SFS 2016:964 Konkurrensskadelag

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Konkurrensskadelag (2016:964) / SFS 2016:964 Konkurrensskadelag
160964.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Konkurrensskadelag;

utfärdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning till följd av en över-

trädelse av konkurrensrätten.

2 §

I denna lag betyder

1. överträdelse: en överträdelse av artikel 101 eller 102 i fördraget om

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 2 kap. 1 eller 7 § konkur-
renslagen (2008:579) eller bestämmelser i annan nationell rätt som tillämpas
parallellt med unionens konkurrensrätt enligt artikel 3.1 i rådets förordning
(EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreg-
lerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget,

2. överträdare: det företag eller den sammanslutning av företag som begått

en överträdelse,

3. skadelidande: den som lidit en skada som orsakats av en överträdelse,
4. konkurrensmyndighet: Europeiska kommissionen eller en myndighet

som utsetts enligt artikel 35 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 att ansvara för
tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget,

5. nationell domstol: en domstol i en medlemsstat i den mening som avses i

artikel 267 i EUF-fördraget,

6. slutligt överträdelseavgörande: ett avgörande som har meddelats av en

konkurrensmyndighet eller en nationell domstol där det har fastställts att en
överträdelse har skett och som inte kan bli föremål för förnyad prövning ge-
nom ordinära rättsmedel,

7. bevis: alla former av bevismaterial som får läggas fram i domstol, obero-

ende av lagringsmedium,

8. kartell: ett avtal eller ett samordnat förfarande mellan två eller flera kon-

kurrenter som syftar till att samordna deras konkurrensbeteende på markna-
den eller påverka de relevanta konkurrensparametrarna,

9. eftergiftsprogram: ett program för tillämpningen av artikel 101 i EUF-

fördraget eller motsvarande bestämmelse i nationell rätt på grundval av vilket
ett företag som deltagit i en hemlig kartell, oberoende av övriga företag som

1 Prop. 2016/17:9, bet. 2016/17:NU6, rskr. 2016/17:19.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014
om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av
medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser, i den
ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:964

Utkom från trycket
den 15 november 2016

background image

2

SFS 2016:964

är inblandade i kartellen, samarbetar med konkurrensmyndigheten i dennas
utredning genom att frivilligt ge information om vad företaget vet om kartel-
len och företagets roll i denna, och i utbyte beviljas befrielse från eller ned-
sättning av sanktionsavgift för sin inblandning i kartellen,

10. förklaring inom ramen för ett eftergiftsprogram: en redogörelse som

lämnas av ett företag med information, utom redan befintlig information, om
vad företaget vet om en kartell och företagets roll i denna, och som utarbetats
särskilt för att lämnas in till en konkurrensmyndighet för att denna ska bevilja
befrielse från eller nedsättning av sanktionsavgift inom ramen för ett efter-
giftsprogram,

11. redan befintlig information: bevis som finns oberoende av en konkur-

rensmyndighets förfaranden, oberoende av om denna information finns i en
konkurrensmyndighets ärendeakt eller inte,

12. förlikningsinlaga: en frivillig redogörelse från ett företag till en konkur-

rensmyndighet, där företaget medger eller avstår från att bestrida sitt delta-
gande i och ansvar för en överträdelse och som utarbetats särskilt för att göra
det möjligt för konkurrensmyndigheten att tillämpa ett förenklat eller påskyn-
dat förfarande,

13. företag som beviljats sanktionsavgiftsbefrielse: ett företag som har be-

friats från sanktionsavgift av en konkurrensmyndighet inom ramen för ett
eftergiftsprogram,

14. överpris och underpris: skillnaden mellan det pris som faktiskt har be-

talats och det pris som skulle ha gällt om en överträdelse inte hade skett,

15. tvistlösning i godo: samtliga mekanismer som gör det möjligt för par-

terna att nå en lösning utanför domstol av en tvist som gäller ett skadestånds-
anspråk,

16. uppgörelse i godo: en överenskommelse som uppnås genom tvistlös-

ning i godo,

17. direkt köpare: den som av en överträdare direkt förvärvat varor eller

tjänster som varit föremål för en överträdelse,

18. indirekt köpare: den som av en direkt köpare eller efterföljande köpare

förvärvat varor eller tjänster som varit föremål för en överträdelse, eller varor
eller tjänster som omfattar eller härrör från sådana varor eller tjänster,

19. direkt leverantör: den som direkt tillhandahållit en överträdare varor

eller tjänster som varit föremål för en överträdelse, och

20. indirekt leverantör: den som till en direkt eller tidigare leverantör till-

handahållit varor eller tjänster som varit föremål för en överträdelse, eller va-
ror eller tjänster som ingår i eller använts vid framställningen av sådana varor
eller tjänster.

2 kap. Ersättningsansvar

Förutsättningar för ansvar

1 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör sig skyldig till en överträ-

delse, ska ersätta den skada som uppkommer genom överträdelsen.

Solidariskt ansvar

2 §

Om två eller flera är ersättningsskyldiga för en skada, svarar de solida-

riskt för skadan om inte ansvaret är begränsat enligt någon av 3�5 §§.

background image

3

SFS 2016:964

3 §

För ett litet eller medelstort företag enligt kommissionens rekommenda-

tion 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt
små och medelstora företag, omfattar det solidariska ansvaret endast skador
som uppkommit hos företagets direkta eller indirekta köpare eller leverantö-
rer om

1. företagets marknadsandel har understigit fem procent vid någon tidpunkt

under överträdelsen, och

2. en tillämpning av 2 § oåterkalleligen skulle äventyra företagets ekono-

miska bärkraft och medföra att dess tillgångar förlorade allt värde.

Första stycket gäller inte om
1. företaget har förmått ett annat företag att medverka i överträdelsen,
2. företaget har haft en ledande roll i överträdelsen,
3. företaget tidigare har gjort sig skyldigt till en överträdelse enligt ett slut-

ligt överträdelseavgörande, eller

4. den skadelidande inte kan få full ersättning från någon annan överträ-

dare.

4 §

För ett företag som har beviljats sanktionsavgiftsbefrielse omfattar det

solidariska ansvaret endast skador som uppkommit hos

1. företagets direkta eller indirekta köpare eller leverantörer, och
2. andra skadelidande, om skadan inte kan ersättas av någon annan överträ-

dare.

5 §

Ett företag som har träffat en uppgörelse i godo med en skadelidande är

solidariskt ansvarigt gentemot denne endast om

1. skadan inte kan ersättas av någon annan överträdare, och
2. något annat inte avtalats.

Preskription

6 §

Rätten till ersättning faller bort, om talan inte väcks inom fem år från det

att överträdelsen upphört och den skadelidande fått kännedom om eller skäli-
gen kan antas ha fått kännedom om

1. beteendet och att det utgjorde en överträdelse,
2. att överträdelsen orsakat denne skada, och
3. överträdarens identitet.

7 §

Fristen enligt 6 § avbryts om en konkurrensmyndighet vidtar åtgärder i

fråga om den överträdelse som anspråket avser. En ny frist löper från den dag
det finns ett slutligt överträdelseavgörande eller när myndigheten avslutat sitt
förfarande på något annat sätt.

8 §

För parter som deltar i en tvistlösning i godo upphör fristen enligt 6 § att

löpa under den tid tvistlösningen pågår.

3 kap. Bestämmande av ersättning

Ersättningens omfattning

1 §

Ersättning för skada enligt 2 kap. 1 § omfattar faktisk skada och utebli-

ven vinst.

background image

4

SFS 2016:964

Ränta på ersättningen tas ut från den dag skadan uppkom till den dag betal-

ning sker. Räntan beräknas enligt 5 § räntelagen (1975:635). Om ansökan om
betalningsföreläggande eller stämning i mål om utgivande av betalning del-
ges, beräknas räntan enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivningen.

2 §

När ett anspråk på ersättning för faktisk skada omfattar ett överpris ska,

om svaranden visar det, ersättningen minskas med ett belopp som motsvarar
det överpris som den skadelidande övervältrat på sina köpare. Motsvarande
gäller i fråga om ett underpris som den skadelidande övervältrat på sina leve-
rantörer.

3 §

När ersättningen bestäms ska en uppgörelse i godo med en annan över-

trädare beaktas. Ersättningen ska minskas med den överträdarens andel av
den skada som uppgörelsen avser. Andelen ska bestämmas med hänsyn till
överträdarnas relativa ansvar för den skada som överträdelsen orsakat.

Presumtion för skada

4 §

Vid en överträdelse som utgörs av en kartell ska en skada anses ha in-

träffat, om inte något annat visas.

�verpris som övervältrats på en indirekt köpare

5 §

När ersättningen till en indirekt köpare bestäms ska, om inte något annat

visas, ett överpris anses ha övervältrats på den indirekta köparen om överträ-
delsen har lett till ett överpris för den direkta köparen.

Underpris som övervältrats på en indirekt leverantör

6 §

När ersättningen till en indirekt leverantör bestäms ska, om inte något

annat visas, ett underpris anses ha övervältrats på den indirekta leverantören
om överträdelsen har lett till ett underpris för den direkta leverantören.

4 kap. Regressrätt

Förutsättning för regressrätt

1 §

Den som enligt 2 kap. 2 § har betalat mer än sin andel av skadan har rätt

att få ersättning av en annan överträdare med ett belopp som högst får uppgå
till den överträdarens andel av skadan, med de begränsningar som föreskrivs i
2 och 3 §§.

En överträdares andel av skadan ska bestämmas med hänsyn till överträ-

darnas relativa ansvar för den skada som överträdelsen orsakat.

Begränsningar i regressrätten

2 §

Rätten till ersättning från ett företag som beviljats sanktionsavgiftsbefri-

else är begränsad till ett belopp som högst får uppgå till den skada företaget
orsakat sina direkta eller indirekta köpare eller leverantörer.

background image

5

SFS 2016:964

Första stycket tillämpas inte i fråga om ersättning för en skada som har or-

sakats andra skadelidande än överträdarnas direkta eller indirekta köpare eller
leverantörer.

3 §

Rätten till ersättning från en överträdare som träffat en uppgörelse i

godo med en skadelidande är begränsad till att omfatta ersättning som läm-
nats till någon annan skadelidande.

5 kap. Rättegångsbestämmelser

Behörig domstol

1 §

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål enligt denna lag.

Grupptalan

2 §

En talan om skadestånd enligt denna lag får föras som grupptalan enligt

lagen (2002:599) om grupprättegång. Vid en grupptalan tillämpas inte 3 § la-
gen om grupprättegång.

Särskilda bestämmelser för mål om skadestånd

Vilandeförklaring

3 §

Rätten får förklara ett mål vilande om två eller flera parter inlett en tvist-

lösning i godo av ett anspråk som omfattas av talan i målet. Målet ska åter-
upptas senast inom två år från beslutet om vilandeförklaring.

Skriftligt bevis

4 §

I 38 kap. rättegångsbalken finns bestämmelser om skriftligt bevis. Ett

föreläggande om att förete eller tillhandahålla exemplar av handlingar som
finns hos en konkurrensmyndighet får riktas till myndigheten endast om det
kan antas att handlingen inte utan olägenhet kan företes av någon annan.

Om det kan antas att ett beslut om att förete eller tillhandahålla ett exem-

plar av en skriftlig handling som finns hos en konkurrensmyndighet allvarligt
skulle försvåra myndighetens möjlighet att fullgöra sina uppgifter, får ett så-
dant beslut inte meddelas.

En konkurrensmyndighet får på eget initiativ yttra sig över om en begäran

om företeende eller tillhandahållande av en handling som finns i en konkur-
rensmyndighets ärendeakt är proportionell.

5 §

Skyldigheten enligt 38 kap. 2 och 8 §§ rättegångsbalken att förete eller

tillhandahålla skriftlig handling omfattar inte exemplar av sådana handlingar
som finns hos en konkurrensmyndighet och som utgörs av

1. förklaringar inom ramen för ett eftergiftsprogram,
2. förlikningsinlagor,
3. information som en fysisk eller juridisk person tagit fram särskilt för en

konkurrensmyndighets handläggning av ett ärende, eller

4. information som konkurrensmyndigheten tagit fram och överlämnat till

parterna under handläggningen av ett ärende.

background image

6

SFS 2016:964

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Efter att konkurrensmyndigheten genom att anta ett beslut eller på något

annat sätt avslutat sitt förfarande, omfattas dock återkallade förlikningsinla-
gor och handlingar som avses i första stycket 3 och 4 av skyldigheten att
förete eller tillhandahålla skriftlig handling.

6 §

Om det vid prövningen av om en handling ska företes eller tillhandahål-

las görs gällande att handlingen är en sådan som avses i 5 § första stycket 1
eller 2, är den som yrkandet riktas mot, efter begäran av den som framställt
yrkandet, skyldig att överlämna handlingen till rätten för prövning av frågan.
Vid denna prövning får rätten inte ge någon annan tillfälle att yttra sig än kon-
kurrensmyndigheten eller den som upprättat handlingen.

Finner rätten att handlingen är undantagen från skyldigheten att förete eller

tillhandahålla skriftlig handling ska handlingen omedelbart återlämnas.
Innehåller handlingen även uppgifter som inte omfattas av undantaget ska
rätten behålla ett utdrag ur handlingen med dessa uppgifter.

Vid prövningen av skyldigheten enligt första stycket att överlämna hand-

lingen till rätten är 38 kap. 4, 5 och 7 §§ rättegångsbalken tillämpliga.

7 §

Det som föreskrivs i 4�6 §§ gäller även i fråga om bevisning till fram-

tida säkerhet enligt 41 kap. rättegångsbalken.

Förbud mot att åberopa visst skriftligt bevis

8 §

En handling som avses i 5 § första stycket får inte åberopas som bevis i

ett mål om skadestånd enligt denna lag. Efter att konkurrensmyndigheten ge-
nom att anta ett beslut eller på något annat sätt avslutat sitt förfarande får dock
återkallade förlikningsinlagor och handlingar som avses i 5 § första stycket 3
och 4 åberopas som bevis.

Exemplar av andra handlingar än de som avses i första stycket och som nå-

gon fått del av enbart genom tillgång till en konkurrensmyndighets ärendeakt
får i mål om skadestånd enligt denna lag åberopas som bevis endast av den
personen eller någon som övertagit dennes rättigheter.

Rättskraft

9 §

Om det genom ett avgörande enligt 3 kap. 1, 2, 5 eller 16 § konkur-

renslagen (2008:579) som fått laga kraft har slagits fast att en överträdelse av
konkurrensrätten har skett, får den frågan inte på nytt tas upp till prövning i
ett mål om skadestånd enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 27 december 2016.
2. Bestämmelserna i 5 kap. 3�9 §§ tillämpas på talan som väckts efter den

25 december 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

SVEN-ERIK BUCHT
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.