SFS 2000:624 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2000:624 Lag om ändring i lagen (1972:262) om understödsföreningar
000624.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:262) om
understödsföreningar;

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1972:262) om un-

derstödsföreningar att det i lagen skall införas nio nya paragrafer, 26 a�
26 h §§ och 71 a §, samt närmast före 26 a, 26 c, 26 d, 26 e, 26 f, 26 g och
26 h §§ nya rubriker av följande lydelse.

Försäkringsgrupper

Vilka företag som ingår i en försäkringsgrupp

26 a §

En försäkringsgrupp enligt denna lag består av en understödsföre-

ning och dess dotterföretag eller intresseföretag som är försäkringsföretag.

I fråga om vad som är dotterföretag och intresseföretag tillämpas 1 kap. 9,

9 b , 9 e och 9 f §§ försäkringsrörelselagen (1982:713). Vad som föreskrivs i
fråga om intresseföretag skall vid tillämpningen av första stycket samt 26 b
och 26 e §§ även gälla företag som inte är ett dotterföretag eller intresse-
företag, om innehavet direkt eller indirekt uppgår till 20 procent eller mer av
rösterna eller kapitalet.

26 b §

En försäkringsgrupp enligt 26 a § första stycket omfattar även un-

derstödsföreningens andra dotterföretag och intresseföretag.

Kontroll av affärshändelser och avtal inom försäkringsgruppen

26 c §

En understödsförening som avses i 26 a § första stycket skall ha en

god kontroll över affärshändelser och avtal med andra företag inom försäk-
ringsgruppen samt deras påverkan på föreningens ekonomiska ställning, så
att föreningens förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras.

Första stycket gäller även affärshändelser och avtal mellan understöds-

föreningen och en fysisk person som har ett kvalificerat innehav i eller en
nära förbindelse med ett företag inom försäkringsgruppen. I fråga om vad
som är ett kvalificerat innehav eller nära förbindelse tillämpas 1 kap. 9 b och
9 c §§ försäkringsrörelselagen (1982:713).

1

Prop. 1999/2000:99, bet. 1999/2000:FiU25, rskr. 1999/2000:205.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG av den 27 oktober 1998 om

extra tillsyn över försäkringsföretag som ingår i en försäkringsgrupp (EGT L 330,
5.12.1998, Celex 31998L0078).

SFS 2000:624

Utkom från trycket
den 11 juli 2000

background image

2

SFS 2000:624

Beräkning av gruppbaserad ekonomisk ställning

26 d §

En understödsförening som avses i 26 a § skall göra en beräkning

av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal för att bestämma den eko-
nomiska ställningen med hänsyn till andra företag i försäkringsgruppen. Be-
räkningen skall göras enligt en sammanläggnings- och avräkningsmetod.
Om det finns skäl får beräkningen i stället göras enligt en konsoliderings-
metod.

Den gruppbaserade kapitalbasen skall beräknas med tillämpning av 7 kap.

22 och 24 §§ samt 26 § tredje stycket första meningen försäkringsrörelse-
lagen (1982:713). Den gruppbaserade solvensmarginalen skall beräknas
med tillämpning av 7 kap. 23 § för livförsäkringsrörelse och 7 kap. 25 § för
skadeförsäkringsrörelse.

Vid beräkningen skall dotterföretag eller intresseföretag som är försäk-

ringsföretag beaktas proportionellt efter understödsföreningens innehav om
inte särskilda skäl talar för att de beaktas till annan andel.

Beräkningen skall särskilt tillgodose att avdrag från kapitalbasen görs för

dels tillgångar som får ingå i kapitalbasen hos ett annat försäkringsföretag i
försäkringsgruppen, dels värden som skapats internt inom gruppen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall med-

dela föreskrifter om beräkningsmetodernas användning och innehåll.

Gruppbaserad redovisning

26 e §

En understödsförening som avses i 26 a § första stycket skall upp-

rätta och till Finansinspektionen ge in en särskild redovisning som omfattar
försäkringsgruppen (gruppbaserad redovisning).

En gruppbaserad redovisning skall innehålla en sammanställning av så-

dana väsentliga affärshändelser och avtal som avses i 26 c §. Redovisningen
skall även innehålla en sådan beräkning som avses i 26 d §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om den gruppbaserade redovisningens utformning och innehåll
samt när handlingarna skall ges in till Finansinspektionen.

Företag som får utelämnas från en gruppbaserad redovisning

26 f §

Finansinspektionen får medge att ett företag helt eller delvis ute-

lämnas från en gruppbaserad redovisning enligt 26 e §, om

1. företaget är beläget i ett land utanför Europeiska ekonomiska samar-

betsområdet och det finns rättsliga hinder för överföring av nödvändig infor-
mation,

2. företaget är av ringa betydelse med hänsyn till syftet med tillsynen, el-

ler

3. ett beaktande av företaget skulle vara olämpligt eller vilseledande med

hänsyn till syftet med tillsynen.

background image

3

SFS 2000:624

Information till understödsförening som skall upprätta en
gruppbaserad redovisning

26 g §

Ett företag som ingår i en försäkringsgrupp enligt 26 a och 26 b §§

samt sådana fysiska personer som avses i 26 c § andra stycket skall till en
understödsförening som avses i 26 a § första stycket lämna de uppgifter som
behövs för att upprätta en gruppbaserad redovisning som uppfyller kraven i
denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Uppgifterna
skall lämnas på föreningens begäran så snart det kan ske.

Tystnadsplikt

26 h §

En styrelseledamot eller annan befattningshavare hos ett företag

som vid fullgörande av skyldigheter enligt detta kapitel får kunskap om af-
färsförhållanden i ett företag eller hos en person som enligt 26 g § skall
lämna uppgifter, får inte obehörigen röja vad han fått veta och inte heller ut-
nyttja kunskapen i strid med uppgiftslämnarens intresse.

71 a §

Om skyldigheten enligt 26 g § att lämna information till en under-

stödsförening som skall upprätta en gruppbaserad redovisning inte fullgörs,
får Finansinspektionen förelägga den som skall lämna informationen att full-
göra sin uppgiftsskyldighet direkt till inspektionen.

Ingår ett företag som omfattas av 26 g § i samma koncern som under-

stödsföreningen, får inspektionen kontrollera uppgifterna på plats hos företa-
get.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar