SFS 1998:297 Lag om ändring i lagen (1976:357) om motortävlingsförsäkring

SFS 1998_297 Lag om ändring i lagen (1976_357) om motortävlingsförsäkring

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:297
Utkom från trycket
den 3 juni 1998

Lag
om ändring i lagen (1976:357) om
motortävlingsförsäkring;

utfärdad den 20 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1976:357) om motortäv-

lingsförsäkring skall ha följande lydelse.

2 §2 Motortävlingsförsäkring får bara meddelas av en försäkringsgivare
som har fått tillstånd till det av regeringen samt av en EES-försäkringsgivare
som är verksam här i landet enligt lagen (1998:293) om utländska försäk-
ringsgivares verksamhet i Sverige.

En försäkringsgivare som får meddela motortävlingsförsäkring är skyldig

att på begäran meddela motortävlingsförsäkring och att utfärda bevis därom
enligt formulär som Finansinspektionen fastställer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215.

2

Senaste lydelse 1995:786.

646

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslag (2005:104)
Skadeståndslag (1972:207)
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.