SFS 2006:563 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2006:563 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
060563.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

2

dels att 9 kap. 5 och 9 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 8 kap. 1 a och 9�

9 c §§, av följande lydelse.

8 kap.

1 a § Bolagsstämman skall besluta om arvode och annan ersättning för
styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.

Första stycket gäller inte sådana emissioner och överlåtelser som omfattas

av lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag,
m.m.

9 §

3 I ett försäkringsaktiebolag, vars aktier är noterade vid en börs eller en

auktoriserad marknadsplats, skall styrelsen varje år upprätta förslag till rikt-
linjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande di-
rektören och andra personer i bolagets ledning. Med ersättning jämställs
överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva
värdepapper från bolaget. Riktlinjerna skall avse tiden från nästa ordinarie
bolagsstämma.

Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till

betalning skall fogas till förslaget.

Om, i fall som avses i 9 b §, de riktlinjer som bolagsstämman har beslutat

om inte har följts, skall även information om detta och om skälet till avvikel-
sen fogas till förslaget.

Första stycket gäller inte sådana emissioner och överlåtelser som omfattas

av lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag,
m.m. Det gäller inte heller ersättning som omfattas av 1 a § första stycket.

9 a § Om förslaget enligt 9 § ger utrymme för ersättning som inte på för-
hand är bestämd till ett visst belopp, skall det innehålla uppgift om ersätt-

1 Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326.

2 Lagen omtryckt 1995:1567.

3 Tidigare 9 § upphävd genom 1999:1090.

SFS 2006:563

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:563

ningens art och under vilka förutsättningar den skall lämnas eller kunna gö-
ras gällande.

I fall som avses i första stycket skall till förslaget fogas uppgift om vad

bolagets åtaganden gentemot de personer som omfattas sammanlagt kan be-
räknas kosta bolaget vid olika tänkbara utfall.

9 b § I de riktlinjer som avses i 9 § får det bestämmas att styrelsen får
frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

9 c § Bolagets revisor skall senast två veckor före den bolagsstämma som
avses i 9 kap. 5 § första stycket lämna ett skriftligt, undertecknat yttrande till
styrelsen om huruvida de riktlinjer som avses i 9 § och som har gällt sedan
föregående bolagsstämma av nämnda slag har följts. Om riktlinjerna enligt
revisorns mening inte har följts, skall skälen för denna bedömning framgå.

9 kap.

5 § Ordinarie bolagsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången
av varje räkenskapsår. Vid den ordinarie bolagsstämman skall årsredovis-
ningen och revisionsberättelsen samt, i moderbolag, koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen läggas fram.

Vid stämman skall beslut fattas
1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i mo-

derbolag, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-

ställda balansräkningen,

3. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
4. i andra ärenden som ankommer på stämman enligt denna lag eller bo-

lagsordningen.

Vid den ordinarie bolagsstämman i ett försäkringsaktiebolag, vars aktier

är noterade vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats, skall beslut även
fattas om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna
skall ha det innehåll som anges i 8 kap. 9 § första stycket och 9 a § första
stycket.

Beslut i frågor som avses i andra stycket 1�3 skall dock anstå till en fort-

satt stämma, om i försäkringsaktiebolag majoriteten eller en minoritet bestå-
ende av ägare till en tiondel av samtliga aktier begär det. Detsamma gäller i
ömsesidiga försäkringsbolag om en tiondel av de närvarande röstberättigade
begär det. En sådan stämma skall hållas minst en och högst två månader där-
efter. Något ytterligare uppskov är inte tillåtet.

9 § Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast fyra veckor före
stämman. Om inte bolagsordningen föreskriver längre tid, skall kallelsen ut-
färdas senast två veckor före stämman. Uppskjuts stämman till en dag som
infaller senare än fyra veckor efter det stämman har inletts, skall kallelse ske
till den fortsatta stämman. Fordras enligt bolagsordningen för giltighet av ett
bolagsstämmobeslut att det fattas på två stämmor, kan kallelse till den andra
stämman inte ske innan den första stämman har hållits. I sådan kallelse skall
det anges vilket beslut den första stämman har fattat.

background image

3

SFS 2006:563

Kallelse skall ske enligt bolagsordningen. En skriftlig kallelse skall dock

alltid sändas till varje aktieägare eller röstberättigad i ett ömsesidigt försäk-
ringsbolag vars postadress är känd för bolaget, om

1. den ordinarie bolagsstämman skall hållas på någon annan tid än den

som föreskrivs i bolagsordningen, eller

2. bolagsstämman skall behandla frågor om
a) sådana ändringar av bolagsordningen som avses i 16 och 18 §§,
b) bolagets försättande i likvidation eller
c) upphörande av bolagets likvidation.
I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall behandlas på stäm-

man. Om ett ärende avser en ändring av bolagsordningen, skall det huvud-
sakliga innehållet av förslaget till ändringen anges i kallelsen. Att i vissa fall
särskilda uppgifter skall anges i kallelsen följer av 4 kap. 7 § andra stycket
och 1 § tredje stycket detta kapitel.

Under minst en vecka närmast före den stämma, som avses i 5 §, skall re-

dovisningshandlingarna, revisionsberättelsen och revisorns yttrande enligt
8 kap. 9 c § eller avskrifter av dessa hållas tillgängliga hos bolaget för aktie-
ägarna och de röstberättigade samt genast sändas till de aktieägare eller de
röstberättigade som begär det och uppger sin postadress.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar