SFS 2017:555 Lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. / SFS 2017:555 Lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
170555.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning
vid ideell skada m.m.;

utfärdad den 8 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1977:266) om statlig er-

sättning vid ideell skada m.m. ska ha följande lydelse.

1 §

2

Den som ådrar sig skada som Försäkringskassan har godkänt enligt be-

stämmelserna om statligt personskadeskydd i 43 kap. socialförsäkringsbalken
eller den som ådrar sig skada som Pensionsmyndigheten har godkänt enligt
bestämmelserna om statligt personskadeskydd i 87 och 88 kap. socialförsäk-
ringsbalken har rätt till ersättning av staten enligt denna lag.

Om skadan har ådragits under ledighet eller annan fritid vid vistelse utanför

förläggningsplats eller annan plats där verksamheten i fråga bedrivs, och
skadan inte har orsakats av olycksfall vid färd till eller från nämnda plats då
färden föranleddes av och stod i nära samband med verksamheten, utges er-
sättning endast till den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning
enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt till den som genomgår
militär utbildning inom Försvarsmakten som rekryt och som har skadats
under tjänstgöringen.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:152, bet. 2016/17:SfU24, rskr. 2016/17:292.

2 Senaste lydelse 2010:1221.

SFS 2017:555

Utkom från trycket
den 19 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.