SFS 2000:623 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2000:623 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
000623.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

3

dels

att nuvarande 1 kap. 9 b § skall betecknas 1 kap. 9 f §,

dels

att nya 1 kap. 9 f § samt 19 kap. 11 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 1 kap. 9 b och 9 e §§

och 19 kap. 4 §, samt ett nytt kapitel, 7 a kap., av följande lydelse.

1 kap.

9 b §

Om ett företag äger andelar i en juridisk person som inte är dotter-

företag och utövar ett betydande inflytande över den juridiska personens
driftsmässiga och finansiella styrning samt ägandet utgör ett led i en varaktig
förbindelse mellan företaget och den juridiska personen, är den juridiska
personen intresseföretag till företaget.

Innehar ett företag minst tjugo procent av rösterna för samtliga andelar i

en annan juridisk person, skall det anses ha sådant inflytande över och sådan
förbindelse med denna som avses i första stycket, om inte annat framgår av
omständigheterna. Detsamma gäller om företagets dotterföretag eller företa-
get tillsammans med ett eller flera dotterföretag eller flera dotterföretag till-
sammans innehar minst tjugo procent av rösterna för samtliga andelar i den
juridiska personen.

9 e §

Med försäkringsholdingföretag avses enligt denna lag ett moder-

företag som inte är ett försäkringsföretag och vars verksamhet huvudsakli-
gen består i att förvärva och förvalta andelar i dotterföretag som uteslutande
eller huvudsakligen är försäkringsbolag eller utländska försäkringsföretag.

9 f §

4

I de fall som avses i 9 § första stycket 1�3 och andra stycket samt

9 b § skall sådana rättigheter som tillkommer någon som handlar i eget

1

Prop. 1999/2000:99, bet. 1999/2000FiU:25, rskr. 1999/2000:205.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG av den 27 oktober 1998 om

extra tillsyn över försäkringsföretag som ingår i en försäkringsgrupp (EGT L 330,
5.12.1998, Celex 31998L0078).

3

Lagen omtryckt 1995:1567.

4

Senaste lydelse av tidigare 9 b § 1995:1567.

SFS 2000:623

Utkom från trycket
den 11 juli 2000

background image

2

SFS 2000:623

namn men för en annan fysisk eller juridisk persons räkning anses tillkomma
den personen.

Vid bestämmandet av antalet röster i ett dotterföretag beaktas inte de ak-

tier eller andelar i dotterföretaget som innehas av företaget självt eller av
dess dotterföretag. Detsamma gäller aktier eller andelar som innehas av den
som handlar i eget namn men för dotterföretagets eller dess dotterföretags
räkning.

7 a kap. Försäkringsgrupper

Vilka företag som ingår i en försäkringsgrupp

1 §

En försäkringsgrupp enligt denna lag består av

1. ett försäkringsbolag och dess dotterföretag eller intresseföretag som är

försäkringsföretag,

2. ett försäkringsbolag och dess moderföretag som är
a) ett försäkringsholdingföretag,
b) ett utländskt återförsäkringsföretag eller
c) ett annat utländskt försäkringsföretag med hemvist utanför Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet, eller

3. ett försäkringsbolag och dess moderföretag som är ett annat företag än

som avses i 1 och 2.

Vad som i detta kapitel föreskrivs i fråga om intresseföretag skall även

gälla företag som inte är ett dotterföretag eller intresseföretag, om innehavet
direkt eller indirekt uppgår till 20 procent eller mer av rösterna eller kapita-
let.

2 §

En försäkringsgrupp enligt 1 § första stycket omfattar även

1. försäkringsbolagets andra dotterföretag och intresseföretag,
2. företag som försäkringsbolaget är dotterföretag eller intresseföretag till,

och

3. övriga dotterföretag och intresseföretag till företag som anges i 2.

Kontroll av affärshändelser och avtal inom försäkringsgruppen

3 §

Ett försäkringsbolag som avses i 1 § första stycket skall ha en god kon-

troll över affärshändelser och avtal med andra företag inom försäkrings-
gruppen samt deras påverkan på försäkringsbolagets ekonomiska ställning,
så att kraven enligt 1 kap. 1 a § första stycket kan tillgodoses.

Första stycket gäller även affärshändelser och avtal mellan försäkringsbo-

laget och en fysisk person som har ett kvalificerat innehav i eller en nära för-
bindelse med försäkringsbolaget eller ett annat företag inom försäkrings-
gruppen.

Gruppbaserat kapitalkrav

4 §

Ett försäkringsbolag som avses i 1 § första stycket 1 skall, utöver vad

som föreskrivs i 1 kap. 8 a §, ha en kapitalbas som är tillfredsställande med
hänsyn till andra företag i försäkringsgruppen (gruppbaserad kapitalbas).

background image

3

SFS 2000:623

När den gruppbaserade kapitalbasen bestäms skall 7 kap. 22 och 24 §§ samt
26 § tredje stycket första meningen tillämpas.

Den gruppbaserade kapitalbasen skall uppgå till en nivå som är tillräcklig

med hänsyn till andra företag i försäkringsgruppen (gruppbaserad solvens-
marginal). När den gruppbaserade solvensmarginalen bestäms skall 7 kap.
23 § för livförsäkringsrörelse och 7 kap. 25 § för skadeförsäkringsrörelse
tillämpas.

Beräkning av gruppbaserad ekonomisk ställning

5 §

Ett försäkringsbolag som avses i 1 § första stycket 1 och 2 skall göra

en beräkning av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal för att be-
stämma den ekonomiska ställningen med hänsyn till andra företag i försäk-
ringsgruppen. Beräkningen skall göras enligt en sammanläggnings- och av-
räkningsmetod. Om det finns skäl får beräkningen i stället göras enligt en
konsolideringsmetod.

Vid beräkningen skall dotterföretag och intresseföretag som är försäk-

ringsföretag beaktas proportionellt efter försäkringsbolagets innehav om inte
särskilda skäl talar för att de beaktas till annan andel.

Beräkningen skall särskilt tillgodose att avdrag från kapitalbasen görs för

dels tillgångar som får ingå i kapitalbasen hos ett annat försäkringsföretag i
försäkringsgruppen, dels värden som skapats internt inom gruppen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall meddela

föreskrifter om beräkningsmetodernas användning och innehåll.

Gruppbaserad redovisning

6 §

Ett försäkringsbolag som avses i 1 § första stycket skall upprätta och

till Finansinspektionen ge in en särskild redovisning som omfattar försäk-
ringsgruppen (gruppbaserad redovisning).

En gruppbaserad redovisning skall innehålla en sammanställning av så-

dana väsentliga affärshändelser och avtal som avses i 3 §. I de fall som avses
i 1 § första stycket 1 och 2 skall redovisningen även innehålla en sådan be-
räkning som avses i 5 §. Redovisningen skall i det fall som avses i 1 § första
stycket 2 upprättas som om moderföretaget är ett försäkringsbolag och sär-
skilt visa detta moderföretags fördelning av kapitalet inom koncernen och
intresseföretag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om den gruppbaserade redovisningens utformning och innehåll
samt när handlingarna skall ges in till Finansinspektionen.

Undantag från gruppbaserad redovisning

7 §

Finansinspektionen får medge att ett försäkringsbolag helt eller delvis

undantas från skyldigheten att upprätta och ge in en gruppbaserad redovis-
ning enligt 6 §, om bolaget

1. omfattas av en gruppbaserad redovisning eller motsvarande samman-

ställning som upprättas av ett annat företag, och

2. den ekonomiska ställningen kan antas vara tillfredsställande med hän-

syn till kraven i 3 § första stycket och 4 §.

background image

4

SFS 2000:623

8 §

Finansinspektionen får medge att ett företag helt eller delvis utelämnas

från en gruppbaserad redovisning enligt 6 §, om

1. företaget är beläget i ett land utanför Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet där det finns rättsliga hinder för överföring av nödvändig infor-
mation,

2. företaget är av ringa betydelse med hänsyn till syftet med tillsynen, el-

ler

3. ett beaktande av företaget skulle vara olämpligt eller vilseledande med

hänsyn till syftet med tillsynen.

Information till försäkringsbolag som skall upprätta en gruppbaserad
redovisning

9 §

Ett företag som ingår i en försäkringsgrupp enligt 1 och 2 §§ samt så-

dana fysiska personer som avses i 3 § andra stycket skall till ett försäk-
ringsbolag som avses i 1 § första stycket lämna de uppgifter som behövs för
att upprätta en gruppbaserad redovisning som uppfyller kraven i denna lag
och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Uppgifterna skall lämnas
på försäkringsbolagets begäran så snart det kan ske.

Första stycket gäller även en juridisk eller fysisk person i förhållande till

ett sådant utländskt företag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
som skall upprätta en gruppbaserad sammanställning enligt offentlig regle-
ring som bygger på försäkringsgruppsdirektivet (98/78/EG).

Tystnadsplikt

10 §

En styrelseledamot eller annan befattningshavare hos ett företag som

vid fullgörande av skyldigheter enligt detta kapitel får kunskap om affärs-
förhållanden i ett företag eller hos en person, som enligt 9 § skall lämna upp-
gifter, får inte obehörigen röja vad han fått veta och inte heller utnyttja kun-
skapen i strid med uppgiftslämnarens intresse.

19 kap.

4 §

Om skyldigheten enligt 7 a kap. 9 § att lämna information till ett för-

säkringsbolag som skall upprätta en gruppbaserad redovisning inte fullgörs,
får Finansinspektionen förelägga den som skall lämna informationen att full-
göra sin uppgiftsskyldighet direkt till inspektionen.

Ingår ett företag som omfattas av 7 a kap. 9 § i samma koncern som för-

säkringsbolaget, får inspektionen kontrollera uppgifterna på plats hos företa-
get.

Första och andra styckena gäller även i fråga om juridisk eller fysisk per-

son som skall lämna uppgifter till ett sådant utländskt företag inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet som skall upprätta en gruppbaserad
sammanställning enligt offentlig reglering som bygger på försäkrings-
gruppsdirektivet (98/78/EG).

background image

5

SFS 2000:623

11 §

5

Finansinspektionen får meddela de erinringar i fråga om försäkrings-

bolagets verksamhet som inspektionen anser behövliga.

Finansinspektionen skall förelägga bolaget eller styrelsen att vidta rättelse

om inspektionen finner att

1. avvikelse skett från denna lag eller någon annan författning som regle-

rar försäkringsbolagets näringsverksamhet eller från bolagsordningen,

2. bolagsordningen, de försäkringstekniska riktlinjerna, beräkningsunder-

laget och placeringsriktlinjerna inte längre är tillfredsställande med hänsyn
till omfattningen och beskaffenheten av bolagets rörelse,

3. försäkringsbeståndet inte är tillräckligt för erforderlig riskutjämning,

eller

4. någon av dem som ingår i försäkringsbolagets styrelse eller är verkstäl-

lande direktör inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 3 § femte stycket 3.

Om ett försäkringsbolags kapitalbas understiger solvensmarginalen enligt

7 kap. 23 eller 25 §, eller, för ett försäkringsbolag som avses i 7 a kap. 1 §
första stycket 1, den gruppbaserade kapitalbasen understiger den gruppbase-
rade solvensmarginalen enligt 4 § i samma kapitel, skall Finansinspektionen
förelägga bolaget eller dess styrelse att upprätta en plan för att återställa en
tillfredsställande finansiell ställning och överlämna planen till inspektionen
för godkännande. Om kapitalbasen understiger en tredjedel av solvensmar-
ginalen eller garantibeloppet enligt 7 kap. 26 eller 27 § eller om kapitalbasen
för ett livförsäkringsbolag inte har den sammansättning som anges i 7 kap.
26 § tredje stycket, skall inspektionen förelägga bolaget eller dess styrelse
att upprätta och för godkännande överlämna en plan för skyndsamt återstäl-
lande av kapitalbasen.

Om ett försäkringsbolag driver verksamhet i ett annat land inom EES och

bolaget inte rättar sig efter Finansinspektionens eller behörig utländsk myn-
dighets anmodan om rättelse, skall inspektionen vidta de åtgärder som be-
hövs för att förhindra fortsatta överträdelser. Inspektionen skall underrätta
den behöriga utländska myndigheten om vilka åtgärder som vidtas.

Om ett föreläggande enligt andra-fjärde styckena inte har följts inom be-

stämd tid och det anmärkta förhållandet inte heller på något annat sätt har
undanröjts, skall Finansinspektionen, i fall som är av principiell betydelse
eller av särskild vikt, anmäla detta till regeringen.

Finansinspektionen får begränsa bolagets förfoganderätt eller förbjuda

bolaget att förfoga över sina tillgångar i Sverige, om

1. bolaget inte följer gällande bestämmelser om skuldtäckning,
2. bolagets kapitalbas understiger en tredjedel av solvensmarginalen eller

inte uppfyller gällande krav på garantibelopp,

3. bolagets kapitalbas understiger solvensmarginalen eller, för ett försäk-

ringsbolag som avses i 7 a kap. 1 § första stycket 1, den gruppbaserade ka-
pitalbasen understiger den gruppbaserade solvensmarginalen enligt 4 § i
samma kapitel, och det finns särskilda skäl att anta att bolagets finansiella
ställning ytterligare kommer att försämras, eller

4. det bedöms vara nödvändigt för att skydda de försäkrades intressen vid

beslut om förverkande av bolagets koncession enligt 2 § eller enligt åttonde
stycket.

5

Senaste lydelse 1999:600.

background image

6

SFS 2000:623

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Finansinspektionen får besluta hur försäkringsverksamheten skall drivas

efter ett sådant beslut som avses i sjätte stycket.

En koncession kan förklaras förverkad om bolaget
1. inte längre uppfyller kraven för koncession,
2. inte inom angiven tid har vidtagit åtgärderna i en plan som har god-

känts enligt tredje stycket, eller

3. i annat fall allvarligt åsidosätter gällande bestämmelser för verksamhe-

ten.

Frågor om förverkande av koncession enligt åttonde stycket prövas av Fi-

nansinspektionen. �renden som är av principiell betydelse eller av särskild
vikt prövas dock av regeringen. Regeringens prövning sker efter anmälan av
inspektionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.