SFS 2004:1179 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2004:1179 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
041179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 8 a §, 7 kap. 22 och 24 §§

samt 7 a kap. 4 § försäkringsrörelselagen (1982:713)

2

skall ha följande ly-

delse.

1 kap.

8 a §

3

Ett försäkringsbolag skall, utöver tillgångar motsvarande försäk-

ringstekniska avsättningar enligt 7 kap. 1 §, vid varje tidpunkt ha en tillräck-
lig kapitalbas. Bestämmelser om vilka poster kapitalbasen får omfatta finns i
7 kap. 22 § och 26 § fjärde stycket för livförsäkringsrörelse och i 7 kap. 24 §
för skadeförsäkringsrörelse.

Vid utövandet av verksamheten skall kapitalbasen minst uppgå till en nivå

som beräknas med utgångspunkt i verksamhetens art och omfattning (sol-
vensmarginalen) enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § för livförsäkringrörelse
och i 7 kap. 25 § för skadeförsäkringsrörelse. Dock skall kapitalbasen aldrig
vara mindre än det garantibelopp som anges i 7 kap. 26 § för livförsäkrings-
rörelse och i 7 kap. 27 § för skadeförsäkringsrörelse.

När ett försäkringsbolag bildas skall kapitalbasen minst uppgå till garanti-

beloppet.

Om kapitalbasen understiger solvensmarginalen eller garantibeloppet

skall Finansinspektionen vidta åtgärder enligt bestämmelserna i 19 kap. 11 §
fjärde, sjätte och sjunde styckena.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om villkor för att ta in poster i kapitalbasen enligt 7 kap. 22 och
24 §§ samt 7 a kap. 4 §, omfattningen av dessa poster och hur kapitalbasen i
övrigt skall beräknas.

7 kap.

22 §

4

Kapitalbasen för livförsäkringsrörelse får omfatta följande poster:

1. inbetalat aktiekapital eller inbetalat garantikapital,
2. övrigt eget kapital med avdrag för utdelning, samt
3. obeskattade reserver.

1 Prop. 2004/05:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89.

2 Lagen omtryckt 1995:1567.

3 Senaste lydelse 2003:510.

4 Senaste lydelse 2003:510.

SFS 2004:1179

Utkom från trycket
den 15 december 2004

background image

2

SFS 2004:1179

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Finansinspektionen får, i den mån 26 § fjärde stycket inte hindrar det,

medge att också andra poster än som sägs i första stycket får ingå i kapital-
basen.

24 §

5

Kapitalbasen för skadeförsäkringsrörelse får omfatta följande poster:

1. inbetalat aktiekapital eller inbetalat garantikapital,
2. övrigt eget kapital med avdrag för utdelning, samt
3. obeskattade reserver.
För försäkringsbolag som tillämpar diskontering av försäkringstekniska

avsättningar för oreglerade skador skall, i fråga om försäkring som avses i
2 kap. 3 a § första stycket klasserna 3�18, kapitalbasen minskas med skillna-
den mellan odiskonterade och diskonterade försäkringstekniska avsätt-
ningar. För sådan försäkring som avses i 2 kap. 3 a § första stycket klasserna
1 och 2 skall diskontering av de annuiteter som ingår i avsättningarna göras.

Finansinspektionen får medge att också andra poster än som sägs i första

stycket får ingå i kapitalbasen.

7 a kap.

4 §

6

Ett försäkringsbolag som avses i 1 § första stycket 1 skall, utöver vad

som föreskrivs i 1 kap. 8 a §, ha en kapitalbas som är tillfredsställande med
hänsyn till andra företag i försäkringsgruppen (gruppbaserad kapitalbas).
När den gruppbaserade kapitalbasen bestäms skall 7 kap. 22 och 24 §§ samt
26 § fjärde stycket första meningen tillämpas.

Den gruppbaserade kapitalbasen skall uppgå till en nivå som är tillräcklig

med hänsyn till andra företag i försäkringsgruppen (gruppbaserad solvens-
marginal). När den gruppbaserade solvensmarginalen bestäms skall 7 kap.
23 § för livförsäkringsrörelse och 7 kap. 25 § för skadeförsäkringsrörelse
tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK �STERBERG

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2003:510.

6 Senaste lydelse 2000:623.

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar