SFS 2004:578 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2004:578 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
040578.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

2

dels

att 1 kap. 1 § och 8 kap. 4 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas ett nytt kapitel, 1 a kap., av följande ly-

delse.

1 kap.

1 §

3

Försäkringsrörelse får drivas endast av försäkringsaktiebolag och öm-

sesidiga försäkringsbolag som fått tillstånd (koncession) till detta enligt
denna lag, om inte annat följer av 2 § eller 10 § tredje stycket.

Av rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga

för europabolag

4

(SE-förordningen) följer att bestämmelserna i denna lag

om publika försäkringsaktiebolag skall tillämpas på europabolag som har
beviljats koncession att driva försäkringsrörelse när det gäller frågor som
inte regleras i SE-förordningen. Särskilda bestämmelser om europabolag
finns i 1 a kap. denna lag.

Finansinspektionen skall efter ansökan lämna förhandsbesked om huru-

vida koncession enligt första stycket krävs för en planerad verksamhet.

Försäkringsbolagen skall stå under tillsyn av Finansinspektionen.
Registreringsmyndighet för försäkringsbolag är Bolagsverket.
För varje försäkringsbolag skall finnas ett huvudkontor i Sverige.

1 a kap.

Särskilt om europabolag som driver försäkringsrörelse

Tillämpliga bestämmelser

1 §

För europabolag med säte i Sverige som har beviljats koncession att

driva försäkringsrörelse gäller 2�5, 7 och 8 §§, 16 § första och andra styck-
ena, 17�29 och 32 §§ i lagen (2004:575) om europabolag samt bestämmel-
serna i detta kapitel.

För ett sådant europabolag skall vad som sägs i

1

Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225.

2

Lagen omtryckt 1995:1567.

3

Senaste lydelse 2004:251.

4

EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

SFS 2004:578

Utkom från trycket
den 18 juni 2004

background image

2

SFS 2004:578

1. 5 § första stycket lagen om europabolag om tillämpningen av 14 kap.

1 § tredje stycket aktiebolagslagen (1975:1385), i stället avse 15 a kap. 1 §
tredje stycket denna lag,

2. 7 § första stycket lagen om europabolag om registreringsbestämmelser,

i stället avse bestämmelser i denna lag och andra författningar om registre-
ring i försäkringsregistret,

3. 17 § andra stycket lagen om europabolag om tillämpningen av 9 kap.

16 § aktiebolagslagen, i stället avse 9 kap. 9 § fjärde stycket denna lag,

4. 21 § lagen om europabolag om tillämpningen av 10 kap. 6 § aktiebo-

lagslagen, i stället avse 10 kap. 12 § denna lag,

5. 27 § andra stycket lagen om europabolag om tillämpningen av 9 kap.

13 § första stycket aktiebolagslagen, i stället avse 9 kap. 9 § första stycket
denna lag,

6. 28 § lagen om europabolag om aktiebolagslagen, i stället avse denna

lag, och

7. 32 § första stycket lagen om europabolag om 11 §, i stället avse 4 § i

detta kapitel.

Ansökan om koncession

2 §

Ett europabolag som med stöd av artikel 8 i SE-förordningen beslutat

att bolagets säte skall flyttas till Sverige får ansöka om koncession och stad-
fästelse av bolagsordningen innan bolaget har registrerats i Sverige. För en
sådan ansökan gäller 2 kap. 3 § andra�sjunde styckena, 3 a�3 c och 5 §§.
Ansökan får prövas innan bolaget har registrerats i europabolagsregistret.

Utfärdande av intyg vid bildande av ett europabolag genom fusion

3 §

Bolagsverket skall utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i

SE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 15 a kap. 13 §
och beslutet har vunnit laga kraft.

Flyttning av ett europabolags säte

4 §

Om bolagsstämman med stöd av artikel 8 i SE-förordningen har beslu-

tat att bolagets säte skall flyttas till en annan stat, skall bolaget ansöka om
tillstånd till flyttningen. Frågor om sådant tillstånd prövas av Finansinspek-
tionen. �renden som är av principiell betydelse eller av särskild vikt prövas
dock av regeringen.

Ansökan skall ges in inom en månad från bolagsstämmans beslut om

flyttning.

Till ansökan skall fogas
1. en kopia av protokollet från den bolagsstämma där beslut om flyttning

fattades,

2. en kopia av förslaget om flyttning, och
3. en kopia av den redogörelse som avses i artikel 8.3 i SE-förordningen.
Om bolaget inte har fogat de handlingar som anges i tredje stycket till an-

sökan eller om det finns något annat hinder mot att ta upp ansökan till pröv-
ning, skall bolaget föreläggas att inom viss tid yttra sig eller avhjälpa bristen.
Om bolaget inte gör detta, skall ansökan avvisas.

background image

3

SFS 2004:578

Finansinspektionen skall underrätta Bolagsverket om ansökningar enligt

första stycket och om lagakraftvunna beslut som meddelats med anledning
av sådana ansökningar.

5 §

Tillstånd till flyttningen av säte skall meddelas om

1. bolagets borgenärer tillförsäkras en betryggande säkerhet, om ett sådant

skydd behövs med hänsyn till bolagets ekonomiska förhållanden och borge-
närerna inte redan har en sådan säkerhet,

2. bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att flyttningen kan

anses förenlig med försäkringstagares eller andra fordringsägares intressen,
och

3. det inte finns hinder mot flyttningen enligt artikel 8.15 i SE-förord-

ningen.

6 §

Bolagsverket skall utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 8.8 i SE-

förordningen när beslut om tillstånd enligt 5 § har meddelats och beslutet
har vunnit laga kraft.

Dualistiskt organiserade europabolag

7 §

I fråga om europabolag med ett sådant förvaltningssystem som avses i

artiklarna 39�42 i SE-förordningen (dualistiskt organiserade europabolag)
skall vad som sägs i följande bestämmelser i denna lag om styrelsen eller
dess ledamöter tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

2 kap. 3 § femte stycket 3 om ledningsprövning,
7 a kap. 10 § om tystnadsplikt,
8 kap. 1 § femte stycket om suppleanter,
8 kap. 2 § första stycket om förtida avgång,
8 kap. 4 § om bosättningskrav och obehörighetsgrunder,
8 kap. 6 § om anmälan av aktieinnehav,
8 kap. 10 § tredje stycket om protokoll,
8 kap. 11 § första stycket andra meningen om beslutsunderlag,
8 kap. 11 § första stycket tredje meningen om inträde av suppleant,
8 kap. 12 § första stycket om jäv,
8 kap. 17 § om registrering,
9 kap. 12 § om upplysningsplikt mot bolagsstämman,
9 kap. 20 § om klander av bolagsstämmobeslut,
9 kap. 21 § om talan mot bolaget och skiljeförfarande,
10 kap. 5 § om revisorsjäv,
10 kap. 9 § om tillhandahållande av upplysningar till revisorn,
10 kap. 11 § första stycket om revisionsberättelsen,
11 kap. 11 § om jäv för lekmannarevisorer,
11 kap. 14 § om lekmannarevisorns granskningsrapport,
12 kap. 12 och 13 §§ om förbud mot vissa lån m.m.,
14 kap. 3 § om tvångslikvidation,
14 kap. 18 § andra�fjärde styckena om styrelseval i samband med upphö-

rande av likvidation,

16 kap. 1 och 4�6 §§ om skadestånd,
19 kap. 8 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen,

background image

4

SFS 2004:578

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

19 kap. 9 § andra stycket om rätt för Finansinspektionen att närvara vid

styrelsesammanträde och delta i överläggningarna,

19 kap. 11 § andra stycket 4 om föreläggande att vidta rättelse,
19 kap. 16 § första meningen om förbud för en ledamot i Finansinspektio-

nens styrelse eller en befattningshavare hos inspektionen att ingå i ett
svenskt försäkringsbolags styrelse, och

20 kap. 4 a § om avregistrering av ledamot.

8 kap.

4 §

5

Verkställande direktören och minst halva antalet styrelseledamöter

skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte
något annat tillåts i särskilda fall. Frågor om sådant tillstånd prövas av Fi-
nansinspektionen. �renden som är av principiell betydelse eller av synnerlig
vikt prövas dock av regeringen.

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt

11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara styrelseledamot eller verkställande
direktör. Att detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud följer
av 6 § lagen (1986:436) om näringsförbud.

En juridisk person kan inte vara styrelseledamot.

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 1999:225.

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar