SFS 2005:1121 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2005:1121 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
051121.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 8 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om försäkringsrörelselagen

(1982:713)

3

dels att 1 kap. 1 a och 2 §§, 2 a kap. 1�6 §§, 5 kap. 1 §, 7 kap. 2, 4, 9, 10 g,

11 och 13 §§, 12 kap. 12 § samt 19 kap. 13 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 1 kap. 3 a §, 2 a kap.

2 a och 5 a §§ samt 7 kap. 12 och 14 §§, av följande lydelse.

1 kap.

1 a §

4 Försäkringsrörelse skall bedrivas med en för rörelsens omfattning

och beskaffenhet tillfredsställande soliditet, likviditet och kontroll över för-
säkringsrisker, placeringsrisker och rörelserisker, så att åtagandena mot för-
säkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringarna
kan fullgöras.

Information till liv- och skadeförsäkringstagare och dem som erbjuds att

teckna en sådan försäkring skall vara anpassad efter försäkringens art och
tydligt visa försäkringens villkor och värdeutveckling. �ven andra ersätt-
ningsberättigade på grund av liv- och skadeförsäkringar skall ges den infor-
mation de behöver. I fråga om sådana försäkringar som anges i 3 a § skall in-
formationen innehålla uppgifter om försäkringsbolaget och dess verksamhet
samt om de överenskommelser som ligger till grund för försäkringarna.

Verksamheten skall bedrivas enligt god försäkringsstandard.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om vilken information som ett försäkringsbolag skall
lämna till försäkringstagarna, andra ersättningsberättigade på grund av för-
säkringarna och till dem som erbjuds att teckna en försäkring i bolaget.

2 §

5 Denna lag gäller inte för försäkringsrörelse som drivs enligt andra för-

fattningar eller som utövas av försäkringsanstalter som inrättats av staten.

1 Prop. 2004/05:165, bet. 2005/06:FiU7, rskr. 2005/06:92.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verk-
samhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EGT L 235, 23.09.2003, s.10, Celex
32003L0041).

3 Lagen omtryckt 1995:1567.

4 Senaste lydelse 1999:600.

5 Senaste lydelse 1999:600.

SFS 2005:1121

Utkom från trycket
den 20 december 2005

background image

2

SFS 2005:1121

Särskilda bestämmelser om utländska försäkringsgivare finns i lagen

(1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

särskilda föreskrifter om bedrivande av försäkringsrörelse för att uppfylla
Sveriges åtaganden till följd av avtal mellan Europeiska gemenskaperna
(EG) och Schweiz.

3 a § Med tjänstepensionsförsäkring förstås i denna lag livförsäkring som
har samband med yrkesutövning och där utbetalning av försäkringsbelopp
(engångsbelopp eller periodiska utbetalningar) beror av att en eller flera per-
soner uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder samt försäkringar som med-
delas som tillägg till sådana försäkringar.

Ett försäkringsbolags förvaltning av tillgångar som motsvarar dess åta-

ganden för tjänstepensionsförsäkring skall hållas åtskild från förvaltningen
av bolagets övriga tillgångar. De försäkringstekniska avsättningarna enligt
7 kap. 1 § för tjänstepensionsförsäkringar skall hållas åtskilda från bolagets
övriga avsättningar.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte sådana försäkringar som teck-

nas för egen räkning av en egenföretagare.

2 a kap.

1 §

6 Ett försäkringsbolag som avser att upprätta en filial, agentur eller an-

nat liknande driftställe (sekundäretablering) i ett annat EES-land skall un-
derrätta Finansinspektionen.

Underrättelsen enligt första stycket skall innehålla
1. uppgift om i vilket land sekundäretableringen skall upprättas,
2. en plan för den tilltänkta verksamheten, med angivande av sekundär-

etableringens organisation och vilket slags försäkringsverksamhet som skall
drivas där,

3. uppgift om sekundäretableringens adress,
4. uppgift om vem som är företrädare för sekundäretableringen.
Om ett försäkringsbolag från en sekundäretablering skall meddela försäk-

ringar som anges i 2 kap. 3 a § första stycket 10 (motorfordonsansvar) och
som inte uteslutande avser försäkring av fraktförares ansvar, skall underrät-
telsen enligt första stycket dessutom innehålla en försäkran att bolaget är
medlem i motsvarigheten till Trafikförsäkringsföreningen i sekundäretable-
ringens EES-land och i det landets nationella garantifond.

Varje gång ett försäkringsbolag åtar sig ett uppdrag att från en sekundär-

etablering meddela tjänstepensionsförsäkring, skall bolaget lämna en sär-
skild underrättelse till Finansinspektionen.

Underrättelsen enligt fjärde stycket skall innehålla
1. uppgift om den som i egenskap av arbetsgivare skall betala försäkrings-

premierna, och

2. uppgift om det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som

skall ligga till grund för försäkringarna.

6 Senaste lydelse 1999:600.

background image

3

SFS 2005:1121

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vad den i andra stycket 2 angivna verksamhetsplanen i övrigt
skall innehålla.

2 § Finansinspektionen skall, om förutsättningarna enligt andra stycket är
uppfyllda, inom tre månader från det att inspektionen har tagit emot en så-
dan underrättelse som avses i 1 § första stycket meddela den behöriga myn-
digheten i det land där sekundäretableringen skall upprättas om underrättel-
sen. Till Finansinspektionens meddelande skall fogas ett intyg att försäk-
ringsbolaget har en tillräcklig kapitalbas enligt 1 kap. 8 a § och 7 kap. 22�
27 §§.

Ett meddelande enligt första stycket skall lämnas om det inte finns skäl att

ifrågasätta att

1. försäkringsbolagets organisation är ändamålsenlig,
2. försäkringsbolagets finansiella situation är tillfredsställande med hän-

syn till den planerade verksamhetens art och omfattning, och

3. företrädaren för sekundäretableringen har tillräcklig kompetens och er-

farenhet och i övrigt är lämpad att leda verksamheten vid sekundäretable-
ringen.

Finansinspektionen skall samtidigt som den lämnar meddelandet enligt

första stycket underrätta försäkringsbolaget om att ett sådant meddelande
lämnas. Verksamheten vid sekundäretableringen får inledas två månader ef-
ter det att Finansinspektionen lämnat det meddelande som avses i första
stycket.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att upprätta en se-

kundäretablering inte föreligger, skall inspektionen meddela beslut om det
inom tre månader från det att inspektionen tagit emot en underrättelse enligt
1 § första stycket.

2 a § För verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall utöver 2 §
följande gälla. Finansinspektionen skall, om förutsättningarna enligt 2 § an-
dra stycket är uppfyllda, inom tre månader från det att inspektionen har tagit
emot en sådan underrättelse som avses i 1 § fjärde stycket lämna medde-
lande om underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där sekun-
däretableringen är upprättad.

Finansinspektionen skall samtidigt som den lämnar meddelandet enligt

första stycket underrätta försäkringsbolaget om att ett sådant meddelande
lämnas.

Om Finansinspektionen med anledning av ett sådant meddelande som av-

ses i första stycket får veta vilka verksamhetsföreskrifter som är tillämpliga i
det land där sekundäretableringen är upprättad, skall inspektionen underrätta
försäkringsbolaget om det.

Verksamheten får inledas efter det att bolaget har tagit emot en underrät-

telse enligt tredje stycket från Finansinspektionen, eller i varje fall två måna-
der efter det att den behöriga myndigheten i det land där sekundäretable-
ringen är upprättad tagit emot inspektionens meddelande enligt första
stycket.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att bedriva verksam-

het avseende tjänstepensionsförsäkring inte föreligger, skall inspektionen

background image

4

SFS 2005:1121

meddela beslut om det inom tre månader från det att inspektionen tagit emot
en underrättelse enligt 1 § fjärde stycket.

