SFS 1995:786 Lag om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1976:357) om motortävlingsförsäkring / SFS 1995:786 Lag om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring
SFS 1995_786 Lag om ändring i lagen (1976_357) om motortävlingsförsäkring

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1976:357) om
motortävlingsförsäkring;

SFS 1995:786

Utkom från trycket

den 19 juni 1995

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1976:357) om motor-

tävlingsförsäkring skall ha följande lydelse.

2 § Motortävlingsförsäkring får bara meddelas av en försäkringsgivare
som har fått tillstånd till det av regeringen samt av en försäkringsgivare
som är verksam här i landet enligt lagen (1993:1302) om EES-försäkrings-
givares verksamhet i Sverige.

En försäkringsgivare som får meddela motortävlingsförsäkring är skyl-

dig att på begäran meddela motortävlingsförsäkring och att utfärda bevis
därom enligt formulär som Finansinspektionen fastställer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:184, bet. 1994/95:NU24, rskr. 1994/95:392. Jfr rådets direktiv

92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som
avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiv 73/239/
EEG och 88/357/EEG (tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring)
(EGT nr L228, 11.8.1992, s 1, Celex 392L0049).

1409

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.