SFS 2002:230 Lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

Du är här: Start / Ersättningsrätt / Lag (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. / SFS 2002:230 Lag om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.
020230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:266) om statlig ersättning
vid ideell skada m.m.;

utfärdad den 25 april 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 och 4 §§ lagen (1977:266) om

statlig ersättning vid ideell skada m.m. skall ha följande lydelse.

2 §

2

Rätten till ersättning avser de förmåner och belopp som skulle ha ut-

gått om den skadade hade haft rätt till ersättning enligt avtalet om ersättning
vid personskada (PSA).

Den som avses i 1 § första stycket 3�6 lagen (1977:265) om statligt per-

sonskadeskydd har dock endast rätt till ersättning för sveda och värk, lyte el-
ler annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till följd av skadan.

Vid skada som avses i 1 § andra stycket utges ersättning endast för sveda

och värk, lyte eller annat stadigvarande men samt olägenheter i övrigt till
följd av skadan.

Bestämmelserna i 14 § lagen om statligt personskadeskydd har motsva-

rande tillämpning i fråga om ersättning enligt denna lag.

4 §

3

Om ersättning enligt denna lag beslutar den myndighet som reger-

ingen bestämmer.

Den som är missnöjd med ett beslut enligt denna lag får hänskjuta frågan

till prövning inför Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor.

Bestämmelserna i avtalet om ersättning vid personskada (PSA) och för

den angivna nämnden gäller även i övrigt i tillämpliga delar i ärende enligt
denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. För skada som inträffat före

ikraftträdandet tillämpas 2 § andra stycket i sin äldre lydelse för den som av-
ses i 1 § första stycket 4�6 lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2001/02:81, bet. 2001/02:SfU10, rskr. 2001/02:213.

2

Senaste lydelse 1991:469.

3

Senaste lydelse 1991:469.

SFS 2002:230

Utkom från trycket
den 8 maj 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

Viktiga lagar inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

JP Infonets tjänster inom ersättningsrätt

Arbetar du med ersättningsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ersättningsrätt.