SFS 2005:1051 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2005:1051 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
051051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 11 a § och 19 kap. 11 § för-

säkringsrörelselagen (1982:713)

2 skall ha följande lydelse.

7 kap.

11 a §

3 Förmånsrätt enligt 4 a § förmånsrättslagen (1970:979) följer med

fordran som

1. grundas på försäkringsavtal, eller
2. avser återbetalning av premier för att ett försäkringsavtal inte har kom-

mit till stånd eller har upphört att gälla.

Förmånsrätten omfattar de tillgångar som finns upptagna i sådana register

som anges i 11 § när bolaget försätts i konkurs eller utmätning äger rum.

Fordran grundad på avtal om återförsäkring har förmånsrätt efter annan

fordran som avses i första stycket.

19 kap.

11 §

4 Finansinspektionen får meddela beslut om anmärkning i fråga om

försäkringsbolagets verksamhet som inspektionen anser behövliga.

Finansinspektionen skall förelägga bolaget eller styrelsen att vidta rättelse

om inspektionen finner att

1. avvikelse skett från denna lag eller någon annan författning som regle-

rar försäkringsbolagets näringsverksamhet eller från bolagsordningen,

2. bolagsordningen, de försäkringstekniska riktlinjerna, beräkningsunder-

laget, placeringsriktlinjerna och riktlinjerna för hantering av intressekonflik-
ter inte längre är tillfredsställande med hänsyn till omfattningen och beskaf-
fenheten av bolagets rörelse, eller

3. försäkringsbeståndet inte är tillräckligt för erforderlig riskutjämning.
Om Finansinspektionen bedömer att försäkringstagarnas rättigheter hotas,

skall inspektionen förelägga försäkringsbolaget eller dess styrelse att upp-
rätta och för godkännande överlämna en finansiell saneringsplan. Inspektio-
nen får i dessa fall även utse en särskild företrädare att sköta hela eller delar
av driften av bolaget.

1 Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93.

2 Lagen omtryckt 1995:1567.

3 Senaste lydelse 1999:600.

4 Senaste lydelse 2004:570.

SFS 2005:1051

Utkom från trycket
den 16 december 2005

background image

2

SFS 2005:1051

För verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring får Finansinspek-

tionen även då inspektionen bedömer att ersättningsberättigades intressen
hotas, besluta om att utse sådan företrädare som avses i tredje stycket.

Om ett försäkringsbolags kapitalbas understiger solvensmarginalen enligt

7 kap. 23 eller 25 §, eller, för ett försäkringsbolag som avses i 7 a kap. 1 §
första stycket 1, den gruppbaserade kapitalbasen understiger den grupp-
baserade solvensmarginalen enligt 4 § i samma kapitel, skall Finansinspek-
tionen förelägga bolaget eller dess styrelse att upprätta en plan för att åter-
ställa en tillfredsställande finansiell ställning och överlämna planen till in-
spektionen för godkännande. Om kapitalbasen understiger en tredjedel av
solvensmarginalen eller garantibeloppet enligt 7 kap. 26 eller 27 § eller om
kapitalbasen för ett livförsäkringsbolag inte har den sammansättning som
anges i 7 kap. 26 § tredje stycket, skall inspektionen förelägga bolaget eller
dess styrelse att upprätta och för godkännande överlämna en plan för skynd-
samt återställande av kapitalbasen.

Om ett försäkringsbolag driver verksamhet i ett annat land inom EES och

bolaget inte rättar sig efter Finansinspektionens eller behörig utländsk myn-
dighets anmodan om rättelse, skall inspektionen vidta de åtgärder som be-
hövs för att förhindra fortsatta överträdelser. Inspektionen skall underrätta
den behöriga utländska myndigheten om vilka åtgärder som vidtas.

Om ett föreläggande enligt andra, tredje, femte eller sjätte stycket inte har

följts inom bestämd tid och det anmärkta förhållandet inte heller på något
annat sätt har undanröjts, skall Finansinspektionen, i fall som är av prin-
cipiell betydelse eller av särskild vikt, anmäla detta till regeringen.

Finansinspektionen får begränsa bolagets förfoganderätt eller förbjuda

bolaget att förfoga över sina tillgångar i Sverige, om

1. bolaget inte följer gällande bestämmelser om försäkringstekniska av-

sättningar och skuldtäckning,

2. bolagets kapitalbas understiger en tredjedel av solvensmarginalen eller

inte uppfyller gällande krav på garantibelopp,

3. bolagets kapitalbas understiger solvensmarginalen eller, för ett försäk-

ringsbolag som avses i 7 a kap. 1 § första stycket 1, den gruppbaserade kapi-
talbasen understiger den gruppbaserade solvensmarginalen enligt 4 § i
samma kapitel, och det finns särskilda skäl att anta att bolagets finansiella
ställning ytterligare kommer att försämras, eller

4. det bedöms vara nödvändigt för att skydda de försäkrades intressen vid

beslut om förverkande av bolagets koncession enligt 2 § eller enligt tionde
stycket.

Finansinspektionen får besluta hur försäkringsverksamheten skall drivas

efter ett sådant beslut som avses i åttonde stycket.

En koncession kan förklaras förverkad eller, om det bedöms tillräckligt,

varning meddelas, om bolaget

1. inte längre uppfyller kraven för koncession,
2. inte inom angiven tid har vidtagit åtgärderna i en plan som har godkänts

enligt femte stycket, eller

3. i annat fall allvarligt åsidosätter gällande bestämmelser för verksam-

heten.

Om ett försäkringsbolag försätts i konkurs eller om beslut fattas om att

bolaget skall träda i tvångslikvidation, skall bolagets koncession förklaras
förverkad.

background image

3

SFS 2005:1051

Frågor om förverkande av koncession eller om varning enligt tionde och

elfte styckena prövas av Finansinspektionen. �renden som är av principiell
betydelse eller av särskild vikt prövas dock av regeringen. Regeringens
prövning sker efter anmälan av inspektionen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall meddela

föreskrifter om innehållet i den finansiella saneringsplan som krävs enligt
tredje stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. Har beslut om utmätning eller konkurs fattats före ikraftträdandet, gäl-

ler 7 kap. 11 a § i paragrafens äldre lydelse.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar