SFS 1976:340

760340.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976; 340 Lag

Utkom frän t rycket O"" ändring i trafikskadelagen (1975:1410);

den 15 jun i 1976

Utfärdad den 26 maj 1976.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivas att 31 § trafikskadelagen (1975;

1410) skall ha nedan angivna lydelse.

31 § Den som underlåter att fullgöra sin försäkringsplikt beträffande

motordrivet fordon som är registrerat här i landet och ej är avställt

dömes till böter.

Om annat motordrivet fordon brukas i trafik här i landet med den

försäkringspliktiges vilja och vetskap utan att föreskriven trafikförsäk­

ring finns, dömes den försäkringspliktige till böter.

Till böter dömes även annan som brukar eller låter bruka motor­

drivet fordon i trafik här i landet med kännedom om att föreskriven
försäkring icke finns. Detta gäller dock icke när motordrivet fordon bru­

kas vid besiktning eller inspektion enligt 35 § fordonskungörelsen (1972:

595).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.

På regeringens vägnar

CARL LIDBOM

Prop. 1975/76: 181, SkU 61, rskr 346.

Staffan Magnusson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.