SFS 2016:966 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Konkurrensskadelag (2016:964) / SFS 2016:966 Lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579)
160966.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (2008:579);

utfärdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 3 kap. 11 och 25 §§ samt 8 kap. 1

och 15 §§ konkurrenslagen (2008:579) ska ha följande lydelse.

3 kap.

11 §

3

När konkurrensskadeavgiftens storlek bestäms ska, förutom om-

ständigheter hänförliga till själva överträdelsen, särskilt följande beaktas:

1. om företaget tidigare har överträtt förbuden i 2 kap. 1 eller 7 § eller i ar-

tikel 101 eller 102 i EUF-fördraget,

2. om företaget snabbt har upphört med överträdelsen sedan den påtalats av

Konkurrensverket, eller

3. företagets ekonomiska situation.
När konkurrensskadeavgiftens storlek bestäms får den ersättning som före-

taget betalat i en uppgörelse i godo beaktas som en förmildrande omständig-
het.

25 §

4

I konkurrensskadelagen (2016:964) finns bestämmelser om skade-

stånd för överträdelser av förbuden i 2 kap. 1 och 7 §§ och i artiklarna 101
och 102 i EUF-fördraget.

8 kap.

1 §

5

Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål om

1. åläggande som avses i 3 kap. 2 §,
2. konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 §,
3. kvarstad enligt 3 kap. 21 §,
4. förbud som avses i 3 kap. 27 och 31 §§ och 32 § andra stycket,
5. förbud eller åläggande som avses i 4 kap. 13, 17, 20 och 21 §§, och
6. utdömande av vite enligt 6 kap. 2 §.

1 Prop. 2016/17:9, bet. 2016/17:NU6, rskr. 2016/17:19.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014
om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av
medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser, i den
ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2010:642.

4 Senaste lydelse 2010:642.

5 Senaste lydelse 2016:224. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS 2016:966

Utkom från trycket
den 15 november 2016

background image

2

SFS 2016:966

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

15 §

6

I mål och ärenden enligt denna lag tillämpas i fråga om rättegångs-

kostnader 31 kap. rättegångsbalken, om inte något annat anges i denna lag.

I mål som avses i 3 kap. 2 § och 32 § andra stycket tillämpas 18 kap. rätte-

gångsbalken. Om det finns särskilda skäl, får rätten i sådana mål besluta att
var och en av parterna ska svara för sina rättegångskostnader.

1. Denna lag träder i kraft den 27 december 2016.
2. Mål om skadestånd som har inletts i tingsrätt eller hovrätt före ikraftträ-

dandet ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent-
och marknadsöverdomstolen.

3. Om huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet, ska handlägg-

ningen i tingsrätten eller hovrätten dock slutföras enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2009:1280.

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.