Kungörelse (1970:264) om ersättning av statsmedel vid vissa atomolyckor

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1970:264
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Länk: Länk till register

SFS nr:

1970:264
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad: 1970-05-27
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Inträffar under tiden till dess Danmark och Norge blivit bundna av den i Paris den 29 juli 1960 avslutade konventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område samt den i Bryssel den 31 januari 1963 avslutade tilläggskonventionen till Paris-konventionen atomolycka i de atomreaktoranläggningar vid Ringhals i Hallands län, som enligt Kungl. Maj:ts tillstånd den 6 juni 1968 och den 21 mars 1969 är under utförande eller som i framtiden enligt Kungl. Maj:ts tillstånd där kommer att utföras, utgår ersättning av statsmedel för atomskada i följd av olyckan
      a) med belopp som anläggningens innehavare, utöver de ersättningsbelopp som det åligger denne att betala enligt atomansvarighetslagen (1968:45), skulle ha varit skyldig att utge, om det för honom enligt 17 § nämnda lag gällande ansvarighetsbeloppet utgjort ett belopp motsvarande 15 miljoner sådana betalningsenheter som avses i 31 § samma lag, samt
      b) med belopp som staten, utöver de ersättningsbelopp som det kan åligga staten att betala enligt 29-31 §§ atomansvarighetslagen (1968:45), skulle ha varit skyldig att utge enligt nämnda paragrafer, om samtliga stater som undertecknat tilläggskonventionen varit bundna av denna vid tiden för olyckan samt det i 31 § första stycket nämnda lag föreskrivna beloppet utgjort 70 miljoner betalningsenheter.

2 §   Anspråk på gottgörelse enligt 1 § får väckas av den skadelidande eller av den som på grund av främmande stats lag nödgats utge ersättning till den skadelidande.

3 §   Fråga om ersättning enligt denna kungörelse prövas av Kungl. Maj:t.
Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.