SFS 2005:832 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2005:832 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
050832.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

3

dels att 4 kap. 20�27 §§ och 5 kap. 19 § skall upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 4 kap. 20 § och 5 kap. 19 § skall utgå,
dels att 6 a kap. 21 § och 16 kap. 1 § skall ha följande lydelse.

6 a kap.

21 §

4 Vid ett publikt försäkringsaktiebolags överlåtelse av egna aktier på

annat sätt än som anges i 18 § tillämpas

1. 2 kap. 2 § andra stycket om medgivande till betalning med apport-

egendom,

2. vad som gäller om nyemission i följande bestämmelser i 4 kap. denna

lag:

1 § andra stycket om beslutanderätt,
3 § andra�fjärde styckena och 4 § om information om apport m.m.,
5 § om företrädesrätt m.m.,
6 § om emissionsbevis m.m.,
6 a § om försäljning av udda företrädesrätter,
7 § om förslag till beslut m.m.,
9 § om kungörelser m.m.,
10 § första�tredje styckena om aktieteckning,
11 § om tilldelning av aktier m.m.,
16 § första och andra styckena samt 17 § första, andra och fjärde styckena

om styrelsens beslut om nyemission,

3. vad som enligt lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktie-

marknadsbolag, m.m. gäller vid nyemission eller överlåtelse av aktier, samt

4. vad som enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

gäller om prospekt vid erbjudanden av finansiella instrument till allmän-
heten.

1 Prop. 2004/05:158, bet. 2005/06:FiU9, rskr. 2005/06:44.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om
de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas
upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 345, 31.12.2003,
s. 64, Celex 32003L0071).

3 Lagen omtryckt 1995:1567.

4 Senaste lydelse 2000:67.

SFS 2005:832

Utkom från trycket
den 2 december 2005

background image

2

SFS 2005:832

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

16 kap.

1 §

5 Stiftare, styrelseledamot, verkställande direktör och aktuarie, som vid

fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar försäk-
ringsbolaget, skall ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan vållas aktie-
ägare, delägare eller annan genom överträdelse av denna lag, lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, bolagsordningen, de
försäkringstekniska riktlinjerna eller placeringsriktlinjerna.

Om bolaget har upprättat prospekt, erbjudandehandling som avses i

2 a kap. 3 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller ett
sådant dokument som avses i 2 a kap. 1 § eller 2 b kap. 2 § samma lag, gäl-
ler vad som sägs i första stycket andra meningen även skada som tillfogas
genom överträdelse av 2, 2 a eller 2 b kap. nämnda lag eller kommissionens
förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informatio-
nen i prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt
offentliggörande av prospekt och spridning av annonser

6.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 1999:600.

6 EUT L 186, 18.7.2005, s. 3 (Celex 32004R0809).

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.