SFS 2006:533 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2006:533 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
060533.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

3

dels att 1 kap. 8 a, 9 c och 9 e §§, 1 a kap. 2 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 2 och

2 d §§, 7 a kap. 1, 2 och 4 §§ samt 19 kap. 4 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas åtta nya paragrafer, 2 kap. 4 §, 3 kap.

2 g §, 7 kap. 24 a §, 7 a kap. 9 a och 10 a�10 c §§ samt 19 kap. 11 h §, samt
fyra nya rubriker närmast före 7 a kap. 9 a och 10 a�10 c §§ av följande ly-
delse.

1 kap.

8 a §

4 Ett försäkringsbolag skall, utöver tillgångar motsvarande försäk-

ringstekniska avsättningar enligt 7 kap. 1 §, vid varje tidpunkt ha en tillräck-
lig kapitalbas. Bestämmelser om vilka poster kapitalbasen får omfatta och
om avräkning från den finns i 7 kap. 22 och 24 a §§ och 26 § fjärde stycket
för livförsäkringsrörelse samt i 7 kap. 24 och 24 a §§ och 27 § fjärde stycket
för skadeförsäkringsrörelse.

Vid utövandet av verksamheten skall kapitalbasen minst uppgå till en nivå

som beräknas med utgångspunkt i verksamhetens art och omfattning (sol-
vensmarginalen) enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § för livförsäkringsrö-
relse och i 7 kap. 25 § för skadeförsäkringsrörelse. Dock skall kapitalbasen
aldrig vara mindre än det garantibelopp som anges i 7 kap. 26 § för livför-
säkringsrörelse och i 7 kap. 27 § för skadeförsäkringsrörelse.

När ett försäkringsbolag bildas skall kapitalbasen minst uppgå till garanti-

beloppet.

Om kapitalbasen understiger solvensmarginalen eller garantibeloppet

skall Finansinspektionen vidta åtgärder enligt bestämmelserna i 19 kap. 11 §
fjärde, sjätte och sjunde styckena.

1 Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002
om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett
finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG,
92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (EUT L 035, 11.2.2003 s.1, Celex
32002L0087), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG (EUT
L 079, 24.3.2005 s. 9, Celex 32005L0001).

3 Lagen omtryckt 1995:1567.

4 Senaste lydelse 2004:1179.

SFS 2006:533

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:533

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om villkor för att ta in poster i kapitalbasen och räkna av poster
från den enligt 7 kap. 22, 24 och 24 a §§ samt 7 a kap. 4 §, och om omfatt-
ningen av dessa poster och hur kapitalbasen i övrigt skall beräknas.

9 c §

5 Ett försäkringsbolag och ett annat företag skall anses ha nära förbin-

delser, om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterföretag äger minst 20

procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga röster
i det andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra

eller det finns någon annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har någon likartad förbindelse

med en och samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande
till en och samma fysiska person.

Nära förbindelser har även en fysisk person och ett försäkringsbolag, om
1. den fysiska personen
a) äger minst 20 procent av kapitalet i försäkringsbolaget,
b) disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i försäkringsbola-

get, eller

c) på annat sätt har sådant inflytande över försäkringsbolaget att perso-

nens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till ett
dotterföretag, eller

2. det finns någon annan likartad förbindelse mellan denna person och

försäkringsbolaget.

9 e §

6 Med försäkringsholdingföretag avses enligt denna lag ett moderfö-

retag som inte är ett försäkringsföretag eller ett blandat finansiellt holdingfö-
retag enligt 1 kap. 3 § 3 lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella
konglomerat och vars verksamhet huvudsakligen består i att förvärva och
förvalta andelar i dotterföretag som uteslutande eller huvudsakligen är för-
säkringsbolag eller utländska försäkringsföretag.

1 a kap.

2 §

7 Ett europabolag som med stöd av artikel 8 i SE-förordningen beslutat

att bolagets säte skall flyttas till Sverige får ansöka om koncession och stad-
fästelse av bolagsordningen innan bolaget har registrerats i Sverige. För en
sådan ansökan gäller 2 kap. 3 § andra�åttonde styckena, 3 a�3 c, 4 och 5 §§.
Ansökan får prövas innan bolaget har registrerats i europabolagsregistret.

2 kap.

3 §

8 Stiftarna skall ansöka om koncession samt upprätta en bolagsordning

som skall stadfästas.

5 Senaste lydelse 1996:753.

6 Senaste lydelse 2000:623.

7 Senaste lydelse 2004:578.

8 Senaste lydelse 1999:600.

background image

3

SFS 2006:533

Ansökan om koncession och stadfästelse av bolagsordning prövas av Fi-

nansinspektionen. �renden som är av principiell betydelse eller av särskild
vikt prövas dock av regeringen.

Till ansökan skall fogas en plan för den tilltänkta verksamheten. Reger-

ingen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrif-
ter om vad verksamhetsplanen skall innehålla.

Vid behandlingen av en ansökan om stadfästelse av bolagsordning prövas

att bolagsordningen överensstämmer med denna lag och med andra författ-
ningar samt om och i vad mån särskilda bestämmelser behövs med hänsyn
till omfattningen och arten av bolagets verksamhet.

Bolagsordningen skall stadfästas och koncession beviljas, om
1. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven i

denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten,

2. det kan antas att de som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget

inte kommer att motverka de krav på verksamheten i bolaget som avses i 1
och även i övrigt är lämpliga att utöva ett väsentligt inflytande över led-
ningen av ett försäkringsbolag och

3. de som avses ingå i bolagets styrelse och vara verkställande direktör el-

ler dennes ställföreträdare har de insikter och den erfarenhet som måste krä-
vas av den som deltar i ledningen av ett försäkringsbolag och även i övrigt är
lämpliga för en sådan uppgift.

Bolagsordningen får inte stadfästas och koncession inte beviljas, om det

kan antas att

1. någon som i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i närings-

verksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig
till allvarlig brottslighet kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget, el-
ler

2. ledningen i ett försäkringsholdingföretag eller ett blandat finansiellt

holdingföretag som kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget inte
uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett sådant företag enligt 7 a kap.
9 a § denna lag respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn
över finansiella konglomerat.

Om bolaget kommer att ha nära förbindelser med någon annan, får bo-

lagsordningen stadfästas och koncession beviljas endast om förbindelserna
inte hindrar en effektiv tillsyn av försäkringsbolaget.

Koncession beviljas tills vidare eller, om särskilda omständigheter föran-

leder detta, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver till det löpande räken-
skapsårets slut. Koncession får inte vägras av det skälet att det inte behövs
något ytterligare försäkringsbolag.

Vid förlängning av en koncession som har beviljats ett försäkringsbolag

för bestämd tid samt vid ändring av en bolagsordning eller av en beviljad
koncession tillämpas första�åttonde styckena.

4 §

9 Finansinspektionen skall innan bolagsordningen stadfästs och konces-

sion beviljas eller förlängs för ett försäkringsbolag samråda med behörig
myndighet i ett annat land inom EES om bolaget

1. är eller kan förväntas bli dotterföretag till ett försäkringsföretag, ett kre-

ditinstitut eller ett värdepappersföretag med auktorisation i det landet,

9 Tidigare upphävd genom 1999:225.

background image

4

SFS 2006:533

2. är eller kan förväntas bli dotterföretag till moderföretaget till ett försäk-

ringsföretag, ett kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar eller ett
värdepappersföretag med auktorisation i det landet, eller

3. kontrolleras eller kan förväntas komma att kontrolleras av samma fy-

siska eller juridiska personer som har ägarkontroll över ett försäkringsföre-
tag, ett kreditinstitut, ett företag för elektroniska pengar eller ett värdepap-
persföretag med auktorisation i det landet.

Om regeringen beslutar i frågan om koncession, skall den information

som Finansinspektionen fått vid samrådet med den utländska behöriga myn-
digheten överlämnas till regeringen.

3 kap.

2 §

10 Aktier kan fritt överlåtas och förvärvas, om något annat inte följer av

bestämmelserna i detta kapitel eller i övrigt av lag.

Ett direkt eller indirekt förvärv av aktier i ett försäkringsaktiebolag, som

medför att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat innehav
enligt 1 kap. 9 a §, får ske bara efter tillstånd av Finansinspektionen. Det-
samma gäller förvärv som innebär att ett kvalificerat innehav ökas så att det
uppgår till eller överstiger 20, 33 eller 50 procent av aktiekapitalet eller rös-
tetalet för samtliga aktier eller så att försäkringsaktiebolaget blir dotterföre-
tag.

Tillstånd enligt andra stycket skall ha meddelats före förvärvet. Om för-

värv har gjorts genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller på annat
liknande sätt, krävs i stället tillstånd för att förvärvaren skall få behålla de
aktier som erhållits. Förvärvaren skall ansöka om tillstånd till ett sådant för-
värv inom sex månader efter det att aktierna erhållits.

Tillstånd skall ges till förvärv som avses i andra och tredje styckena, om

det kan antas att förvärvaren inte kommer att motverka de krav på verksam-
heten i bolaget som avses i 2 kap. 3 § femte stycket 1 och om förvärvaren
även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av
ett försäkringsbolag.

Tillstånd får inte ges, om förvärvaren
1. i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller i

andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brotts-
lighet, eller

2. är ett försäkringsholdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföre-

tag och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett så-
dant företag enligt 7 a kap. 9 a § denna lag respektive 5 kap. 16 § lagen
(2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Om förvärvet skulle leda till nära förbindelser mellan försäkringsbolaget

och någon annan, skall tillstånd ges endast om förbindelserna inte hindrar en
effektiv tillsyn av försäkringsbolaget.

Inspektionen får föreskriva en viss tid inom vilken ett förvärv skall ge-

nomföras.

Inspektionen skall meddela beslut i ett ärende enligt andra eller tredje

stycket inom tre månader från det att ansökan om tillstånd gjordes.

10 Senaste lydelse 1999:600.

background image

5

SFS 2006:533

2 d §

11 Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat inne-

hav av aktier vid stämman inte får företräda fler aktier än som motsvarar ett
innehav som inte är kvalificerat om ägaren

1. utövar eller kan antas komma att utöva sitt inflytande på ett sätt som

motverkar de krav på verksamheten i försäkringsbolaget som avses i 2 kap.
3 § femte stycket 1,

2. i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller i

andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brotts-
lighet, eller

3. är ett försäkringsholdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföre-

tag och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett så-
dant företag enligt 7 a kap. 9 a § denna lag respektive 5 kap. 16 § lagen
(2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier har underlåtit att ansöka

om tillstånd till ett förvärv som avses i 2 §, får inspektionen besluta att äga-
ren vid stämman inte får företräda aktierna till den del de omfattas av ett
krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av inspektionen har ett kvalificerat inne-

hav av aktier, får innehavaren inte företräda aktierna vid stämman till den
del innehavet står i strid med beslutet.

Finansinspektionen får förelägga ägare som avses i första stycket att av-

yttra så stor del av aktierna att innehavet därefter inte är kvalificerat. En
ägare som avses i andra eller tredje stycket får föreläggas att avyttra så stor
del av aktierna att innehavet inte står i strid med inspektionens beslut.

Aktier som omfattas av ett förbud eller föreläggande enligt denna paragraf

skall inte medräknas när det fordras samtycke av ägare till en viss del av ak-
tierna i bolaget för att ett beslut skall bli giltigt eller en befogenhet skall få
utövas, såvida inte förvaltare har förordnats enligt 2 e §.

2 g § Frågan om tillstånd får avgöras först efter samråd med behörig myn-
dighet i ett annat land inom EES om ett förvärv enligt 2 § andra stycket
skulle innebära att försäkringsbolaget blev dotterföretag eller kom under
kontroll av

1. ett i det landet auktoriserat försäkringsföretag, kreditinstitut, företag för

elektroniska pengar eller värdepappersföretag,

2. ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1, eller
3. en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant företag som

avses i 1.

7 kap.

24 a § Från kapitalbasen enligt 22 eller 24 § skall försäkringsbolaget i de
fall som avses i andra stycket räkna av det bokförda värdet av aktierna eller
av vad som skjutits till i annan form (tillskott) i

1. ett försäkringsbolag, ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska

pengar, ett värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag,

2. ett utländskt återförsäkringsföretag,
3. ett försäkringsholdingföretag eller

11 Senaste lydelse 1999:600.

background image

6

SFS 2006:533

4. ett finansiellt institut.
En sådan avräkning skall göras om
1. försäkringsbolagets ägarandel överstiger 5 procent av företagets egna

kapital, eller

2. försäkringsbolagets ägarandel understiger 5 procent av företagets egna

kapital men

a) tillskottet eller summan av tillskotten överstiger 5 procent av det egna

kapitalet eller de egna fonderna i företaget eller det sammanlagda bokförda
värdet av sådana tillskott överstiger 10 procent av försäkringsbolagets kapi-
talbas, eller

b) företaget är ett intresseföretag eller försäkringsbolaget direkt eller indi-

rekt äger minst 20 procent av kapitalet eller av samtliga röster i företaget.

Avräkning skall inte göras för tillskott som avser företag som omfattas av

samma beräkning av gruppbaserad ekonomisk ställning som försäkringsbo-
laget enligt 7 a kap. 5 §.

Avräkning skall inte heller göras för tillskott som avser företag som ge-

mensamt med försäkringsbolaget omfattas av tillsyn enligt lagen (2006:531)
om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

7 a kap.

