SFS 1994:2074 Lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m. m.

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. / SFS 1994:2074 Lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m. m.
SFS 1994_2074 Lag om ändring i lagen (1977_266) om statlig ersättning vid ideell skada m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid
ideell skada m. m.;

SFS 1994:2074
Utkom från trycket
den 11 januari 1995

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1977:266) om statlig

ersättning vid ideell skada m. m.2 skall ha följande lydelse.

1 §3 Den som ådrar sig skada som omfattas av lagen (1977:265) om

statligt personskadeskydd har rätt till ersättning av staten enligt denna lag.

Om skadan har ådragits under ledighet eller annan fritid vid vistelse

utanför förläggningsplats eller annan plats där verksamheten i fråga be-
drivs, och skadan inte har orsakats av olycksfall vid färd till eller från
nämnda plats då färden föranleddes av och stod i nära samband med
verksamheten, utges ersättning endast till den som fullgör längre grundut-
bildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och
som har skadats under tjänstgöringen.

1

Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöUl, rskr. 1994/95:78.

2

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:469.

3

Senaste lydelse 1991:469.

7268

background image

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. De nya bestämmelserna tilläm-

pas även på den som tjänstgör enligt den upphävda lagen (1980:1021) om
militär grundutbildning för kvinnor. �ldre bestämmelser tillämpas fortfa-
rande på skada som någon ådragit sig vid tjänstgöring före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNA HEDBORG

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

SFS 1994:2074

7269

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.