SFS 2018:85 Lag om ändring i konkurrensskadelagen (2016:964)

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Konkurrensskadelag (2016:964) / SFS 2018:85 Lag om ändring i konkurrensskadelagen (2016:964)
180085.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrensskadelagen (2016:964);

utfärdad den 8 februari 2018.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 6 § konkurrensskadelagen

(2016:964) ska ha följande lydelse.

5 kap.

6 §

Om det vid prövningen av om en handling ska företes eller tillhanda-

hållas görs gällande att handlingen är en sådan som avses i 5 § första stycket 1
eller 2, är den som yrkandet riktas mot, efter begäran av den som framställt
yrkandet, skyldig att överlämna handlingen till rätten för prövning av frågan.
Vid denna prövning får rätten inte ge någon annan tillfälle att yttra sig än kon-
kurrensmyndigheten eller den som upprättat handlingen. En part har rätt att ta
del av handlingen endast i den utsträckning rätten finner att den ska företes
eller tillhandahållas.

Finner rätten att handlingen är undantagen från skyldigheten att förete eller

tillhandahålla skriftlig handling ska handlingen omedelbart återlämnas.
Innehåller handlingen även uppgifter som inte omfattas av undantaget ska
rätten behålla ett utdrag ur handlingen med dessa uppgifter.

Vid prövningen av skyldigheten enligt första stycket att överlämna hand-

lingen till rätten är 38 kap. 4, 5 och 7 §§ rättegångsbalken tillämpliga.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:43, bet. 2017/18:KU17, rskr. 2017/18:150.

SFS 2018:85

Utkom från trycket
den 20 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.

Populära lagar