SFS 1999:622 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1999:622 Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
990622.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

utfärdad den 10 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 10 kap. 42 § och 11 kap. 14 och

19 §§ aktiebolagslagen (1975:1385)

2

skall ha följande lydelse.

10 kap.

42 §

3

Revisorn är skyldig att lämna medrevisor, lekmannarevisor, särskild

granskare som avses i 11 kap. 21 §, ny revisor och, om bolaget har försatts i
konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets ange-
lägenheter.

Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar om bola-

gets angelägenheter till undersökningsledaren under förundersökning i brott-
mål.

Revisorn i ett aktiebolag som omfattas av 1 kap. 9 § sekretesslagen

(1980:100) är även skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets
angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller lands-
tinget.

11 kap.

14 §

4

Granskningsrapporten skall lämnas till bolagets styrelse senast tre

veckor före den bolagsstämma som avses i 9 kap. 7 § första stycket.

I rapporten skall lekmannarevisorn uttala sig om sådana förhållanden som

avses i 4 § och om sådana förhållanden som han har varit skyldig att granska
enligt 5 §. Om lekmannarevisorn finner anledning till anmärkning mot nå-
gon styrelseledamot eller mot den verkställande direktören, skall han upp-
lysa om detta i rapporten och lämna uppgift om anledningen till anmärk-
ningen.

En lekmannarevisor får i granskningsrapporten lämna även andra upplys-

ningar som han anser att aktieägarna bör få kännedom om.

19 §

5

Lekmannarevisorn är skyldig att lämna bolagets revisor, annan lek-

mannarevisor, särskild granskare som avses i 21 § och, om bolaget har för-

1

Prop. 1998/99:66, bet. 1998/99:KU30, rskr. 1998/99:210.

2

Lagen omtryckt 1993:150.

3

Senaste lydelse 1998:760.

4

Senaste lydelse 1998:760.

5

Senaste lydelse 1998:760.

SFS 1999:622

Utkom från trycket
den 30 juni 1999

background image

2

SFS 1999:622

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

satts i konkurs, konkursförvaltaren de upplysningar som behövs om bolagets
angelägenheter.

Lekmannarevisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar

om bolagets angelägenheter till undersökningsledaren under för-
undersökning i brottmål.

Lekmannarevisorn i ett aktiebolag som omfattas av 1 kap. 9 § sekretess-

lagen (1980:100) är även skyldig att på begäran lämna upplysningar om bo-
lagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen eller
landstinget.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.