3 § Om något av de förhållanden som angivits i försäkringsbolagets under-
rättelse till Finansinspektionen enligt 1 § skall ändras sedan en sekundäreta-
blering har upprättats, skall försäkringsbolaget underrätta inspektionen och
den utländska behöriga myndigheten minst en månad innan ändringen ge-
nomförs.

Om ändringen innebär att verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring

skall inledas, skall bestämmelserna i 1 § fjärde och femte styckena samt
2 a § tillämpas i stället för första stycket.

Om Finansinspektionen finner att ändringen inte får göras, skall inspek-

tionen meddela beslut om det inom en månad från det att underrättelsen kom
in till inspektionen. Den utländska behöriga myndigheten skall genast under-
rättas om beslutet.

4 §

7 Om ett försäkringsbolag avser att från Sverige eller från en sekundäre-

tablering i ett annat land inom EES meddela försäkringar för risker belägna i
eller för åtaganden som skall fullgöras i ett tredje EES-land, och detta skall
ske utan förmedling av en sekundäretablering i det landet (gränsöverskri-
dande verksamhet), skall bolaget underrätta Finansinspektionen om det. I
underrättelsen skall det anges vilket eller vilka slag av risker eller åtaganden
försäkringarna skall omfatta.

Varje gång ett försäkringsbolag åtar sig ett uppdrag att genom gränsöver-

skridande verksamhet meddela tjänstepensionsförsäkring, skall bolaget
lämna en särskild underrättelse till Finansinspektionen.

Underrättelsen enligt andra stycket skall innehålla
1. uppgift om den som i egenskap av arbetsgivare skall betala försäkrings-

premierna, och

2. uppgift om det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som

skall ligga till grund för försäkringarna.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte när bolag i annan egenskap än

ledande försäkringsgivare deltar i koassuransavtal (samförsäkring) avseende
stora risker.

Med stora risker avses
1. de försäkringar som anges i 2 kap. 3 a § första stycket 4�7 och 11�12,
2. de försäkringar som anges i 2 kap. 3 a § första stycket 14�15, om
försäkringstagaren är näringsidkare och den försäkrade risken avser
näringsverksamheten, och
3. de försäkringar som anges i 2 kap. 3 a § första stycket 3, 8�10, 13 och

16, om försäkringstagaren är näringsidkare och minst två av följande förut-
sättningar är uppfyllda enligt senast fastställda resultat- och balansräkning:

a) försäkringstagaren har en balansomslutning som uppgår till minst ett

belopp motsvarande 6 200 000 euro,

b) försäkringstagaren har en bruttoomsättning som uppgår till minst ett

belopp motsvarande 12 800 000 euro,

c) försäkringstagaren har haft i genomsnitt minst 250 personer anställda.

7 Senaste lydelse 1999:600.

background image

5

SFS 2005:1121

Om försäkringstagaren ingår i en koncern som avger koncernredovisning

skall förutsättningarna i femte stycket 3 gälla koncernen.

5 § Finansinspektionen skall inom en månad från det att en underrättelse
enligt 4 § tagits emot meddela den behöriga myndigheten i det land där den
gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas om underrättelsen. Till Fi-
nansinspektionens meddelande skall fogas ett intyg om att försäkringsbola-
get har en tillräcklig kapitalbas enligt 1 kap. 8 a § och 7 kap. 22�27 §§ och
en upplysning om vilka försäkringsklasser bolagets koncession omfattar.

Finansinspektionen skall samtidigt som den lämnar meddelandet enligt

första stycket underrätta försäkringsbolaget om att meddelandet lämnats.

Den gränsöverskridande verksamheten enligt 4 § får inledas när Finansin-

spektionen underrättat bolaget enligt andra stycket.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att bedriva gränsö-

verskridande verksamhet inte föreligger, skall inspektionen vägra att lämna
meddelande enligt första stycket. Beslut om detta skall fattas inom en månad
från det att en underrättelse enligt 4 § togs emot.

5 a § Avser den gränsöverskridande verksamheten tjänstepensionsförsäk-
ring, skall i stället för 5 § följande gälla. Finansinspektionen skall, om de
förutsättningar som anges i 2 § andra stycket är uppfyllda, inom tre månader
från det att en underrättelse enligt 4 § tagits emot lämna meddelande om un-
derrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där den gränsöverskri-
dande verksamheten skall bedrivas. Till Finansinspektionens meddelande
skall fogas ett intyg om att försäkringsbolaget har en tillräcklig kapitalbas
enligt 1 kap. 8 a § och 7 kap. 22�27 §§ och en upplysning om vilka försäk-
ringsklasser bolagets koncession omfattar.

Finansinspektionen skall samtidigt som den lämnar meddelandet enligt

första stycket underrätta försäkringsbolaget om att meddelandet lämnas.

Om Finansinspektionen med anledning av ett sådant meddelande som av-

ses i första stycket får veta vilka verksamhetsföreskrifter som är tillämpliga i
det land där den gränsöverskridande verksamheten skall bedrivas, skall in-
spektionen underrätta försäkringsbolaget om det.

Den gränsöverskridande verksamheten får inledas efter det att bolaget ta-

git emot underrättelsen från Finansinspektionen, eller i varje fall två måna-
der efter det att den behöriga myndigheten i det land där den gränsöverskri-
dande verksamheten skall bedrivas tagit emot inspektionens meddelande en-
ligt första stycket.

Om Finansinspektionen finner att förutsättningar för att bedriva gräns-

överskridande verksamhet inte föreligger, skall inspektionen vägra att lämna
meddelande enligt första stycket. Beslut om detta skall fattas inom tre måna-
der från det att en underrättelse enligt 4 § andra stycket togs emot.

6 § Om något av de förhållanden som angivits i en underrättelse enligt 4 §
skall ändras sedan den gränsöverskridande verksamheten inletts, skall be-
stämmelserna i 4 och 5 §§ tillämpas. Det som föreskrivs i 5 a § skall tilläm-
pas vid sådan ändring som innebär att verksamhet avseende tjänstepensions-
försäkring skall inledas.

background image

6

SFS 2005:1121

5 kap.

1 §

8 Ett försäkringsbolag får endast ta upp eller ta över penninglån (upplå-

ning) i den utsträckning som följer av denna paragraf.

Upplåning får ske för att effektivisera kapitalförvaltningen eller om det i

övrigt är motiverat av den bedrivna försäkringsrörelsen, under förutsättning
att den samlade upplåningen är av ringa betydelse med hänsyn till rörelsens
omfattning och kapitalbasens storlek.

I verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring får, under förutsättning

att den samlade upplåningen är av ringa betydelse med hänsyn till rörelsens
omfattning och kapitalbasens storlek, upplåning ske för att tillgodose tillfäl-
liga likviditetsbehov eller för att uppfylla kraven på en tillräcklig kapitalbas
enligt 1 kap. 8 a §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om tillämpningen av bestämmelserna i andra och tredje styck-
ena.

Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, i enskilda fall besluta

om undantag från begränsningen i andra och tredje styckena att upplåningen
skall vara av ringa betydelse.

7 kap.

2 §

9 Avsättningen för ej intjänade premier skall beräknas så att den alltid

motsvarar summan av avsättningarna för varje försäkringsavtal. Avsätt-
ningen för kvardröjande risker skall avse ett för bolaget beräknat tillägg som
utöver avsättningen för ej intjänade premier kan anses behövligt för att täcka
framtida kostnader som har samband med ingångna försäkringsavtal. En för-
säkringsmatematiskt vedertagen beräkningsmetod för kollektiv beräkning av
avsättningarna får dock användas, om avsättningen beräknad enligt en sådan
metod ger i stort sett samma resultat som om avsättningen hade beräknats
för varje försäkring.

Livförsäkringsavsättningen skall beräknas så att den alltid motsvarar sum-

man av avsättningarna för varje livförsäkringsavtal beräknat enligt tredje
stycket. I avsättningen skall det tillägg inräknas som behövs för att täcka alla
förluster på grund av att försäkringarna upphör i förtid. En annan försäk-
ringsmatematiskt vedertagen beräkningsmetod för kollektiv beräkning av
avsättningarna får användas, om den ger i stort sett samma resultat som om
avsättningen hade beräknats för varje försäkring.

Livförsäkringsavsättningen för ett livförsäkringsavtal utgörs av skillnaden

mellan det förväntade kapitalvärdet av bolagets framtida utgifter för försäk-
ringsavtalet och det förväntade kapitalvärdet av de premier bolaget ytterli-
gare kan ha att uppbära för försäkringsavtalet (prospektiv beräkningsmetod).
En annan försäkringsmatematiskt vedertagen beräkningsmetod får använ-
das, om avsättningen beräknad enligt en sådan metod inte blir lägre än om
en prospektiv beräkningsmetod hade använts eller om den metoden inte är
möjlig att tillämpa för försäkringsavtalet.

8 Senaste lydelse 1999:600.

9 Senaste lydelse 2001:347.

background image

7

SFS 2005:1121

Beräkningen enligt andra och tredje styckena skall grundas på antaganden

om dödlighet och andra riskmått, räntesats samt driftskostnader som var för
sig är betryggande.

I verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall de antaganden som

avses i fjärde stycket göras på ett aktsamt sätt.

Beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna i verksamhet avse-

ende tjänstepensionsförsäkring skall utföras minst en gång om året.

Finansinspektionen får i enskilda fall besluta om undantag från vad som

anges i sjätte stycket. Beräkningarna måste dock alltid utföras minst vart
tredje år.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om beräkning av livförsäkringsavsättningar.

4 §

10 Premier för livförsäkringar och skadeförsäkringar som meddelas för

längre tid än tio år skall bestämmas på grundval av sådana antaganden som
avses i 2 § fjärde stycket, om inte en avvikelse är försvarlig med hänsyn till
bolagets ekonomiska situation.

Premier för tjänstepensionsförsäkringar skall bestämmas på grundval av

sådana antaganden som avses i 2 § femte stycket, om inte en avvikelse är
försvarlig med hänsyn till bolagets ekonomiska situation.

9 §

11 Ett försäkringsbolag som driver direkt försäkringsrörelse skall ha till-

gångar till ett belopp som motsvarar försäkringstekniska avsättningar för
egen räkning, med tillägg av värdet av reservdeposition som en återförsäk-
ringsgivare har ställt hos bolaget, placerade i enlighet med 9 a�10 e, 12, 13
och 29 §§ (skuldtäckning).

Om ett annat försäkringsbolag än som avses i första stycket driver sådan

återförsäkringsrörelse som avses i 11 a § första stycket 3 skall bolaget ha
tillgångar till ett belopp som behövs för att säkerställa försäkringstagarnas
förmånsrätt enligt 4 a § förmånsrättslagen (1970:979). För sådana tillgångar
gäller 9 a�10 g §§ i tillämpliga delar (särskild skuldtäckning).

Med försäkringstekniska avsättningar för egen räkning avses de försäk-

ringstekniska avsättningarna inklusive mottagen återförsäkring och med av-
drag för avgiven återförsäkring.

Om avgiven återförsäkring inte bidrar till att minska bolagets risktagande,

får Finansinspektionen för visst fall bestämma att avdrag inte får göras för
sådan återförsäkring.

10 g §

12 Ett försäkringsbolag som avses i 9 § skall upprätta och följa place-

ringsriktlinjer. Sådana riktlinjer skall innehålla principerna för placering av
samtliga tillgångar, med en särskild redovisning av principerna för placering
av de tillgångar som används för skuldtäckning.

Livförsäkringstagare och de som erbjuds att teckna en livförsäkring i bo-

laget skall informeras om det huvudsakliga innehållet i riktlinjerna, om det
inte med hänsyn till försäkringens särskilda beskaffenhet eller av annat sär-
skilt skäl saknas anledning till sådan information. Avser verksamheten tjäns-

10 Senaste lydelse 1999:600.

11 Senaste lydelse 1999:600.

12 Senaste lydelse 2004:570.

background image

8

SFS 2005:1121

tepensionsförsäkring, skall informationen ges även till andra ersättningsbe-
rättigade på grund av försäkringen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vad riktlinjerna för verksamhet avseende tjänstepensionsför-
säkring skall innehålla samt om skyldigheten att lämna information och om
vilka försäkringar som inte skall omfattas av informationsskyldigheten.

För placeringsriktlinjer i försäkringsbolag som meddelar tjänstepensions-

försäkring skall bestämmelserna i 8 a § tillämpas.

11 §

13 Ett försäkringsbolag som avses i 9 § skall föra ett register som vid

varje tidpunkt utvisar de tillgångar som används för skuldtäckning och till-
gångarnas värde. Om 1 kap. 3 a § är tillämplig på försäkringsbolagets verk-
samhet, skall bolaget föra ett särskilt register för de tillgångar som används
för skuldtäckning i verksamheten avseende tjänstepensionsförsäkring.

Om en tillgång som antecknats i ett register har upplåtits med sådan rätt

att dess fulla värde inte kan utnyttjas för skuldtäckning, skall detta antecknas
i registret.

12 §

14 Bestämmelserna i 10 och 10 b §§ gäller inte för tillgångar som sva-

rar mot försäkringstekniska avsättningar i verksamhet avseende tjänstepen-
sionsförsäkring. För sådana tillgångar gäller, utöver de begränsningar som
följer av 9 a, 10 a och 10 c�10 e §§ samt av andra stycket i denna paragraf,
att de skall placeras på det sätt som bäst gagnar de ersättningsberättigades
intressen och också i övrigt på ett aktsamt sätt.

Av det belopp som skall skuldtäckas i verksamhet avseende tjänstepen-

sionsförsäkring får en andel om högst

1. tio procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan jämställas

med aktier samt obligationer och andra skuldförbindelser, om värdepappe-
ren eller skuldförbindelserna inte är föremål för handel på reglerade markna-
der,

2. tre procent utgöras av kontanta medel,
3. fem procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan jämstäl-

las med aktier samt obligationer och andra skuldförbindelser från samma
emittent eller låntagare, om denne i egenskap av arbetsgivare betalar försäk-
ringspremier till försäkringsbolaget (uppdragsgivande företag), och

4. tio procent utgöras av sådana tillgångar som avses i 3 och som getts ut

av företag i en grupp av emittenter eller låntagare med sådan inbördes an-
knytning som anges i 10 c § andra stycket, vari ett uppdragsgivande företag
ingår.

Begränsningarna i andra stycket 3 och 4 gäller inte sådana tillgångar som

svenska staten eller en utländsk stat svarar för.

Om det finns särskilda skäl får Finansinspektionen i enskilda fall besluta

om undantag från de begränsningar som anges i andra stycket 1 och 2.

13 §

15 Bestämmelserna i 9 a, 10, 10 b�10 e och 12 §§ gäller inte för till-

gångar som svarar mot avsättningar för villkorad återbäring och för fondför-

13 Senaste lydelse 1998:113.

14 Tidigare 12 § upphävd genom 1999:600.

15 Senaste lydelse 1999:600.

background image

9

SFS 2005:1121

säkringsåtaganden där försäkringstagaren bär placeringsrisken. Sådana till-
gångar skall placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till åtagandets
karaktär.

I verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring skall de tillgångar som

avses i första stycket placeras på det sätt som bäst gagnar de ersättningsbe-
rättigades intressen och också i övrigt på ett aktsamt sätt samt i enlighet med
bestämmelserna i 12 § andra stycket 3 och 4 och tredje stycket.

14 §

16 Om ett annat land inom EES har bestämmelser som innebär ytterli-

gare begränsningar för ett försäkringsbolags placering av tillgångar i verk-
samhet avseende tjänstepensionsförsäkring utöver vad som framgår av detta
kapitel, skall ett försäkringsbolag som bedriver sådan verksamhet där, på be-
gäran från det landet, tillämpa även de bestämmelserna.

12 kap.

12 § Ett försäkringsbolag får inte lämna penninglån till styrelseledamö-
terna, verkställande direktören eller aktuarien i bolaget eller i något annat fö-
retag i samma koncern. Detsamma gäller i fråga om penninglån till

1. den som är gift med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedsti-

gande led till en styrelseledamot, verkställande direktören eller aktuarien,

2. den som är besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande

led eller så att den ene är gift med den andres syskon, eller

3. juridisk person över vars verksamhet person som nämnts ovan har ett

bestämmande inflytande.

Bestämmelserna i första stycket gäller ej om
1. gäldenären är företag i koncern i vilken det långivande bolaget ingår,

eller

2. gäldenären driver rörelse och lånet betingas av affärsmässiga skäl samt

är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse.

Ett försäkringsbolag får inte lämna penninglån i syfte att gäldenären eller

honom närstående fysisk eller juridisk person som avses i första stycket 1�3
skall förvärva aktier i bolaget eller annat bolag i samma koncern.

�r gäldenären anställd i bolaget eller i ett annat bolag i samma koncern

gäller inte förbudet mot penninglån i tredje stycket, om

1. lånebeloppet jämte tidigare lån enligt detta stycke från bolaget eller an-

nat bolag i samma koncern inte överstiger ett belopp som motsvarar två
gånger gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

2. låneerbjudandet riktar sig till minst hälften av de anställda i bolaget och

lånet skall återbetalas inom fem år genom regelbundna amorteringar samt

3. hinder mot lån inte föreligger vid en tillämpning av första och andra

styckena, även om de aktier som skall förvärvas räknas med. Därvid skall
dock det i första stycket angivna förbudet mot att lämna lån till styrelseleda-
mot inte gälla i fråga om den som är styrelseledamot enligt bestämmelserna i
lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Lån enligt fjärde stycket får inte lämnas, om det sammanlagda beloppet av

sådana lån därefter skulle överstiga bolagets fria egna kapital.

16 Tidigare 14 § upphävd genom 1999:600.

background image

10

SFS 2005:1121

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Bestämmelserna i denna paragraf om förbud mot penninglån skall även

tillämpas i fråga om ställande av säkerhet. I verksamhet avseende tjänste-
pensionsförsäkring gäller förbudet endast ställande av säkerhet för tredje
man.

Vid tillämpning av denna paragraf likställs äktenskapsliknande samlev-

nad med äktenskap, om de sammanlevande tidigare har varit gifta med var-
andra eller har eller har haft barn gemensamt.

19 kap.

13 §

17 Finansinspektionens beslut att överlämna ett ärende till regeringen

för prövning får inte överklagas.

Finansinspektionens beslut enligt 2 kap. 3 §, 2 a kap. 2, 2 a, 3, 5, 5 a och

6 §§, 15 a kap. 13 och 22 §§ samt 2 §, 11 § tionde stycket och 11 c § detta
kapitel får överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut som inspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas

hos länsrätten. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första
stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Prövningstillstånd krävs vid över-
klagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om föreläggande eller om verk-

samhetens drivande enligt 11 § åttonde stycket skall gälla omedelbart.

Om överklagande av vissa beslut finns bestämmelser i 20 kap. 7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

17 Senaste lydelse 2004:570.

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar