SFS 1986:167

860167.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:167

Utkom från trycket

den 22 april 1986

Lag

om äedriinig i lagen (1922:382) angående ansvariglhiet för

skada 5 följd av InflLfarIt;

utfärdad den 27 februari 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1922:382) an­

gående ansvarighet för skada i följd av luftfart

dels att 4 § skall ha nedan angivn a lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 3a§, av nedan angivna

lydelse.

3 a § När ett luftfartyg innehas på grund av kreditköp med förbehåll om
återtaganderätt, är köparen ansvarig enligt denna lag.

När ett luftfartyg innehas med n yttjanderätt, är nyttjanderättshavaren i

stället för ägaren ansvarig, om

1. ägaren och nyttjanderättshavaren har träffat avtal om att ansvaret

skall vila på nyttjanderättshavaren,

2. nyttjanderätten avser en bestämd tid om minst ett år,
3. nyttjanderättshavaren enligt avtalet har rätt att skaffa förare eller

befälhavare eller att använda fartyget för luftfart i förvärvssyfte, och

4. anteckning om nyttjanderätten har gjorts i luftfartygsregistret.

4 §

När ett luftfartyg innehas med nyttjanderätt men 3 a § andra stycket

inte är tillämpligt, är nyttjanderättshavaren solidariskt med ägaren ansva­
rig enligt denna lag, om han

1. enligt nyttjanderättsavtalet har rätt att skaffa förare eller befälhavare,

eller

2. trots att han saknar sådan rätt använder sig av en annan förare eller

befälhavare än den som ägaren har anställt och skador inträffar vid ett

sådant tillfälle.

Den ersättning ägaren kan ha gett ut i ett sådant fall som avs es i första

stycket får han kräva åter av nyttjanderättshavaren.

Denna lag träder i kraft de n I januari 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Magnus Göransson

(Justitiedepartementet)

312

' Prop. 1984/85:212, TU 1985/86:6, rskr, 1985/ 86:71.

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.