1 §

12 En försäkringsgrupp enligt denna lag består av

1. ett försäkringsbolag och
a) dess dotterföretag eller intresseföretag som är försäkringsföretag,
b) försäkringsföretag med vilket försäkringsbolaget har en gemensam el-

ler i huvudsak gemensam ledning,

2. ett försäkringsbolag och dess moderföretag som är
a) ett försäkringsholdingföretag,
b) ett utländskt återförsäkringsföretag eller
c) ett annat utländskt försäkringsföretag med hemvist utanför EES, eller
3. ett försäkringsbolag och dess moderföretag som är ett annat företag än

som avses i 1 och 2 men som inte är ett blandat finansiellt holdingföretag en-
ligt 1 kap. 3 § 3 lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglo-
merat.

Vad som i detta kapitel föreskrivs i fråga om intresseföretag skall även

gälla företag som inte är ett dotterföretag eller intresseföretag, om ägandet i
företaget direkt eller indirekt uppgår till minst 20 procent av kapitalet eller
av samtliga röster.

2 §

13 En försäkringsgrupp enligt 1 § första stycket omfattar även

1. försäkringsbolagets andra dotterföretag och intresseföretag,
2. andra företag än försäkringsföretag med vilka försäkringsbolaget har en

gemensam eller i huvudsak gemensam ledning,

3. företag som försäkringsbolaget är dotterföretag eller intresseföretag till,
4. övriga dotterföretag och intresseföretag till företag som anges i 2 och 3,

och

12 Senaste lydelse 2000:623.

13 Senaste lydelse 2000:623.

background image

7

SFS 2006:533

5. företag som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning med

företag som anges i 2 och 3.

4 §

14 Ett försäkringsbolag som avses i 1 § första stycket 1 skall, utöver vad

som föreskrivs i 1 kap. 8 a §, ha en kapitalbas som är tillfredsställande med
hänsyn till andra företag i försäkringsgruppen (gruppbaserad kapitalbas).
När den gruppbaserade kapitalbasen bestäms skall 7 kap. 22 och 24 §§,
24 a § första�tredje styckena, 26 § fjärde stycket första meningen samt 27 §
fjärde stycket första meningen tillämpas.

Den gruppbaserade kapitalbasen skall uppgå till en nivå som är tillräcklig

med hänsyn till andra företag i försäkringsgruppen (gruppbaserad solvens-
marginal). När den gruppbaserade solvensmarginalen bestäms skall 7 kap.
23 § för livförsäkringsrörelse och 7 kap. 25 § för skadeförsäkringsrörelse
tillämpas.

Ledningen i ett försäkringsholdingföretag

9 a § Den som ingår i ledningen för ett försäkringsholdingföretag skall ha
tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av företaget och även
i övrigt vara lämplig för en sådan uppgift.

Uppgiftsskyldighet

10 a § Ett företag som avses i 10 § är skyldigt att lämna ut uppgifter om
enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt be-
stämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledare
eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en
annan stat eller mellanfolklig domstol begärs av åklagare.

Meddelandeförbud

10 b § Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt
10 a § får förordna att företaget samt dess styrelseledamöter och anställda
inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats
enligt 10 a § eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende om rätts-
lig hjälp i brottmål.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott

inte skall äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse
som är bindande för Sverige.

Förbudet skall vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får

inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med för-
budet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegrän-
sas endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig
hjälp samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbu-

det, skall undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förordnandet skall
upphöra.

14 Senaste lydelse 2004:1179.

background image

8

SFS 2006:533

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Ansvarsbestämmelse

10 c § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bry-
ter mot ett meddelandeförbud enligt 10 b §.

19 kap.

4 §

15 Om skyldigheten enligt 7 a kap. 9 § att lämna information till ett för-

säkringsbolag som skall upprätta en gruppbaserad redovisning inte fullgörs,
får Finansinspektionen förelägga den som skall lämna informationen att full-
göra sin uppgiftsskyldighet direkt till inspektionen.

Ingår ett företag som omfattas av 7 a kap. 9 § i samma koncern som för-

säkringsbolaget, får inspektionen kontrollera uppgifterna på plats hos företa-
get.

Första och andra styckena gäller även i fråga om juridisk eller fysisk per-

son som skall lämna uppgifter till ett sådant utländskt företag inom EES som
skall upprätta en gruppbaserad sammanställning enligt offentlig reglering
som bygger på försäkringsgruppsdirektivet (98/78/EG). Om en kontroll en-
ligt andra stycket görs på begäran av en behörig myndighet inom EES, får
den myndigheten närvara vid kontrollen.

11 h § Om någon i ledningen för ett försäkringsholdingföretag inte uppfyl-
ler de krav som anges i 7 a kap. 9 a §, får Finansinspektionen förelägga före-
taget att rätta till förhållandet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

15 Senaste lydelse 2000:623.

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar