SFS 1975:406

750406.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:406

Lag

Utkom från trycket

den 17 juni 1975

om ändrSng i lag en (1922:382) angående ansvarighet

för skada i följd a v luftfart;

utfärdad den 29 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 1 § lagen (1922:382)

angående ansvarighet för skada i följd av luftfart skall ha nedan
angivna lydelse.

1

För skada, som i följd av luftfartygs begagnande i luftfart

tillfogas person eller egendom, som icke befordras med luftfartyget,

vare luftfartygets ägare ansvarig, ändå han ej är vållande till skadan.

Om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan,

gäller 6 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

Om atomskada gälla särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft d en 1 januar i 1976.

På regeringens vägnar

CARL LIDBOM

' Prop. 1975:12, LU 1 6, rskr 133.

^ S enaste lydelse 1968:52.

Staffan Magnusson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.