SFS 1999:1123 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 1999:1123 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
991123.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

2

dels

att 7 kap. 17 § skall upphöra att gälla,

dels

att 7 kap. 10 a § samt 19 kap. 10 och 13 §§ skall ha följande lydelse.

7 kap.

10 a §

Aktier och andelar i dotterföretag får användas för skuldtäckning

om dotterföretaget

1. har till uppgift att direkt eller indirekt äga tillgångar som avses i 10 §

första stycket,

2. är ett publikt försäkringsaktiebolag

,

3. är ett publikt bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag

eller fondbolag, eller

4. är ett utländskt företag av det slag som anges i 2 eller 3.
Vid tillämpningen av bestämmelserna i 10 b och 10 c §§ skall de till-

gångar som tillhör ett dotterföretag som anges i första stycket 1 behandlas
som om tillgångarna ägts direkt av försäkringsbolaget.

För att aktier och andelar i dotterföretag som har till uppgift att äga till-

gångar som avses i 10 § första stycket 13 eller 14, skall få användas för
skuldtäckning, skall byggnader som hör till fastigheter och tomträtter vara
brandförsäkrade.

19 kap.

10 §

Skyldigheten enligt 3 och 9 §§ att lämna upplysningar och hålla till-

gångar och handlingar tillgängliga för granskning gäller även för

1. styrelsen och verkställande direktören eller motsvarande organ i företag

vars verksamhet uteslutande skall vara att biträda försäkringsbolag eller som
försäkringsbolag har ett bestämmande inflytande i,

2. ordförande och verkställande direktör eller motsvarande befattningsha-

vare i skaderegleringsnämnd, villkorsnämnd eller i annat liknande organ,
som biträder ett försäkringsbolag samt

1

Prop. 1998/99:142, bet. 1999/2000:FiU8, rskr. 1999/2000:47.

2

Lagen omtryckt 1995:1567.

SFS 1999:1123

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

2

SFS 1999:1123

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

3. styrelsen och verkställande direktör i ett aktiebolag, om Finansinspek-

tionen med bolagets samtycke föreskrivit en sådan skyldighet.

13 §

3

Finansinspektionens beslut att överlämna ett ärende till regeringen

för prövning får inte överklagas.

Finansinspektionens beslut enligt 2 kap. 3 §, 2 a kap. 2, 3, 5 och 6 §§,

15 a kap. 13 och 22 §§ samt 2 § och 11 § åttonde stycket detta kapitel får
överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas

hos länsrätten. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första
stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om verk-

samhetens drivande enligt 11 § sjunde stycket skall gälla omedelbart.

Om överklagande av vissa beslut finns bestämmelser i 20 kap. 7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Bergendal
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1999:225.

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar