751410.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Trafikskadelag;

SFS 1975:1410

utfärdad den 15 december 1975.

Utkom från trycket

den 13 januari 1976

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och er­

sättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motor­

drivet fordon (trafikskadeersättning). Lagen tillämpas dock ej på

1. motordrivet fordon som är avsett att föras av gående,
2. motordrivet fordon som användes uteslutande inom inhägnat täv­

lingsområde,

3. motorredskap.

Har till motordrivet fordon som omfattas av lagen kopplats fordon

av an nat slag, tillämpas lagens bestämmelser om skada i följd av trafik

med motordrivet fordon på fordonskombinationen i dess helhet.

Trafikförsäkring

2 § Trafikförsäkring skall finnas för motordrivet fordon som är regi­
strerat här i landet och ej är avställt samt för annat motordrivet fordon
som br ukas i trafik här. Försäkringsplikten fullgöres av fordonets ägare.
Innehas fordonet av någon som har förvärvat det genom avbetalnings­

köp eller i övrigt under äganderättsförbehåll, fullgöres dock försäkrings­
plikten av denne.

3 § Staten är ej skyldig att hålla trafikförsäkring. Sådan skyldighet

åvilar ej heller annan beträffande

1. motordrivet fordon under tid då fordonet är taget i anspråk med

nyttjanderätt enligt rekvisitionslagen (1942: 583), beredskapsförfogan-
delagen (1942; 584), allmänna förfogandelagen (1954: 279) eller civil-
f�rsvarslageo ( 1960: 74) eller då fordonet brukas för att avlämnas enligt

någon av dessa lagar eller hemföras efter relcvisition eller förfogande

1 Prop. 1975/76: 15, LU 3, rsk r 113.

2633

¬

background image

SFS 1975:1410

eller då det brukas i samband med besiktning enligt uttagningskungörel-

sen (1963: 110),

2. motordrivet fordon under tid då fordonet innehas av försvarsmak­

ten enligt skriftligt avtal som har träffats av militär myndighet eller då
fordonet brukas för att avlämnas eller hemföras enligt sådant avtal.

4 § Regeringen kan föreskriva undantag från trafikförsäkringsplikt
beträffande

1. motordrivet fordon som tillhör viss främmande stat,
2. annat motordrivet fordon som är registrerat eller hemmahörande

i viss främmande stat.

5 § Trafikförsäkring meddelas av försäkringsanstalt som har fått till­
stånd därtill av regeringen. Försäkringsanstalt som har fått sådant till­
stånd är skyldig att på begäran meddela trafikförsälcring och att ut­
färda bevis därom enligt formulär som försäkringsinspektionen faststäl­

ler.

I tillstånd som avses i första stycket kan skyldigheten att meddela

trafikförsäkring begränsas till att gälla försäkring åt personer som tillhör
viss yrkesgrupp eller intressegrupp eller som är bosatta inom visst om­

råde.

�&terkallar regeringen tillstånd för försäkringsanstalt att meddela tra­

fikförsäkring, skall den som har tagit trafikförsäkring hos anstalten och

som är skyldig at t ha sådan försäkring taga ny trafikförsäkring för for­

donet inom en månad efter det att beslutet om återkallelse har kun­
gjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

6 § Avtal om trafikförsäkring upphör att gälla tidigast en månad efter

det att myndighet som regeringen bestämmer har fått anmälan från
försäkringsanstalten om att avtalet har blivit uppsagt eller att annan
anledning till dess upphörande har inträtt. Avtalet får dock bringas att

upphöra tidigare, om ny tr afikförsäkring för fordonet har blivit gällande
eller om skyldigheten att hålla försäkring har upphört.

I fall som avses i 5 § tredje stycket upphör försäkringsavtalet senast

vid utgången av den där angivna fristen.

7 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om försäkringsanstalts verksamhet enligt denna lag.

Trafikskadeersättning

8 § För person- eller sakskada som uppkommer i fö ljd av trafik här i
landet med motordrivet fordon utgår trafikskadeersättning i fall som

anges i denna lag. Trafikskadeersättning utgår i motsvarande fall också

för skada som i följd av trafik utomlands med här i landet registrerat
eller svenska staten tillhörigt motordrivet fordon tillfogas svensk med­

borgare eller den som har hemvist i Sverige.

Trafikskadeersättning utgår ej för atomskada i fall då rätten att göra

2634

¬

background image

ersättningsanspråk gällande mot annan än innehavare av atomanlägg-

SFS 1975:1410

ning är inskränkt enligt 14 § atomansvarighetslagen (1968: 45).

9 § I fråga om trafikskadeersättning äger 5 kap. skadeståndslagen

(1972: 207) s amt lagen (1973: 213) om ändring av skadeståndslivräntor

motsvarande tillämpning.

10 § Skadas förare eller passagerare i motordrivet fordon som är i

trafik, utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet.

Skadas motordrivet fordon som är i trafik eller egendom som be­

fordras med sådant fordon, utgår trafikskadeersättning endast om ska­
dan har uppkommit i följd av trafik med annat motordrivet fordon och

därvid orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra

fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet. I sådant fall utgår

ersättningen från trafikförsäkringen för det andra fordonet.

11 § Uppkommer annan person- eller sakskada i följd av trafik med

motordrivet fordon än som anges i 10 §, utgår trafikskadeersättning från
trafikförsäkringen för fordonet.

För sakskada som tillfogas försäkringstagaren genom det egna fordo­

net utgår trafikskadeersättning enligt första stycket endast om fordonet

brukades olovligen av annan. Ersättning enligt första stycket utgår ej f�r

sakskada som genom det egna fordonet tillfogas fordonets brukare eller
förare eller, om fordonet brukades olovligen, den som med vetskap

därom följde med fordonet eller lät egendom befordras med detta.

12 § Trafikskadeersättning med anledning av personskada kan jäm­

kas, om den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet
har medverkat till skadan. Ersättning till förare som har gjort sig skyl­

dig till brott som avses i 4 § lagen (1951: 649) om straff för vissa t ra­
fikbrott kan även jämkas, om föraren därvid genom vårdslöshet har
medverkat till skadan. Har personskada lett till döden, kan ersättning

till efterlevande också jämkas, om den avlidne uppsåtligen har med­
verkat till dödsfall et.

Trafikskadeersättning med anledning av sakskada kan jämkas, om

vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. I fall som

avses i 10 § andra stycket skall sådan medverkan anses föreligga, om

vållande i samband med förandet av det skadade fordonet eller det

fordon varmed den skadade egendomen befordrades eller bristfällighet

på fordonet har medverkat till skadan.

Jämkning enligt första eller andra stycket sker efter vad som är skäligt

med hänsyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor och
omständigheterna i övrigt,

13 § Skall trafikskadeersättning för en och samma skada utgå från

trafikförsäkringarna för flera fordon, svarar försäkringarna solidariskt

för ersättningen.

14 § Från ett fordons trafikförsäkring utgår trafikskadeersättning med

anledning av en och samma händelse med högst femtio miljoner kronor,

^^35

¬

background image

SFS 1975: 1410

ränta och ersättning för rättegångskostnader oräknade. Förslår beloppet
ej till gottgörelse åt var och en som har rätt till ersättning ur beloppet,
utgår i första hand ersättning för personskada. Ersättningarna till dem

som ej kan beredas full gottgörelse nedsättes med samma kvotdel för

var och en. Kan efter inträffat skadefall befaras att sådan nedsättning
blir nödvändig, kan regeringen eller myndighet som regeringen bestäm­

mer förordna att ersättning tills vidare skall utgå endast med viss kvot­

del.

15 § Beträffande motordrivet fordon som enligt 3 § eller med stöd av

4 § 1 är undantaget från trafikförsäkringsplikt och som saknar trafik­
försäkring svarar staten för den trafikskadeersättning som skulle ha

utgått, om försäkring hade funnits.

I fall som avses i första stycket gäller vad som i denna lag föreskri-

ves om försäkringsanstalt i tillämpliga delar staten.

16 § Beträffande motordrivet fordon som med stöd av 4 § 2 har

undantagits från trafikförsäkringsplikt och som saknar trafikförsäkring

svarar samtliga försäkringsanstalter, som vid skadetillfället hade tillstånd
att meddela trafikförsäkring, solidariskt för den trafikskadeersättning

som skulle ha utgått, om försäkring hade funnits.

I fråga om fordon som är försäkringspliktigt men som saknar trafik­

försäkring har de försäkringsanstalter som avses i första stycket samma
ersättningsansvar som anges där. För sakskada som tillfogas den för-

säkringspliktige gäller dock detta ansvar endast i fall då fordonet bru­

kades olovligen av annan och antingen ej var registrerat här i landet
eller var avställt.

De försäkringsanstalter som avses i första stycket svarar även solida­

riskt för den trafikskadeersättning som skulle ha utgått från trafikför­

säkringen för motordrivet fordon vars identitet ej kan fastställas.

17 § Skadelidandes rätt till trafikskadeersättning får, utöver vad som

anges i d enna lag, inskränkas endast på grund av omständighet som har
inträffat efter skadehändelsen och som enligt lagen (1927: 77) om för­

säkringsavtal kan medföra begränsning av försälaingsgivarens skyldig­

het att utge försäkringsbelopp.

Skadestånd m. m.

18 § Utan hinder av att trafikskadeersättning kan utgå får den som

drabbas av skada i följd av trafik med motordrivet fordon i stället kräva

skadestånd enligt vad som gäller därom. Har den skadelidandes rätt till

trafikskadeersättning helt eller delvis fallit bort på grund av omständig­
het som har inträffat efter skadehändelsen, är han endast om särskilda

skäl föreligger berättigad till skadestånd i den delen.

Skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon i trafik

eller på därmed befordrad egendom jämkas efter vad som är skäligt
med hänsyn till omständigheterna.

2636

¬

background image

19 § Den som har utgett skadestånd med anledning av skada i följd av

SFS 1975:1410

trafik med motordrivet fordon inträder intill det utgivna beloppet i den

skadelidandes rätt till trafikskadeersättning. Detta gäller dock ej i den

mån trafikskadeersättningen skulle ha kunnat krävas åter från den skade­
ståndsskyldige enligt 20 §.

Har försäkringsgivare enligt avtal om annan skadeförsäkring än trafik­

försäkring utgett ersättning för skada i följd av trafik med motordrivet

fordon, inträder försäkringsgivaren intill beloppet av den utgivna ersätt­

ningen i försälcringshavarens rätt till trafikskadeersättning. Detsamma

gäller när enligt förbindelse i avtal om olycksfalls- eller sjukförsäkring
ersättning har utgetts med verkliga beloppet av sjukvårdskostnader eller
andra utgifter och förluster som olycksfallet eller sjukdomen har med­
fört.

Trafikförsäkringsanstalts återkravsrätt m. m.

20 § Har skada för vilken trafikskadeersättning utgått vållats uppsåt-

ligen eller genom grov vårdslöshet, inträder försäkringsanstalten intill det

utgivna be loppet i den skadelidandes rätt till skadestånd av skadevålla-
ren. Detsamma gäller, om skadan har vållats genom vårdslöshet av fö­
rare som har gjort sig skyldig till brott som avses i 4 § lagen (1951: 649)

om straff fö r vissa trafikbrott.

�r ägare eller innehavare av järnväg eller spårväg enligt lag eller annan

författning ansvarig för skada för vilken trafikskadeersättning har utgått,
får försäkringsanstalten kräva ersättningen åter från den ansvarige i den
omfattning som är skälig med hänsyn till grunden för ersättningsansvaret

på ömse sidor och omständigheterna i övrigt.

21 § I avtal om trafikförsäkring får göras förbehåll om rätt för för­

säkringsanstalten att kräva utgiven trafikskadeersättning åter från för­
säkringstagaren intill belopp för vilket denne har åtagit sig att stå själv­

risk.

Förbehåll om rätt till återkrav från fysisk person får för varje skade­

händelse göras gällande med högst en tiondedel av det basbelopp enligt

lagen (1962: 381) om allmän försäkring som gäller för januari månad

det år skadehändelsen inträffar.

22 § Skadas förare eller passagerare i motordrivet fordon i följd av

trafik med detta fordon och annat motordrivet fordon och har skadan

orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra fordonet
eller genom bristfällighet på detta, får trafikskadeersättning som har

utgått för skadan krävas åter från försäkringen för det andra fordonet.
Har vållande eller bristfällighet förekommit även på det förstnämnda

fordonets sida, fördelas ersättningsansvaret mellan fordonens försäk­
ringar efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan som har

förekommit på ömse sidor och omständigheterna i övrigt.

Kan enligt första stycket ersättning krävas åter från försäkringarna för

två eller flera fordon, svarar försäkringarna solidariskt.

2637

¬

background image

SFS 1975: 1410

23 § Svarar trafikförsäkringarna för flera fordon solidariskt, skall för­

säkringarna sinsemellan taga lika del i ersättningsansvaret. Har skadan
orsakats genom vållande i samband med förandet av något av fordonen
eller genom bristfällighet på något av dem, skall dock försäkringen för

det fordonet bära hela ersättningen i förhållande till försäkringen för
fordon på vars sida varken vållande eUer bristfällighet har förekommit.
Föreligger vållande eller bristfällighet på flera sidor, fördelas ersättnings­

ansvaret mellan fordonens försäkringar efter vad som är skäligt med

hänsyn till den medverkan som har förekommit på olika sidor och om­
ständigheterna i övrigt.

24 § I fall som avses i 16 § fördelas försäkringsanstalternas inbördes
ersättningsansvar efter förhållandet mellan beloppen av de premier för
direkt tecknade trafikförsäkringar som för var och en av dem belöper på

näst föregående kalenderår.

Trafikskadeersättning som har utgetts enligt 16 § andra stycket får

intill en tionde del av det basbelopp som anges i 21 § krävas åter från den
som var skyldig a tt ha trafikförsäkring. Ersättningen får dock ej krävas

åter, om fordonet vid skadetillfället brukades olovligen av annan och
antingen ej var registrerat här i landet eller var avställt.

Har trafikskadeersättning utgetts enligt 16 § tredje stycket och blir

fordonet sedermera känt, får ersättningen krävas åter från den försäk­

ringsanstalt som h ar meddelat trafikförsäkring för fordonet.

25 § Den som på grund av ansvarighet för skada enligt 20 § har utgett

ersättning till försäkringsanstalt får efter vad som är skäligt kräva er­

sättningen åter från annan som också är ansvarig för skadan enligt 20 §.

Försäkringstagare som har krävts på självriskbelopp enligt 21 § och

försäkringspliktig som har krävts på belopp som avses i 24 § andra styc­

ket inträder intill det utgivna beloppet i den rätt till skadestånd enligt 20 §

eller den rätt till återkrav enligt 22 eller 23 § som tillkommer försäk­

ringsanstalten respektive försäkringsanstaltema. �r försäkringstagaren

eller den försäkringspliktige ansvarig för skadan enligt 20 §, äger första
stycket motsvarande tillämpning.

26 § Ersättning som har utgetts enligt denna lag får utöver vad som
följer av 20�25 §§ krävas åter endast på grund av åtagande av annan
än försäkringstagaren.

�vriga bestämmelser

27 § Så snart ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon har fått

kännedom om händelse som kan medföra försäkringsfall enligt denna
lag, skall h an underrätta den försäkringsanstalt som har meddelat trafik­

försäkring för fordonet om händelsen. Han är vidare skyldig a tt på be­
gäran lämna försäkringsanstalten behövliga upplysningar och handlingar.

2638

¬

background image

28 § Den som vill bevaka rätt till ersättning enligt denna lag eller

gpg 1975.

fordringsrätt i övrigt på grund av avtal om trafikförsäkring skall väcka

talan ino m tre år från det han fick kännedom om att fordringen kunde

göras gällande och i varje fall inom tio år från det fordringen tidigast

hade kunnat göras gällande. Försummar han det, är talan förlorad.

Förbehåll om kortare tid för väckande av talan än som anges i fö rsta

stycket är utan verkan mot den som har anspråk på trafikskadeersättning.

29 § Fordran på trafikskadeersättning naed anledning av personskada

får ej tagas i mä t för den skadelidandes skuld. Utmätning av livrä ntebe­
lopp kan dock ske enligt vad som föreskrives i utsökningslagen (1877:

31 s. 1).

Försäkringsanstalt får kvitta fordran på självriskbelopp enligt 21 § mot

försäkringstagarens fordran hos anstalten. Fordran på ersättning som
avses i 24 § andra stycket får kvittas mot fordran som innehas av den

försäkringspliktige.

Fordran på trafikskadeersättning med anledning av personskada får ej

i vidare mån än som följer av 19 § överlåtas innan ersättningen är

tillgänglig för lyftning.

30 § I fall som avses i 1 6 § företrädes försäkringsanstaltema i ärende
om trafikskadeersättning eller om återkrav av utgiven sådan ersättning

av en trafikförsäkringsförening, i vilken anstalterna är medlemmar. För
visst ä rende eller viss g rupp av ärenden kan föreningen utse en av an­

stalterna att företräda de övriga.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer fastställer

stadgar för trafikförsäkringsföreningen.

31 § Den som underlåter att fullgöra sin försäkringsplikt beträffande

motordrivet fordon som är registrerat här i landet och ej är avställt

dömes till böter.

Om annat motordrivet fordon brukas i trafik här i landet med den

försäkringspliktiges vilja och vetskap utan att föreskriven trafikförsäk­
ring finns, dömes den försäkringspliktige till böt er.

Till böter dömes även annan som brukar eller låter bruka motor­

drivet fordon i trafik här i landet med kännedom om att föreskriven

försäkring icke finns.

32 § Domstol kan i mål om ansvar för förseelse som avses i 31 §
första stycket eller, sedan domen i målet har vunnit laga kraft, på sär­

skild talan av allmän åklagare förelägga den försumlige vid vite att full­
göra försäkringsplikten.

Om någon under tid då han står under åtal för förseelse som avses i

31 § andra eller tredje stycket fortsätter att begå sådan förseelse, skall
vad han har gjort sig skyldig till fö re varje åtal anses som särskilt brott.

33 § Förare av moped skall under färd här i landet medföra bevis

om att mopeden är trafikförsäkrad och på anmodan visa upp detta för
trafikinspektör, bilinspektör eller polisman.

2639

¬

background image

SFS 1975:1410

Den som bryter mot första stycket domes till böter, högst femhundra

kronor. Han är dock fri från ansvar, om han senast tredje vardagen

efter förseelsen styrker hos polismyndighet att han hade bevis om trafik­

försäkring vid tiden för förseelsen samt omständigheterna ger vid han­
den att förseelsen har berott på tillfälligt förbiseende.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.

Genom lagen upphäves
1. lagen (1916: 312) angående ansvarighet för skada i följd av auto-

mobil trafik,

2. lagen (1929: 77) om trafikförsäkring å motorfordon,
3. lagen (1939: 776) med vissa bestämmelser rörande trafikförsäk­

ring å motorfordon, som nyttjas av staten, m. m.,

4. förordningen (1946: 175) med vissa bestämmelser rörande skade­

ståndsskyldigheten för förare av motordrivet fordon, som tillhör eller

nyttjas av staten.

Avtal om trafikförsäkring enligt lagen (1929: 77) om trafikförsäk­

ring å motorfordon eller motsvarande försäkring, som är gällande vid
ikraftträdandet och som har ingåtts för tid som delvis infaller därefter,
gäller som avtal om trafilcförsäkring enligt denna lag med de ändringar

som följer av lagen. Försäkringstagaren får dock för tid efter ikraft­

trädandet frånträda avtalet och därmed förenat avtal om annan motor­
fordonsförsäkring med verkan en månad efter det att uppsägning har
skett hos försäkringsanstalten. I sådant fall har försäkringstagaren rätt

att återfå erlagd premie som belöper på tid efter frånträdandet.

Vill försäkringsanstalten med anledning av nya lagens ikraftträdande

och samtidigt därmed genomföra annan ändring i avtalet om trafikför­
säkring än som följer av lagen eller genomföra ändring i därmed för­

enat avtal om annan motorfordonsförsäkring, får det ske, om försäk­

ringstagaren senast två månader före lagens ikraftträdande skriftligen
underrättas om ändringen och om sin rätt att frånträda avtalet enligt

vad nyss har sagts.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.