intresseföretag skall vid tillämpningen av första stycket samt 26 b
och 26 e §§ även gälla företag som inte är ett dotterföretag eller intresseföre-
tag, om ägandet i företaget direkt eller indirekt uppgår till minst 20 procent
av kapitalet eller av samtliga röster.

26 b §

4 En försäkringsgrupp enligt 26 a § första stycket omfattar även

1. understödsföreningens andra dotterföretag och intresseföretag, och
2. andra företag med vilka understödsföreningen har en gemensam eller i

huvudsak gemensam ledning.

26 d §

5 En understödsförening som avses i 26 a § första stycket och som

driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall, utöver vad som
föreskrivs i 25 §, ha en kapitalbas som är tillfredsställande med hänsyn till

1 Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002
om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett
finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG,
92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (EUT L 035, 11.2.2003 s.1, Celex
32002L0087), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG (EUT
L 079, 24.3.2005 s. 9, Celex 32005L0001).

3 Senaste lydelse 2000:624.

4 Senaste lydelse 2000:624.

5 Senaste lydelse 2005:1122.

SFS 2006:532

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:532

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

andra företag i försäkringsgruppen (gruppbaserad kapitalbas). När den
gruppbaserade kapitalbasen bestäms skall 7 kap. 22 §, 24 a § första�tredje
styckena och 26 § fjärde stycket första meningen försäkringsrörelselagen
(1982:713) tilllämpas.

Den gruppbaserade kapitalbasen skall uppgå till en nivå som är tillräcklig

med hänsyn till andra företag i försäkringsgruppen (gruppbaserad solvens-
marginal). När den gruppbaserade solvensmarginalen bestäms skall 7 kap.
23 § försäkringsrörelselagen tillämpas.

Uppgiftsskyldighet

26 j § Ett företag som avses i 26 i § är skyldigt att lämna ut uppgifter om
enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt be-
stämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledare
eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en
annan stat eller en mellanfolklig domstol begärs av åklagare.

Meddelandeförbud

26 k § Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt
26 j § får förordna att företaget samt dess styrelseledamöter och anställda
inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats
enligt 26 j § eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende om rättslig
hjälp i brottmål.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott

inte skall äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse
som är bindande för Sverige.

Förbudet skall vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får

inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med för-
budet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegrän-
sas endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig
hjälp samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbu-

det, skall undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förordnandet skall
upphöra.

Ansvarsbestämmelse

26 l § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter
mot ett meddelandeförbud enligt 26 k §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.