SFS 1999:1090 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1999:1090 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
991090.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

2

dels

att 8 kap. 9 § skall upphöra att gälla,

dels

att 14 kap. 13 § skall ha följande lydelse.

14 kap.

13 §

Likvidatorerna skall för varje räkenskapsår avge en årsredovisning,

som skall läggas fram på den ordinarie bolagsstämman för godkännande. I
fråga om stämman och redovisningen skall 9 kap. 5 § andra stycket 1 och 2
denna lag inte tillämpas. Bestämmelserna i 5 kap. 18�25 §§ och 6 kap. 2 §
årsredovisningslagen (1995:1554) samt 5 kap. 2 § 7 och 8 samt 6 kap. 2 och
3 §§ lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag behöver inte
heller tillämpas.

I balansräkningen tas det egna kapitalet upp i en post. I försäkringsaktie-

bolag tas aktiekapitalet upp inom linjen, i förekommande fall fördelat på
olika aktieslag.

Tillgångarna får inte tas upp till ett högre värde än de beräknas inbringa

efter avdrag för försäljningskostnaderna. Om en tillgång kan beräknas in-
bringa ett väsentligt högre belopp än det i balansräkningen upptagna värdet
eller om för en skuld och en likvidationskostnad kan beräknas åtgå ett be-
lopp som väsentligt avviker från den redovisade avsättningen eller skulden,
skall vid tillgångs-, avsättnings- eller skuldposten det beräknade beloppet
anges inom linjen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. De nya föreskrifterna skall

dock tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter
den 31 december 1999. Föreskriften i 8 kap. 9 § skall fortfarande tillämpas
för räkenskapsår som har inletts före den 1 januari 2000.

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

2

Lagen omtryckt 1995:1567.

SFS 1999:1090

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

2

SFS 1999:1090

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.