SFS 1991:469

910469.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:469 Lag

utkom från trycket

om ändring i lagen (1 977:266) om statlig ersättning vid

den lojuni 1 991

ideell skada;

utrårdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att rubriken till lagen (1977 :266) om

statlig ersättning vid ideell skada samt 1�4§§ lagen skall ha följande
lydelse.

I Lag om statlig ersättning vid ideell skada m. m.

1 § Den som ådrar sig skada som omfattas av lagen (1977:265) om
statligt personskadeskydd har rätt till ersättning av staten enligt denna lag.

Om skadan har ådragits under ledighet eller annan fritid vid vistelse

utanför förläggningsplats eller annan plats där verksamheten i fråga be­

drivs, och skadan inte har orsakats av olycksfall vid färd till eller från

nämnda plats då färden föranleddes av och stod i nära samband med
verksamheten, utges ersättning endast till den som fullgör tjänstgöring

enligt värnpliktslagen (1941:967) eller lagen (1966:413) om vapenfri tjänst
eller utbildning enligt lagen (1980:1021) om militär grundutbildning for

kvinnor och som har skadats under grundutbildning eller därtill omedel­
bart anslutande repetitionsutbildning.

2 § Rätten till ersättning avser de förmåner och belopp som skulle ha
utgått om den skadade hade haft r ätt till ersättning enligt statens person-

skadeförsäkring.

Den som avses i 1 § första stycket 3 lagen (1977:265) om statligt person­

skadeskydd har dock endast rätt till ersättning för sveda och värk, lyte eller
annat stadigvarande men samt allmänna olägenheter till följd av skadan.

Vid skada som avses i I § andra stycket utges ersättning endast fö r sveda

och värk, lyte eller an nat stadigvarande men samt allmänna olägenheter
till följd av skadan.

Bestämmelserna i 14 § lag en om statligt personskadeskydd har motsva­

rande tillämpning i fråga om ersät tning enligt denna lag.

3 § Staten inträder i den skadades rätt till skadestånd eller trafikskadeer­
sättning intill belopp som utges e nligt denna lag.

Om ersättning enligt denna lag endast utges för ideell skada inträder

staten dock endast i den skadades rätt till skadestånd eller trafikskadecr-
sättning för sådan skada.

4 § Om ersättning enligt denna lag beslutar statens trygghetsnämnd.

Den som är missnöjd med trygghetsnämndens beslut får hänskjuta

frågan till prövning inför skiljenämnde n i vissa trygghetsfråg or.

726

Prop. 1990/91: 102. F<)U8. rskr. 285.

¬

background image

Bestämmelserna för statens personskadeförsäkring och de angivna

SFS 1991:469

nämnderna gäller även i övrigt i tillämpliga delar i ärende enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den i juli 1991. �ldre föreskrifter tillämpas på

skada som inträffat före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.