SFS 2011:887 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Försäkringsrörelselag (2010:2043) / SFS 2011:887 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
110887.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 9 § och 16 kap. 17 § för-

säkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

15 kap.

9 §

Frågan om tillstånd enligt 1 § får avgöras först efter samråd med behö-

rig myndighet i ett annat land inom EES om förvärvaren är

1. ett i det landet auktoriserat försäkringsföretag, kreditinstitut, företag för

elektroniska pengar eller värdepappersföretag, eller ett i det landet hemma-
hörande förvaltningsbolag som där har tillstånd att driva verksamhet enligt
bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av
den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser
företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

2,

2. ett moderföretag till ett sådant företag som avses i 1, eller
3. en fysisk eller juridisk person som kontrollerar ett sådant företag som

avses i 1.

16 kap.

17 §

Om ett försäkringsföretag inte i tid lämnar de upplysningar som har fö-

reskrivits med stöd av 14 kap. 18 § andra stycket 1, får Finansinspektionen
besluta att företaget ska betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315.

2 EUT L 302, 17.11.2009, s. 32 (Celex 32009L0065).

SFS 2011:887

Utkom från trycket
den 30 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.