SFS 1977:266

770266.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den 31 ma j 1977

SFS 1977:266

Lag

Utkom från trycket

om s�0atMg ersättaiiig vid ideell skada;

utfärdad den 28 april 1977.

Enligt riks dagens beslut' föreskrives följande.

1 § Den som ådrager sig skada som omfattas av lagen (1977:265) om

statligt personskadeskydd har rätt till er sättning av staten för sveda och

värk, lyte eller annat stadigvarande men samt allmänna olägenheter till

följd av skadan.

Har skadan ådragits under ledighet eller annan fritid vid vist else utanför

förläggningsplats eller, om särskilt anordnad förläggningsplats saknas,

plats där verksamheten i fråga b edrives, utgår ersättning endast om skadan

har orsakats av olycksfall vid fär d till elle r från nämnda plats och färden

föranleddes av och stod i nära samband med verksamheten.

2 § Ersättning utgår med belopp som skulle ha utgått om den skadade

hade haft rätt till ersättning enligt statens personskadeförsäkring.

Bestämmelserna i 14 § lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd

har motsvarande tillämpning i fråga om ersättning enligt denna lag.

3 § Staten inträder i den sk adades rätt till skadestånd eller trafikskadeer­

sättning för ideell skada intill belo pp som utges enligt denna lag.

4 § Om ersättning enligt denna lag beslutar trygghetsnämnden.

Den so m är missnöjd med trygghetsnämndens beslut får hänskjuta frå­

gan till prövning inför den särskilda skiljenämnd som har inrättats för sta­

tens personskadeförsäkring.

Bestämmelserna för statens personskadeförsäkring och de angivna

nämnderna gäller även i övrigt i tillämpliga delar i ären de enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft de n 1 juli 1977, då kungörelsen (1969: 761) om

särskilt olycksfallsskydd för värnpliktiga m. fl. skall upphöra att gälla. �ld­

re bestämmelser gäller fortfarande i fråga om skada som har inträffat före

ikraftträdandet.

2. Förekommer i lag eller a nnan författning hänvisning till den upphäv­

da kungörelsen, skall hänvisningen i stället avse denna lag.

På reger ingens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

RUNE GUSTAVSSON

(Socialdepartementet)

'

716

' Prop. 1976/77:64, SfU 21, rskr 201 ,

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.