SFS 2000:1089 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2000:1089 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
001089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 kap. 1 §, 5 kap. 2 § och 8 kap.

6 § försäkringsrörelselagen (1982:713)

2

skall ha följande lydelse.

4 kap.

1 §

3

Aktiekapitalet kan ökas genom att aktier tecknas mot betalning (ny-

emission) eller genom att aktier ges ut eller aktiernas nominella belopp höjs
utan ny betalning (fondemission). En fondemission kan endast ske i skade-
försäkringsbolag och i livförsäkringsbolag som får dela ut vinst.

Beslut om emission fattas av bolagsstämman, om något annat inte följer

av 16 eller 17 §. Sådana beslut får inte fattas förrän bolaget har blivit regist-
rerat. Behöver bolagsordningen ändras skall beslut om detta fattas först. Ett
beslut om emission får fattas innan ändringen stadfästs om beslutet görs be-
roende av att stadfästelse meddelas.

Vid nyemission får betalning för aktier inte understiga det nominella be-

loppet.

Vid fondemission får inte till aktiekapitalet föras över belopp som under-

stiger summan av de nya aktiernas nominella belopp eller den sammanlagda
höjningen av aktiernas nominella belopp.

I fråga om försäkringsaktiebolag, som enligt lagen (2000:1087) om an-

mälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument utgör aktie-
marknadsbolag, samt dotterbolag till sådana bolag gäller, förutom föreskrif-
terna i detta kapitel, bestämmelserna i lagen (1987:464) om vissa riktade
emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.

5 kap.

2 §

4

Skadeförsäkringsaktiebolag och livförsäkringsaktiebolag som får dela

ut vinst till aktieägarna kan mot ersättning ge ut konvertibla skuldebrev eller
skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning. Sådana skuldebrev
skall ställas till innehavaren eller till viss man eller order.

Konvertibla skuldebrev skall innehålla en utfästelse från bolaget om att

borgenären har rätt att helt eller delvis byta ut sin fordran enligt skuldebre-

1

Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48.

2

Lagen omtryckt 1995:1567.

3

Senaste lydelse 1999:600.

4

Senaste lydelse 1999:600.

SFS 2000:1089

Utkom från trycket
den 8 december 2000

background image

2

SFS 2000:1089

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

ven mot aktier i bolaget. Skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteck-
ning skall ge borgenären rätt att teckna aktier i bolaget mot betalning i
pengar.

Villkoren för utbyte eller nyteckning av aktie skall bestämmas så att ut-

byte eller nyteckning kan ske utan att bolagsordningen ändras. Ersättningen
för ett konvertibelt skuldebrev får inte understiga det nominella beloppet på
aktie som lämnas ut vid utbyte, om inte mellanskillnaden täcks genom kon-
tant betalning vid utbytet. Skall ett konvertibelt skuldebrev kunna betalas
med annan egendom än pengar (apport) gäller bestämmelserna i 2 kap. 2 §.

Optionsrätt till nyteckning kan knytas till optionsbevis som är fogade till

skuldebreven. Borgenären får avskilja ett optionsbevis från ett skuldebrev
och förfoga över beviset särskilt, om det inte i skuldebrevet föreskrivs att be-
viset får avskiljas först efter viss tid.

I fråga om försäkringsaktiebolag, som enligt lagen (2000:1087) om an-

mälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument utgör aktie-
marknadsbolag, samt dotterbolag till sådana bolag gäller, förutom föreskrif-
terna i detta kapitel, bestämmelserna i lagen (1987:464) om vissa riktade
emissioner i aktiemarknadsbolag, m.m.

Av lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument framgår

att utfästelser som avses i de i denna paragraf angivna skuldebreven och op-
tionsbevisen kan registreras enligt den lagen och att skuldebrev eller op-
tionsbevis inte får utfärdas om registrering skall ske. I sådana fall gäller be-
stämmelserna i detta kapitel i tillämpliga delar.

8 kap.

6 §

Styrelseledamöterna och verkställande direktören i försäkringsaktiebo-

lag skall senast när de tillträder sin befattning, för införande i aktieboken an-
mäla sitt innehav av aktier i bolaget och i bolag inom samma koncern. Det-
samma gäller motsvarande befattningshavare i ömsesidiga försäkringsbolag
i fråga om innehav av aktier i bolag inom koncern där det ömsesidiga bola-
get ingår. Förändringar i aktieinnehaven skall anmälas inom en månad.

Första stycket gäller inte i den mån anmälningsskyldighet föreligger en-

ligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-
siella instrument.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar