SFS 1976:357

760357.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:357

om motortävlingsförsäkring;

Utkom från trycket

den löjuni 1976

utfärdad den 26 maj 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

1 § Motortävlingsförsäkring skall finnas vid tävling med motordrivet for­
don inom inhägnat tävlingsområde. Försäkringsplikten fullgöres av den

som anordnar tävlingen. Finns ej sådan anordnare, fullgöres försäkrings­

plikten i s tället av tävlingsområdets ägare eller, om området har upplåtits
till annan för tävling, av denne.

Med tävling likställes träning, övningsköming. uppvisning eller liknande

användning av motordrivet fordon inom inhägnat tävlingsområde.

2 § Motortävlingsförsäkring meddelas av försäkringsanstalt som har fått

tillstånd därtill av regeringen. Försäkringsanstalt som har fått sådant till­

stånd är skyldig att på begäran meddela motortävlingsförsäkring och att ut­
färda bevis därom enligt formulär som försäkringsinspektionen fastställer.

3 § Från motortävlingsförsäkring utgår ersättning för person- eller sakska­
da som orsakas genom motordrivet fordon när det användes inom inhägnat

tävlingsområde för ändamål som avses i I §. Ersättning utgår dock ej för

1. person- eller sakskada som tillfogas den som framför eller medföljer

motordrivet fordon när det användes inom inhägnat tävlingsområde för än­

damål som nyss nämnts,

2. skada på motordrivet fordon inom inhägnat tävlingsområde eller

egendom i så dant fordon, vare sig fordonet användes vid s kadetillfället el­
ler ej,

3. sakskada som tillfogas försäkringstagaren eller tävlingsområdets äga­

re eller nyttjanderättshavare.

P/op. 1975/76: 196, LU 3), rskr34l.

619

j

'i

¬

background image

SFS 1976:357

4 § I fråga om ersättning från motortävlingsförsäkring äger 5 kap. och 6

kap. I § s kadeståndslagen (1972: 207) samt lagen (1973: 213) om ändring av
skadeståndslivräntor motsvarande tillämpning.

"i

5 § Från motortävlingsförsäkring utgår ersättning med anledning av en
och samma händelse med högst femtio miljoner kronor, ränta och ersätt­
ning för rättegångskostnader oräknade. Förslår beloppet ej till gottgörelse
åt var och en som har rätt till ersättning ur beloppet, utgår i för sta hand er­

sättning för personskada. Ersättningarna till de m som ej kan beredas full

gottgörelse nedsättes med samma kvotdel för var och en. Kan efter inträf­

fat skadefall befaras att sådan nedsättning blir nödvändig, kan regeringen
eller myndighet som regeringen bestämmer förordna att ersättning tills

vidare skall utgå endast med viss kvotdel.

6 § Saknas motortävlingsförsäkring vid ett skadetillfälle, svarar samtliga

försäkringsanstalter, som vid detta tillfälle hade tillstånd att meddela sådan
försäkring, solidariskt för den ersättning som skulle ha utgått, om försäk­

ring hade funnits. Försäkringsanstalternas inbördes ersättningsansvar för­

delas efter förhållandet mellan beloppen av de premier för direkt tecknade

motortävlingsförsäkringar som för var och en av dem belöper på näst före­

gående kalenderår.

7 § I fråga om rätt för försäkringsanstalt som har utgett ersättning från mo­
tortävlingsförsäkring att kräva ersättningen åter från annan äger 20 §

första stycket och 21 § trafikskadelagen (1975: 1410) motsvarande tillämp­

ning.

I fråga om rätt för försäkringsanstalter som har utgett ersättning enligt

6 § att kräva ersättningen åter från den som var skyldig att taga motortäv­

lingsförsäkring äger 24 § andra stycket första punkten trafikskadelagen
(1975: 1410) motsvarande tillämpning.

Den som har utgett ersättning på grund av återkrav enligt första eller

andra stycket får efter vad som är skäligt kräva ersättningen åter från an­

nan som är ansvarig för skadan på sätt som anges i 20 § f örsta stycket tra­
fikskadelagen (1975:1410).

8 § Ersättning som har utgetts enligt denna lag får utöver vad som följer av
7 § krävas åter endast på grund av åtagande av annan än försäkringstaga­

ren.

9 § Så snart den som har tagit motortävlingsförsäkring har fått kännedom
om händelse som kan medföra försäkringsfall enligt denna lag skall han un­

derrätta försäkringsanstalten om händelsen. Han är vidare skyldig att på
begäran lämna försäkringsanstalten behövliga upplysningar och handling­

ar.

10 § I fråga om motortävlingsförsäkring tillämpas i ö vrigt 17-19, 28 och

29 §§ trafikskadelagen (1975:1410). Härvid skall vad som sägs om avtal

om trafikförsäkring och trafikskadeersättning i ställe t avse avtal om motor­

tävlingsförsäkring respektive ersättning från sådan försäkring.

620

¬

background image

11 § Den som u nderlåter att fullgöra sin sk yldighet att t aga motortävlings-

SFS 1976:357

försäkring dömes till böter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976 .

På regeringens vägnar

OLOF PALME

il

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

11

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.