SFS 2002:230 Lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. / SFS 2002:230 Lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
020230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning
vid ideell skada m.m.;

utfärdad den 25 april 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 och 4 §§ lagen (1977:266) om

statlig ersättning vid ideell skada m.m. skall ha följande lydelse.

2 §

2

Rätten till ersättning avser de förmåner och belopp som skulle ha ut-

gått om den skadade hade haft rätt till ersättning enligt avtalet om ersättning
vid personskada (PSA).

Den som avses i 1 § första stycket 3�6 lagen (1977:265) om statligt per-

sonskadeskydd har dock endast rätt till ersättning för sveda och värk, lyte el-
ler annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till följd av skadan.

Vid skada som avses i 1 § andra stycket utges ersättning endast för sveda

och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till
följd av skadan.

Bestämmelserna i 14 § lagen om statligt personskadeskydd har motsva-

rande tillämpning i fråga om ersättning enligt denna lag.

4 §

3

Om ersättning enligt denna lag beslutar den myndighet som reger-

ingen bestämmer.

Den som är missnöjd med ett beslut enligt denna lag får hänskjuta frågan

till prövning inför Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor.

Bestämmelserna i avtalet om ersättning vid personskada (PSA) och för

den angivna nämnden gäller även i övrigt i tillämpliga delar i ärende enligt
denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. För skada som inträffat före

ikraftträdandet tillämpas 2 § andra stycket i sin äldre lydelse för den som av-
ses i 1 § första stycket 4�6 lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2001/02:81, bet. 2001/02:SfU10, rskr. 2001/02:213.

2

Senaste lydelse 1991:469.

3

Senaste lydelse 1991:469.

SFS 2002:230

Utkom från trycket
den 8 maj 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Viktiga lagar inom ersättningsrätten

Försäkringsavtalslagen
Skadeståndslagen
JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.